Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.01.2021

Zmluva o dielo č. 2/2021/T

2021/03

77 851,80 EUR sedemdesiatsedem tisíc osemstopäťdesiatjeden eur osemdesiat centov

Ján Šingler

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.01.2021

Zmluva odielo č. 1/2021/P

2021/02

48 626,65 EUR štyridsaťosemtisíc šesťstodvadsaťšesť eur šesťdesiatpäť centov

Mária Demianová DEMA

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.01.2021

Zmluva o dielo č.1/2021/T

2021/01

78 485,04 EUR sedemdesitosemtisíc štyristoosemdesiatpäť eur štyri centy

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.12.2020

Kúpna zmluva

2020/26

3 862,50 EUR tritisícosemstošesťdesiatdva eur

Ing. Ľubomír Klementis

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15.10.2020

Zmluva o dielo 3/2020/T

2020/25

viď zmluva

Agrosev, spol. r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15.10.2020

Kúpna zmluva

2020/24

5 800,00 EUR päťtisíc osemsto eur

FAIRTRADE-SK s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14.10.2020

Dodatok č. 3 ku KZ 33 /III a IV. Q/2020/RTT

2020/23

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.09.2020

Dodatok č. 2 ku KZ 33 /III a IV. Q/2020/RTT

2020/22

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

02.09.2020

Kúpna zmluva č.25/2020

2020/21

viď cenník

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

02.09.2020

Zmluva č. 59111-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

2020/20

55 552,00 EUR päťdesiatpäť tisíc päťstopäťdesiatdva eur

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.08.2020

Dodatok číslo 2020/1 K Zmluve o udelení licencie 116

2020/19

1 110,99 EUR Jedentisícjedenstodesať eur deväťdesiatdeväť centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.08.2020

Dodatok č. 1 ku KZ 33/III a IV.Q/2020/RTT

2020/18

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

06.07.2020

Kúpna zmluva 33 /III a IV. Q/2020/RTT

2020/17

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.05.2020

Dodatok č. 3 ku KZ 33 /I a II. Q/2020/RTT

2020/16

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.05.2020

Zamestnávateľská zmluva

2020/15

viď príloha č.1

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11.05.2020

Dodatok č.2 ku KZ /I a II.Q/2020/RTT

2020/14

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

08.04.2020

Dodatok č. 1 ku KZ 33/I a II. Q/2020/RTT

2020/13

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31.03.2020

Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve č. Z5414001 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

2020/12

víď príloha č. 1

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.03.2020

Kúpna zmluva č. 2/2020

2020/11

13 839,00 EUR trinásťtisíc osemstotridsaťdeväť

LOSKOL s.r.o.,Lesné a okrasné škôlky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.03.2020

Nájomná zmluva na lesný pozemok

2020/10

230 000,00 EUR dvestotridsať tisíc

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.03.2020

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 2.7.2003

2020/09

Neuvedené

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11.02.2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

2020/08

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Stanislav Bočan

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11.02.2020

Zmluva o poskytovaní adítorských služieb

2020/07

1 200,00 EUR Jedentisíc dvesto

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31.01.2020

Darovacia zmluva

2020/06

118,20 EUR jedenstoosemnásť eur dvadrať centov

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30.01.2020

Kúpna zmluva 33/I a II.Q/2020/RTT

2020/05

vid cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: