Navigácia

Obsah

 

O Z N Á M E N I E - k nástupu do školy od 1. júna 2020.

O Z N Á M E N I E

 

Riaditeľka školy oznamuje, že  prevádzka materskej školy, základnej školy 1.-5. ročník a  ŠKD sa obnovuje od 01.06.2020.  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. K nástupu žiaka do školy je potrebné vyplniť  tlačivo – Čestné vyhlásenie /zverejnené na stránke školy/ podpísané zákonným zástupcom - bez neho nebude žiak prijatý na vyučovanie.

 

Podrobnosti o organizácii materskej školy budú v najbližšej dobe taktiež zverejnené na stránke školy.

 

PREVÁDZKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 

Príchod žiakov do školy

 

 1. Žiaci s trvalým pobytom v Ponikách  prichádzajú do školy o 7:30 hod. 

            Žiaci dochádzajúci školským autobusom o 7:40 hod. 

 1. Žiaci prichádzajú do školy tak, aby sa bezdôvodne nezhromažďovali pred budovou školy a aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 2. Po príchode do budovy žiaci absolvujú každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.
 3. Po absolvovaní ranného zdravotného filtra sa žiaci presunú priamo do triedy. Pred triedou sa prezujú, vonkajšie topánky si vložia do vrecka a zoberú do triedy.

 

Program vyučovania a prestávok

 

 1. 1. vyučovacia hodina    ..................................     07:45 – 08:30 hod.

    prestávka   ..................................................     08:30 – 08:40 hod.

2. vyučovacia hodina    ..................................     08:40– 09:25 hod.

    prestávka   ..................................................     09:25 – 09:40 hod.

3 vyučovacia hodina    ..................................      09:40 – 10:25 hod.

   prestávka   ..................................................      10:25 – 10:35 hod.

4. vyučovacia hodina    .................................      10:35 – 11:20 hod.

    prestávka   .................................................      11:20 – 11:30 hod.

OBED

5. vyučovacia hodina    .................................      11:35 – 12:20 hod.

 

Stravovanie

 

 1. Stravovanie bude organizované tak, aby sa skupiny žiakov premiešavali a kontaktovali čo najmenej. Bude prebiehať po etapách a to nasledovne:
 • 11:20  -   5.ročník /jedáleň/
 • 11:35  -   1.ročník /jedáleň/

               2.ročník /cvičná kuchynka/

 • 11:45   -  3.ročník /jedáleň/

               4.ročník /cvičná kuchynka/

 1. Stravu vydáva personál školskej jedálne spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

 

 

Školský klub detí

 

 1. Školský klub detí (ŠKD), sa bude členiť na štyri oddelenia tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia /žiaci sa budú pohybovať vo svojej skupine/.
 2. Režim ŠKD bude prebiehať v kmeňovej triede – tam kde prebiehalo vyučovanie.
 3. Školský klub bude v prevádzke od 11.20 do 16.30.
 4. Ranný školský klub nebude.

 

Zákonný zástupca

 

 1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška,  papierové jednorazové vreckovky a vrecko na topánky.
 3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
 4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Mgr. Mária Janovčíková

riaditeľka školy

 

TLAČIVO _ ČESTNÉ VYHLÁSENIE RODIČA - priniesť 1.júna 2020 pri nástupe do školy !!!

na stiahnutie tu ::::Čestné vyhlásenie rodiča

 

 

Poďakovanie žiakom : 

DOSTALI SME TAKÝTO ZAUJÍMAVÝ EMAIL A VEĽMI SA Z NEHO TEŠÍME 🙂 :
Vážená pani riaditeľka,dnes v popoludňajších hodinách som na bicykli prechádzala obcou Poniky a stretla niekoľko - pravdepodobne Vašich žiakov. Aj keď nie som obyvateľka tejto obce, skoro všetci ma slušne pozdravili, čo v súčasnosti nie je už bežné. Keďže deti v tejto dobe školu nenavštevujú, prosím Vás , aby ste pri najbližšej možnej príležitosti tlmočili žiakom školy pochvalu za slušnosť. Bol to milý zážitok so stretnutia s deťmi a slušnosťou.
Verím, že sa dostane k tým, ktorým patrí ...❤️

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie Na panské!  &  Do školy života!

Do eko projektu  v týždni od 27.apríla do 1. mája 2020 sa zapojilo spolu 46 žiakov 1. stupňa.

Cieľom projektu bolo vytvoriť deťom vo vhodnom a bezpečnom prostredí prostredníctvom zážitkového učenia úlohy s environmentálnym zameraním, poznávať prírodné prostredie, čo ich bude viesť k pochopeniu a rozvíjaniu vzťahu k tomuto prostrediu a nadobudnúť nové a rozvinúť už získané schopnosti a zručnosti.

Najťažšie bolo pre žiakov dodržať tento sľub: Vydržím aspoň celé 3 dni bez počítača,  mobilu ... – toto bola najnáročnejšia časť projektu, kameň úrazu. Niektoré deti sa práve pre tento bod do projektu nezapojili. ĎAKUJEME VŠETKÝM RODINÁM, KTORÉ SA DO AKTIVÍT ZAPOJILI :) 

Mgr. Emília Kružliaková

Pozrite si krásnu prezentáciu našej druháčky, kde sú zhrnuté všetky aktivity :  Škola života.

Fotogalériu si môžte pozrieť na facebook. stránke školy  : https://www.facebook.com/zssz.poniky

Súťaž v tvorivom písaní :)

 

 

OZNÁMENIE !

Oznámenie riaditeľky školy

 

 

 

Výzva pre všetkých žiakov 1. až 4. ročníka : )

Na stiahnutie tu : Na panské príloha - tričko - taška Dážďovka - príloha

Na panské !

1.deň

 

 

2.deň3.deň4.deň5.deň

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - šk. rok 2020/2021

Vážení rodičia, zápis budúcich prváčikov sa uskutoční bez prítomností detí v dňoch 22.4. a 23.4. od 15.00 do 17.00                 v priestoroch ZŠ Poniky.

Prikladáme vám link na elektronickú prihlášku   https://skolaponiky.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Bližšie informácie tu : 

Zápis prvákovInformácie k zápisu prvákov

 

 

 

 

 

OZNAM PRE RODIČOV !!

Vo štvrtok 2.apríla 2020 v čase od 15:30  - 17:00 hod. si rodičia môžu vyzdvihnúť veci a pomôcky, ktoré deti potrebujú k výuke a zabudli si ich v škole. Vstup do školy a aj v priestoroch budú koordinovať učitelia. Je potrebné prísť v rúškach a pokiaľ je to možné, aj v rukaviciach.

 

 

 

Deň učiteľov

Dôležitý oznam !! : Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 26.03.2020

 

 

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Mimoriadna situácia na Slovensku v súvislosti so zatvorením škôl kvôli zamedzeniu šírenia choroby COVID-19 mení všetky predchádzajúce termíny. Zápis do 1. ročníka uskutočníme až po návrate žiakov do školských lavíc bez účasti dieťaťa, príde len rodič s rodným listom. Sledujte preto našu webovú stránku a facebook, kde budú aktuálne informácie k zápisu detí do 1. ročníka.

 

FINANČNÁ POMOC PRE RODINY S DEŤMI :

http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-sk/ZadostFoCorona.do?fbclid=IwAR3Ug_h0n0SOSU_fn7MOyxJiuuMlpPKeLNjb5zGHVNjbiOC-OLQJSGKKa9Y 

 

Aktuálny oznam - 25.03.2020

 

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.
     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.
     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).
     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

 

 

UPOZORNENIE ! 

Vnútorný pokyn k šíreniu koronavírusu COVID - 19

 

Oznam

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Touto cestou prosíme rodičov a priateľov školy poukázať 2% zo svojich daní OZ „Ponickje deti“.

Ako postupovať:

1.       Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.


2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie ,ktoré sme rozdali deťom, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie .

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete. 

oznam

oznamoznamoznam

 

 

 

Správy

prvá
z 5
ďalší posledná

Oslava Dňa Zeme na našej škole

Oslava Dňa Zeme na našej škole celý text

ostatné | 22. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

ŠARKANIÁDA 2015

ŠARKANIÁDA 2015 celý text

ostatné | 20. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Piataci vo Svätom Antone a na Sitne

stalo sa, v čo som tajne dúfala, splnil sa mi sen: som opäť triednou učiteľkou. celý text

ostatné | 6. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Oznam o zriadení novej mailovej adresy

Oznam o zriadení novej mailovej adresy celý text

ostatné | 18. 8. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Naši úspešní piataci

Naši úspešní piataci celý text

ostatné | 29. 5. 2014 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
ďalší posledná