Navigácia

Obsah

rok 2020

VZN obce Poniky č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 55x | 06.03.2020

VZN obce Poniky č. 2/2020 o ochrannom pásme obecných cintorínov Stiahnuté: 51x | 06.03.2020

rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 48x | 16.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 95x | 22.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4 /2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 100x | 22.07.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 121x | 04.03.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 2 /2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 134x | 04.03.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Stiahnuté: 167x | 04.03.2019

rok 2018

VZN obce Poniky č.8/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 252x | 28.12.2018

VZN obce Poniky č. 7/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2016 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 177x | 28.12.2018

VZN č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 184x | 04.04.2018

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 188x | 04.04.2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmien a doplnkov č.7 Stiahnuté: 227x | 04.04.2018

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 174x | 04.04.2018

VZN č. 2/2018 trhový poriadok Stiahnuté: 183x | 04.04.2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 191x | 04.04.2018

rok 2017

VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 251x | 15.12.2017

VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 301x | 15.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 332x | 09.10.2017

VZN č. 2/2017 o vedení kroniky obce Poniky Stiahnuté: 599x | 28.04.2017

Stránka