Navigácia

Obsah

 

O Z N A M

 

Oznamujeme  cestujúcej verejnosti,  že počas rekonštrukcie vodovodného potrubia  na ulici Ponická Huta – Bukovinka,  z dôvodu zúženej vozovky,  na zastávke  Ponická Huta (námestie) a  Ponická Huta (Pri moste),  autobus nebude zastavovať  v dňoch

 18. októbra 2018  (štvrtok)  v čase   do 16.00 hod.   a

 19. októbra 2018  (piatok)  v čase od 9.00 do 14.00 hod.

 

Spoje budú začínať a končiť na zastávke Ponická Huta  Rázcestie (Bukovinka).

Ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie.

 

 

 

Správy

#

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky. celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA - Obecného zastupiteľstva v Ponikách (aktualizované)

Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ponikách.

celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - NOVÉ

Tu nájdete zhrnuté všetky základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí,ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Odovzdanie chodníkov do užívania pre verejnosť

Obec Poniky v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a. v.  Poniky a Rímsko-katolíckou farnosťou Poniky, po ukončení prác na chodníkoch do cintorínov,  ich slávnostne odovzdala do užívania pre verejnosť.

Slávnosť otvorenia sa uskutočnila v nedeľu 14. októbra 2018 o 10,30 hod. po ukončení evanjelických služieb Božích a pred začatím rímsko-katolíckej svätej omše. celý text

ostatné | 14. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Ján Palovič

Zvyky a tradície - Portéty Jána Paloviča z Poník

Múdrosť. Pokora. Úcta k tradícii.Ján Palovič je výnimočný tanečný sólista, nenapodobiteľný gajdoš, fujeráš, pišťaľkár a heligonkár.
Vypočujte si rozhovor s ním, ktorý pre rádio Regina pripravil
Peter Cítenyi. celý text

ostatné | 14. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

O Z N A M

Obec Poniky oznamuje, že spoločnosť STRABAG, s. r. o., po príprave podkladu miestnych komunikácií pristúpi k položeniu  asfaltu na miestnych komunikáciách v Ponikách a v časti Ponická Huta. Položenie  sa uskutoční v dvoch vrstvách. Medzi kladením je nutná technologická prestávka. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
RŠ

Zrekonštruovaná budova nových šatní

V nedeľu 7. októbra  2018 bola daná  do užívania zrekonštruovaná budova nových šatní. Suma,  ktorú  obec Poniky investovala do rekonštrukcie predstavuje 56 411,29 €, z toho Slovenský futbalový zväz prispel čiastkou
10 000,00 €. Stavbu realizovala firma ASTA STAV, s.r.o.,  Vígľaš. 


celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Protokol o skúške vzorky vody č. 8766/2018

odobranej na Obecnom úrade v Ponikách, ktorú vykonalo Laboratórium Banská Bystrica - Odbor riadenia kvality, Partizánská cesta 5, Banská Bystrica. Pozrite si výsledky. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Memoriál Ondreja Holca 2018

V sobotu 6. októbra 2018 sa v Ponikách, v areáli na Horedolíni za vysokej účasti pretekárov a za počasia, ktoré prialo všetkým, uskutočnil 4. ročník obnovenej série  pretekov v cezpoľnom behu Memoriál Ondreja Holca. Pozrite si zábery z tohto vydareného  športového podujatia, ktoré zachytili objektívy našich fotografov.

celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Stredoslovenská distribucná, a.s. oznamuje,že v termíne od:
celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Čo píšu o Ponikách

Čo píšu o Ponikách - MY Bystrica

Poniky pokračujú v revitalizácii centrálnej časti obce

Nový vzhľad by malo dostať Námestie Štefana Žáryho a chodník z neho na Dolnú ulicu, tiež centrálna zóna pri obecnom úrade. V súčasnosti dokončujú prepojenie evanjelického a katolíckeho cintorína chodníkmi.


celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Vážení spoluobčania.

Spoločnosť STRABAG s.r.o., s ktorou bola po vykonaní verejného obstarávania uzavretá zmluva č. 2018/DA/01/012, začala dňa 1.októbra 2018 realizáciu stavebných prác  „Rekonštrukcia miestnych komunikácií  a vybudovanie chodníka Hriadky“ v hodnote 134 tis. EUR bez DPH. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny 1

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
symboly

Informácia o systéme triedeného zberu

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.

celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam kandidátov

Obec PONIKY uverejňuje podľa § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce  a zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

o začatí stavebného konania a úpustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška

- Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky
- Prístupová komunikáciacelý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
program starostlivosti o chvu_2018_2048

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019-2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny oznamuje, že dňa 5.10. 2018 o 10.00 sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve, bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019-2048.... celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Ponickými kiarmi – 4. ročník cyklistických pretekov

Pozrite si ako vyzeral v poradí 4. ročník cyklistických pretekov do vrchu, ktorý sa konal 8. septembra 2018.

celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM - zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľom miestnej volebnej komisie v obci Poniky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je:

Božena Bukvajová
Obecný úrad, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Tel. č.: 048/4193703
Mobil: 0910 912 716
e-mail: poniky@poniky.sk celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam

Emailová adresa obce Poniky na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je poniky@poniky.sk .

celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Party 21_poniky

Party v 21. storočí

Obec Poniky  je súčasťou umeleckého projektu Party v 21. storočí ktorý mal možnosť reprezentovať Slovensko doma aj v zahraničí. Za najväčší úspech projektu sa považujú ZOH v JUŽNEJ KÓREI a turné po SEVERNEJ AMERIKE 2018. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Ponikách oznamuje občanom , že ku dňu 10. júlu 2018 je v obci Poniky prihlásených k trvalému pobytu 1561 obyvateľov.
celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE - rozvádzač verejného osvetlenia Ponická Huta

Už niekoľko týždňov sa stáva, že v časti obce Ponická Huta svieti verejné osvetlenie aj v priebehu dňa. Nejedná sa o poruchu zariadenia. Bolo zistené, že rozvádzač verejného osvetlenia, ktorý je umiestnený v priestoroch detského ihriska, bol násilným spôsobom otváraný. Podľa oznámenia občanov rozvádzač otvárajú a svetlá v manuálnom režime zapaľujú deti.

Dovoľujeme si upozorniť, že sa jedná o neprípustné poškodzovanie verejného majetku a neoprávnené zasahovanie do elektrických zariadení, pri ktorom môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Žiadame rodičov, aby upozornili svoje deti na nevhodnosť a neprípustnosť takéhoto konania a tiež na trestnú zodpovednosť za ich maloleté deti. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí

Základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí,ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 . celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne


Oznamujeme Vám, že od apríla do októbra 2018 v našej obci bude prebiehať miestne prešetrovanie objektov ZBGIS (Základná báza údajov pre geografický a informačný systém) terénnymi pracovníkmi. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom liste.
celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
DFF 2018-mybystrica 2

MY Bystrica : Ponická parta patrí k najkrajším na Slovensku. Oslávili ju aj na festivale

Festival Zdola Ponickýho mlyna, ktorý sa konal uplynulý víkend, je doslova pastvou pre oči. Na tomto ročníku vzdali hold aj výnimočným folkloristom Ondrejovi Madošovi a Jánovi Kapustíkovi. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu v roku 2018

Harmonogram zberu odpadu

v roku 2018 pre Obec Poniky celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Polóny Pavel

Kožušnícky majster Pavel Polóny

Na Slovensku je už málo výrobcov pravých slovenských kožúškov. V Podpolianskom regióne sa celý svoj život venuje ponickým kožúškom Pavel Polóny. Od útleho detstva pomáhal svojmu otcovi, od ktorého napokon získal kožušnícky fortieľ. A hoci má už vyše 85 rokov, stále vyšíva pestrofarebné ornamenty a krásne kožúšky, aby robil radosť mladým tanečníkom a milovníkom folklóru.                         celý text

náš tip | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
dss

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie

Poslanci ObZ boli na pracovnom stretnutí dňa 6. decembra 2017 oboznámení s pracovnou verziou štúdie uskutočniteľnosti na Zariadenie pre seniorov Poniky (zverejnená na www.poniky.sk), ktorá je pripravená na pripomienkovanie. Obsahuje informácie o dodávateľovi, legislatívny rámec, popisuje relevantné zdroje financovania projektu, analyzuje situáciu na relevantnom trhu, zodpovednosť obce za vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj, technické riešenie, manažment projektu, finančnú analýzu, udržateľnosť projektu, analýzu rizík a SWOT analýzu.
celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie  za národnú kultúrnu pamiatku 1

Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodnutím č. PUSR-2017/22561-4/9484/JAN vyhlásil Zvonicu, múr a cintorín príkostolný pri Rímsko- katolíckom kostole sv. Františka z Assisi v Obci Poniky za národnú kultúrnu pamiatku. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu