Navigácia

Obsah

 

Vianočný koncert 2018

 

 

Správy

Návrh VZN obce Poniky č. 7/2018

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2016 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnym odpadom celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Ľudové misie

Bratia Kapucíni Vás pozývajú na akciu, ktorá prebieha počas tohto týždňa. Jedná sa o ľudové misie, teda duchovnú obnovu. Program si môžete prečítať na viacerých verejne prístupných miestach v obci a na webovej stránke www.kapucini.sk/poniky


celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zverejnení

Záznamu z vrejejného prerokovania návrhu Programu starostlivosti  o Chránené vtáčie územie Poľana na roky  2019-2048 a žiadosť o informovanie verejnosticelý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam

Dokumentárny film autora Milana Kosca, nakrútený  a financovaný v spolupráci s obcou Poniky,  ktorý bol uvedený do života 2. júna 2018 na  DFF Zdola ponickýho mlyna v Ponikách,  odvysiela RTVS 2 vo svojom vysielaní  dňa 16. decembra 2018 (nedeľa) o 17,40 hodine.Vo filme sú zaznamenané  bohaté ľudové tradície, zvyky, obyčaje  od narodenia až po hrob.


celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Detská poradňa - OZNAM

MUDr. Lýdia Hunáková oznamuje termíny konania detskej poradne v Ponikách na prvý polrok 2019 celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

DOHODA - Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu

Dohoda č. 279/2018/01 o odstránení havarijného stavu verejného vodovodu a súčinnosti pri konečnej úprave cesty v obci Poniky, časti Ponická Huta,ulica Bukovinka. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja   podľa § 5 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, . celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Regionálna veterinárna a potravinová správa - usmernenia

v súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Regionálna veterinárna a potravinová správa požiadala obec Poniky o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o povinnostiach pri domácich zabíjačkách a registrácii neregistrovaných chovov hospodársky zvierat - ošípaných.

celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb

Miestna  volebná komisia v Ponikách
uverejnenie výsledkov VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

STAVEBNÝ ÚRAD - OZNAM

V súvislosti s vypovedaním zmluvy so Spoločným obecným úradom Badín na úseku územného konania a stavebného poriadku Vám oznamujeme, že bola v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 334/2018 prijatá do pracovného pomeru pani Ľudmila Ohrivalová ako osoba spĺňajúca osobitný kvalifikačný predpoklad a bude postupne nahrádzať prácu  PhDr. Miroslava Pauča. Pani Ohrivalová bude mať pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny v stredu od 12.00 do 15.00 hodiny a piatok od 9.00 do 14.00 hodiny.

V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce.celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
plagat zps

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pre opatrovateľky a budúci personál v pripravovanom Centre komunitných sociálnych služieb Poniky, ktoré vybuduje obec Poniky, ale aj pre záujemcov z obce a okolitých obcí, sa bude v Ponikách v jarných mesiacoch roka 2019 uskutočňovať vzdelávanie, osveta
a poskytovať poradenstvo na tému Pomoc a prevencia všetkých foriem diskriminácie seniorov a zdravotne postihnutých.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO) 1

Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO)

Sprístupnili obnovený Kultúrny dom v Ponickej Lehôtke a krstili v ňom novú monografiu o obci.

celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny 1

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
symboly

Informácia o systéme triedeného zberu

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.

celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu v roku 2018

Harmonogram zberu odpadu

v roku 2018 pre Obec Poniky celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu