slide_02.jpgslide_03.jpgslide_04.jpgslide_07.jpgslide_10.jpg

Všeobecne záväzné nariadenia obce Poniky

 

rok 2017  

1/2017  VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
2/2017  VZN č. 2/2017 o vedení kroniky obce Poniky
   
rok 2016  

6/2016 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (zverejnené:8.12.2016)

5/2016 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (zverejnené:8.12.2016)

4/2016 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (zverejnené:8.12.2016)

3/2016 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zverejnené:11.11.2016)

2/2016 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom (zverejnené:11.11.2016)

1/2016

VZN č. 1.2016,ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky časť Ponická Huta, časť Ponická Lehôtka podľa zmeny a doplnku č. 6 (5.5.2016)

   
rok 2015  

9/2015

VZN o ktorým sa mení VZN č 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (16.12.2015)

8/2015

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom (16.12.2015)

7/2015

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (27.11.2015)

6/2015

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (16.12.2015)

5/2015

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (16.12.2015)

4/2015

VZN o umiestňovaní volebných plagátov (16.12.2015)

3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 3/2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmeny a doplnku č. 5

 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 1/2015 o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 
rok 2014  

 5/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 4/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Poniky

 3/2014  Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   
rok 2013  

5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
4/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
3/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom
1/2013 o určení výšky dotácie v Centre voľného času
   
rok 2012  

7/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
5/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
4/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
2/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2011
   
rok 2011  

12/2011 o povinnosti aktualizovať a vypracovať Povodňový plán
7/2011 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
6/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier
5/2011 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov
4/2011 o vodení psa mimo chovného priestoru (zrušené VZN 2/2015)
3/2011 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch
2/2011 o verejnom poriadku (zrušené uznesením č. 128/2015)
   
rok 2010  

3/2010 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti UP sídelného útvaru obce Poniky podľa zmeny a doplnku č. 4
2/2010 ktorým sa mení znenie VZN č. 1/2010, podľa zmeny a doplnku č. 3
1/2010 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti UP sídelného útvaru Poniky-časť Ponická Huta podľa zmeny a doplnku č. 3
   
rok 2009  

1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby
   
rok 2008  

2/2008 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti UP sídelného útvaru Poniky podľa jeho doplnku č. 2
   
rok 2005  

3/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
2/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla