Navigácia

Obsah

rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 28x | 22.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4 /2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 28x | 22.07.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 59x | 04.03.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 2 /2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 64x | 04.03.2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Stiahnuté: 61x | 04.03.2019

rok 2018

VZN obce Poniky č.8/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 109x | 28.12.2018

VZN obce Poniky č. 7/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2016 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 82x | 28.12.2018

VZN č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 132x | 04.04.2018

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 127x | 04.04.2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmien a doplnkov č.7 Stiahnuté: 156x | 04.04.2018

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 120x | 04.04.2018

VZN č. 2/2018 trhový poriadok Stiahnuté: 124x | 04.04.2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 127x | 04.04.2018

rok 2017

VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 185x | 15.12.2017

VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 227x | 15.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 250x | 09.10.2017

VZN č. 2/2017 o vedení kroniky obce Poniky Stiahnuté: 316x | 28.04.2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 233x | 28.04.2017

rok 2016

VZN č. 1.2016,ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky časť Ponická Huta, časť Ponická Lehôtka podľa zmeny a doplnku č. 6 Stiahnuté: 234x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 330x | 28.04.2017

Stránka