Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

31/2020

24,00 EUR Dvadsaťštyri

Mária Piarová

Obec Poniky

19.05.2020

Príkazná zmluva č. 18/2020

30/2020

260,00 EUR dvestošesťdesiat eur

Anna Palovičová

Obec Poniky

11.05.2020

Zmluva o dielo

29/2020

4 560,00 EUR štyritisícpäťstošesťdesiat eur

eR STAR, s.r.o.

Obec Poniky

11.05.2020

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

28/2020

2 300,00 EUR dvetisíctristo eur

eR STAR, s.r.o.

Obec Poniky

21.04.2020

Dohoda

27/2020

neuvedená

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

21.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 28/2011

28/2011

33,20 EUR Tridsaťtri euro 20 centov

Jana Šávoltová

Obec Poniky

17.04.2020

Mandátna zmluva č.2020041602

26/2020

3 900,00 EUR Tritisícdeväťsto eur

Profilaxis found, OZ

Obec Poniky

15.04.2020

Zmluva o spolupráci

25/2020

7 350,00 EUR sedemtisíctristopäťdesiat eur

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Poniky

03.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

24/2020

3 000,00 EUR Tri tisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poniky

01.04.2020

Príkazná zmluva 2/2020

25/2020

1 620,00 EUR Jedentisícšesťstodvadsať eur

Marta Hrašková

Obec Poniky

01.04.2020

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí majetku

23/2020

195 768,08 EUR

Združenie obcí Bioenergia

Obec Poniky

01.04.2020

Darovacia zmluva

22/2020

100,00 EUR Jednosto euro

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny

Obec Poniky

10.03.2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka

21/2020

190,00 EUR

Róbert Tiller rod. Tiller,a manž. Martina Tillerová rod. Kalmanová

Obec Poniky

09.03.2020

Zámenná zmluva uzatvorená podľa ust. §611 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zení

20/2020

Neuvedené

Ondrej Palovič a Anna Palovičová

Obec Poniky

09.03.2020

Nájomná zmluva na lesný pozemok uzatvorená podľa zákona č. 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch

19/2020

230 000,00 EUR

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

06.03.2020

Zmluva o účinkovaní

18/2020

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Ľudová hudba Pokošovci

Obec Poniky

05.03.2020

Príkazná zmluva

17/2020

260,00 EUR dvestošesťdesiat eur

Anna Palovičová

Obec Poniky

02.03.2020

Zmluva o dielo príprava projektovej dokumentácie

2020030201

9 720,00 EUR

PROFILAXIS found OZ

Obec Poniky

02.03.2020

Dodatok č. 4 ku ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 23/2004 V ZNENÍ DODATKOV

Dodatok č. 4 ku ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOR

Neuvedené

MOVA BB s.r.o.

Obec Poniky

28.02.2020

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

16/2020

0,00 EUR nula

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica- Šalková

Obec Poniky

25.02.2020

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

15/2020

70 000,00 EUR

Oľga Prostredníková,rod. Pelcová

Obec Poniky

25.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 30/2010

30/2010

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Anna Poliaková

Obec Poniky

25.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 76/2016

76/2016

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Anna Poliaková

Obec Poniky

25.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 196/2013

196/2013

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Anna Poliaková

Obec Poniky

25.02.2020

Zmluva o účinkovaní

14/2020

250,00 EUR Dvestopäťdesiat

ĽH Poničan, zast. Ing. Katarínou Šurinovou

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: