Obec Poniky
Poniky

Nakladanie z odpadom

     Nakladanie s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území obce Poniky

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním  (61.11 kB)
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok  2022  (158.13 kB)


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je: 33,21%. Sadzba zákonného poplatku je 22,-euro za tonu.

    
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Poniky v zmysle § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom – fyzické osoby nepodnikatelia
    V obci je zavedený zber zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom zberných nádob s objemom 110 l, 120 l, 240 l,  1100 l plastové vrecia a veľkoobjemový kontajner. Náklady na zbernú nádobu 110 l, 120 l na zmesový komunálny odpad sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady. Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje oprávnená osoba kontajnerov cca jedenkrát za dva týždne. 
    O dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na vebovom sídle obce www.poniky.sk).   

Harmonogram zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu je zverejnený na web stránke obce www.poniky.sk  - menu AKTUÁLNE / TERMÍNY ZBERU ODPADU  (aktualne/terminy-zberu-odpadu-1/) . 

    Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu komunálneho odpadu a zložky komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu alebo vrece na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo.
    V obci sa zakazuje ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.

Vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu (chata),  ktorý nemá v obci trvalý pobyt sa zapojí do systému zberu komunálneho odpadu. Majitelia chát za intravilánom môžu komunálny odpad dať do  1100l nádoby umiestnenej na stojisku  na Ponickej Hute. Kľúč im bude pridelený pracovníkom OcÚ na požiadanie.
Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný mať minimálne jednu zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.  


Množstvový zber ZKO -  právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov
V obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické      osoby a fyzické osoby – podnikateľov. 
 Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu obec ustanovuje veľkosti zberných nádob, z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu: 

  •   kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu, kuka plech
  •   plastový kontajner 110 l,  kukaplsta
  •   plastový kontajner 240 l,  kuka240
  •   plastový kontajner 1100 l,   1000
  •   plastové vrecia, vrece
  •   veľkoobjemový kontajner  velkobojemovy.

forgrafie sú len islustračné

    Výber zbernej nádoby a individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu  je pôvodca komunálneho odpadu povinný  písomne oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok. 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO)
    Drobný stavebný odpad - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Drobný stavebný odpad sú napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.
    Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný prísť na Obecný úrad v Ponikách a  zaplatiť poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu. Po úhrade poplatku mu pracovník obecného úradu umožní uložiť tento odpad do kontajnera, ktorý je pre tento účel umiestnený v  Výška poplatku za DSO je určená vo všeobecne záväznom nariadení obce vo výške 0,02 € / kg. Po určení hmotnosti odovzdaného DSO a obdržaní potvrdenia o hmotnosti odpadu, je pôvodca povinný uhradiť poplatok za DSO v pokladni obecného úradu.
 
Nakladanie s objemným odpadom
Objemný odpad je časť komunálneho odpadu, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám a nie je ho možné pre jeho veľký rozmer zneškodňovať štandardnými nádobami v rámci stanoveného spôsobu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom. Obec uskutočňuje zber objemného odpadu formou kalendárového zberu najmenej dvakrát ročne. 

Zakazuje sa ukladať objemný odpad k nádobám na zmesový komunálny odpad.

Medzi objemný odpad patrí: koberce, matrace, sedacie súpravy, čalúnené postele, WC misa, umývadlo, vaňa a pod.
Medzi objemný odpad nepatrí: elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod.

O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových  kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu  v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovej sídle obce).


Nakladanie s  odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
Zber odpadu s obsahom škodlivých látok z domácností uskutočňuje obec v rámci kalendárneho zberu najmenej  dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október zberom z domácností a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby, na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom oprávnenej spoločnosti, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Odpad s obsahom škodlivých látok z domácností je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá, ako aj odovzdať iným subjektom, ktorí nemajú oprávnenie na zber, resp. uzatvorenú zmluvu s obcou (napr. pouličný zber a pod).

O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok bude obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci obvyklým spôsobom miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovom sídle  obce).

Patria sem rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

Tekuté látky musia byť v uzavreté v pevných obaloch, maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/na jedného poplatníka.

 
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
Elektroodpad je potrebné v nerozobratom stave odovzdať pri kalendárovom zbere organizovanom obcou dvakrát ročne (prevažne apríl a október) a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Elektroodpad je možné odovzdať aj distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov. Je zakázané ukladať elektroodpad na verejné priestranstvá, do nádob na zmesový komunálny odpad ako aj odovzdať iným subjektom ako stanovuje zákon.
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu
O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností obec vopred informuje držiteľa elektroodpadu  z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovej stránke obce)
Do elektroodpadu patrí: žiarovky, žiarivky, televízory, rádiá, žehličky, počítače, tlačiarne, mobilné telefóny, hudobné prehrávače a pod.
Menšie druhy elektroodpadu je možné odovzdať priebežne do kontajneru  na zber elektroodpadu, ktorý je pristavený za  obecným úradom. Do tohto kontajnera je možné uložiť  len odpad, ktorý sa fyzicky zmestí do zariadenia, ktoré umožňuje vloženie odpadu do kontajnera.
 

Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

PAPIER papier


V rámci triedeného zberu sa obaly z papiera zbierajú prostredníctvom modrých 1100 l kontajnerov umiestnených na stojiskách. Zber  odpadov prostredníctvom 1100 l kontajnerov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. 
Zoznam stojísk kontajnerov je uvedený na konci tohto bodu.
O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovom sídle obce).
Obaly z papiera (kartóny) musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
 

 PLASTY plastyzlte vrece


 
V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom žltých 1100 l kontajnerov umiestnených na stojiskách a plastových vriec. 
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky s označením PP a PS.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Zoznam stojísk kontajnerov je uvedený na konci tohto bodu.
O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovom sídle obce).

 

 KOVY kovyV rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov červenej  farby umiestnených na stojiskách. 
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
 Zoznam stojísk kontajnerov je uvedený na konci tohto bodu.
O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovom sídle obce).

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (Kompozity na báze lepenky) 
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
Obec využíva spoločné zberné nádoby na zber plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, pričom vyzbierané zložky budú následne roztriedené v priestoroch zberovej spoločnosti.

SKLO sklo

 
V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom zelených 1100 l kontajnerov na stojickách. Zber odpadov prostredníctvom 1100 l kontajnerov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
Zoznam stojísk kontajnerov je uvedený na konci tohto bodu.
O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovom sídle obce).

stojiská na odpad separovaný

Obuv a oblečenie
Odovzdáva sa do kontajneru  umiestneného pri OcÚ Poniky. 

 
Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi (BaA) a automobilovými batériami a akumulátormi
Na území obce sa na zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov uplatňuje kalendárový zber.

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zber najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. 

O dni zberu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovom sídle obce).
 
Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 
 
Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností
Zber použitého šatstva a textílií z domácností sa uskutočňuje zmluvný subjekt obce jedenkrát mesačne prostredníctvom kontajnerov na zber šatstva a textílií označených nápisom.
Patria sem: čisté a suché šatstvo a textílie (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.), prípadne iné druhy textílií.
Nepatria sem: špinavé a vlhké šatstvo a textílie
 
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

    Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber uplatňuje kalendárový zber.
    Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber a prepravu jedlých olejov a tukov najmenej 2x za mesiac, a to nasledovne: pri vývoze komunálneho odpadu si občan vyloží plastovú nádobu, ktorá obsahuje použitý jedlý olej a tuk k nádobe na komunálny odpad.  
    O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovom sídle obce).
 
Podrobnosti o nakladaní s  biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad :

  • na svojich domácich kompostoviskách,
  • na obecnom kompostovisku, 

Pred uložením biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na obecnom kompostovisku držiteľ biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu kontaktujte  zamestnanca obce Poniky, ktorý mu uloženie umožní.

Na území obce pre držiteľa biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sa na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov uplatňuje kalendárový zber.
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zabezpečuje Obec Poniky, ktorá biologicky rozložiteľný komunálny odpad zneškodňuje vo vlastnom kompostovisku.

Obec zabezpečí pre držiteľa biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zber a prepravu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov najmenej jedenkrát za 14 dní a to odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v častejšom intervale. 

O dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách, v Ponickom spravodajcovi a na webovom sídle obce).

Do kompostu patrí: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál – ale nie mliečne alebo mäsové výrobky, črepníkové kvety, vysušené kytice a podobne.
Do kompostu nepatrí:  mäso, kosti, uhynuté zvieratá ....

Orechové lístie je vhodne  uskladňovať  oddelene od iného lístia.

Biologický rozložiteľný odpad väčších rozmerov ako napr. konáre, malé spílené stromy a pod. je možné odovzdať obci v rámci  kalendárového zberu dvakrát ročne (na jar a na jeseň).  
 
 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

Zber kuchynských a  reštauračných odpadov a kontajnery na kuchynský a  reštauračný odpad musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch. 

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, živočíchy a iné zvieratá. 

Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu nesmie byť dlhšia ako 14 dní.

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky stanovené v osobitnom právnom predpise. 

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
 

Samospráva

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:10
TÝŽDEŇ:704
CELKOM:935779

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 16 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 28/17 °C
piatok 21. 6. oblačno 28/16 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 29/19 °C