Navigácia

Obsah

OBNOVENIE VYUČOVANIA OD 12.04.2021

 Vážení rodičia, milí žiaci,

po dlhšom období dištančného vzdelávania minister školstva Rozhodnutím č. 2021/12811:1-A1810 obnovuje vyučovanie v školách nasledovne:

 • od 12.4.2021 prebieha vyučovanie na I. stupni pre všetkých žiakov prezenčne
 • od 19.4.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka
 • od 26.4.2021 platí Covid automat pre školy a školské zariadenia
 • od 26.4.2021  sa vrátia do školy aj žiaci 5. - 7. ročníka ak  bude okres BB v II. stupni varovania (červený okres).
 • ak bude okres BB v III. stupni varovania (bordový okres), budú žiaci 5. - 7. ročníka pokračovať dištančnom vzdelávaní.

 

PODMIENKY NÁSTUPU ŽIAKOV:

 1.  negatívny PCR / antigénový test žiaka
 2.  negatívny PCR / antigénový test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti
 3. výnimka z testovania:  osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie                                                     COVID-19 v období nie staršom ako 3 mesiace                                                                              -  osoba zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny                                           a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

 

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACIEHO PROCESU

19.04. - 07.5.2021 – Adaptačné obdobie /4 – 5 vyučovacích hodín denne/

10.05.- 30.06.2021 – Bežné, klasické vyučovanie /podľa riadneho rozvrhu/

 

Rozvrh a organizáciu vyučovania zverejníme v priebehu tohto týždňa prostredníctvom stránky EduPage.

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

Podklady pre hodnotenie žiakov:

 • účasť na dištančnom vzdelávaní,  známky, výsledky testov a písomných prác, portfóliové hodnotenie a sebahodnotenie

 

ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA

Škola od otvorenia daného ročníka nebude poskytovať dištančné vzdelávanie. Rodič môže ospravedlniť najviac 5 po sebe idúcich vymeškaných vyučovacích dní.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 3. zákonný zástupca nemá nárok na „pandemickú OČR“.

 

TESTOVANIE

Otestovať sa môžete v sobotu 17.04.2021 – informácie o testovaní sledujte na stránke obce

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Vyplní potrebný dokument, ktorý je prílohou oznámenia, prípadne na Edupage v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. Návod pre rodičov žiakov 2. stupňa TU. Dá sa to urobiť aj cez aplikáciu v mobile. Kto túto možnosť nemá, odovzdá vyhlásenie v papierovej podobe.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca (II.stupeň)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (11a) zák.zástupca (I.stupeň ZŠ, MŠ)

 

UPOZORNENIE

Žiaci, ktorí majú záujem o obedy sa prihlásia SMS správou na t.č. 0911490052

 

 

zápis 2021/2022

https://skolaponiky.edupage.org/register/ - elektronická prihláška 

Informácie k zápisu ZŠ

Informovaný súhlas rodiča dieťaťa o popkračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ