Obec Poniky
Poniky

Obstarávanie a súťaže

Zakázky podľa §117

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY.

Výzvy ne predloženie  cenovej ponuky - zákazky § 117

Záujemcovia o pestovateľské práce v lese vyzývame Vás na predloženie cenovej ponuky v zmysle

Predmet zákazky : Lesnícke služby v lesopestovateľskom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r. o. Poniky na rok 2022

Kontaktná osoba pre podávanie cenových ponúk:

Ing. Ľubomír Klementis   0905 856 644    info@pilaponiky.sk

 

 1. Rozsah čiastkovej zákazky a cenová ponuka s predpokladanými termínmi realizácie tvoria prílohu tejto výzvy.

Platba bude realizovaná s vlastných zdrojov.

 1. Miesto a čas obhliadky: obhliadku je možné vykonať dňa 7.12.2021 od 8:00 hod. do 13:00 hod.

 

 1.  Presný termín a miesto si záujemca môže dohodnúť telefonicky na nasledovných tel. číslach:

LO 01 Bukovina   Ing. Ľubomír Klementis               0905 856 644

LO 02 Budislava   Ing. Peter Oros                             0905 856 645

Obhliadka nie je povinná, objednávateľ však neuzná neskoršie námietky vyplývajúce z nevykonania obhliadky.

 

 1. Termín na predloženie ponuky:  do 14.12.2021  12:00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú neotvorené vrátené späť záujemcovi.

 

 1. Miesto predloženia ponuky: poštou alebo osobne na adresu Obecný podnik lesov, spol. s r. o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky.

 

 1. Termín a miesto otvárania obálok: 14.12.2021 o 12:30 hod. na adrese uvedenej v bode 5.

 

 1. Spôsob predloženia ponuky: Rozsah čiastkovej zákazky a cenovú ponuku.

Poštou alebo osobne v zalepenej obálke, označenej zreteľne názvom:

Cenová ponuka pre Lesnícke služby v lesopestovateľskom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r. o. Poniky na rok 2022 „neotvárať“ s obchodným názvom a adresou záujemcu.

 

 1. Kritériom pre výber víťaznej ponuky je výška cenovej ponuky (rozhoduje najnižšia) a referencie od objednávateľov na služby v lesopestovateľskom procese z roku 2021, ktoré obsahujú zmeranie/vyjadrenie k plneniu záväzných výkonov záujemcu – ako aj plnenie iných podmienok vo vzťahu k danému záujemcovi. Podozrivo nízka cenová ponuka bude z výberového konania vylúčená.

 

 1. Víťazný záujemca bude pred podpísaním zmluvy o dielo čestným prehlásením deklarovať zabezpečenie realizácie objednávky dostatočným technickým a personálnym vybavením. Ak záujemca do určeného termínu nebude schopný deklarovať potrebné vybavenie na realizáciu prác v celom objeme, je objednávateľ oprávnený neuzavrieť so záujemcom zmluvu o dielo. Práce na ktoré nebude podpísaná zmluva o dielo, môže objednávateľ ponúknuť záujemcovi v poradí na ďalšom mieste. Účasť na ponukovom konaní a s tým spojené náklady si hradí každý záujemca sám.

 

 1.  Prílohami tejto výzvy sú :

Príloha č. 1: Predpokladaná hodnota zákazky

Príloha č. 2: Rozsah čiastkovej zákazky a cenová ponuka

- obsahuje hárky podľa technológií, na ktoré záujemca ponúka maximálne         

ceny do verejnej súťaži v zmysle súťažných podkladov.

Príloha č. 3: Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností

v podmienkach Obecného podniku lesov, spol. s r. o., Poniky

Príloha č. 4: Zmluva o dielo 2022

 

 1. Záujemca predložením cenovej ponuky deklaruje svoj súhlas s podmienkami uvedenými v tejto výzve.

 

  Ing. Peter Matula v.r., konateľ Obecného podniku lesov, spol.  s r. o. Poniky      

   Ing. Juraj Piar v.r. ,  konateľ Obecného podniku lesov, spol.  s r. o. Poniky

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 159
TÝŽDEŇ: 2486
CELKOM: 561189