Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

7/2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

21.01.2021

Zmluva o spolupráci

6/2021

bezodplatne

MUDr. Peter Heinrich

Obec Poniky

19.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 85/2006

85ú2006

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Katarína Šimonová

Obec Poniky

13.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2021

5 000,00 EUR Päťtisíc

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Obec Poniky

12.01.2021

Kúpna zmluva

4/2021

2 780,00 EUR Dvetisícsedemstoosemdesiat

LESY SR, š.p.

Obec Poniky

12.01.2021

Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb

3/2021

príloha č. 1

INFOCAR, a.s.

Obec Poniky

11.01.2021

Zámenná zmluva

2/2021

neuvedená

Marcel Golian

Obec Poniky

08.01.2021

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

1/2021

4 050,00 EUR

Bc. Ján Piaček a Anna Piačeková, rod. Hrčková

Obec Poniky

08.01.2021

Zmluva č. SZN2020001uzavretá v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v spojotosti s §59 ods.2 a násl. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

66/2020

0,00 EUR

E-cycling s.r.o.

Obec Poniky

31.12.2020

DODATOK č. 1 k Zmluve číslo 60/2020 zo dňa 23.11.2020, uzatvorenej v zmysle § 75 odst.1 písm. e) a § 75 odst.2 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Dodatok č.1 k zmluve 60/2020

5,36 EUR príspevok 5,36 € na jednu hodinu poskytnutej služby.

Obec Poniky

EBBA, n.o.

21.12.2020

Zmluva o spolupráci č.: USVRK-OIP-2020/001620-071 1

64/2020

neuvedená

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Poniky

18.12.2020

Príkazná zmluva

63/2020

100,00 EUR Jedensto

Ing. Vladimír Poliak

Obec Poniky

02.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

62/2020

1 000,00 EUR Jedentisíc euro

Ing.Oľga Cilíková,PhD

Obec Poniky

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

61/2020

nula

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Poniky

23.11.2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

60/2020

Neuvedené

EBBA, n.o.

Obec Poniky

20.11.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

59/2020

54,00 EUR Päťdesiatštyri

Miroslav Šávolt Catering-Party-Servis

Obec Poniky

16.11.2020

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti

58/2020

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Advice & Solution, s .r. o.

Obec Poniky

05.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 18/2007

18/2007

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Dušan Hrčka

Obec Poniky

04.11.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-290-056/2020

57/2020

bezplatné užívanie

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Poniky

02.11.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

56/2020

Podľa zmluvy

Energie2, a.s.

Obec Poniky

28.10.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

55/2020

0,00 EUR

JUDr. Marek Glemba

Obec Poniky

20.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

54/2020

234,00 EUR Dvestotridsaťštyri

Galileo Coporation s.r.o.

Obec Poniky

20.10.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2020

53/2020

2,00 EUR dve eur

MOVA BB s.r.o.

Obec Poniky

08.10.2020

Zmluva o spolupráci č. 02/2020/UMB-PP

52/2020

0,00 EUR nula

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obec Poniky

08.10.2020

Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb

51/2020

bezodplatne

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: