slide_02.jpgslide_03.jpgslide_04.jpgslide_07.jpgslide_10.jpg

Oznamovanie ohňostrojov

V poslednom období Obecný úrad obce Poniky  zisťuje, že obyvatelia obce, právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia vykonávajú pri rôznych oslavách, vianočných sviatkov, Silvestra alebo iných príležitostiach ohňostroje bez súhlasu obce alebo povolenia obvodného banského úradu. 

 

V dôsledku uvedeného obec Poniky v záujme ochrany osôb a majetku upozorňuje, že na vykonanie ohňostrojných prác, pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy I, II a III  je potrebný písomný súhlas obce a na použitie pyrotechnických výrobkov triedy IV je potrebné povolenie obvodného banského úradu.

Podmienky vykonávania ohňostrojných prác upravujú ustanovenia zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov.     

Podľa § 36a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta.     

Podľa § 36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1 (ktoré vydáva obvodný banský úrad pre pyrotechnické výrobky triedy IV), musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas podľa osobitného predpisu. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa pripojí aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.     

Podľa § 10 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov:

ods. 1 Ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení obci, a to najneskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho vykonania.

ods. 2  Oznámenie obsahuje: a) meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo a dátum vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho vydal, b) miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku a jeho trvanie, c) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtkom s osobitných vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

ods. 3 Opis oznámenia sa zasiela polícii.      

 

Ten, kto vykoná ohňostrojné práce bez písomného súhlasu obce alebo bez povolenia obvodného banského úradu, hrozí mu:

za priestupok podľa § 45a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov pokuta do výšky 1.660 €, za iný správny delikt podľa § 44 ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov pokuta od 1.660 € do 33.194 €.     

 

V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčam obrátiť sa na obecný úrad

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla