Navigácia

Obsah

Správy

Výsledky volieb

Miestna  volebná komisia v Ponikách
uverejnenie výsledkov VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

STAVEBNÝ ÚRAD - OZNAM

V súvislosti s vypovedaním zmluvy so Spoločným obecným úradom Badín na úseku územného konania a stavebného poriadku Vám oznamujeme, že bola v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 334/2018 prijatá do pracovného pomeru pani Ľudmila Ohrivalová ako osoba spĺňajúca osobitný kvalifikačný predpoklad a bude postupne nahrádzať prácu  PhDr. Miroslava Pauča. Pani Ohrivalová bude mať pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny v stredu od 12.00 do 15.00 hodiny a piatok od 8.00 do 14.00 hodiny.

V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce.celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
plagat zps

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pre opatrovateľky a budúci personál v pripravovanom Centre komunitných sociálnych služieb Poniky, ktoré vybuduje obec Poniky, ale aj pre záujemcov z obce a okolitých obcí, sa bude v Ponikách v jarných mesiacoch roka 2019 uskutočňovať vzdelávanie, osveta
a poskytovať poradenstvo na tému Pomoc a prevencia všetkých foriem diskriminácie seniorov a zdravotne postihnutých.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
PS 5_2018

Ponický spravodajca august-október 2018

- Voľby do orgánov samosprávy obcí

- Rozhovor s učiteľom M. Tanuškom

- Hospodárenie v obecných lesoch

- Chodníky ako symbol zblíženia

- Z rokovania ObZ

celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO) 1

Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO)

Sprístupnili obnovený Kultúrny dom v Ponickej Lehôtke a krstili v ňom novú monografiu o obci.

celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
verejná vyhláška

Verejná vyhláška - obec Dúbravica

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

Realizácia optických sietí CE-1 Čerín, Obec Sebedín-Bečov,Oravce, Dúbracia, Poniky


celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - NOVÉ

Tu nájdete zhrnuté všetky základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí,ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Odovzdanie chodníkov do užívania pre verejnosť

Obec Poniky v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a. v.  Poniky a Rímsko-katolíckou farnosťou Poniky, po ukončení prác na chodníkoch do cintorínov,  ich slávnostne odovzdala do užívania pre verejnosť.

Slávnosť otvorenia sa uskutočnila v nedeľu 14. októbra 2018 o 10,30 hod. po ukončení evanjelických služieb Božích a pred začatím rímsko-katolíckej svätej omše. celý text

ostatné | 14. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Ján Palovič

Zvyky a tradície - Portéty Jána Paloviča z Poník

Múdrosť. Pokora. Úcta k tradícii.Ján Palovič je výnimočný tanečný sólista, nenapodobiteľný gajdoš, fujeráš, pišťaľkár a heligonkár.
Vypočujte si rozhovor s ním, ktorý pre rádio Regina pripravil
Peter Cítenyi. celý text

ostatné | 14. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
RŠ

Zrekonštruovaná budova nových šatní

V nedeľu 7. októbra  2018 bola daná  do užívania zrekonštruovaná budova nových šatní. Suma,  ktorú  obec Poniky investovala do rekonštrukcie predstavuje 56 411,29 €, z toho Slovenský futbalový zväz prispel čiastkou
10 000,00 €. Stavbu realizovala firma ASTA STAV, s.r.o.,  Vígľaš. 


celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Protokol o skúške vzorky vody č. 8766/2018

odobranej na Obecnom úrade v Ponikách, ktorú vykonalo Laboratórium Banská Bystrica - Odbor riadenia kvality, Partizánská cesta 5, Banská Bystrica. Pozrite si výsledky. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Memoriál Ondreja Holca 2018

V sobotu 6. októbra 2018 sa v Ponikách, v areáli na Horedolíni za vysokej účasti pretekárov a za počasia, ktoré prialo všetkým, uskutočnil 4. ročník obnovenej série  pretekov v cezpoľnom behu Memoriál Ondreja Holca. Pozrite si zábery z tohto vydareného  športového podujatia, ktoré zachytili objektívy našich fotografov.

celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny 1

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
symboly

Informácia o systéme triedeného zberu

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.

celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam kandidátov

Obec PONIKY uverejňuje podľa § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce  a zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM - zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľom miestnej volebnej komisie v obci Poniky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je:

Božena Bukvajová
Obecný úrad, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Tel. č.: 048/4193703
Mobil: 0910 912 716
e-mail: poniky@poniky.sk celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam

Emailová adresa obce Poniky na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je poniky@poniky.sk .

celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Ponikách oznamuje občanom , že ku dňu 10. júlu 2018 je v obci Poniky prihlásených k trvalému pobytu 1561 obyvateľov.
celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí

Základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí,ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 . celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
DFF 2018-mybystrica 2

MY Bystrica : Ponická parta patrí k najkrajším na Slovensku. Oslávili ju aj na festivale

Festival Zdola Ponickýho mlyna, ktorý sa konal uplynulý víkend, je doslova pastvou pre oči. Na tomto ročníku vzdali hold aj výnimočným folkloristom Ondrejovi Madošovi a Jánovi Kapustíkovi. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu v roku 2018

Harmonogram zberu odpadu

v roku 2018 pre Obec Poniky celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu