Obec Poniky
Poniky

Detail zmluvy 60/2022

Číslo zmluvy:
60/2022
Názov:
ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Predmet zmluvy:
Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti (pozemky), nachádzajúce sa v katastrálnom území Poniky, obec Poniky, okres Banská Bystrica, vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, ako: - novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu č. 43884369-10/2020 vyhotoveného vyhotoviteľom: Geodet SK s.r.o., Pod Brezinkou 278/2, 976 62 Brusno, IČO: 43 884 369, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 17.12.2020 pod č. G1 – 1207/2020, a to: - ako - (diel 1), C – KN, parc. č. 119/1, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 85 m2, ktorý bol vytvorený oddelením: o od pozemku E – KN parc. č. 5794, druh pozemku: orná pôda, o výmere: 1141 m2 (výmera podľa nového stavu: 1056 m2), vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 2510, kat. územie Poniky, obec Poniky, okres Banská Bystrica, pozemok C – KN parc. č. 1357/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m², vedený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 1863, kat. územie Poniky, obec Poniky, okres Banská Bystrica, - novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu č. 43884369-10/2020 vyhotoveného vyhotoviteľom: Geodet SK s.r.o., Pod Brezinkou 278/2, 976 62 Brusno, IČO: 43884 369, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 17.12.2020 pod č. G1 – 1207/2020 (ďalej aj len ako „Geometrický plán“), a to: -ako – (diel 3), C – KN, parc. č. 1357/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, ktorý bol vytvorený oddelením: o od pozemku E – KN parc. č. 5800, druh pozemku: orná pôda, o výmere: 324 m2 (výmera podľa nového stavu: 0 m2), vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 1863, kat. územie Poniky, obec Poniky, okres Banská Bystrica,
Cena:
100,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Mgr. Peter Cítenyi, rod. Cítenyi, Za Daňacou 1084/37, 976 13 Slovenská Ľupča, SR Mgr. Martina Cítenyi, rod. Ďurčeková,Viestova 14885/7A, 974 01 Banská Bystrica, SR
2. Zmluvná strana:
Obec Poniky
Adresa: Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum zverejnenia:
27. 6. 2022
Dátum účinnosti zmluvy:
28. 6. 2022
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
27. 5. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 340
TÝŽDEŇ: 2782
CELKOM: 640302