Navigácia

Obsah

Ponikcými kiarmi  cyklistická časovka 14.9.2019 MOH 2019

Správy

#

Výstava Poniky Okno do minulosti sprístupnená širokej verejnosti

V rámci Folklórnej Bystrice - festivalu ľudovej hudby a tanca pod Urpínom bola dňa 15. augusta v Europa shopping centre  širokej verejnosti sprístupnená výstava dobových fotografií zo života obce Poniky s názvom Poniky Okno do minulosti.  Výstava potrvá do nedele 18.8.2019

celý text

ostatné | 16. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Mňamkovo 2019

Mňamkovo - Svet plný chutí

Pozývame Vás milé ponické deti na kulinárske dni, pri ktorých sa hravou formou pod dohľadom skúsených gurmániek naučíte nové recepty.

celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky. celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

KNIHOBÚDKY NA PONIKÁCH

V našej obci pribudli tri malé búdky plné kníh a časopisov. Knihobúdky sú malé verejné knižnice, s veľmi jednoduchými pravidlami: každý si môže požičať knihu a po prečítaní ju vrátiť alebo si ju nechať a nahradiť inou. Ich cieľom je zdieľanie a výmena kníh a tým, v dnešnej elektronickej dobe, povzbudiť záujem o čítanie u všetkých vekových kategórií. Pomôžte, aby tie naše boli živé a ich obsah sa otáčal a menil! Knihobúdky sú umiestnené v tržnici pred Obecným úradom a na autobusových zastávkach Ponická Lehôtka a Ponická Huta.
celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
MOH 2019

MEMORIÁL ONDREJA HOLCA v cezpoľnom behu, 5. ročník

Obec Poniky organizuje tento rok už piaty ročník Memoriálu Ondreja Holca v cezpoľnom behu . Prihláste sa už teraz.

celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Ponickými kiarmi  2019

PONICKÝMI KIARMI 2019 - Cyklistická časovka

Obec Poniky organizuje už piaty ročník cyklistickej časovky Ponickými kiarmi. Registrujte sa už teraz.

Registrácia online na:

http://www.casomierapt.sk/udalost.php?id=523


celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Opatrovateľská služba - OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 1.7.2019 je v obci Poniky zriadená opatrovateľská služba t.j. k dispozícii je profesionálna opatrovateľka. V prípade záujmu je možné obrátiť sa s požiadavkou na OcÚ Poniky telefonicky 048/4193703 alebo 0910 912 710 alebo e-mailom na adresu poniky@poniky.sk . celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP).

Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
SOS program na jul august

SOS - program a mesiach júl- august 2019

Pozrite si čo pre Vás pripravilo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica v mesiacoch júl a august 2019 celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
DFF 2019 sme bystrica

Folklórny festival Zdola ponickýho mlyna ukázal krásu tradícií

Tento víkend žije obec Poniky už po 23. krát folklórom.

PONIKY. Uskutočňuje sa tu obľúbený detský folklórny festival Zdola ponickýho mlyna celý text

ostatné | 9. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Termíny detskej poradne v Ponikách

Lekárka:  MUDr. Lýdia Hunáková
Sestra:   Dana Kopecká
Telefón:  +421 48 412 63 05

12. jún 2019
03. júl  2019
31. júl  2019
28. august 2019 celý text

ostatné | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
3.q. 2019

Harmonogram zberu odpadu  v roku 2019 3.Q.

Pozrite si harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 3. kvartál roku 2019 celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Stojiská separovaný zber

AKTUALIZOVANÉ - Zber triedeného odpadu - oznam

Od 1.6.2019 nastáva zmena v systéme zberu triedeného odpadu v našej obci. Triedený odpad plasty a tetrapaky bude firma Marius Pedersen, a.s. zbierať vo vreciach spred rodinných domov v stanovených termínoch vývozu. Sklo, kovy a papier bude firma vyvážať v 1100 l kontajneroch, ktoré budú umiestnené v obci nasledovne: celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

UPOZORNENIE NA NEZODPOVEDNÉ KONANIE

Prosíme občanov, aby dodržiavali obcou určený spôsob zberu separovaného odpadu a nedávali plastový odpad vo vreciach na verejné priestranstvá. Odvoz plastov a tetrapakov pokračuje aj naďalej zaužívaným spôsobom odvozom priamo spred domácností občanov.

Pre ilustráciu pripájame fotografie zo stojiska pri KD Ponická Lehôtka zhotovené dňa 17.5.2019. Z tohoto dôvodu sa obec rozhodla stojiská kontajnerov monitorovať.

Mrzí nás, že niektorí jednotlivci takýmto spôsobom znepríjemňujú život iným občanom a znečisťujú verejné priestranstvá. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona  č. 219/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

MEDVEĎ HNEDÝ - OZNAM

V ostatnom období bol v okolí našej obci a jej častiach zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého. Na túto skutočnosť  obec upozornila Štátnu ochranu prírody SR a  Poľovnícke združenie Bukovina Poniky.  

Dňa 7.5.2019 obec navštívili pracovníci Štátnej ochrany prírody a zaradili naše územie do zoznamu území s vyššou mierou sledovania medveďa hnedého.

Obec Poniky v spolupráci s vyššie uvedenými organizáciami  žiada občanov, aby  biologicky rozložiteľný odpad, ako sú zvyšky z jedál,  z domácich zabíjačiek, ovocia a zeleniny  a pod., nevyvážali do prírody v blízkosti obce.

Zároveň žiadame občanov aby,  výskyt medveďa hnedého  v obci, resp. v jej blízkosti, škody spôsobené v záhradách a na včelstvách,  hlásili osobne  na Obecnom úrade v Ponikách, e-mailom  na adrese poniky@poniky.sk  alebo na t. č.  048/419 37 03. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 18.3.2019 budú upravené úradné hodiny Obecného úradu obce Poniky nasledovne:
Pondelok 8:00 - 12:0012:30 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:0012:30 - 15:30
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok  nestránkový deň


celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2018 bolo v obci vytriedených 15,37 % komunálnych odpadov.            celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena pri zbere triedeného odpadu - PLASTY

Pri zmene harmonogramu vývozu  triedeného odpadu z našej obce firmou Marius Pedersen nastala aj zmena pri zbere plastov a tetrapakov  (žlté vrecia). Tento odpad firma Marius Pedersen odoberá spolu s plastovými vrecami.

Z tohto dôvodu bude do každej domácnosti v najbližších dňoch doručená sada  žltých vriec v počte 15 ks na celý rok 2019.

Pri triedenom zbere skla a kovov sa odpad bude z vriec vysýpať a  vrecia budú občanom vrátené. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - MIESTNE DANE

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN - STAVEBNÝ ÚRAD

Pracovníčka obecného úradu Poniky na úseku územného konania a stavebného poriadku pani Ohrivalová bude mať v zimných mesiacoch pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny vo štvrtok  od 09.00 do 15.00 hodiny.V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce. 

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu