Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 8. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

79/2022

27,00 EUR Dvadsaťsedem eur

Lucia Mikulášová

Obec Poniky

4. 8. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

78/2022

Neuvedené

ZO SZPB

Obec Poniky

28. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 2/2022

77/2022

49,80 EUR Štyridsaťdeväť euro 80 centov

Mgr. Dáša Mellová

Obec Poniky

27. 7. 2022

Zmluva o dielo - Poniky IBV Mestský sad - projektové a prípravné práce

23/2022/1

54 720,00 EUR

StVS servising, s.r.o.

Obec Poniky

27. 7. 2022

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2022 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

76/2022

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Obec Poniky

25. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 103/2009

75/2022

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Mária Karkalíková

Obec Poniky

25. 7. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

74/2022

27,00 EUR Dvadsaťsedem euro

Mgr. Jana Chriašteľová

Obec Poniky

25. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 67/2006

73/2022

49,80 EUR Štyridsaťdeväť euro 80 centov

Ing. Anna Matulová

Obec Poniky

25. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 172/2013

72/2022

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Ing. Anna Matulová

Obec Poniky

25. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 108/2009

71/2022

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Ing. Anna Matulová

Obec Poniky

25. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 165/2013

70/2022

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Ing. Anna Matulová

Obec Poniky

25. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 14/2017

69/2022

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Ing. Anna Matulová

Obec Poniky

22. 7. 2022

Zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

67/2022

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Berky Róbert+Tatiana Škrváňová

Obec Poniky

22. 7. 2022

Zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

66/2022

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Michal Berky+Jana Berkyová

Obec Poniky

22. 7. 2022

Zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami

65/2022

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Balogová Andrea

Obec Poniky

22. 7. 2022

Mandátna zmluva č.2022071801 uzavretá v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov medzi

64/2022

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur

PROFILAXIS found OZ

Obec Poniky

21. 7. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

63/2022

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Oľga Repáňová

Obec Poniky

18. 7. 2022

Zmluva o dielo č. 68/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

68/2022

277 463,78 EUR dvestosedemdesiatsedemtísicštyristošesťdesiattri EUR

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

18. 7. 2022

DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE uzatvorenej podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

1

Neuvedené

Ondrej Ondrejkovič

Obec Poniky

15. 7. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

62/2022

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Ing. Peter Matula

Obec Poniky

7. 7. 2022

Darovacia zmluva

61/2022

100,00 EUR jedensto eur

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

1. 7. 2022

ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ uzavretá v zmysle Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení a § 51 Občianskeho zákonníka znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva)

60A/2022

200,00 EUR dvesto eur

Marcel Páleš

Obec Poniky

27. 6. 2022

ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

60/2022

100,00 EUR

Obec Poniky

Mgr. Peter Cítenyi, rod. Cítenyi, Za Daňacou 1084/37, 976 13 Slovenská Ľupča, SR Mgr. Martina Cítenyi, rod. Ďurčeková,Viestova 14885/7A, 974 01 Banská Bystrica, SR

16. 6. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 14/2008

59/2022

3,32 EUR Tri euro 32 centov

RNDr. Miroslav Tanuška

Obec Poniky

16. 6. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 76/2006

58/2022

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

RNDr. Miroslav Tanuška

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 657

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 111
TÝŽDEŇ: 1691
CELKOM: 642026