Obec Poniky
Poniky

Geológia

Geologická stavba územia

Geologická stavba územia je veľmi rozmanitá, čo je spôsobené rozsiahlosťou územia a polohou na styku dvoch kotlinových výškových stupňov (Zvolenská kotlina a Bystrická vrchovina), masívu Slovenského rudohoria a Poľany. Rozmanitý geologický podklad územia sa odrazil na pestrosti geologických útvarov. 

Podložie nižšie položených častí tvoria do veľkej miery druhohory križňanského a chočského príkrovu. Výplň tvorí súvrstvie bazálnych zlepencov a tufitických ílov. V ich nadloží sú andezitové tufy, brekcie a zlepence s vložkami ílov a kremitých hliniek. Kremité hlinky sú zložené z kremitých schránok jednobunečných rias - rozsievok, ktoré v sarmatsko-panónskych jazerách tvorili podstatnú časť planktónu. Najvyšším členom výplne kotlinovej pahorkatiny sú zlepencové polohy s prevládajúcimi okruhliakmi druhohôr, kryštalinika a palogénu, ako aj štrková formácia vrchnopliocénneho veku s miestnymi okruhliakmi. Štrková formácia leží už na prechode z kotlinovej pahorkatiny do vrchovinnej časti. Vlastný reliéf Bystrickej vrchoviny sa viaže na pruh druhohorných vápencov a dolomitov a na hrásť druhohorných a prvohorných hornín, ktoré sledujú po ľavej strane dolinu Zolnej. Na vápencoch sú v okolí Poník niektoré krasové javy, zväčša závrty a slepé doliny. Ponický kras je lokalizovaný západne od obce na ploche približne štyroch km štvorcových. V menšom krasovom teréne pri prechode medzi Ponikami a Slovenskou Ľupčou nájdeme zaujímavú kotlinu Pôlč, ktorá predstavuje krasový útvar typu "polje". V okolí Poník sa vyskytuje niekoľko rudných ložísk s rozličným mineralogickým zložením. Olovo a meď sa nachádza v doline Predbane, železná ruda v okolí Ponickej Huty. Čiastočne sa tu v určitom období ťažilo zlato a striebro. Ložiská železných rúd sa vyskytujú aj východne od Poník (Bansko, Jelšina, Čierny diel, Ponická Huta). Väčšinou sú to hematito-limonitové rudy opálového typu. Ložiská farebných kovov nájdeme západným smerom od obce (Drienok) a severne od Ponickej Lehôtky (Stráže, Skálie). Na Drienku sú zastúpené aj sekundárne meďnaté minerály (azurit, malachit). Medené rudy sa vyskytujú aj na Farbišti v severnej časti územia obce.

Obec

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Fašiangy v Ponikách 2023

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:151
TÝŽDEŇ:1984
CELKOM:749917