Navigácia

Obsah

ONLINE KAMERA  Z  TESTOVANIA

 

 

Oznamujeme občanom, že testovanie na ochorenie COVID-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu, 27. februára 2021 v budove Základnej školy v Ponikách, Družstevná ulica č. 201, v čase od 9,15 do 18,00 hodiny. Obedňajšia prestávka bude v čase od 13,00 do 13,45 hodiny, posledný odber bude o 17,30 hodine.

Doporučený harmonogram nájdete na webovom sídle obce Poniky, resp. vyvesený na informačných tabuliach obce.Harmonogram testovani a27.2.20221 Poniky

Harmonogram v PDF formáte (409.11 kB) / JPG formáte (616.64 kB)

 

 

OZNAM

Z dôvodu epidemiologických opatrení  vyhlásených Uznesením Vlády Slovenskej republiky  č. 77 zo dňa 5. februára  2021  bude OcÚ Poniky otvorený v obmedzenom režime.

Na OcÚ bude možné doručiť podanie v ktorýkoľvek deň. Pre vstup na úrad  bude potrebné  telefonicky kontaktovať nižšie uvedenú pracovníčku.

Overovanie podpisov, osvedčovanie listín, prihlásenie na trvalý  pobyt a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte  bude úrad vykonávať len v stredu a to po telefonickom dohovore s p. Turčanovou na telefónom čísle 0910 912 711.

Pondelok

Jakubčová

0903 584 404

Utorok

Trnková

0910 912 712

Streda

Turčanová

0910 912 711

Štvrtok

Bukvajová

0910 912 716

Piatok

Trnková

0910 912 712

 

Správy

sitanie 2021

Oznam

Upozorňujeme najmä našich starších občanov, že sčítanie obyvateľov momentálne prebieha výlučne elektronicky. celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Začatie konania o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri „Rúbane“ - verejná vyhláška

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 a 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, § 74 ods. 1 písm. c) a § 13 ods. 5 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o  celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
SODB2021

POZOR: 15. februára začína SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA


Vážení spoluobčania, všetkých si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste sa počnúc dňom 15. 02. 2021 zúčastnili Sčítania obyvateľov, čo je zároveň zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky.
celý text

ostatné | 14. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
SODB2021

OZNAM

Oznamujeme občanom že kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 a v súlade s rozhodnutím Vlády Slovenskej republiky sa sčítanie obyvateľstva neuskutoční podľa pôvodne určeného harmonogramu. celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a prijaté mimoriadne opatrenia z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Ponikách bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti a obmedzuje kontakt s občanmi len na nevyhnutné úkony. celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
COVID 19 2

Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19

AKTUALIZOVANÉ 22.1.2021
Pozrite si prehľad základných informácií o ochorení COVID-19, ktoré zaslali oficiálne inštitúcie. celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu  obmedzeného počtu zamestnancov tento mesiac nebude realizovať odpočty vodomerov v našej obci odčítačmi spoločnosti. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Informácia pre verejnosť


Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 8“ je možné prekladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:


celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
ilustračná foto kompostéra

Distribúcia kompostérov na "zelený odpad" do domácností

Oznamujeme občanom, že v súlade s platnou legislatívou a novou zákonnou povinnosťou platnou od 1. januára 2021 začne dňa 30. novembra 2020 (pondelok) Obec Poniky s distribúciou kompostérov určených na zelený odpad priamo do domácností našich občanov. celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8 1

Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8 - oznámenie prerokovania  návrhu  územnoplánovacej dokumentácie

Predmetom riešenia je doplnenie obytného územia – funkčných plôch bývania v rodinných domoch a plochy občianskeho vybavenia. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie - Seniori, pozor na podvodníkov!

Vzhľadom na podozrenie, že v našej obci sa pohybujú podvodníci, ktorí môžu vykonávať protiprávnu činnosť páchanú hlavne na  senioroch, ktorí môžu byť okrádaní, alebo uvádzaní do omylu, pričom môže byť zneužívaná ich dôvera, upozorňujeme na väčšiu obozretnosť.

V prípade, ak budete svedkami takéhoto konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo môžete kontaktovať starostku obce na mobilnom telefónnom čísle 0910 912 710. celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
UPOZORNENIE  1

OPÄTOVNÉ UPOZORNENIE

Obec Poniky žiada všetkých občanov obce Poniky a jej návštevníkov,  aby na presun a pohyb motorovými vozidlami (autá, motocykle, štvorkolky a pod.) v katastrálnom území obce Poniky používali iba na to určené spevnené cesty.  celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2019 bola v obci úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo výške  21,32 %. Sadzba zákonného poplatku na rok 2020  je 22,- euro za tonu.


celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje   celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
LOGO FPU

Živá knižnica

Obecná knižnica v Ponikách získala v roku 2019 z Fondu na podporu umenia dotáciu na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc vo výške 4500 eur. Za uvedenú sumu sa do obecnej knižnice v Ponikách zakúpi : celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu