Navigácia

Obsah

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jedlo kresleneŠkolská jedáleň pri ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

 

„Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, je umenie“

(Francois de La Rochefoucauld)

 

                                                           

 

 

 

O Z N A M

od septembra 2018  sa zavádza v školskej jedálni nový spôsob úhrad  trvalým prevodom na účet školskej jedálne jednotnou sumou    IBAN SK52 5600 0000 0012 5531 0005

Kto nemá zriadený účet v banke môže úhradu vykonať aj šekom, ktorý si vyžiada na celý školský rok v školskej jedálni.

Pri zadávaní trvalého príkazu je dôležité do poznámky – správy pre prijímateľa uviesť meno žiaka/dieťaťa.

 

Úhrada stravného musí prebehnúť vždy do 20.dňa v aktuálnom mesiaci podľa VZN č. 1/2017

Mesačné platby za stravu sú nasledovné (vždy rovnaké):

Materská škola ...................19x1,19€ = 22,61€

ZŠ I.stupeň..........................19x1,01€ = 19,19€

ZŠ II.stupeň.........................19x1,09€ = 20,71€

Preplatky na stravnom sa vyúčtujú a poukazujú na účet platiteľa v mesiaci júl

 

Režijné náklady (1€ na mesiac) sa uhrádzajú nasledovne   IBAN SK83 5600 0000 0012 5531 4006

 • za mesiace september až december  4€ 
 • za mesiace január až jún  6€ 

Úhrada režijných nákladov musí prebehnúť v mesiaci september a v mesiaci január príslušného kalendárneho roka podľa VZN č. 1/2017

      

              Zamestnanci školskej jedálne      

                                                            kucharka

Aurélia Madošová ......................................... hlavná kuchárka

Anna Gregorová ............................................ pomocná kuchárka

Marcela Golianová ......................................... pomocná pracovníčka

Zuzana Dupačová ......................................... vedúca školskej jedálne

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jedlo

Časová štruktúra jedálneho lístka

V rámci piatich stravovacích dní by mali byť:

2 hlavné pokrmy mäsové

1 pokrm so zníženou dávkou mäsa t.j. hydinové alebo 

  rybacie mäso

2 pokrmy odľahčené t.j. múčne, bezmäsové,

   cestovinové....

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jedlo kresleneV školskej jedálni pripravujeme stravu podľa materiálno-spotrebných noriem (receptúr) určených pre školské stravovanie, čo znamená energeticky a výživovo vyváženú stravu vhodnú pre detský organizmus. V zmysle týchto zásad zostavujeme aj jedálny lístok, v ktorom musíme zosúladiť potreby a požiadavky detí, žiakov aj dospelých stravníkov.

 

Jedálny lístok si môžete pozrieť na našej webovej stránke školy, na nástenkách v materskej škole a základnej škole.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jedlo kresleneŠkolská   jedáleň  poskytuje  stravovanie  nielen  žiakom  našej

ZŠ s MŠ Š. Žáryho, ale aj cudzím stravníkom (dôchodcom, bývalým školským pracovníkom, zamestnancom ObÚ, zdravotného zariadenia, a sezónnym pracovníkom).

 

Naša ŠJ je zapojená do Európskeho mliečneho programu, prostredníctvom ktorého EÚ poskytuje dotácie pre školy a iné vzdelávacie zariadenia, aby mohli ponúknuť svojim žiakom vybrané mlieko a mliečne výrobky

 

Taktiež naša ŠJ využíva program s finančnou účasťou EÚ „Školské ovocie“, čo je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia alebo vybraných výrobkov do škôl. Deti v slovenských škôlkach a žiaci v školách, tak môžu konzumovať čerstvé ovocie a vybrané výrobky vypestované v našich podmienkach.

 

 
  Oválna bublina:        !!Dôležité informácie!!          Stravné poplatky                 a         úhrady stravného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poplatky za stravu:

 • deti MŠ                                           :    1,19€    +  1€/mesačne réžia
 • deti MŠ v hmotnej núdzi                :    0,19€    +  1€/mesačne réžia
 • žiaci ZŠ I.stupeň                             :    1,01€    +  1€/mesačne réžia
 • žiaci ZŠ I.stupeň v HN                    :    0,01€    +  1€/mesačne réžia
 • žiaci ZŠ II.stupeň                            :    1,09€    +  1€/mesačne réžia
 • žiaci ZŠ II.stupeň v HN                   :    0,09€    +  1€/mesačne réžia
 • zamestnanci školy                          :    1,19€    +  1,43€/réžia za jeden obed     = 2,62€
 • dôchodcovia a iný stravníci            :    1,19€    +  1,43€/réžia za jeden obed     = 2,62€ 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt písanieÚhrada stravného:

 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom

 

Pri úhrade bezhotovostným prevodom používajte prosím nasledovný údaj:

IBAN   SK52 5600 0000 0012 5531 0005

 

 

Réžia sa uhrádza

1x za mesiace september a december vo výške 4€

1x za mesiace január a jún vo výške 6€  na číslo účtu

IBAN    SK83 5600 0000 0012 5531 4006

Stravné poplatky sa uhrádzajú v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Poniky č. 5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 01.01.2017

 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Súvisiaci obrázok= osobne,  telefonicky alebo zaslaním SMS

= tel. kontakt  0911 49 00 52

= v pondelok do 7,3o hodiny

= každý ďalší deň do 7,oo hod alebo deň vopred

= v prípade choroby je možné obed odobrať do 

   vlastného obedára v ŠJ Mš od 11,oo-11,15 hod

   v ostatné dni musí byť stravník odhlásený

= po chorobe je potrebné stravníka znovu

   nahlásiť

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ovocie a zelenina kreslené

Časový rozvrh výdaja stravy

desiata:             8,15 – 8,40 hod

obed MŠ:         11,00 – 11,45 hod

obed ZŠ:          12,15 –  13,15 hod

obed OcÚ:      12,00 – 12,30 hod

olovrant:          14,15 – 14,40 hod