Obec Poniky
Poniky

Zákazky § 117

26.10.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky.

      Záujemcovia o pestovateľské práce v lese vyzývame Vás na predloženie cenovej ponuky v zmysle

Predmet zákazky :

Lesnícke služby v lesopestovateľskom pre Obecný podnik lesov, spol. s r. o. Poniky na rok 2023

Kontaktná osoba pre podávanie cenových ponúk:

Ing. Juraj Piar   0908 914 018        piar@pilaponiky.sk

 

 1. Rozsah čiastkovej zákazky a cenová ponuka s predpokladanými termínmi realizácie tvoria prílohu tejto výzvy.

Platba bude realizovaná s vlastných zdrojov.

 

 1. Miesto a čas obhliadky: obhliadku je možné vykonať dňa 2.11.2022 od 8:00 hod. do 13:00 hod.

 

 1.  Presný termín a miesto si záujemca môže dohodnúť telefonicky na nasledovných tel. číslach:

LO 01 Bukovina   Ing. Ľubomír Klementis               0905 856 644

LO 02 Budislava   Ing. Peter Oros                             0905 856 645

Obhliadka nie je povinná, objednávateľ však neuzná neskoršie námietky vyplývajúce z nevykonania obhliadky.

 

 1. Termín na predloženie ponuky:  do 10.11.2022  12:00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú neotvorené vrátené späť záujemcovi.

 

 1. Miesto predloženia ponuky: poštou alebo osobne na adresu Obecný podnik lesov, spol. s r. o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky.

 

 1. Termín a miesto otvárania obálok: 10.11.2022 o 12:30 hod. na adrese uvedenej v bode 5.
 1. Spôsob predloženia ponuky: Rozsah čiastkovej zákazky a cenovú ponuku.

Poštou alebo osobne v zalepenej obálke, označenej zreteľne názvom:

Cenová ponuka pre Lesnícke služby v lesopestovateľskom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r. o. Poniky na rok 2023 „neotvárať“ s obchodným názvom a adresou záujemcu.

 

 1. Kritériom pre výber víťaznej ponuky je výška cenovej ponuky (rozhoduje najnižšia) a referencie od objednávateľov na služby v lesopestovateľskom procese z roku 2022, ktoré obsahujú zmeranie/vyjadrenie k plneniu záväzných výkonov záujemcu – ako aj plnenie iných podmienok vo vzťahu k danému záujemcovi. Podozrivo nízka cenová ponuka bude z výberového konania vylúčená.

 

 1. Víťazný záujemca bude pred podpísaním zmluvy o dielo čestným prehlásením deklarovať zabezpečenie realizácie objednávky dostatočným technickým a personálnym vybavením. Ak záujemca do určeného termínu nebude schopný deklarovať potrebné vybavenie na realizáciu prác v celom objeme, je objednávateľ oprávnený neuzavrieť so záujemcom zmluvu o dielo. Práce na ktoré nebude podpísaná zmluva o dielo, môže objednávateľ ponúknuť záujemcovi v poradí na ďalšom mieste. Účasť na ponukovom konaní a s tým spojené náklady si hradí každý záujemca sám.

 

 1.  Prílohami tejto výzvy sú :

Príloha č. 1: Predpokladaná hodnota zákazky (620.8 kB)

Príloha č. 2: Rozsah čiastkovej zákazky a cenová ponuka (PDF 572.4 kB) (xls formát (12.29 kB))

- obsahuje hárky podľa technológií, na ktoré záujemca ponúka maximálne         

ceny do verejnej súťaži v zmysle súťažných podkladov.

Príloha č. 3: Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností (2.06 MB)

v podmienkach Obecného podniku lesov, spol. s r. o., Poniky

Príloha č. 4: Zmluva o dielo 2023     (1.14 MB)  

 

 1. Záujemca predložením cenovej ponuky deklaruje svoj súhlas s podmienkami uvedenými v tejto výzve.

 

 V Ponikách dňa 25.10.2022

                      

Ing. Peter Matula, 
konateľ Obecného podniku lesov,spol.  s r. o. Poniky

                                                 

Ing.Juraj Piar 
konateľ Obecného podniku lesov,spol.  s r. o. Poniky

 

Pestebné práce - výzva vo formáte PDF (525.27 kB)

 

 

17.10.2022 

Výzva na predloženie cenovej ponuky.

      Záujemcovia o ťažbové práce v lese vyzývame Vás na predloženie cenovej ponuky v zmysle

Predmet zákazky :

„Lesnícke služby v ťažbovom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r. o. na rok  2023“

Kontaktná osoba pre podávanie cenových ponúk:

Ing. Juraj Piar   0908 914 018        piar@pilaponiky.sk

 

 1. Rozsah čiastkovej zákazky a cenová ponuka rozdelená na výrobné celky (1, 2, 3, 4), s predpokladanými termínmi realizácie tvoria prílohu tejto výzvy.

Platba bude realizovaná z vlastných zdrojov.

 1. Miesto a čas obhliadky: obhliadku je možné vykonať dňa 24.-25.10.2022 od 8:00 hod. do 13:00 hod.
 1.  Presný termín a miesto si záujemca môže dohodnúť telefonicky na nasledovných tel. číslach:

LO 01 Bukovina,   Ing. Ľubomír Klementis                      0905 856 644 

LO 02 Budislava,   Ing. Peter Oros                                    0905 856 645

Obhliadka nie je povinná, objednávateľ však neuzná neskoršie námietky vyplývajúce z nevykonania obhliadky.

 1. Termín na predloženie ponuky:  do 3.11.2022 do 12:00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú neotvorené vrátené späť záujemcovi.
 1. Miesto predloženia ponuky: poštou alebo osobne na adrese Obecný podnik lesov, spol. s r. o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky.
 1. Termín a miesto otvárania obálok: 3.11.2022 o 12:00 hod. na adrese uvedenej v bode 5.
 1. Spôsob predloženia ponuky: Rozsah čiastkovej zákazky a cenovú ponuku na výrobné celky 1, 2, 3,4 aj jednotlivo. Poštou alebo osobne v zalepenej obálke, označenej zreteľne názvom:

Cenová ponuka pre Lesnícke služby v ťažbovom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r. o. Poniky na rok 2023 „neotvárať“ s obchodným názvom a adresou záujemcu.

 1. Kritériom pre výber víťaznej ponuky je výška cenovej ponuky (rozhoduje najnižšia) a referencie od objednávateľov na služby v ťažbovom procese z roku 2022, ktoré obsahujú zmeranie/vyjadrenie k plneniu záväzných výkonov záujemcu (záväzok na základe zmluvy ku skutočnému výkonu) – ako aj plnenie iných podmienok vo vzťahu k danému záujemcovi. Podozrivo nízka cenová ponuka bude z výberového konania vylúčená.
 1. Víťazný záujemca bude pred podpísaním zmluvy o dielo čestným prehlásením deklarovať zabezpečenie realizácie objednávky dostatočným technickým a personálnym vybavením a uhradením kaucie 1000 za každý výrobný celok na bankový účet spoločnosti (doklad o úhrade). Kaucia bude vrátená po ukončení zmluvy a dodržaní všetkých zmluvných podmienok zhotoviteľovi ťažbových prác. Ak záujemca do určeného termínu nebude schopný deklarovať potrebné vybavenie na realizáciu ťažbových prác v celom objeme a neuhradí kauciu, je objednávateľ oprávnený neuzavrieť so záujemcom zmluvu o dielo. Ťažbové práce na ktoré nebude podpísaná zmluva o dielo, môže objednávateľ ponúknuť záujemcovi v poradí na ďalšom mieste. Účasť na ponukovom konaní a s tým spojené náklady si hradí každý záujemca sám.

 

 1.  Prílohami tejto výzvy sú :

Príloha č. 1: Predpokladaná hodnota zákazky podľa výrobných celkov (642.06 kB) (V.C. 1, 2, 3,4)

Príloha č. 2: Opis technológií (912.25 kB)

Príloha č. 3: Rozsah čiastkovej zákazky a cenová ponuka (27.38 kB)

- obsahuje hárky (výrobné celky 1, 2, 3,4 ) podľa technológií, na ktoré záujemca ponúka maximálne         

ceny do verejnej súťaži v zmysle súťažných podkladov.

Príloha č. 4: Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach Obecného podniku lesov, spol. s r. o., Poniky (1.94 MB)

Príloha č. 5: Zmluva o dielo 2023     (1017.46 kB) 

 

 1. Záujemca predložením cenovej ponuky deklaruje svoj súhlas s podmienkami uvedenými v tejto výzve.

           V Ponikách dňa 17.10.2022

 

Ing. Peter Matula, konateľ Obecného podniku lesov,  spol.  s r. o. Poniky

Ing. Juraj Piar, konateľ Obecného podniku lesov,  spol.  s r. o. Poniky

Ťažobné práce  - Výzva vo formáte PDF (536.88 kB)

 

 

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:316
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:690722