Obec Poniky
Poniky

Kompetencie obce

Kompetencie a poskytovanie služieb Obcou Poniky, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov

Obec  Poniky:

 • - vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • - zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • - rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • - usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • - utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • - zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • - zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • - utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • - plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • - obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • - vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • - zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • - organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • - zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • - plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • - vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • - vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny,
 • -  zabezpečuje používanie štátnych symbolov a symbolov obce,
 • -  zabezpečuje používanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb,
 • - vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
 • - zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu,
 • - zabezpečuje práva a povinnosti občanov pri hlásení ich pobytu,
 • - prijíma oznámenie o zhromaždení občanov, 
 • - prijíma a vybavuje petície občanov, 
 • - prijíma, eviduje, prešetruje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,
 • - zabezpečuje usporadúvanie verejných zbierok, 
 • - zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona:

•    spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní platnom znení
•    voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
•    voľbách do Európskeho parlamentu 
•    voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
•    voľbách do orgánov samosprávy obcí 
•    spôsobe vykonania referenda 

 • - poskytuje súčinnosť súdnemu exekútorovi v rámci exekučného konania,  
 • - zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií, 
 • - určuje so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská, 
 • - zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy, 
 • - zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva, 
 • - zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany, 
 • - zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík, 
 • - prijíma doklady predložené občanmi, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, preveruje okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, zabezpečuje na základe žiadosti občanov uzavretie manželstva,  
 • - zabezpečuje plnenie úloh na úseku sociálnych služieb, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele  a pomoci v hmotnej núdzi,
 • - zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania stavebného poriadku  s pôsobnosťou stavebného úradu,
 • - zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, 
 • - plní úlohy zriaďovateľa škôl a školských zariadení, 
 • - zabezpečuje výkon štátnej správy v školstve územnej samosprávy v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy, 
 • - v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí, vykonáva výstavbu, údržbu a správu športových obecných zariadení, 
 • - v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenia o zámere organizátorov zorganizovať na území obce verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia, 
 • - v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenie usporiadateľa o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce, dozerá či sa podujatie koná v súlade s oznámením, 
 • - v rámci samosprávnej pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby, podporovať divadelné aktivity,
 • - v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť alebo založiť múzeum alebo galériu, 
 • - v rámci samosprávnej pôsobnosti  môže zriadiť osvetové zariadenie, 
 • - v rámci samosprávnej pôsobnosti môže  zriadiť obecnú knižnicu,
 • - vykonáva štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia, 
 • -  plní úlohy vyplývajúce z programu odpadového hospodárstva, zodpovedá za nakladanie, s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
 • - zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, 
 • -  v zmysle info zákona sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii,
 • - zabezpečuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 
 • - zabezpečuje plnenie úloh na úseku hazardných hier, 
 • - zabezpečuje ochranu osobných údajov, 
 • - zabezpečuje dodržiavanie metód a postupov verejného obstarávania, 
 • - zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi, 
 • - zabezpečuje plnenie prevádzkovania pohrebiska, 
 • - zapisuje samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce,
 • -  vyjadruje sa k žiadosti o vykonanie ohňostrojných prác, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,
 • - upravuje podmienky na držanie psov,
 • - vytvára podmienky ochrany ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia.

Samospráva

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:32
TÝŽDEŇ:32
CELKOM:922299

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 24/12 °C
streda 22. 5. mierny dážď 20/14 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 20/13 °C