Navigácia

Obsah

DFF Zdola ponickýho mlyna objektívom Milana Kosca

DFF  ZPM 2019

Správy

Seminár 2019

Pozvánka na seminár 

„Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014-2020“ pre obhospodarovateľov lesov vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, alebo obcí a ich združení, cirkvi, štátu, obce a obecné podniky a MSP poskytujúce služby obhospodarovateľom lesa celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
ZNVP2019

Vyhlásenie času  zvýšeného  nebezpečenstva vzniku  požiaru

Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného  zboru v Banskej Bystrici v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na  § 21  písm. o) zákona  č.  314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  a § 2 ods. 1  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  na lesných pozemkoch  a ich ochrannom psme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom  obvode okresu Banská Bystrica od  13. 6 209,  7.00 hod  do odvolania. celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
DFF 2019 sme bystrica

Folklórny festival Zdola ponickýho mlyna ukázal krásu tradícií

Tento víkend žije obec Poniky už po 23. krát folklórom.

PONIKY. Uskutočňuje sa tu obľúbený detský folklórny festival Zdola ponickýho mlyna celý text

ostatné | 9. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Termíny detskej poradne v Ponikách

Lekárka:  MUDr. Lýdia Hunáková
Sestra:   Dana Kopecká
Telefón:  +421 48 412 63 05

12. jún 2019
03. júl  2019
31. júl  2019
28. august 2019 celý text

ostatné | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
PS 2/2019

Ponický spravodajca marec-máj 2019

V najnovšom čísle Ponického spravodajcu si môžete prečítať:
- Deň Zeme v znamení lesa
- Akadémia vskutku slávnostná
- Medzinárodný deň svätého Floriána a hasičov
- Ponickje fašange
- Detský folklórny festival Zdola ponickýho mlyna
- Poľovníctvo v Ponikách
- Stavebný úrad informuje
celý text

ostatné | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
3.q. 2019

Harmonogram zberu odpadu  v roku 2019 3.Q.

Pozrite si harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 3. kvartál roku 2019 celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Deň detí v obci Poniky sa vydaril

Na svoje si prišli deti, rodičia aj starí rodičia.

PONIKY. 1. júna sa na nás v Ponikách konečne po výdatných dažďoch usmialo slniečko. Členovia Občianskeho združenia Ponickje deti, Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Štefana Žáryho Poniky, pedagógovia v spolupráci s obcou Poniky začali s radosťou pripravovať športový deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

celý text

ostatné | 2. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Stojiská separovaný zber

AKTUALIZOVANÉ - Zber triedeného odpadu - oznam

Od 1.6.2019 nastáva zmena v systéme zberu triedeného odpadu v našej obci. Triedený odpad plasty a tetrapaky bude firma Marius Pedersen, a.s. zbierať vo vreciach spred rodinných domov v stanovených termínoch vývozu. Sklo, kovy a papier bude firma vyvážať v 1100 l kontajneroch, ktoré budú umiestnené v obci nasledovne: celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Stredoslovenskej distribučnej a.s. o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 19.6.2019 od 7:00 do 16:30 a 20.6.2019 od 7:00 do 16:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny na Družstevnej ulici, Poľnej ulici, Na Vladárke, Nám. Mateja Kosca, Na Hlinku, Na vladárke, Hriadky , Malá Stráňa, Polná, Ponická cesta, Podžiar, Námestie. Š. Žáryho a Dolná ulica. Bližšia špecifikácia odberných miest tvorí prílohu tohto oznamu.
celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO032/19

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - rodinný dom na Dolnej ulici. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

UPOZORNENIE NA NEZODPOVEDNÉ KONANIE

Prosíme občanov, aby dodržiavali obcou určený spôsob zberu separovaného odpadu a nedávali plastový odpad vo vreciach na verejné priestranstvá. Odvoz plastov a tetrapakov pokračuje aj naďalej zaužívaným spôsobom odvozom priamo spred domácností občanov.

Pre ilustráciu pripájame fotografie zo stojiska pri KD Ponická Lehôtka zhotovené dňa 17.5.2019. Z tohoto dôvodu sa obec rozhodla stojiská kontajnerov monitorovať.

Mrzí nás, že niektorí jednotlivci takýmto spôsobom znepríjemňujú život iným občanom a znečisťujú verejné priestranstvá. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona  č. 219/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

MEDVEĎ HNEDÝ - OZNAM

V ostatnom období bol v okolí našej obci a jej častiach zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého. Na túto skutočnosť  obec upozornila Štátnu ochranu prírody SR a  Poľovnícke združenie Bukovina Poniky.  

Dňa 7.5.2019 obec navštívili pracovníci Štátnej ochrany prírody a zaradili naše územie do zoznamu území s vyššou mierou sledovania medveďa hnedého.

Obec Poniky v spolupráci s vyššie uvedenými organizáciami  žiada občanov, aby  biologicky rozložiteľný odpad, ako sú zvyšky z jedál,  z domácich zabíjačiek, ovocia a zeleniny  a pod., nevyvážali do prírody v blízkosti obce.

Zároveň žiadame občanov aby,  výskyt medveďa hnedého  v obci, resp. v jej blízkosti, škody spôsobené v záhradách a na včelstvách,  hlásili osobne  na Obecnom úrade v Ponikách, e-mailom  na adrese poniky@poniky.sk  alebo na t. č.  048/419 37 03. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Opatrovateľská služba v obci

Dňa 29.03.2019 bol v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vykonaný zápis Obce Poniky do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
foto Mária Galajdová, BBSK

Odkaz dňa Zeme si v Ponikách uctili v znamení lesa, detí a školy.

26. apríla 2019 sa žiaci Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách (okres Banská Bystrica) rozhodli v nadväznosti na aktivity Dňa Zeme, spolu so svojimi učiteľmi stráviť v prírode. Okolie obce im totiž trvalo ponúka krásne a inšpiratívne prostredie blízkych lesov a lúk.

celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 18.3.2019 budú upravené úradné hodiny Obecného úradu obce Poniky nasledovne:
Pondelok 8:00 - 12:0012:30 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:0012:30 - 15:30
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok  nestránkový deň


celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2018 bolo v obci vytriedených 15,37 % komunálnych odpadov.            celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zisťovanie SILC - oznam

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností  v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.
Toto štatistické zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena pri zbere triedeného odpadu - PLASTY

Pri zmene harmonogramu vývozu  triedeného odpadu z našej obce firmou Marius Pedersen nastala aj zmena pri zbere plastov a tetrapakov  (žlté vrecia). Tento odpad firma Marius Pedersen odoberá spolu s plastovými vrecami.

Z tohto dôvodu bude do každej domácnosti v najbližších dňoch doručená sada  žltých vriec v počte 15 ks na celý rok 2019.

Pri triedenom zbere skla a kovov sa odpad bude z vriec vysýpať a  vrecia budú občanom vrátené. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - MIESTNE DANE

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN - STAVEBNÝ ÚRAD

Pracovníčka obecného úradu Poniky na úseku územného konania a stavebného poriadku pani Ohrivalová bude mať v zimných mesiacoch pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny vo štvrtok  od 09.00 do 15.00 hodiny.V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce. 

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
harmonogram

Harmonogram zberu odpadu na prvý polrok 2019 a spôsob triedenia odpadu

V prílohe nájdete harmonogram zberu odpadu na 1. polrok 2019 a pomôcku pre separáciu odpadu. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu