Navigácia

Obsah

OZNAM

Emailová adresa Obce Poniky na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu vo voľbách prezidenta SR  v roku 2019 je poniky@poniky.sk.

 

 

Pozrite si Ponický dom cez virtuálnu prehliadku
Virtuálna prehliadka  - Ponický dom

 

Klikni na obrázok a hlasujte za našu Základnú školu s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách
Hlasuj za našu školu

Správy

nespalujme odpad  2019

Nespaľujme odpady!

V období vykurovacej sezóny, ale i mimo nej sa nad Ponikami vznáša dymový opar. Hoci určitému znečisteniu sa pri vykurovaní pevnými palivami nedá vyhnúť, správnym nakladaním s odpadmi môžme my, občania, výrazne zlepšiť kvalitu ovzdušia v našej obci. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Návrhy všeobecno záväzných nariadení

Obec Poniky zverejňuje na základe §6  ods. 3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrhy VZN, ktoré budú schvaľované na nasledujúcom Obecnom zastupiteľstve obce Poniky. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Poniky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic  - Information for voter


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.


Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held on Saturday 25 May 2019 from 7 a.m. to 10 p.m.Informácie pre voliča k týmto voľbám - PDF formát (slovenská + anglická verzia)

Information for voter- format PDF (slovak + english version)
celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam  - pojazdný mliečny automat – zmena času predaja

Spoločnosť LIRIO, s.r.o. Hruštín upozorňuje na zmenu času predaja surového kravského mlieka a originálne balených mliečnych výrobkov prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zisťovanie SILC - oznam

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností  v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.
Toto štatistické zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o utvorení volebných okrskov pre voľby  prezidenta SR 

Starostka obce Poniky  v zmysle § 8 ods. 1 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky utvára na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov obce  nasledovné volebné okrsky a určuje volebné miestnosti : celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

VOĽBY PREZIDENTA SR - OZNAM

Emailová adresa Obce Poniky na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií obce Poniky  vo voľbách prezidenta SR  v roku 2019 je poniky@poniky.sk.

celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM – ZRIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Obec Poniky pripravuje zriadenie opatrovateľskej služby. Záujem vykonávať prácu opatrovateľky v obci oznámte na Obecný úrad Poniky v termíne do 8.2.2019. Zároveň je potrebné predložiť doklad (fotokópia) o odbornej spôsobilosti v zmysle §84, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 048/4193703, resp. mobil 0910 912 710.


celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM  - DODATOK K ÚZEMNÉMU PLÁNU

Obec Poniky pripravuje  dodatok k územnému plánu obce.  V tejto súvislosti obec dáva možnosť občanom  podať  svoje návrhy, požiadavky, resp. námety na zaradenie lokalít a ich vyžitia do dodatku. celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
osipana

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča - Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena pri zbere triedeného odpadu - PLASTY

Pri zmene harmonogramu vývozu  triedeného odpadu z našej obce firmou Marius Pedersen nastala aj zmena pri zbere plastov a tetrapakov  (žlté vrecia). Tento odpad firma Marius Pedersen odoberá spolu s plastovými vrecami.

Z tohto dôvodu bude do každej domácnosti v najbližších dňoch doručená sada  žltých vriec v počte 15 ks na celý rok 2019.

Pri triedenom zbere skla a kovov sa odpad bude z vriec vysýpať a  vrecia budú občanom vrátené. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - MIESTNE DANE

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN - STAVEBNÝ ÚRAD

Pracovníčka obecného úradu Poniky na úseku územného konania a stavebného poriadku pani Ohrivalová bude mať v zimných mesiacoch pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny vo štvrtok  od 09.00 do 15.00 hodiny.V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce. 

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozdelenie poslaneckých obvodov vo volebnom období 2018 - 2022

V prílohe nájdete rozdelenie poslaneckých obvodov podľa jednotlivých ulíc a súpisných čísiel. 

celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu

Pred samotný triedením odpadu do príslušných vriec a nádob je potrebné sa zamyslieť na tým, že dôležité je tiež predchádzať jeho vzniku. Čo to vlastne znamená?
celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
harmonogram

Harmonogram zberu odpadu na prvý polrok 2019 a spôsob triedenia odpadu

V prílohe nájdete harmonogram zberu odpadu na 1. polrok 2019 a pomôcku pre separáciu odpadu. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Detská poradňa - OZNAM

MUDr. Lýdia Hunáková oznamuje termíny konania detskej poradne v Ponikách na prvý polrok 2019 celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

DOHODA - Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu

Dohoda č. 279/2018/01 o odstránení havarijného stavu verejného vodovodu a súčinnosti pri konečnej úprave cesty v obci Poniky, časti Ponická Huta,ulica Bukovinka. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Regionálna veterinárna a potravinová správa - usmernenia

v súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Regionálna veterinárna a potravinová správa požiadala obec Poniky o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o povinnostiach pri domácich zabíjačkách a registrácii neregistrovaných chovov hospodársky zvierat - ošípaných.

celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
plagat zps

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pre opatrovateľky a budúci personál v pripravovanom Centre komunitných sociálnych služieb Poniky, ktoré vybuduje obec Poniky, ale aj pre záujemcov z obce a okolitých obcí, sa bude v Ponikách v jarných mesiacoch roka 2019 uskutočňovať vzdelávanie, osveta
a poskytovať poradenstvo na tému Pomoc a prevencia všetkých foriem diskriminácie seniorov a zdravotne postihnutých.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO) 1

Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO)

Sprístupnili obnovený Kultúrny dom v Ponickej Lehôtke a krstili v ňom novú monografiu o obci.

celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny 1

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu