slide_02.jpgslide_03.jpgslide_04.jpgslide_07.jpgslide_10.jpg

Projekt Biomasa

Obec Poniky je v súčasnosti zapojená do projektu Biomasa o ktorom by sme Vám milí občania radi poskytli informácie, ktoré Vás určite budú zaujímať.  

Projektový zámer vznikol v roku 2003, pričom v roku 2005 bolo založené Združenie obcí Bioenergia Bystricko. Ide o združenie 8 obcí  Poniky, Ľubietová, Čierny Balog, Hiadeľ, Králiky, Riečka, Tajov, Kordíky. Projektovú dokumentáciu pripravovala firma Fabian a Vaňko z Banskej Bystrice. Samotná myšlienka kúrenia drevnou štiepkou bola v roku 2003 progresívna a inovatívna. V roku 2006 bol podaný projekt a žiadosť o príspevok z ERDF. Projekt bol síce úspešný, no príspevok poskytnutý nebol. V roku 2008 bol pripravený nový projekt, ktorý bol v roku 2009 schválený. V roku 2010 bolo uskutočnené verejné obstarávanie na dodávateľa stavieb, technológie a zariadení. 

Nakoľko projekt Biomasa by mal zabezpečiť vykurovanie drevnou štiepkou pre 8 obcí, zameriame sa len na to, čo má byť uskutočnené v obci Poniky. V rámci územia obce Poniky sa má vybudovať sklad drevnej štiepky v lokalite lomu Bôrovie. Následne sa má rekonštruovať kotolňa v Materskej škole. Rozvody s tejto kotolne budú okrem Materskej školy vykurovať priestory Domu smútku, Zdravotného strediska a Obecného úradu. Ďalšia kotolňa by mala vzniknúť v Kultúrnom dome na Ponikách, kde sa vymení spôsob vykurovania z elektrického na tuhé palivo – konkrétne kusové drevo. Rekonštrukciou kotolne prejde aj budova Základnej školy, kde sa bude vykurovať drevnou štiepkou, tak ako tomu bude v prípade kotolne v Materskej škole. 

Obec Poniky v zmysle projektového zámeru z roku 2009 prenajme ZO Bioenergia Bystricko za 1 € ročne na obdobie 15 rokov priestory kotolní a pozemok na ktorom bude umiestnený sklad štiepky. Technológia na výrobu štiepky, technologický a vozový park, kotle a príslušenstvo však budú majetkom ZO Bioenergia Bystricko. 

Cieľom projektu je zvýšiť mieru ekonomickej sebestačnosti obcí využívaním drevného odpadu na vykurovanie verejných budov. Modernizovať zastarané vykurovacie systémy vo verejných budovách. Znížiť výdavky na vykurovanie verejných budov. Znížiť emisie CO2.  

V súčasnosti podpísaná zmluva o stavebné dielo začala svoju fázu realizačnú a to tvorbou realizačného projektu. V rámci týchto aktivít sa v Ponikách uskutočnila obhliadka predmetných nehnuteľností v ktorých majú byť vykonávané stavebné a rekonštrukčné práce. Ako značne problematická sa ukázala stavebná časť v budove Materskej školy, kde v priestoroch kotolne premoká spodná voda. Bohužiaľ analýza tejto časti bola v minulosti asi podcenená. V súčasnosti Ministerstvo životného prostredia SR zrušilo verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávky strojných zariadení a tak ZO Bioenergia Bystricko čo sa bude riešiť vyhlásením nového verejného obstarávania. 

Celkové náklady potrebné na realizáciu projektu sú vo výške 7 051 967 €, pričom 95 % prostriedkov získa ZO Bioenergia Bystricko ako nenávratný prostriedok. Podiel obce Poniky je približne vo výške 17 % (cca 1 198 834 €). Obec Poniky z vlastných zdrojov spolufinancovala projekt vo výške 5 % celkových nákladov spolu s poplatkom za projektovú dokumentáciu (cca 85 000 €, ktoré boli zaplatené v roku 2009).  

Pôvodný koncept projektu počítal s platbami za dodané teplo pre verejné budovy v obci Poniky (Základná škola, Materská škôlka, Dom smútku, Zdravotné stredisko, Kultúrny dom na Ponikách a Obecný úrad), tak aby okrem modernizácie vykurovacích systémov došlo k šetreniu verejných financií v celkovej výške 20 %. Avšak v dôsledku chýb zanesených do projektu mala obec Poniky na vykurovanie spomenutých budov vynaložiť ročne 56 000 € s DPH. Reálne však obce Poniky ročne vynaloží iba 28 000 € s DPH na vykurovanie vyššie spomínaných verejných budov. Uvedený stav tak neznamenal šetrenie ale naopak nárast platieb o 50 %. Po zistení tohto stavu Obecný úrad začal okamžite konať, výsledkom čoho bola následná korekcia projektu a zníženie platby na sumu 17 760 € s DPH a to vo vykurovacej sezóne 2011 / 2012.  To znamená, že sme dosiahli šetrenie vo výške 63 % oproti doterajším výdavkom za teplo. V tejto sume nie sú ešte započítané prevádzkové náklady, ktoré sa však budú analyzovať až ku koncu roka 2011. Podľa súčasne platných analýz však tieto nepresiahnu výšku v súčasnosti realizovaných platieb za teplo. 

V projekte je ešte nutné vyriešiť niekoľko nedokonalostí (chýb) týkajúcich sa logistiky paliva, strojných zariadení a financovania prevádzky, ktoré v súčasnosti vedenie obce intenzívne rieši rokovacími konaniami s ZO Bioenergia Bystricko a ostatnými kompetentnými osobami.  </p><p align="justify">V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na obstaranie drevnej štiepky. Verejné obstarávanie na technologické zariadenia a stroje je tesne pred vyhlásením. Začalo sa aj s prvými realizačnými stavebnými prácami.

Joomla templates by a4joomla