Navigácia

Obsah

Premena tradičnej školy na modernú


"Čo by našli Turci dnes v Ponikách"

 
Žiadateľ Základná škola s materskou školou Poniky
Sektor Verejný
Operečný program   Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy OPV-2008/1.1/03-SORO
Spolufinancovaný z Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Kód ITMS 26110130121
Cieľ projektu

Zvýšiť kvalitu vzdelávania uskutočnením obsahovej prestavby s využitím inovovaných metód a foriem výučby a pripraviť žiaka pre
potreby vedomostnej spoločnosti.

1. špecifický cieľ projektu Tvorba školského vzdelávacieho programu školy v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
2. špecifický cieľ projektu Zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti zavádzania inovačných metód a foriem do vyučovacieho procesu.
3. špecifický cieľ projektu Zavedenie nových foriem a metód do vyučovacieho procesu.

 

ČASOVÝ  RÁMEC  REALIZÁCIE  PROJEKTU

 
Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch 24 mesiacov
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Koniec realizácie aktivity
1.1 Analýza potrieb školy 10/2009 12/2010
1.2 Školský vzdelávací program pre ISCED 1 a ISCED 2 12/2009 8/2011
2.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na zavádzanie inovačných metód a foriem do vyučovacieho procesu a na tvorbu výučbového materiálu s využitím interaktívnej tabule 1/2010 8/2011
3.1 Blokové vyučovanie v  2., 3. a 6. ročníku základnej školy 9/2010 6/2011
3.2 Projektové vyučovanie v 6. a 7. ročníku základnej školy 9/2010 6/2011
3.3 Integrované tematické vyučovanie na prvom stupni základnej školy 1/2010 2011
PODPORNÉ  AKTIVITY
Riadenie projektu 10/2009 9/2011
Publicita a informovanosť 10/2009 9/2011