Navigácia

Obsah

 

OZNAM  - DODATOK K ÚZEMNÉMU PLÁNU

Obec Poniky pripravuje  dodatok k územnému plánu obce.  V tejto súvislosti obec dáva možnosť občanom  podať  svoje návrhy, požiadavky, resp. námety na zaradenie lokalít a ich vyžitia do dodatku.

Na základe uvedeného žiadame občanov, aby v termíne do 15.02.2019 doručili na Obecný úrad Poniky svoje návrhy.  

V návrhu prosíme uviesť minimálne  lokalitu t.j. číslo parcely resp. parciel a účel využitia územia.

Návrhy možno doručiť:

  1. osobne do podateľne obecného úradu, (písomná forma)
  2. poštou na adresu  Obecný úrad Poniky, Malá Stráňa 32/12, 976 33 Poniky
  3. elektronicky na mailovú adresu poniky@poniky.sk
 

OZNAM – ZRIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Obec Poniky pripravuje zriadenie opatrovateľskej služby. Záujem vykonávať prácu opatrovateľky v obci oznámte na Obecný úrad Poniky v termíne do 8.2.2019. Zároveň je potrebné predložiť doklad (fotokópia) o odbornej spôsobilosti v zmysle §84, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 048/4193703, resp. mobil 0910 912 710.

 

Zabijacka 2019 Karneval 2019

 

Správy

P O Z V Á N K A - Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu

Oľga Koscová, predsedníčka komisie Vás pozýva na zasadnutie Komisie životného prostredia, výstavby  a územného plánu ObZ obce Poniky, ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Ponikách, so sídlom Malá Stráňa 32, Poniky dňa 31. 01. 2019 o 17,00 hod. celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča - Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena pri zbere triedeného odpadu - PLASTY

Pri zmene harmonogramu vývozu  triedeného odpadu z našej obce firmou Marius Pedersen nastala aj zmena pri zbere plastov a tetrapakov  (žlté vrecia). Tento odpad firma Marius Pedersen odoberá spolu s plastovými vrecami.

Z tohto dôvodu bude do každej domácnosti v najbližších dňoch doručená sada  žltých vriec v počte 15 ks na celý rok 2019.

Pri triedenom zbere skla a kovov sa odpad bude z vriec vysýpať a  vrecia budú občanom vrátené. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Obec Poniky vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca Obecného úradu - Referent všeobecnej vnútornej správy celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - MIESTNE DANE

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Stretnutie občanov

STRETNUTIE OBČANOV PONICKEJ HUTY

Pozývame občanov Ponickej Huty na diskusné stretnutie o aktuálnych témach:

- Ako ďalej s kultúrnym domom?


- Informácie o novinkách v obci.celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN - STAVEBNÝ ÚRAD

Pracovníčka obecného úradu Poniky na úseku územného konania a stavebného poriadku pani Ohrivalová bude mať v zimných mesiacoch pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny vo štvrtok  od 09.00 do 15.00 hodiny.V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce. 

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozdelenie poslaneckých obvodov vo volebnom období 2018 - 2022

V prílohe nájdete rozdelenie poslaneckých obvodov podľa jednotlivých ulíc a súpisných čísiel. 

celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu

Pred samotný triedením odpadu do príslušných vriec a nádob je potrebné sa zamyslieť na tým, že dôležité je tiež predchádzať jeho vzniku. Čo to vlastne znamená?
celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Všeobecno záväzné nariadenia

č. 7/2018 a č. 8/2017 schválené na zasadnutí OBZ dňa 27.12.2018

celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
harmonogram

Harmonogram zberu odpadu na prvý polrok 2019 a spôsob triedenia odpadu

V prílohe nájdete harmonogram zberu odpadu na 1. polrok 2019 a pomôcku pre separáciu odpadu. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Detská poradňa - OZNAM

MUDr. Lýdia Hunáková oznamuje termíny konania detskej poradne v Ponikách na prvý polrok 2019 celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

DOHODA - Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu

Dohoda č. 279/2018/01 o odstránení havarijného stavu verejného vodovodu a súčinnosti pri konečnej úprave cesty v obci Poniky, časti Ponická Huta,ulica Bukovinka. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja   podľa § 5 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, . celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Regionálna veterinárna a potravinová správa - usmernenia

v súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Regionálna veterinárna a potravinová správa požiadala obec Poniky o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o povinnostiach pri domácich zabíjačkách a registrácii neregistrovaných chovov hospodársky zvierat - ošípaných.

celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb

Miestna  volebná komisia v Ponikách
uverejnenie výsledkov VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
plagat zps

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pre opatrovateľky a budúci personál v pripravovanom Centre komunitných sociálnych služieb Poniky, ktoré vybuduje obec Poniky, ale aj pre záujemcov z obce a okolitých obcí, sa bude v Ponikách v jarných mesiacoch roka 2019 uskutočňovať vzdelávanie, osveta
a poskytovať poradenstvo na tému Pomoc a prevencia všetkých foriem diskriminácie seniorov a zdravotne postihnutých.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO) 1

Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO)

Sprístupnili obnovený Kultúrny dom v Ponickej Lehôtke a krstili v ňom novú monografiu o obci.

celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny 1

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu