Obec Poniky
Poniky

Aktuality

Hutnícka zabijačka

vzn 6/2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 6/2022

Dátum: 23. 11. 2022

V zmysle platnej legislatívy obec Poniky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 6/2022
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 5/2022

Dátum: 23. 11. 2022

V zmysle platnej legislatívy obec Poniky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 5/2022
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

rozpočet na rok  2023

Návrh finančného rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025

Dátum: 23. 11. 2022

Obec Poniky v zmysle platnej legislatívy zverejňuje informácie o čerpaní finančného rozpočtu v roku 2022 a návrh finančného rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025

návrhy VZN na obz

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 4/2022

Dátum: 23. 11. 2022

V zmysle platnej legislatívy obec Poniky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad.

dotaznik

DOTAZNÍK - Program rozvoja obce Poniky na roky 2023 – 2027

Dátum: 15. 11. 2022

Predkladáme Vám dotazník, ktorý je jedným z nástrojov komunikácie s Vami a Vaše odpovede nám poslúžia ako inšpirácia v procese tvorby Programu rozvoja obce Poniky na roky 2023 – 2027.

upsvar

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Dátum: 15. 11. 2022

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Druhý inflačný balík

referendum  2023

REFERENDUM 2023 - OZNAM

Dátum: 14. 11. 2022

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území obce Poniky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky Obec Poniky zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.

Hutnícka mikulášska zabíjačka

Hutnícka mikulášska  zabíjačka

Dátum: 8. 11. 2022

Pozývame Vás na Hutnícku mikulášsku zabíjačku, ktorá sa bude konať na Ponickej Hute dňa 3.12.2022 o 9.00 hod. Súčasťou zabíjačky je aj Mikuláš pre deti.

voľby výsledky

Výsledky komunálnych volieb v obci Poniky

Dátum: 2. 11. 2022

Prehľad o výsledkoch komunálnych volieb podľa okrskov v obci Poniky a jej častiach Ponická Huta a Ponická Lehôtka.

#

Výsledky zápasov ŠK OPL Poniky

Dátum: 24. 9. 2022

Pozrite si výsledky zápasov ŠK OPL Poniky

BIO DIVINA Z PONÍK

PREDAJ DIVINY

Dátum: 23. 8. 2022

Poľovnícke združenie Bukovina Poniky ponúka občanom obce Poniky divinu (jeleň/jelenica) za výhodné ceny.

Stojiská na triedený odpad.

UPOZORNENIE - ZMENA STOJÍSK NA TRIEDENÝ ODPAD

Dátum: 22. 7. 2022

Upozorňujeme občanov, že došlo k zmenám v umiestnení stojísk na triedený odpad.

volby 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

Dátum: 15. 6. 2022

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku ...

volby 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Dátum: 15. 6. 2022

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia .....

pozemok

Upozornenie a výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Dátum: 25. 4. 2022

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

ea2021 obec

ENERGETICKÝ AUDIT - VYBRANÉ OBJEKTY V MAJETKU OBCE PONIKY

Dátum: 12. 4. 2022

Obec Poniky sa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 – Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni zapojila do tejto výzvy s projektom "Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v obci Poniky"

transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 20. 3. 2022

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

reciklácia odpadu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Dátum: 24. 2. 2022

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje

#

ČEREVENO-BIELY KONTAJNER NA ELEKTROODPAD A BATÉRIE

Dátum: 10. 6. 2021

Dnes bol  medzi budovu OcÚ Poniky a asfaltové ihrisko umiestnený  červeno-biely kontajner na elektro odpad a batérie.

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

Dátum: 28. 1. 2021

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 22. 1. 2021

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Dátum: 1. 10. 2020

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

Dátum: 31. 1. 2020

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Dátum: 20. 1. 2020

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Oznam

Dátum: 7. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je:

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:295
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:690701