Obec Poniky
Poniky

Výrub drevín

Postup pri výrube drevín

A) Podanie  žiadosti o výrub drevín

O vy­daní súhlasu na výrub drevín rastú­cich v zastavanom území obce (in­travilán) rozhodujem obec. Žiadosť o výrub drevín podáva občan na Obec Poniky, Malá Stráňa 32/12, 976 33 Poniky   na tlačive "žiadosť o výrub dreviny (rtf formát) / (pdf formát) ".

O súhlase na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce (extravilán) rozhodu­je Okresný úrad v Banskej Bystrici. Žiadosť je preto potrebné adresovať na príslušný orgán ochrany prírody, teda na okresný úrad. Ak nebudete vedieť, na koho sa ob­rátiť, informujte sa na obecnom úra­de. Doručenie na nesprávnu adresu môže vybavenie žiadosti oddialiť.  

Drevinou sa  myslí strom alebo ker, ktorý rastie na Vašom pozemku.

 

B) správny poplatok

Správny poplatok za podanie žiadosti je stanovený Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160:

 • fyzická osoba                                                                                                         10,00 eur
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie               100,00 eur

 

Správny poplatok je možné zaplatiť:

 • v hotovosti do pokladne obce Poniky  
 • bankovým  prevodom na účet obce Poniky vedený v Prima banka Slovensko, Banská Bystrica IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001
 • poštovou poukážkou na účet obce Poniky

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní žiadosti alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.  Nezaplatenie poplatku je dôvodom na zastavenie konania.

 

C) Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas obce:

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (cit. § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z:

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 7. ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 8. na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny
 9. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 1. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný

 

Ten, kto dreviny vyrúbe z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (§47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z. z.), je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub dreviny najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 ods. 6 zák. 543/2002 Z. z.)  na:

 

Okresný úrad Banská Bystrica,
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica.

 

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

 

Náležitosti oznámenia o výrube:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov (príp. obchodné meno), sídlo alebo miesto podnikania oznamovateľa;
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom dreviny rástli, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad  so zakreslením drevín v teréne;
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na  ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) - na overenie vlastníctva pozemku je najlepšie predložiť kópiu listu vlastníctva pozemku, na ktorom dreviny rastú nie staršiu ako 3 mesiace;
 • špecifikáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, najmä ich druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa nameraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu a fotodokumentáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, krovitým porastom je aj vinič hroznorodý, na ktorý sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri oznámení o výrube krov;
 • odôvodnenie nutnosti výrubu drevín ( pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub)

 

vzor oznámenia

Samospráva

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:17
TÝŽDEŇ:17
CELKOM:922284

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 24/12 °C
streda 22. 5. mierny dážď 20/14 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 20/13 °C