Obec Poniky
Poniky

Aktuality

výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Dátum: 23. 7. 2021

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Poniky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

očkovanie v ponikách

Očkovaní proti ochoreniu COVID-19 priamo v obci Poniky

Dátum: 22. 7. 2021

Oznamujeme občanom, že Obec Poniky v spolupráci s pani doktorkou Motoškovou sa bude spolupodieľať na očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie bude prebiehať v ambulancii pani doktorky Motoškovej v Zdravotnom stredisku v Ponikách alebo prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky.

drobný stavebný odpad poniky

Kontajner na drobný stavebný odpad

Dátum: 14. 7. 2021

Oznamujeme občanom, že pri Obecnom úrade v Ponikách  je pristavený  kontajner, do ktorého môžu obyvatelia obce umiestniť rôzny drobný stavebný odpad, ktorý vzniká ako odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie.

zdola tých poník

POZDOLA TÝCH PONÍK

Dátum: 13. 7. 2021

Pozrite si folklórny večer Pozdola tých Poník zachytený objektívom nášho rodáka Jána Matulu

transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 12. 7. 2021

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

stavebný úrad

STAVEBNÝ ÚRAD - ZMENA

Dátum: 8. 7. 2021

Od 01.07.2021 je pracovníkom stavebného úradu Poniky pán Štefan Poništiak. Pracovník bude na obecnom úrade v Ponikách prítomný každý nepárny týždeň v stredu od 13.00 hod. do 16.00 hod.

PONICKÝ SPRAVODAJCA APRÍL - JÚN 2021

PONICKÝ SPRAVODAJCA APRÍL - JÚN 2021

Dátum: 30. 6. 2021

Prečítajte si najnovšie číslo Ponického spravodajcu za obdobie apríl až jún 2021, v ktorom nájdete dôležité informácie o dianí v obci.

prerušenie dodávky elektricky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 30. 6. 2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od 30.07.2021 07:30 do 30.07.2021 16:30 bude v obci Poniky prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. 

PK 2021

PONICKÝMI KIARMI 2021

Dátum: 23. 6. 2021

Obec Poniky Vás pozýva na cyklistické preteky do vrchu PONIKCKÝMI KIARMI, ktoré sa uskutočnia 11.septembra 2021.

zákaz vodary

Žiadosť  o vyhlásenie  regulácie v dodávke vody z verejného vodovodu

Dátum: 23. 6. 2021

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. požiadala obec Poniky o vyhlásenie regulácie v dodávke vody z verejného vodovodu.

poziar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 22. 6. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Banskej Bystrici v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1

protokol o skúške vody

Protokol o skúške vody č.3912/2021

Dátum: 15. 6. 2021

Protokol o skúške vody vykonaný Odborom riadenia kvality- Laboratórium Banská Bystrica - StVPS z odberného miesta Poniky potraviny

#

ČEREVENO-BIELY KONTAJNER NA ELEKTROODPAD A BATÉRIE

Dátum: 10. 6. 2021

Dnes bol  medzi budovu OcÚ Poniky a asfaltové ihrisko umiestnený  červeno-biely kontajner na elektro odpad a batérie.

plagát nahradnii ockovanie

Registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Dátum: 19. 3. 2021

Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na stránke: www.nahradnici.sk.

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Dátum: 23. 2. 2021

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje

SODB2021

OZNAM

Dátum: 10. 2. 2021

Oznamujeme občanom že kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 a v súlade s rozhodnutím Vlády Slovenskej republiky sa sčítanie obyvateľstva neuskutoční podľa pôvodne určeného harmonogramu.

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

Dátum: 28. 1. 2021

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 22. 1. 2021

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

OZNAM - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dátum: 8. 1. 2021

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu  obmedzeného počtu zamestnancov tento mesiac nebude realizovať odpočty vodomerov v našej obci odčítačmi spoločnosti.

Informácia pre verejnosť

Dátum: 9. 12. 2020

<br /><p style="text-align: justify;">Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente <strong>&bdquo;Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 8&ldquo;</strong> je možné prekladať najneskôr <strong>do 15 dní</strong> od zverejnenia na adresu:</p>

ilustračná foto kompostéra

Distribúcia kompostérov na "zelený odpad" do domácností

Dátum: 26. 11. 2020

Oznamujeme občanom, že v súlade s platnou legislatívou a novou zákonnou povinnosťou platnou od 1. januára 2021 začne dňa 30. novembra 2020 (pondelok) Obec Poniky s distribúciou kompostérov určených na zelený odpad priamo do domácností našich občanov.

Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8 1

Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8 - oznámenie prerokovania  návrhu  územnoplánovacej dokumentácie

Dátum: 23. 11. 2020

Predmetom riešenia je doplnenie obytného územia – funkčných plôch bývania v rodinných domoch a plochy občianskeho vybavenia.

OZNAM - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Dátum: 22. 10. 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že

Upozornenie - Seniori, pozor na podvodníkov!

Dátum: 16. 10. 2020

Vzhľadom na podozrenie, že v našej obci sa pohybujú podvodníci, ktorí môžu vykonávať protiprávnu činnosť páchanú hlavne na  senioroch, ktorí môžu byť okrádaní, alebo uvádzaní do omylu, pričom môže byť zneužívaná ich dôvera, upozorňujeme na väčšiu obozretnosť.

V prípade, ak budete svedkami takéhoto konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo môžete kontaktovať starostku obce na mobilnom telefónnom čísle 0910 912 710.

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Dátum: 1. 10. 2020

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

UPOZORNENIE  1

OPÄTOVNÉ UPOZORNENIE

Dátum: 14. 9. 2020

Obec Poniky žiada všetkých občanov obce Poniky a jej návštevníkov,  aby na presun a pohyb motorovými vozidlami (autá, motocykle, štvorkolky a pod.) v katastrálnom území obce Poniky používali iba na to určené spevnené cesty. 

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Dátum: 26. 2. 2020

<p style="text-align: justify;"><em>Obec Poniky v&nbsp;zmysle ustanovenia &sect; 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o&nbsp;poplatkoch za uloženie odpadov a&nbsp;o&nbsp;zmene a&nbsp;doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o&nbsp;Environmentálnom fonde a&nbsp;o&nbsp;zmene a&nbsp;doplnení niektorých zákonov v&nbsp;znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2019 bola v&nbsp;obci úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo výške &nbsp;<strong>21,32 %.&nbsp;</strong></em><em>Sadzba zákonného poplatku na rok 2020 &nbsp;je 22,- euro za tonu.</em></p>

#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

Dátum: 31. 1. 2020

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Dátum: 20. 1. 2020

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

LOGO FPU

Živá knižnica

Dátum: 7. 10. 2019

<b> Obecná knižnica v Ponikách získala v roku 2019 z Fondu na podporu umenia dotáciu na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc vo výške 4500 eur. Za uvedenú sumu sa do obecnej knižnice v Ponikách zakúpi :</b>

Oznam

Dátum: 7. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je:

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 120
TÝŽDEŇ: 1501
CELKOM: 507912