Navigácia

Obsah

Hutnícke fašangy

 

 

OZNAM

Emailová adresa Obce Poniky na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu vo voľbách prezidenta SR  v roku 2019 je poniky@poniky.sk.

 

 

Pozrite si Ponický dom cez virtuálnu prehliadku
Virtuálna prehliadka  - Ponický dom

 

 

 

Klikni na obrázok a hlasujte za našu Základnú školu s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách
Hlasuj za našu školu

Správy

OZNAM

Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  starostka obce Poniky 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ponikách. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Ilustratori Poniky

Detskí ilustrátori z Poník a Hrochote.

Svetielko nádeje, občianske združenie z Banskej Bystrice, ktoré sa už viac ako 15 rokov venuje deťom chorým na rakovinu, vyzvalo minulý rok deti zo základných škôl, aby maľovali ich logo „Svetlušku“. Do tejto výzvy sa pod vedením učiteliek 1.stupňa a učiteliek výtvarnej výchovy zapojili aj deti z Poník a Hrochote. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
nespalujme odpad  2019

Nespaľujme odpady!

V období vykurovacej sezóny, ale i mimo nej sa nad Ponikami vznáša dymový opar. Hoci určitému znečisteniu sa pri vykurovaní pevnými palivami nedá vyhnúť, správnym nakladaním s odpadmi môžme my, občania, výrazne zlepšiť kvalitu ovzdušia v našej obci. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Návrhy všeobecno záväzných nariadení

Obec Poniky zverejňuje na základe §6  ods. 3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrhy VZN, ktoré budú schvaľované na nasledujúcom Obecnom zastupiteľstve obce Poniky. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Poniky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic  - Information for voter


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.


Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held on Saturday 25 May 2019 from 7 a.m. to 10 p.m.Informácie pre voliča k týmto voľbám - PDF formát (slovenská + anglická verzia)

Information for voter- format PDF (slovak + english version)
celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam  - pojazdný mliečny automat – zmena času predaja

Spoločnosť LIRIO, s.r.o. Hruštín upozorňuje na zmenu času predaja surového kravského mlieka a originálne balených mliečnych výrobkov prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zisťovanie SILC - oznam

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností  v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.
Toto štatistické zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o utvorení volebných okrskov pre voľby  prezidenta SR 

Starostka obce Poniky  v zmysle § 8 ods. 1 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky utvára na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov obce  nasledovné volebné okrsky a určuje volebné miestnosti : celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

VOĽBY PREZIDENTA SR - OZNAM

Emailová adresa Obce Poniky na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií obce Poniky  vo voľbách prezidenta SR  v roku 2019 je poniky@poniky.sk.

celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM – ZRIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Obec Poniky pripravuje zriadenie opatrovateľskej služby. Záujem vykonávať prácu opatrovateľky v obci oznámte na Obecný úrad Poniky v termíne do 8.2.2019. Zároveň je potrebné predložiť doklad (fotokópia) o odbornej spôsobilosti v zmysle §84, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 048/4193703, resp. mobil 0910 912 710.


celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM  - DODATOK K ÚZEMNÉMU PLÁNU

Obec Poniky pripravuje  dodatok k územnému plánu obce.  V tejto súvislosti obec dáva možnosť občanom  podať  svoje návrhy, požiadavky, resp. námety na zaradenie lokalít a ich vyžitia do dodatku. celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
osipana

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča - Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena pri zbere triedeného odpadu - PLASTY

Pri zmene harmonogramu vývozu  triedeného odpadu z našej obce firmou Marius Pedersen nastala aj zmena pri zbere plastov a tetrapakov  (žlté vrecia). Tento odpad firma Marius Pedersen odoberá spolu s plastovými vrecami.

Z tohto dôvodu bude do každej domácnosti v najbližších dňoch doručená sada  žltých vriec v počte 15 ks na celý rok 2019.

Pri triedenom zbere skla a kovov sa odpad bude z vriec vysýpať a  vrecia budú občanom vrátené. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - MIESTNE DANE

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN - STAVEBNÝ ÚRAD

Pracovníčka obecného úradu Poniky na úseku územného konania a stavebného poriadku pani Ohrivalová bude mať v zimných mesiacoch pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny vo štvrtok  od 09.00 do 15.00 hodiny.V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce. 

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozdelenie poslaneckých obvodov vo volebnom období 2018 - 2022

V prílohe nájdete rozdelenie poslaneckých obvodov podľa jednotlivých ulíc a súpisných čísiel. 

celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu

Pred samotný triedením odpadu do príslušných vriec a nádob je potrebné sa zamyslieť na tým, že dôležité je tiež predchádzať jeho vzniku. Čo to vlastne znamená?
celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
harmonogram

Harmonogram zberu odpadu na prvý polrok 2019 a spôsob triedenia odpadu

V prílohe nájdete harmonogram zberu odpadu na 1. polrok 2019 a pomôcku pre separáciu odpadu. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Detská poradňa - OZNAM

MUDr. Lýdia Hunáková oznamuje termíny konania detskej poradne v Ponikách na prvý polrok 2019 celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

DOHODA - Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu

Dohoda č. 279/2018/01 o odstránení havarijného stavu verejného vodovodu a súčinnosti pri konečnej úprave cesty v obci Poniky, časti Ponická Huta,ulica Bukovinka. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Regionálna veterinárna a potravinová správa - usmernenia

v súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Regionálna veterinárna a potravinová správa požiadala obec Poniky o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o povinnostiach pri domácich zabíjačkách a registrácii neregistrovaných chovov hospodársky zvierat - ošípaných.

celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
plagat zps

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pre opatrovateľky a budúci personál v pripravovanom Centre komunitných sociálnych služieb Poniky, ktoré vybuduje obec Poniky, ale aj pre záujemcov z obce a okolitých obcí, sa bude v Ponikách v jarných mesiacoch roka 2019 uskutočňovať vzdelávanie, osveta
a poskytovať poradenstvo na tému Pomoc a prevencia všetkých foriem diskriminácie seniorov a zdravotne postihnutých.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO) 1

Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO)

Sprístupnili obnovený Kultúrny dom v Ponickej Lehôtke a krstili v ňom novú monografiu o obci.

celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny 1

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu