Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)  podľa § 5 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, .

 

Ozámenie, bolo zasané obci Poniky  dňa 20.11.2018 podľa  § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci.

    

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

    

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené: 20. 11. 2018

Dátum zvesenia: 10. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť