slide_02.jpgslide_03.jpgslide_04.jpgslide_07.jpgslide_10.jpg

AKTUALITY

  19.5.2017

images/b_dokumenty/dff_2017/PONIKY2017-mail.jpg
viac informácií

  

 24.5.2017

V rímsko-katolíckom kostole sv. Františka z Assisi v Ponikách 23. mája 2017 koncertoval katalánsky umelec Antoni Maduen᷉o Ranchal. Jeho hosťami boli Ján Palovič a Ľubomír Tatarka. 

Antoni Maduen᷉o Ranchal – katalánsky umelec – inštrumentalista, výrobca stredovekých hudobných nástrojov, učiteľ hudby, sochár. Zapisuje a spracúva staré trubadúrske piesne a piesne cirkevné. Má prepísané veľké množstvo tých najstarších spevníkov. Tieto piesne v sprievode nástrojov ako sú lýra, harfa, viola da gamba a iné prezentuje po celom svete a rád ich predstavil aj na koncerte. 

  

  19.5.2017

images/b_dokumenty/akcie/kiare/pk_2017.jpg
registrácia pretekárov

 

OZNAM - 17.5.2017

Podľa ustanovenia §13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení starosta obce zvoláva 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľva v Ponikách, ktoré sa uskutoční dňa 1. júna 2017 na OcÚ Poniky o 17.00 hod.  

pozvánka + program + uznesenia

 

  16.5.2017

images/b_dokumenty/dff_2017/DFFyoutube2017.jpg

 

7.5.2017 - OZNAM 

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet  cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie  pre obec je: 

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
Číslo účtu: 1245943001/5600
IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001 

  

7.4.2017

Oznamujeme Vám, že Štatistický úrad SR bude uskutočňovať  zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu  európskych  štatistických zisťovaní.  

V období od  10. apríla do 29. mája 2017 vybrané domácnosti v našej obci  navštívi  pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením...

viac informácií

 

 VÝZVA -  Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti.

Vodenie psov upravuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PONIKY  č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.

Ďalej upozorňujeme občanov, že bude vykonávané zo strany obecného úradu monitorovanie voľného pohybu psov a v prípade opakujúcich sa sťažností môže byť voči takýmto majiteľom psov začaté priestupkové konanie.

 

 

  Naučme sa triediť

images/b_dokumenty/odpad/odpad 2017.jpg

 

 

   

OZNAM  - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne:

Papier   – zviazaný v balíkoch resp. v krabiciach
Plasty    – žlté vrece resp. žltá nádoba
Sklo      – zelené vrece resp. zelený zvon
Kovy     – červené vrece resp. červená nádoba


Pre nadrozmerné kusy jednotlivých druhov napr. nábytku obecný úrad 2x ročne objednáva kontajnery. O pristavení kontajneru budú občania informovaní miestnym rozhlasom.


Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec, a teda nesprávne uložený odpad vám nebude odobratý.


V prípade, že nemáte farebné vrecia na triedený odpad, môžete si ich prevziať na obecnom úrade. 

 

 25.04.2016 Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ...

čítaj viac
Joomla templates by a4joomla