Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Poniky

rok 2018

VZN pre rok 2018

VZN č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 17x | 04.04.2018

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 18x | 04.04.2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmien a doplnkov č.7 Stiahnuté: 20x | 04.04.2018

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 22x | 04.04.2018

VZN č. 2/2018 trhový poriadok Stiahnuté: 14x | 04.04.2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 15x | 04.04.2018

rok 2017

VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 64x | 15.12.2017

VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 74x | 15.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 100x | 09.10.2017

VZN č. 2/2017 o vedení kroniky obce Poniky Stiahnuté: 110x | 28.04.2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 110x | 28.04.2017

rok 2016

VZN č. 1.2016,ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky časť Ponická Huta, časť Ponická Lehôtka podľa zmeny a doplnku č. 6 Stiahnuté: 110x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 146x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 142x | 23.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 135x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 92x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 93x | 28.04.2017

rok 2015

1/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 1/2015 o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 59x | 28.04.2017

2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 61x | 28.04.2017

3/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 3/2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmeny a doplnku č. 5 Stiahnuté: 96x | 28.04.2017

Stránka