Navigácia

Obsah

Obec Poniky zverejňuje na základe §6  ods. 3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrhy VZN, ktoré budú schvaľované na nasledujúcom Obecnom zastupiteľstve obce Poniky.

 

Návrh všeobecno záväzného  nariadenia obce Poniky č. 1 / 2019o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

 

Návrh všeobecno záväzného  nariadenia obce Poniky č.2 /2019o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

Návrh všeobecno záväzného  nariadenia obce Poniky č. 3/2019o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

rok 2018

VZN obce Poniky č.8/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 25x | 28.12.2018

VZN obce Poniky č. 7/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2016 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 17x | 28.12.2018

VZN č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 79x | 04.04.2018

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 73x | 04.04.2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmien a doplnkov č.7 Stiahnuté: 85x | 04.04.2018

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 67x | 04.04.2018

VZN č. 2/2018 trhový poriadok Stiahnuté: 67x | 04.04.2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 66x | 04.04.2018

rok 2017

VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 120x | 15.12.2017

VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 136x | 15.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 179x | 09.10.2017

VZN č. 2/2017 o vedení kroniky obce Poniky Stiahnuté: 197x | 28.04.2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 161x | 28.04.2017

rok 2016

VZN č. 1.2016,ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky časť Ponická Huta, časť Ponická Lehôtka podľa zmeny a doplnku č. 6 Stiahnuté: 165x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 232x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 210x | 23.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 204x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 145x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 141x | 28.04.2017

rok 2015

1/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 1/2015 o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 96x | 28.04.2017

Stránka