Obec Poniky
Poniky

Kompetencie obce

Kompetencie a poskytovanie služieb Obcou Poniky, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov

Obec  Poniky:

- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

- zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

- rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

- utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

- organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

- zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

- vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny,

-  zabezpečuje používanie štátnych symbolov a symbolov obce,

-  zabezpečuje používanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb,

- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 

- zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu,

- zabezpečuje práva a povinnosti občanov pri hlásení ich pobytu,

- prijíma oznámenie o zhromaždení občanov, 

- prijíma a vybavuje petície občanov, 

- prijíma, eviduje, prešetruje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,

- zabezpečuje usporadúvanie verejných zbierok, 

- zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona:
•    spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní platnom znení
•    voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
•    voľbách do Európskeho parlamentu 
•    voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
•    voľbách do orgánov samosprávy obcí 
•    spôsobe vykonania referenda 

- poskytuje súčinnosť súdnemu exekútorovi v rámci exekučného konania,  

- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií, 

- určuje so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská, 

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy, 

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva, 

- zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany, 

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík, 

- prijíma doklady predložené občanmi, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, preveruje okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, zabezpečuje na základe žiadosti občanov uzavretie manželstva,  

- zabezpečuje plnenie úloh na úseku sociálnych služieb, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele  a pomoci v hmotnej núdzi,

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania stavebného poriadku  s pôsobnosťou stavebného úradu,

- zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, 

- plní úlohy zriaďovateľa škôl a školských zariadení, 

- zabezpečuje výkon štátnej správy v školstve územnej samosprávy v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy, 

- v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí, vykonáva výstavbu, údržbu a správu športových obecných zariadení, 

- v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenia o zámere organizátorov zorganizovať na území obce verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia, 

- v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenie usporiadateľa o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce, dozerá či sa podujatie koná v súlade s oznámením, 

- v rámci samosprávnej pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby, podporovať divadelné aktivity,

- v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť alebo založiť múzeum alebo galériu, 

- v rámci samosprávnej pôsobnosti  môže zriadiť osvetové zariadenie, 

- v rámci samosprávnej pôsobnosti môže  zriadiť obecnú knižnicu,

- vykonáva štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia, 

-  plní úlohy vyplývajúce z programu odpadového hospodárstva, zodpovedá za nakladanie, s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,

- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, 

-  v zmysle info zákona sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii,

- zabezpečuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 

- zabezpečuje plnenie úloh na úseku hazardných hier, 

- zabezpečuje ochranu osobných údajov, 

- zabezpečuje dodržiavanie metód a postupov verejného obstarávania, 

- zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi, 

- zabezpečuje plnenie prevádzkovania pohrebiska, 

- zapisuje samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce,

-  vyjadruje sa k žiadosti o vykonanie ohňostrojných prác, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,

- upravuje podmienky na držanie psov,

- vytvára podmienky ochrany ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia.

Samospráva

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 298
TÝŽDEŇ: 621
CELKOM: 491173