Navigácia

Obsah

Správy

Stojiská separovaný zber

AKTUALIZOVANĚ - Zber triedeného odpadu - oznam

Od 1.6.2019 nastáva zmena v systéme zberu triedeného odpadu v našej obci. Triedený odpad plasty a tetrapaky bude firma Marius Pedersen, a.s. zbierať vo vreciach spred rodinných domov v stanovených termínoch vývozu. Sklo, kovy a papier bude firma vyvážať v 1100 l kontajneroch, ktoré budú umiestnené v obci nasledovne: celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Stredoslovenskej distribučnej a.s. o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 16.6.2019 od 7:00 do 16:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny na Družstevnej a Poľnej ulici. Bližšia špecifikácia odberných miest tvorí prílohu tohto oznamu.
celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO032/19

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - rodinný dom na Dolnej ulici. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

UPOZORNENIE NA NEZODPOVEDNÉ KONANIE

Prosíme občanov, aby dodržiavali obcou určený spôsob zberu separovaného odpadu a nedávali plastový odpad vo vreciach na verejné priestranstvá. Odvoz plastov a tetrapakov pokračuje aj naďalej zaužívaným spôsobom odvozom priamo spred domácností občanov.

Pre ilustráciu pripájame fotografie zo stojiska pri KD Ponická Lehôtka zhotovené dňa 17.5.2019. Z tohoto dôvodu sa obec rozhodla stojiská kontajnerov monitorovať.

Mrzí nás, že niektorí jednotlivci takýmto spôsobom znepríjemňujú život iným občanom a znečisťujú verejné priestranstvá. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona  č. 219/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

MEDVEĎ HNEDÝ - OZNAM

V ostatnom období bol v okolí našej obci a jej častiach zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého. Na túto skutočnosť  obec upozornila Štátnu ochranu prírody SR a  Poľovnícke združenie Bukovina Poniky.  

Dňa 7.5.2019 obec navštívili pracovníci Štátnej ochrany prírody a zaradili naše územie do zoznamu území s vyššou mierou sledovania medveďa hnedého.

Obec Poniky v spolupráci s vyššie uvedenými organizáciami  žiada občanov, aby  biologicky rozložiteľný odpad, ako sú zvyšky z jedál,  z domácich zabíjačiek, ovocia a zeleniny  a pod., nevyvážali do prírody v blízkosti obce.

Zároveň žiadame občanov aby,  výskyt medveďa hnedého  v obci, resp. v jej blízkosti, škody spôsobené v záhradách a na včelstvách,  hlásili osobne  na Obecnom úrade v Ponikách, e-mailom  na adrese poniky@poniky.sk  alebo na t. č.  048/419 37 03. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme občanom, že na voľnom priestranstve pri Obecnom úrade v Ponikách je  pristavený veľkoobjemový kontajner na nábytok, do ktorého je možné zvážať napr. nepotrebné staré skrine, stoly, stoličky, sedačky, kreslá, kuchynské linky, a podobne.  Žiadame Vás, aby ste iný druh odpadu do tohto kontajnera nezvážali.

Zároveň Vám oznamujeme, že menšie kontajnery na nábytok sú pristavené aj v častiach obce Ponická Huta – Námestie Pod krížom a  Ponická Lehôtka pri Kultúrnom dome. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky. celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - pdf formát


Dňa 03.05.2019 podala Obec  Poniky so sídlom Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky   na tunajší stavebný úrad žiadosť o zmenu stavby  "Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ  Štefana Žáryho – Poniky " pred jej dokončením.

Umiestnenie a realizácia stavby bolo povolené rozhodnutím Obce Čerín č. OcÚ 200/2018/PM dňa 17.10.2018.

Stavba je riešená v zastavanom území obce Poniky na parcelách   KN C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4.


celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Opatrovateľská služba v obci

Dňa 29.03.2019 bol v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vykonaný zápis Obce Poniky do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
foto Mária Galajdová, BBSK

Odkaz dňa Zeme si v Ponikách uctili v znamení lesa, detí a školy.

26. apríla 2019 sa žiaci Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách (okres Banská Bystrica) rozhodli v nadväznosti na aktivity Dňa Zeme, spolu so svojimi učiteľmi stráviť v prírode. Okolie obce im totiž trvalo ponúka krásne a inšpiratívne prostredie blízkych lesov a lúk.

celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 18.3.2019 budú upravené úradné hodiny Obecného úradu obce Poniky nasledovne:
Pondelok 8:00 - 12:0012:30 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:0012:30 - 15:30
Streda8:00 - 12:0012:30 - 17:00
Štvrtok8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok  nestránkový deň


celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM


Emailová adresa Obce Poniky na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií obce Poniky vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 je poniky@poniky.sk.celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2018 bolo v obci vytriedených 15,37 % komunálnych odpadov.            celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic  - Information for voter


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.


Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held on Saturday 25 May 2019 from 7 a.m. to 10 p.m.Informácie pre voliča k týmto voľbám - PDF formát (slovenská + anglická verzia)

Information for voter- format PDF (slovak + english version)
celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zisťovanie SILC - oznam

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností  v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.
Toto štatistické zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena pri zbere triedeného odpadu - PLASTY

Pri zmene harmonogramu vývozu  triedeného odpadu z našej obce firmou Marius Pedersen nastala aj zmena pri zbere plastov a tetrapakov  (žlté vrecia). Tento odpad firma Marius Pedersen odoberá spolu s plastovými vrecami.

Z tohto dôvodu bude do každej domácnosti v najbližších dňoch doručená sada  žltých vriec v počte 15 ks na celý rok 2019.

Pri triedenom zbere skla a kovov sa odpad bude z vriec vysýpať a  vrecia budú občanom vrátené. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - MIESTNE DANE

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN - STAVEBNÝ ÚRAD

Pracovníčka obecného úradu Poniky na úseku územného konania a stavebného poriadku pani Ohrivalová bude mať v zimných mesiacoch pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny vo štvrtok  od 09.00 do 15.00 hodiny.V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce. 

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
harmonogram

Harmonogram zberu odpadu na prvý polrok 2019 a spôsob triedenia odpadu

V prílohe nájdete harmonogram zberu odpadu na 1. polrok 2019 a pomôcku pre separáciu odpadu. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Detská poradňa - OZNAM

MUDr. Lýdia Hunáková oznamuje termíny konania detskej poradne v Ponikách na prvý polrok 2019 celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu