Navigácia

Obsah

rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 7/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 17x | 16.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 19x | 16.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2020 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach Stiahnuté: 18x | 16.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 31x | 16.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2020 obce Poniky o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho ,ktorej zriaďovateľom je obec Poniky Stiahnuté: 27x | 22.10.2020

VZN obce Poniky č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 73x | 16.10.2020

VZN obce Poniky č. 2/2020 o ochrannom pásme obecných cintorínov Stiahnuté: 95x | 06.03.2020

rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 63x | 16.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 117x | 22.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4 /2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 123x | 22.07.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 140x | 04.03.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 2 /2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 161x | 04.03.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Stiahnuté: 243x | 04.03.2019

rok 2018

VZN obce Poniky č.8/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 302x | 28.12.2018

VZN obce Poniky č. 7/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2016 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 290x | 28.12.2018

VZN č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 198x | 04.04.2018

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 208x | 04.04.2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmien a doplnkov č.7 Stiahnuté: 246x | 04.04.2018

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 193x | 04.04.2018

VZN č. 2/2018 trhový poriadok Stiahnuté: 197x | 04.04.2018

Stránka