Obsah

 

AKTUÁLNE OZNAMY (aktualizované 12.06.2020): 

 

Vážení rodičia,

od pondelka 15. 6. 2020 vláda uvoľnila opatrenia týkajúce sa organizácie a prevádzky materských škôl. Rozhodnutie ministerstva má odporúčací charakter a je založené na dobrovoľnosti, čiže rodič sa môže rozhodnúť, či umiestni dieťa od 15. júna 2020 do materskej školy alebo nie.

Zmeny a základné informácie:

  • V prevádzke sú dve triedy – ruší sa max. počet 15 detí na triedu.

(ak máte záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy od pondelka 15. 6. 2020, oznámte to e-mailom na adresu msponiky@gmail.com do nedele 14. 6. 2020, aby sme Vaše dieťa vedeli prihlásiť na stravu). Netýka sa to detí, ktoré už materskú školu navštevujú.

  • Prevádzka materskej školy je v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod.
  • Ruší sa povinné meranie telesnej teploty pri vstupe do materskej školy.
  • Pedagogické zamestnankyne v jednotlivých triedach budú vykonávať pri preberaní dieťaťa zdravotný filter, ako aj preventívne meranie telesnej teploty dieťaťa bezdotykovým teplomerom.
  • Rodič je povinný svojmu dieťaťu zmerať teplotu ráno pred odchodom do materskej školy. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19), pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

V prípade, že zákonný zástupca zatají závažné skutočnosti, ktoré sú uvedené v Prehlásení zákonného zástupcu (príloha č. 6), dopusti sa priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Sprevádzajúca osoba zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk – automat vo vstupnej chodbičke).
  •  Platí zákaz nosenia hračiek z domáceho prostredia do materskej školy.
  •  Do konca školského roku materská škola neorganizuje žiadne spoločné akcie (rozlúčky s deťmi, besiedky, výlety a iné hromadné podujatia.

 

  •  Naďalej platia ostatné usmernenia a opatrenia uvedené v dokumente Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy do konca školského roku 2019/2020.

 

V Ponikách, 12. 6. 2020                                               Mgr. Jaroslava Berčíková

   zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ Štefana Žáryho pre MŠ

 

 

Oznam - rozhodnutie o prijatí/nepriajtí dieťaťa do MŠ :  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, vystaví riaditeľka do 15. júla 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Správy