Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

32/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

07.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

31/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

30/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

31.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 128/2006

29/2021

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Mária Kováčová

Obec Poniky

30.03.2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok

1/2021

170 000,00 EUR jednostosedemdesiattisíc eur

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

26.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

28/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

19.03.2021

Poistná zmluvy č. 2407785545

27/2021

1 395,43 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatpäťštyridsaťtri

Generali

Obec Poniky

19.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

26/2021

nula euro

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Poniky

17.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

25/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

12.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

24/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

23/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

04.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb (uzatvorená v zmysle §269 a nasledujúcich zákonov 513/1991 Zb)

22/2021

300,00 EUR tristo eur

SEASHORE STYLE s.r.o.

Obec Poniky

02.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 40/2016

21/2021

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Dušan Mikuláš

Obec Poniky

02.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 39/2016

20/2021

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Dušan Mikuláš

Obec Poniky

26.02.2021

Zmluva o dielo

20A/2021

5 622,00 EUR

Obec Poniky

LAWEX, spol. s r. o.

25.02.2021

Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

19/2021

120,00 EUR jedenstodvadsať eur

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poniky

24.02.2021

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa ust. § 50a a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

18/2021

bezodplatne

Mária Mikušová

Obec Poniky

24.02.2021

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

17/2021

1 990,00 EUR

Marek Giertl, rod. Giertl / Katarína Giertlová, rod. Hroncová

Obec Poniky

24.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

16/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

24.02.2021

Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu

15/2021

Viď zmluva

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica- Šalková

Obec Poniky

23.02.2021

Dodatok č. 01

14/2021

neuvedená

Energie2, a.s.

Obec Poniky

22.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

13/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

10.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

12/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

08.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

11/2021

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

04.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 12/2012

12/2012

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Zita Sebeniová

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: