Navigácia

Obsah

Správy

Výsledky volieb

Miestna  volebná komisia v Ponikách
uverejnenie výsledkov VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

STAVEBNÝ ÚRAD - OZNAM

V súvislosti s vypovedaním zmluvy so Spoločným obecným úradom Badín na úseku územného konania a stavebného poriadku Vám oznamujeme, že bola v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 334/2018 prijatá do pracovného pomeru pani Ľudmila Ohrivalová ako osoba spĺňajúca osobitný kvalifikačný predpoklad a bude postupne nahrádzať prácu  PhDr. Miroslava Pauča. Pani Ohrivalová bude mať pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny v stredu od 12.00 do 15.00 hodiny a piatok od 8.00 do 14.00 hodiny.

V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce.celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
plagat zps

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pre opatrovateľky a budúci personál v pripravovanom Centre komunitných sociálnych služieb Poniky, ktoré vybuduje obec Poniky, ale aj pre záujemcov z obce a okolitých obcí, sa bude v Ponikách v jarných mesiacoch roka 2019 uskutočňovať vzdelávanie, osveta
a poskytovať poradenstvo na tému Pomoc a prevencia všetkých foriem diskriminácie seniorov a zdravotne postihnutých.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
PS 5_2018

Ponický spravodajca august-október 2018

- Voľby do orgánov samosprávy obcí

- Rozhovor s učiteľom M. Tanuškom

- Hospodárenie v obecných lesoch

- Chodníky ako symbol zblíženia

- Z rokovania ObZ

celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO) 1

Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO)

Sprístupnili obnovený Kultúrny dom v Ponickej Lehôtke a krstili v ňom novú monografiu o obci.

celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Odovzdanie chodníkov do užívania pre verejnosť

Obec Poniky v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a. v.  Poniky a Rímsko-katolíckou farnosťou Poniky, po ukončení prác na chodníkoch do cintorínov,  ich slávnostne odovzdala do užívania pre verejnosť.

Slávnosť otvorenia sa uskutočnila v nedeľu 14. októbra 2018 o 10,30 hod. po ukončení evanjelických služieb Božích a pred začatím rímsko-katolíckej svätej omše. celý text

ostatné | 14. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Ján Palovič

Zvyky a tradície - Portéty Jána Paloviča z Poník

Múdrosť. Pokora. Úcta k tradícii.Ján Palovič je výnimočný tanečný sólista, nenapodobiteľný gajdoš, fujeráš, pišťaľkár a heligonkár.
Vypočujte si rozhovor s ním, ktorý pre rádio Regina pripravil
Peter Cítenyi. celý text

ostatné | 14. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
RŠ

Zrekonštruovaná budova nových šatní

V nedeľu 7. októbra  2018 bola daná  do užívania zrekonštruovaná budova nových šatní. Suma,  ktorú  obec Poniky investovala do rekonštrukcie predstavuje 56 411,29 €, z toho Slovenský futbalový zväz prispel čiastkou
10 000,00 €. Stavbu realizovala firma ASTA STAV, s.r.o.,  Vígľaš. 


celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Memoriál Ondreja Holca 2018

V sobotu 6. októbra 2018 sa v Ponikách, v areáli na Horedolíni za vysokej účasti pretekárov a za počasia, ktoré prialo všetkým, uskutočnil 4. ročník obnovenej série  pretekov v cezpoľnom behu Memoriál Ondreja Holca. Pozrite si zábery z tohto vydareného  športového podujatia, ktoré zachytili objektívy našich fotografov.

celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny 1

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
symboly

Informácia o systéme triedeného zberu

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.

celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Ponikách oznamuje občanom , že ku dňu 10. júlu 2018 je v obci Poniky prihlásených k trvalému pobytu 1561 obyvateľov.
celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu v roku 2018

Harmonogram zberu odpadu

v roku 2018 pre Obec Poniky celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu