Obsah

Dokumenty a tlačivá

Tlačivá

Tlačivo

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

žiadosť sa podáva spravidla najmenej 30 dní pred plánovaným výrubom dreviny.

ziadost_vyrub.doc Stiahnuté: 118x | 27.04.2017

Kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

ziadost_kr.pdf Stiahnuté: 133x | 27.04.2017

Stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost_sp_1.pdf Stiahnuté: 177x | 27.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác

udrziavace_prace.pdf Stiahnuté: 105x | 27.04.2017

Daň za psa

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za psa

dan_pes.pdf Stiahnuté: 125x | 27.04.2017

Súpisné a orientačné číslo - určenie

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

urcenie_sc.pdf Stiahnuté: 126x | 27.04.2017

Súpisné a orientačné číslo - zrušenie

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla

zrusenie_sc.pdf Stiahnuté: 104x | 27.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav

stavebne_upravy.pdf Stiahnuté: 112x | 27.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

drobna_stavba.pdf Stiahnuté: 151x | 27.04.2017

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady

vzor žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadosť KO2018.rtf Stiahnuté: 138x | 15.01.2018

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - príloha k opatreniu č. MF/021249/2014-725

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani z apsa, k dani za predajné automaty a k dani nevýherné hracie prístroje - príloha k opatreniu č. MF/021249/2014-725

nehnutelnosti_poniky 2018.pdf Stiahnuté: 124x | 22.01.2018

Stránka

  • 1