Zmluvy

Názov zmluvy Identifikácia účastníkov Predmet Hodnota predmetu zmluvy v € Uzavretá Zverejnená
Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľností - KD Poniky OZ Vladaria v zast. Bc. Tatianou Jánošovou, Do Hája 1, Poniky jednorázové využitie KD Poniky 27,00 27.4.2017 27.4.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov Ján Meliško, Podžiar 105/5 , Poniky prenájom KD Ponická Lehôtka - účelová bud 27,00 27.4.2017 27.4.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2017 ŠK OPL Poniky Dolná 93, Poniky poskytnutie dotácie 15 000,00 21.4.2017 26.4.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o postúpení užívania spoločného poľovného revíru č. 10 Poniky Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky, Bukovinka 140/25, Poniky zmena štatutára poľovnícke združenia /td> 0,00 10.4.2017 26.4.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov Ľuboš Madoš, Na Vladárke 69/50 Poniky Prenájom KD Ponická Lehôtka - účelová bud 17,00 24.4.2017 24.4.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení užívania spoločného poľovného revíru č. 4. Hrochoť Slovenský poľovnícky zväz - Základná organizácia - Poľovnícke združenie Chochuľa Hrochoť, Družstevná 497/11, 976 37 Hrochoť zmena predsedu PZ Chochuľa Hrochoť 0,00 20.4.2017 24.4.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2017 ZO SZPB - v zastúpení Máriou Magnovou, Ponická cesta 10/11, Poniky poskytnutie dotácie 500,00 18.4.2017 24.4.2017

Dohoda o urovnaní uzatvorená podľa ustanovenia § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Milan Demele a Štefánia Turňová obaja bytom Tatranská č. 6384/91, 974 11 Banská Bystrica dohodu o urovnaní práv a povinností vyplývajúcich z poškodenia kábla obecného rozhlasu v obci Poniky - v časti Ponická Huta 500,76 19.4.2017 7.4.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/ 1990 Zb. č. 2/2017 Mária Čimborová, bytom Strážovská č. 2, 974 11 Banská Bystrica prenájom zdravotného strediska súp. č. 244, nachádzajúcej sa na pozemku par. č. 608/1 , katastrálne územie Poniky, vedená na liste vlastníctva č. 548 , prenecháva nájomcovi na užívanie jednu miestnosť o výmere 10,95 m2 a primerané užívanie spoločných priestorov ( chodby a WC) vrátane zariadenia nachádzajúce sa v budove súp. č. 244 viď zmluva 30.3.2017 7.4.2017

Zmluva o poskytnutí technickej služby Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 2, 976 11 Selce poskytnutie technickej služby podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí viď zmluva 1.3.2017 30.3.2017

Zmluva o zabezpečení IT služieb EUROPEA group s.r.o., Šípová 3/A 12 , 821 07 Bratislava Údržba systému IT v rozsahu mesačnej správy v objeme do 7 pracovných staníc a správa 2 serverového riešenia a príslušnej infraštruktúry 40 €/hod 27.3.2017 27.3.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 31/2006 Mária Dodeková, Rudohorská 6449/28, Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1239 a 1240 3,32 13.3.2017 17.3.2017

Dohoda o bezplatnom jednorázorom ZO SZPB Poniky nájom majetku 0,00 10.03.2017 10.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 56/2009 Katarína Charvátová, Horná ulica 241/16, 976 33 Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 8.3.2017 11.3.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Magnová, Družstevná ul. 195/11, Poniky prenájom KD Ponická Lehôtka- účelová budova 37,00 3.3.2017 3.3.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov PZ Bukovina Poniky, Bukovinka 140/25, Poniky v zast. Miroslavom Magnom prenájom KD Ponická Lehôtka 35,00 27.2.2017 3.3.2017

Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve č. 9/2003 Obecný podnik lesov, spol. s.r.o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky nájom majetku viď zmluva 27.02.2017 27.02.2017

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 32/2007 Obecný podnik lesov, spol. s.r.o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky nájom garáže Na Hlinku s.č. 337 8 000 27.02.2017 27.02.2017

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využívaní nehnuteľnosti DHZO Poniky - Plameň, v zast. Pavlom Lomenom prenájom KD Poniky 0,00 27.2.2017 27.2.2017

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využívaní nehnuteľnosti DHZO Poniky - Plameň, v zast. Pavlom Lomenom prenájom KD Poniky 0,00 24.2.2017 24.2.2017

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využívaní nehnuteľnosti OZ Hradiskona kláštore Ponická Huta, Bukovinka 135/20, Poniky prenájom KD Ponická Huta 0,00 23.2.2017 23.2.2017

Zmluva o dielo 1/2017 TERRA GRATA, n.o. PAtrizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica vypracovanie dokumentu - žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 1300,00 20.2.2017 20.2.2017

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využívaní nehnuteľnosti DHZO Poniky - Plameň, v zast. Pavlom Lomenom bezplatné využitie KD Poniky 0,00 18.2.2017 19.2.2017

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využívaní nehnuteľnosti Klub seniorov Poniky v zast. Máriou Káľavskou bezplatné využitie KD Poniky 0,00 17.2.2017 19.2.2017

Zmluva o nájme hnebytových priestorov Katarína Urbánková, 02314 Skalité č. 240 prenájom KD Poniky 67 16.2.2017 19.2.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 1/2017 Ing. Dušan Králik, Mgr. Katarína Králiková Bukovinka135/20 Poniky užívanie pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Poniky par.č. KNC 1679/4 TTP o výmere 171 m3 5,13 31.1.2017 19.2.2017

Dodatok č. 12 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Obce viď zmluva poplatok za spoločný stavebný úrad viď zmluva 1.2.2017 14.2.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 75/2016 Peter Brada, Družstevná 4, 974 01 Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 7.2.2017 9.2.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 31/2016 Magdaléna Klementisová, Na píle 35/10,97633 Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 7.2.2017 9.2.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov Deltatex s.r.o., Smreková č. 3378/5 Zvolen prenájom KD Ponická Lehôtka 67,00 1.2.2017 9.2.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 25/2006 Jozef Matiašovský, Sládkovičova 5939/70, 974 05 Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 24.1.2017 25.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 25/2008 Jozef Matiašovský, Sládkovičova 5939/70, 974 05 Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 24.1.2017 25.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 44/2016 Jozef Matiašovský, Sládkovičova 5939/70, 974 05 Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 24.1.2017 25.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 3/2017 Alena Labudová,Trieda SNP 1534/26 dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 25.1.2017 25.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 7/2017 Ondrej Poliak, Na Hlinku 333/8, Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 23.1.2017 25.1.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov PZ Bukovina Poniky, Bukovinka 140/25, Poniky prenájom KD Ponická Lehôtka 30 18.1.2017 19.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 67/2016 Ivan Golian, Poľovnícka 37/15, 97406 Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 18.1.2017 19.1.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Horná ulica 236, Ponky v zast. Mgr. Petrom Kevickým prenájom priestorv KD Ponická Lehôtka 30,00 18.1.2017 18.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 2/2017 Alena Krnáčová, Horná ulica 255/30, 976 33 Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 13.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 233/2013 Iveta Vajsová, Mateja Bela 5296/11 dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 13.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 4/2017 Iveta Vajsová, Mateja Bela 5296/11 dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 13.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 72/2013 Iveta Vajsová, Mateja Bela 5296/11 dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 13.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 79/2009 Jozef Vajs, Mateja Bela 5296/11 dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 13.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 79/2016 Jozef Babiak, Dúbravica 72, 976 33 Dúbravica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 13.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 80/2016 Jozef Babiak, Dúbravica 72, 976 33 Dúbravica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 13.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 19/2011 Jozef Vajs, Mateja Bela 5296/11 dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 13.1.2017 16.1.2017

Kúpna zmluva Roman Meško , Ing. Monika Mešková Dolná ulica 60/14A, 976 33 Poniky predaj a a kúpa nehnuteľnosti 2 655 € 12.1.2017 16.1.2017

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využítí nehnuteľnosti OZ Vladária v zast. Bc. Tatianou Jánošovou, Do Hája 1, Poniky dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti KD Ponická Lehôtka 0 5.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 2/2016 Natália Berkyová, tulská 533670, Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 3.1.2017 16.1.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 78/2006 Ivan Kapusta, Nová Zábava 619/12, 976 55 Ľubietová prenájom hrobového miesta 1,66 21.12.2016 27.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 116/2006 Ivan Kapusta, Nová Zábava 619/12, 976 55 Ľubietová prenájom hrobového miesta 4,98 21.12.2016 27.12.2016

Dohoda o jednorázovom využití nehnuteľnosti - KD Ponická Huta OZ Hradisko na kláštore Ponická Huta, Bukovina 135/20, Poniky bezplatné jednorázové vyžitie nehnuteľnosti - KD Ponická Huta - 22.12.2016 25.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 76/2016 Mária Poliaková, Hriadky 287/11, Poniky prenájom hrobového miesta 1,66 16.12.2016 20.12.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Renáta Sámelová, Piniová 17, Bratislava prenájom Ponický dom kultúrneho dedičstva 37,00 15.12.2016 20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 121/2006 Mária Gregorová, Krivánska 6613/16, 974 11 Banská Bystrica prenájom hrobového miesta 3,32 15.12.2016 20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 76/2016 Igor Turoň, Na Graniari12, 974 01 Banská Bystrica prenájom hrobového miesta 3,32 15.12.2016 20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 76/2016 Mária Poliaková, Hriadky 287/11, Poniky prenájom hrobového miesta 1,66 16.12.2016 20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 74/2016 Jozef Krajan, Pod Babou 102/27, Poniky - časť Ponická Huta prenájom hrobového miesta 3,32 15.12.2016 20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 59/2016 Mária Mrázová, Horná ulica 250/25,Poniky prenájom hrobového miesta 1,66 15.12.2016 20.12.2016

dodatok č. 1 k zmluve o dielo 8/2016 - zverejnené: 19.12.2016 STRODOS.SK., s.r.o., Smreková 3376/19, 960 01 Zvolen IČO: 36728985 IČ DPH: SK2022310675n Rekonštrukcia budovy zdravotníckeho zariadenia v obci Poniky, - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.8/2016 - práce naviac - zverejnený 19.12.2016 podľa objednávky 13.12.2016 19.12.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov OZ Hradisko na kláštore Ponická Huta, Bukovinaka 135/2, Poniky Ponická Huta prenájom športového areálu Ponická Huta 10,00 9.12.2016 9.12.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Cirkevný zbor evanjelickéj cirkvi a.v. na Slovensku, Horná ulica 236, Poniky prenájom - Ponický dom kultúrneho dedičstva 10,00 09.12.2016 9.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 70/2016 Mária Králiková, Družstevná ul. 168/9 Poniky prenájom hrobového miesta 1,66 6.12.2016 9.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 69/2016 Mária Mešková, Oravce2, Oravce prenájom hrobového miesta 1,66 6.12.2016 9.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 68/2016 Mária Mešková, Oravce2, Oravce prenájom hrobového miesta 1,66 6.12.2016 9.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 61/2016 Ján Kosec, Nová Ves 16 277 52 Nová Ves, ČR prenájom hrobového miesta 3,32 8.12.2016 9.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 60/2016 Ing. Ján Groh, Dolany 81 273 51 Dolany, ČR prenájom hrobového miesta 1,66 6.12.2016 9.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 65/2016 Lýdia Poštová, Nám. Pod Krížom 106/29 Poniky prenájom hrobového miesta 1,66 5.12.2016 9.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 53/2016 Mária Ondrejkovičová, Podžiar 101/7, Poniky prenájom hrobového miesta 3,32 7.12.2016 9.12.2016

Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve č. 9/2003 zo dňa 2.7.2003 Obecný podnik lesov spol.s.r.o Poniky, Dolná 370, 976 33 Poniky navýšenie nájomného v roku 2016 280 000,00 30.11.2016 8.12.2016

Zmluva poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03640 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Oživme čaro kníh v Ponikách 1000,00 15.11.2016 7.12.2016

Zmluva o nájme Občianske združenie Ponickie deti, Družstvá 201, Poniky zmluva o nájme nebytových priestorov KD Ponická Lehôtka 50,00 22.11.2016 28.11.2016

Zmluva o dielo Architektúra s.r.o., J.R. Poničana 841/104, 962 23 Očová vypracovanie projektovej dokumentácii stavby na stavebné konanie "Rekonštrukcia kultúrneho domu na Ponickej Lehôtke 10000 € bez DPH 23.10.2016 28.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 8/2007 Kamil Petruška, Nmestie Pod krížom 63/20, 976 33 Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 22.11.2016 28.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 55/2016 Ľudevít Zachar, Dolná ulica 112/60,97633 Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 22.11.2016 28.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 48/2016 Jozef Zachar, SPCHH 443/42, 794 01 Krnov, Ceská republika dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 22.11.2016 28.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 49/2016 Anna Iskrová, Námestie Mateja Kosca 28/11,976 33 Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 € 21.11.2016 28.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 54/2016 Monika Oravcová, Dolná ulica 375/50, 976 33 Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 18.11.2016 28.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 43/2016 Ján Gálus, Donovaly 429, 976 39 Donovaly dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 16.11.2016 28.11.2016

Mandátna zmluva REAL+,spol.s.r.o., Dolná 54,974 01 Banská Bystrica výkon stavebného dozoru pre zdravotné stredisko 660 09.11.2016 24.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 6/2007 Mgr. Mária Iskrová, Internátna 679/45 974 01 Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 14.11.2016 16.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 47/2016 Ružena Hrašková, Poľná ulica 119/21, Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 9.11.2016 16.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 36/2016 Anna Vráblová, Wolkerova 17, 974 01 Banská Bystrica dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 10.11.2016 16.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 46/2016 Viera Kováčová, trieda SNP 1533/36 dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 7.11.2016 16.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 45/2016 Elena Tešlárová, Družstevná ulica 210/14 dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 4.11.2016 16.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 26/2016 Ružena Hrašková, Poľná ulica 119/21, Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 3,32 9.11.2016 16.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 25/2016 Ružena Hrašková, Poľná ulica 119/21, Poniky dočasné užívanie za nájomné hrobové miesto 1,66 9.11.2016 16.11.2016

Zmluva o dielo AGRO-PONIKY s.r.o.,Družstevná 376, 976 33 Poniky zimná údržba a zjazdnosť miestnych komunikácií, parkovísk a iných verejných priestranstiev obce Poniky – pluhovaním, posypom inertným materiálom, vykonávať nakladanie a odvoz snehu podľa cien viď zmluva 10.11.2016 14.11.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná organizácia SZPB v zst. Máriou Magnovou, bytom Ponická cesta 10, Poniky níjom KD kultúrna dom Ponická Lehôtka 16,50 11.11.2016 11.11.2016

Zmluva o dielo 8/2016
STRODOS.SK., s.r.o., Smreková 3376/19, 960 01 Zvolen IČO: 36728985 IČ DPH: SK2022310675n Rekonštrukcia budovy zdravotníckeho zariadenia v obci Poniky, Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.8/2016 - práce naviac - zverejnený 19.12.2016 38 250,00 9.11.2016 10.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Erika Laššanová, A. Nográdyho 716/31, Zvolen nájom hrobového miesta 1,66 31.10.2016 02.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Vojtech Petlach, Bukovinka 129/30, Poniky nájom hrobového miesta 1,66 31.10.2016 02.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ján Petlach, Bukovinka 129/30, Poniky nájom hrobového miesta 1,66 31.10.2016 02.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mária Dišková, Námestie Štefana Žáryho 153/9, Poniky nájom hrobového miesta 1,66 31.10.2016 02.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Elena Mešková, Gerlachovská 1, Banská Bystrica nájom hrobového miesta 3,32 31.10.2016 02.11.2016

Zmluva prenájme nebytových priestorov Jana Ambrózová, Potravinárska 6, Nitra prenájom KD Poniky 16,5 30.10.2016 02.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Milota Hlaváčová, Družstevná ulica 178/31, Poniky nájom hrobového miesta 1,66 27.10.2016 28.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mária Borgulová, Švermova 1750/18, Banská Bystrica nájom hrobového miesta 1,66 26.10.2016 28.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Majerová, Družstevná ulica 195/11, Poniky nájom hrobového miesta 1,66 26.10.2016 28.10.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Delta tex, s.r.o., Smreková 3378/5, Zvolen Nájom KD PL 33 € 20.10.2016 20.10.2016

Zmluva o nájme hrobového meista na pohrebisku Greta Orosová, Na píle 30/16, Poniky nájom hrobového miesta 1,66 14.10.2016 15.10.2016

Zmluva o nájme hrobového meista na pohrebisku Greta Orosová, Na píle 30/16, Poniky nájom hrobového miesta 1,66 14.10.2016 15.10.2016

Zmluva o nájme hrobového meista na pohrebisku Greta Orosová, Na píle 30/16, Poniky nájom hrobového miesta 1,66 14.10.2016 15.10.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Katarína Urbánková, Skalité č 240 nájom KD Poniky 67 € 14.10.2016 15.10.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Pavol Polóny, Ponická cesta 2/3 nájom nebytových priestorov KD Ponická Lehôtka 66 € 13.10.2016 14.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 15/2016 Ing. Lucia Orosová, Bukovinka 126/32, Poniky nájom hrobového miesta 2 € 11.10.2016 11.10.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.10.2016 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, a.v., na Slovensku, Horná ulica 236, Poniky nájom účelová budova KD PL 26,5 10.10.2016 10.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 14/2016 Ing. Mária Gembalová, Bukovinka 131/13, Poniky nájom hrobového miesta 2 € 10.10.2016 10.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 12/2016 Ing. Mária Gembalová, Bukovinka 131/13, Poniky nájom hrobového miesta 2 € 10.10.2016 10.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 13/2016 Ing. Mária Gembalová, Bukovinka 131/13, Poniky nájom hrobového miesta 2 € 10.10.2016 10.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 4/2010 Ján Pelc, Horná ulica 260/35, Poniky nájom hrobového miesta 2 € 7.10.2016 7.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 76/2006 Mgr. Miroslav Tanuška, Dolná ulica 89/36, 976 33 Poniky nájom hrobového mesta , 3,32 € 29.09.2016 29.09.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 14/2016 Mgr. Miroslav Tanuška, Dolná ulica 89/36, 976 33 Poniky nájom hrobového mesta , 3,32 € 29.09.2016 29.09.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 98/2009 Erich Mikuláš, J. Gagarina 2418/91, Zvolen nájom hrobového mesta , 3,32 € 27.09.2016 29.09.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 163/2006 Erich Mikuláš, J. Gagarina 2418/91, Zvolen nájom hrobového mesta , 1,66 € 27.09.2016 29.09.2016

Mandátna zluva uzavretá podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka REAL+, spol.s.r.o.;Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica výkon stavebného dozoru pre stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a verejných priestranstiev v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta“ 650€ + DPH 20.09.2016 28.09.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 5/2016 Anna Patáčiková, Pažiť 92, 958 03 Pažiť nájom hrobového mesta , 3,32 € 26.09.2016 28.09.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku 5/2016 Anna Patáčiková, Pažiť 92, 958 03 Pažiť nájom hrobového mesta , 1,66 € 26.09.2016 28.09.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Ľubomír Hiadlovský, Na Vladárke 63, Poniky Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Ponická Lehôtka, 16,50 € 02.09.2016 24.09.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Pavol Lališ, Námestie Pod krížom 61, Poniky prenájom KD Poniky 3,319 € 16.09.2016 16.09.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Iveta Palovičová, Hriadky 300, Poniky Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Ponická Lehôtka účelová budova 13,50 € 02.09.2016 14.09.2016

ZMLUVA O DIELO č. zhotoviteľa 2016/DC/01/037 STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Predmetom plnenia je rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a verejných priestranstiev v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta. Podrobný rozsah prác je vymedzený ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 57 437,66 € 07.09.2016 07.09.2016

Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18, Piešťany dadávka elektriny do odberných miest odberateľa, zebezpečenie distribúcie elektriny a služby spojené dodávkou elektriny pozri zmluvu podľa sadzieb 07.09.2016 07.09.2016

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle §14ods. 3 zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu Rímskokatolícka cirkev farnosť Poniky poskytnutie príspevku z rozpočtu obce, ktorý sa žiadateľ zaväzuje použiť s účelovým určením na rekonštrukciu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (národnej kultúrnej pamiatky) - Rímskokatolicky kostol sv. Františka z Assisi nachádzajúcej sa v obci Poniky, najmä na interierové osvetlenie, rekonštrukciu okien, opravu a údržbu strechy. 15 000,00 € 25.08.2016 31.08.2016

Zmluva o pôžičke Obecný podnik lesov, spol. s.r.o. Dolná ulica č. 370, 976 33 Poniky poskytnutie bezúročnej pôžičky na základe vzájomnej dohody účastníkov zmluvy a schválenia v orgánoch zmluvných strán 200 000,00 € 22.08.2016 22.08.2016

Kupna zmluva uzavretá v zmysle §588 a násl. Občianskeho zákonníka Anna Vrábelová,Wolkerova 1711, Banská Bystrica
Anna Svoreňova, Čerín 26, Čerín
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť pozemok viď zmluva 10.08.2016 10.08.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Anna Klementisová, Na píle 35, Poniky - časť Ponická Huta Prenájom KD Ponická Huta 16,50 € 06.08.2016 06.08.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce BIKE VILLAGE Bukovinak 133, 976 33 Poniky poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 4500 € 03.08.2016 03.08.2016

Zmluva o poskytnutí finančného daru AGRO-Poniky s.r.o.Družstevná 376 Poniky Poskytnutie finačného daru 200 € 21.07.2016 21.07.2016

Zmluva o poskytnutí finančného daru AG Poniky s.r.o.Družstevná 376 Poniky Poskytnutie finačného daru 100 € 21.07.2016 21.07.2016

Zmluva o vývoze triedeného odpadu - dodatok č. 8 Márius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Zmena názvu a katalogového čisla kompozitných odpadov 20 01 03 ... € 0 € 30.06.2016 30.06.2016

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - RG2016104032 RECYKLOGROUP, a.s., Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - RG2016104032 0 € 29.06.2016 29.06.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov OZ Hradisko na kláštore Ponická HUTA Prenájom nebytových priestorov - športový areál Ponická Huta 10,00 € 23.06.2016 24.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Hradisko na kláštore Ponická HUTA Zmluva o poskytnutí dotácie - za účelom zabezpečenia organizáce kultúrno spoločenskej akcie "Majstrovsktvá vo varení baranieho perkeltu - Memoriál Jána Melku" 300,00 € 23.06.2016 24.06.2016

Zmluva o poskytovaní záhradno-architektonických a sadovníckych služieb Ing. Jana Strmeňová- ATELIÉR KRAJINKA, Slnečná 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46 650 474 vypracovanie projektovej dokumentácie sadovníckych úprav verejných priestranstiev v obci Poniky a jej častiach Ponická Huta a Ponická Lehôtka 3500,00 € 15.6.2016 20.6.2016

Zámenná zmluva uzavretrá podľa ust. § 611 Obč. zákonníka Jána Kapustík, Oremburská 2321/14,974 01 Banski Bystrica Prenájom KD Poniky 0 € 14.6.2016 15.6.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie Občianske združenie Ponickje deti, Družstevná ulica 201, 976 33 Poniky Zmluva o poskytnutí dotácie - za účelom zabezpečenia akcie Dňa detí ..." 300,00 € 07.06.2016 08.06.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Flea Market, Okružná 46/17, Revúca Prenájom KD Poniky 33 € 7.6.2016 7.6.2016

Mandátna zluva Real+, spol.s.r.o.Dolná 54,97401 Banská Bystrica Výkon stavebného dozoru pre stavbu "Udržanie kapacít Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, Poniky 300 € + DPH 06.06.2016 13.06.2016

Zmluva o dielo 10/2016 Asta spol.s.r.o. Ul. Zvolenská č. 603/90A 962 02 Víglaš udržanie kapacít ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky 24794,50 € 6.6.2016 13.6.2016

Darovacia zmluva Infralux s.r.o. františkánske námestie 7, Bratislava Darovacia zmluva- dar DFF 2000 € 3.6.2016 3.6.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Marcela Golianová, Ponická cesta 111, Poniky prenájom nebytových priestorov KD Ponická Lehôtka 16,50 € 27.5.2016 27.5.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme nehnuteľných vecí Miroslav Šávolt, Poľná 131/10, Poniky prevádzkovanie bufetu DFF 2016 750 € 25.5.2016 25.5.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Katarína Urbánková, Skalité 240 prenájom nebytových priestorov KD Poniky 33 € 19.5.2016 19.5.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Iveta Hiadlovská, Na Vladárke 63, Poniky prenájom nebytových priestorov KD Ponická Lehôtka 33 € 19.5.2016 19.5.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Miroslav Meško, Na Vladárke 49/2, Poniky Oprava protipožiarnej nádrže na Ponickej Lehôtke 3101,51 € 18.5.2016 18.5.2016

Zmluva o dielo HAMA Stavby s.r.o., Rúdlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica Oprava protipožiarnej nádrže na Ponickej Lehôtke 6557,73 € 13.5.2016 13.5.2016

Zmluva o bezplatnom jednorázovom vyžití nehnuteľnosti - KD v Ponickej Lehôtke ŽŠ s MŠ Štefana Žáryho , Poniky zmluva o bezplatnom jednorázovom vyžití nehnuteľnosti 0 € 12.5.2016 12.5.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 10/2016 SHR David Magna - farma DMD nájom poľnohospodárskych pozemkov 415,40 € 12.5.2016 12.5.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 11/2016 SHR David Magna - farma DMD nájom poľnohospodárskych pozemkov 1042,09 € 12.5.2016 12.5.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 6/2016 AGRO PONIKY s.r.o., Družstevná ulica 376, 976 33 Poniky nájom poľnohospodárskych pozemkov 1152,02 € 12.5.2016 12.5.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 7/2016 AGRO PONIKY s.r.o., Družstevná ulica 376, 976 33 Poniky nájom poľnohospodárskych pozemkov 1003,95 € 12.5.2016 12.5.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Svetozár Trnik, A. Dubčeka 377/39, Žiar nad Hronom prenájom hrobových miest 3 € 11.5.2016 11.5.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Zlatica Koleničková, Horná ulica 271/46, Poniky prenájom hrobových miest prenájom hrobových miest 2 € 9.5.2016 9.5.2016


Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Zlatica Koleničková, Horná ulica 271/46, Poniky prenájom hrobových miest prenájom hrobových miest 2 € 9.5.2016 9.5.2016


Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Zlatica Koleničková, Horná ulica 271/46, Poniky prenájom hrobových miest prenájom hrobových miest 3 € 9.5.2016 9.5.2016


Prenájom KD Poniky Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky prenájom KD Poniky 0 € 03.05.2016 05.05.2016

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Tatiana Urbanová, SNP 124 , Zvolenská Slatina prípravu, scenár, dramaturgiu a réžiu scénických programov pre DFF ZPM 400 € 02.05.2016 02.05.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Sámelová, Malá Strana 24, Poniky prenájom Ponického domu 13,5 € 02.05.2016 02.05.2016


Zmluva o nájme nebytových priestorov Juraj Kolenička, Podžiar 99, Poniky prenájom KD PL 33 € 29.4.2016 29.4.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Zuzana Dišková, Poľná 127/19, Poniky prenájom hrobových miest 3€ 26.4.2016 26.4.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Zuzana Dišková, Poľná 127/19, Poniky prenájom hrobových miest 33 € 26.4.2016 26.4.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Zuzana Dišková, Poľná 127/19, Poniky prenájom hrobových miest 3 € 26.4.2016 26.4.2016

Budúca dodávateľská zmluva RECYKLOGROUP, a.s., Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava Zmluva o budúcej zmluve 19.4.2016 19.42016

Program rozvoja obce Poniky TERRA GRATA, n.o. Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica Vypracovanie dokumentu pre program rozvoja obce 1 000 € 18.4.2016 18.4.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Gabriela Bubelínyová, Na píle 19/29, Poniky Gabriela Bubelínyová, Na píle 19/29, Poniky prenájom hrobových miest 1,66 14.4.2016 14.4.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ľubomír Magna, Družstevná ulica 212/7, Poniky Ľubomír Magna, Družstevná ulica 212/7, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 4.4.2016 4.4.2016

Dodatok č.7 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen Úhrada za ovoz triedeného a komunálneho odpadu 24.3.2016 24.3.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Viera Pašková, Podžiar 102/4, Poniky Viera Pašková, Podžiar 102/4, Poniky prenájom hrobových miest 4,98 € 23.3.2016 23.3.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Viera Pašková, Podžiar 102/4, Poniky Viera Pašková, Podžiar 102/4, Poniky prenájom hrobových miest 1,66 € 23.3.2016 23.3.2016

Poskytnutie dotácie od DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava materialno-technické vybavenie DHZO 2 000 € 22.3.2016 22.3.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 4/2016 AG Poniky, Družstevná ulica 376, Poniky Užívanie pozemkov 195,36 18.3.2016 18.3.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 3/2016 Družstvo chovateľov oviec, Horná 261, Poniky Užívanie pozemkov 930,85 18.3.2016 18.3.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 1/2016 Družstvo chovateľov oviec, Horná 261, Poniky Užívanie pozemkov 3545,47 16.3.2016 16.3.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 2/2016 Družstvo chovateľov oviec, Horná 261, Poniky Užívanie pozemkov 94,74 16.3.2016 16.3.2016

Dohoda o pracovnom mieste Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 15.3.2016 15.3.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ján Berky, Tulská 70, Banská Bystrica Ján Berky, Tulská 70, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 3,32 € 15.3.2016 15.3.2016

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 5/2016 Ivan Kantor, Povrazník 6 Užívanie pozemkov 377,5 14.3.2016 14.3.2016

Zmluva o dielo - projekt DK Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej1, 974 00 BB Dom kultúry Ponická Lehôtka - rekonštr. a dostavba 876 € 7.3.2016 7.3.2016

Zmluva o dielo - rekonštr.fit Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej1, 974 00 BB rekonštrukcia FITNESS 222 € 7.3.2016 7.3.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ján Slávik, Skubínska cesta 2934/54, Banská Bystrica Ján Slávik, Skubínska cesta 2934/54, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 1,66 2.3.2016 2.3.2016

Zmluva o dielo - výrub Michal Sroka, Pod Poľanou 22, 976 56 Pohronská Polhora Výrub stromov 1 000 € 29.2.2016 29.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mgr. Zuzana Mastišová, Rudohorská 6451/32, Banská Bystrica Mgr. Zuzana Mastišová, Rudohorská 6451/32, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 1,66 25.2.2016 25.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Šávoltová, Malá Stráňa 368/8, Poniky Anna Šávoltová, Malá Stráňa 368/8, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 24.2.2016 24.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Ondrejková, Hriadky 277/3, Poniky Anna Ondrejková, Hriadky 277/3, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 23.2.2016 23.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ing. Lucia Orosová, Bukovinka 126/32, Poniky Ing. Lucia Orosová, Bukovinka 126/32, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 23.2.2016 23.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Voskárová, Malá Stráňa 39/6, Poniky Anna Voskárová, Malá Stráňa 39/6, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 17.2.2016 17.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Voskárová, Malá Stráňa 39/6, Poniky Anna Voskárová, Malá Stráňa 39/6, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 17.2.2016 17.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Voskárová, Malá Stráňa 39/6, Poniky Anna Voskárová, Malá Stráňa 39/6, Poniky prenájom hrobových miest 1,66€ 17.2.2016 17.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Voskárová, Malá Stráňa 39/6, Poniky Anna Voskárová, Malá Stráňa 39/6, Poniky prenájom hrobových miest 1,66 € 17.2.2016 17.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Dagmar Handlovská, Banícka 45, Banská Bystrica Dagmar Handlovská, Banícka 45, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 3,32 € 17.2.2016 17.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Dagmar Handlovská, Banícka 45, Banská Bystrica Dagmar Handlovská, Banícka 45, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 1,66 € 17.2.2016 17.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mária Petrovičová, Malá Stráňa 29/13, Poniky Mária Petrovičová, Malá Stráňa 29/13, Poniky prenájom hrobových miest 1,66 € 16.2.2016 16.2.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mária Šávoltová, Námestie Štefana Žáryho 157/13, Poniky Mária Šávoltová, Námestie Štefana Žáryho 157/13, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 15.2.2016 15.2.2016

Zmluva - právne služby JUDr. Stanislav Hlinka, advokát, Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Poskytovanie právnych služieb 296,64 € 12.2.2016 12.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Katarína Filipčová, Sielnica 43 Katarína Filipčová, Sielnica 43 prenájom hrobových miest 3,32 € 10.2.2016 10.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ľubica Jursová, Čerín 76 Ľubica Jursová, Čerín 76 prenájom hrobových miest 3,32 € 5.2.2016 5.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Šávoltová, Moskovská 22, Banská Bystrica Anna Šávoltová, Moskovská 22, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 3,32 € 5.2.2016 5.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Šávoltová, Moskovská 22, Banská Bystrica Anna Šávoltová, Moskovská 22, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 3,32 € 5.2.2016 5.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Šávoltová, Moskovská 22, Banská Bystrica Anna Šávoltová, Moskovská 22, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 3,32 € 5.2.2016 5.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mária Magnová, Na Vladárke 50/29, Poniky Mária Magnová, Na Vladárke 50/29, Poniky prenájom hrobových miest 1,66 € 4.2.2016 4.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mária Magnová, Na Vladárke 50/29, Poniky Mária Magnová, Na Vladárke 50/29, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 € 4.2.2016 4.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mária Magnová, Na Vladárke 50/29, Poniky Mária Magnová, Na Vladárke 50/29, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 € 4.2.2016 4.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ján Magna, Družstevná ulica 214/5, Poniky Ján Magna, Družstevná ulica 214/5, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 € 4.2.2016 4.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ján Magna, Družstevná ulica 214/5, Poniky Ján Magna, Družstevná ulica 214/5, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 € 4.2.2016 4.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Magnová, Námestie Mateja Kosca 26/7, Poniky Anna Magnová, Námestie Mateja Kosca 26/7, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 € 3.2.2016 3.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Magnová, Námestie Mateja Kosca 26/7, Poniky Anna Magnová, Námestie Mateja Kosca 26/7, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 € 3.2.2016 3.2.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZPB, Na Vladárke 89, 976 33 Poniky Poskytnutá dotácia 300 € 2.2.2016 2.2.2016

Zmluva o dielo - úprava UO ASTA spol. s r.o., Ul. Zvolenská 603/90A, 962 02 Vigľaš Stavebné úpravy objektu OU 24 266,78 € 1.2.2016 1.2.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16 Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16 prenájom hrobových miest 3,32 € 26.1.2016 26.1.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16 Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16 prenájom hrobových miest 4,98 € 26.1.2016 26.1.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16 Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16 prenájom hrobových miest 1,66 € 26.1.2016 26.1.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16 Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16 prenájom hrobových miest 1,66 € 26.1.2016 26.1.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Milena Kíšiková, Na Vladárke 58/35, Poniky Milena Kíšiková, Na Vladárke 58/35, Poniky prenájom hrobových miest 1,66 € 20.1.2016 20.1.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Milena Kíšiková, Na Vladárke 58/35, Poniky Milena Kíšiková, Na Vladárke 58/35, Poniky prenájom hrobových miest 1,66 € 20.1.2016 20.1.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Milena Kíšiková, Na Vladárke 58/35, Poniky Milena Kíšiková, Na Vladárke 58/35, Poniky prenájom hrobových miest 3,32 € 20.1.2016 20.1.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Koleničková, Horná ulica 269/44, Poniky Anna Koleničková, Horná ulica 269/44, Poniky prenájom hrobových miest 1,66 € 15.1.2016 15.1.2016

Zmluva č. 794/2015-2050-1200 o poskytnutí NFP s dodatkom č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Obnova verejného osvetlenia v obci Poniky 226 217,61 € 15.1.2016 15.1.2016

Zmluva o dielo -Modernizácia verejného osvetlenia v obci Poniky Infralux s.r.o. františkánske námestie 7, Bratislava Modernizácia verejného osvetlenia v obci Poniky 239 285,60 € 16.12.2015 16.12.2015

Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR bezplatné užívanie majetku štátu 3.12.2015 3.12.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Marián Gavalda, Pod Babou 101/48, Poniky Marián Gavalda, Pod Babou 101/48, Poniky prenájom hrobových miest 3,32€ 1.12.2015 1.12.2015

Dotácia pre školu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zveladenie materských škôl 15 000 € 30.11.2015 30.11.2015

Zmluva o dielo - zima AGRO - Poniky, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky Zimná údržba ciest v obci 29.10.2015 29.10.2015

Zmluva - audítorské služby Ing.Oľga Ciliková, PhD., AUDÍTOR, Radvanská 4, 974 01 BB Poskytovanie audítorských služieb 800 € 30.9.2015 30.9.2015

Dodatokč. 1/M Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava zmena v Zmluve odielo a poskytnutí užívacích práv č. 014/2005 ročné predplatné 649,82 € 16.9.2015 16.9.2015

Zmluva č.588 - dodatok č. 4 22 obcí pristúpenie 3 obcí 10.9.2015 10.9.2015

Zmluva č.588 - dodatok č. 3 22 obcí doplnenie zmluvy 14.8.2015 14.8.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Monika Oravcová, Dolná ulica 375, Poniky Monika Oravcová, Dolná ulica 375, Poniky prenájom hrobových miest 3,32€ 7.8.2015 7.8.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Mária Kochelková, Pod Babou 75/8, Poniky Mária Kochelková, Pod Babou 75/8, Poniky prenájom hrobových miest 3,32€ 19.6.2015 19.6.2015

Mandátna zmluva BENADA SK s.r.o., Bernolákova 27, 974 05 Banská Bystrica Realizácia procesu verejného obstarávania 275 € 18.6.2015 18.6.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ing. Alena Pavlovská, Dolná ulica 88/37, Poniky Ing. Alena Pavlovská, Dolná ulica 88/37, Poniky prenájom hrobových miest 1,66€ 10.6.2015 10.6.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Juraj Petrovič, Tulská 5302/101, Banská Bystrica Juraj Petrovič, Tulská 5302/101, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 3,32€ 25.5.2015 25.5.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ondrej Hrčka, Pod Dielcom 351/13, Poniky Ondrej Hrčka, Pod Dielcom 351/13, Poniky prenájom hrobových miest 4,98€ 25.5.2015 25.5.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Anna Patrášová, Na píle 24/22, Poniky Anna Patrášová, Na píle 24/22, Poniky prenájom hrobových miest 3,32€ 25.5.2015 25.5.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Miroslav Riečan, Ružová 1, Banská Bystrica Miroslav Riečan, Ružová 1, Banská Bystrica prenájom hrobových miest 1,66€ 18.5.2015 18.5.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Ružena Hrašková, Poľná 119, Poniky Ružena Hrašková, Poľná 119, Poniky prenájom hrobových miest 1,66€ 6.5.2015 6.5.2015

Zmluva o dielo METAL SERVIS Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča Zber elektroodpadu 13.4.2015 13.4.2015

Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR bezplatné užívanie hnuteľného majetku štátu 31.3.2015 31.3.2015

Zmluva o predaji PHM SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Predaj PHM prostredníctvom palivových kariet 12.3.2015 12.3.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK OPL Poniky, Dolná 93, 976 33 Poniky Poskytnutá dotácia 15 000 € 9.3.2015 9.3.2015

Zmluva - audítorské služby Ing.Oľga Ciliková, PhD., AUDÍTOR, Radvanská 4, 974 01 BB Poskytovanie audítorských služieb 800 € 19.2.2015 19.2.2015
Zmluva o dielo - polygraf JC Partner s.r.o., Hriadky 297/20, 976 33 Poniky Polygrafické služby - Ponický spravodajca 928 € 19.2.2015 19.2.2015

Dodatok k zmluve č. 12/07/2006 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica Rozšírenie o činnosť pracovnej zdravotnej služby mesačná paušálna platba 10 € + DPH 30.12.2014 30.12.2014

Zmluva o dielo - zima AGRO - Poniky, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky Zimná údržba ciest v obci 10.11.2014 10.11.2014

Zmluva o dielo eR STAR s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica Dokumentácia - Územný plán obce Poniky - Zmeny a doplnky č. 5 1835 € + 261 € 3.7.2014 3.7.2014

Zmluva o poskytovaní údajov Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Poskytovanie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 18.2.2014 18.2.2014

Zmluva č.588 - dodatok č. 2 19 obcí pristúpenie 3 obcí 30.1.2014 30.1.2014

Zmluva č.588 - dodatok č. 1 19 obcí doplnenie zmluvy 28.1.2014 28.1.2014

Zmluva o dielo - zateplenie JG-STAVING s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica Zateplenie obvodového plášťa - rekonštrukcia školy 79 808,40 € 9.12.2013 9.12.2013

Zmluva o dielo - zima AGRO - Poniky, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky Zimná údržba ciest v obci 7.11.2013 7.11.2013

Zmluva č. 588/2013/OSV-SDS 19 obcí Zmluva o zriadení spoločného úradu v oblasti sociálnych služieb 21.6.2013 21.6.2013

Servisná zmluva - ochrana Ing. Miroslav Šiffer, Školská 2, 976 11 Selce Služby v oblasti súkromnej bezpečnosti dohoda 15.3.2013 15.3.2013

Spol.obec.úr. dodatok 9 11 obcí prijatie štyroch nových účastníkov 29.3.2012 29.3.2012

Zmluva o spolupráci Ján BOTTO, Dolná Mičiná 9, 974 01 Banská Bystrica Zber použitého šatstva 7.2.2012 7.2.2012

Spol.obec.úr. dodatok 8 11 obcí Financovanie spoločného obecného úradu 3.11.2011 3.11.2011

Spol.obec.úr. dodatok 6 12 obcí vypustenie účastníka 1.7.2010 1.7.2010

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 13 obcí prenesenie výkonu štátnej správy na obce na úseku územného plánovania a stavebného poriadku 1.10.2008 1.10.2008

Spol.obec.úr. dodatok 5 12 obcí prijatý nový účastník 1.10.2008 1.10.2008

Spol.obec.úr. dodatok 3 12 obcí vypúšťa sa účastník 1.2.2008 1.2.2008

Spol.obec.úr. dodatok 2 11 obcí pribratie účastníka 30.3.2004 30.3.2004