Obec Poniky
Poniky

Detail zmluvy 38/2022

Číslo zmluvy:
38/2022
Názov:
Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Predmet zmluvy:
Predmet Zmluvy 1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri obligácií Predávajúceho odovzdať/previesť vlastnícke právo k Predmetu prevodu na Kupujúcich a obligácií Kupujúcich Predmet prevodu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok ustanovených v tejto Zmluve. Článok V. Predmet prevodu 1. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť (pozemok), vedený v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, obec: Poniky, katastrálne územie: Poniky, vedený ako: - novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu č. 52295923-66/2021 zo dňa 14.12.2021 vyhotoveného vyhotoviteľom: SGS KATASTER s.r.o., M. M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 295 923, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 22.12.2021 pod číslom G1-1336/2021 (ďalej aj len ako „ Geometrický plán“), a to: • ako (diel 1) pozemok C – KN parc. č. 86/12, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 147 m2, ktorý bol vytvorený oddelením: o od pozemku E – KN parc. č. 195/2, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere: 5994 m² (výmera podľa nového stavu: 5847 m²) vedenom na LV č. 2510, kat. územie: Poniky, obec Poniky, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, 2. Kupujúci na základe tejto Zmluvy nadobúdajú Predmet prevodu do podielového spoluvlastníctva, každý vo veľkosti podielu 1/2 k celku.
Cena:
1 470,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Ing. Michal Boguský, rod. Boguský Ing. Tatiana Duchoňová, rod. Duchoňová
Adresa: Dolná ulica 53/3, 976 33 Poniky, SR
2. Zmluvná strana:
Obec Poniky
Adresa: Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum zverejnenia:
26. 4. 2022
Dátum účinnosti zmluvy:
27. 4. 2022
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
25. 4. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Kúpna zmluva - Obec predáva - novovyt. - Boguský Duchoňová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,09 kB

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 116
TÝŽDEŇ: 1696
CELKOM: 642031