Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Tlačivá

Tlačivo

Kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

ziadost_kr.pdf Stiahnuté: 240x | 27.04.2017

Stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost_sp_1.pdf Stiahnuté: 300x | 27.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác

udrziavace_prace.pdf Stiahnuté: 191x | 27.04.2017

Daň za psa

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za psa

03_ozn_pes_vzni_zanik.pdf Stiahnuté: 213x | 11.03.2019

Súpisné a orientačné číslo - určenie

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

urcenie_sc.pdf Stiahnuté: 226x | 27.04.2017

Súpisné a orientačné číslo - zrušenie

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla

zrusenie_sc.pdf Stiahnuté: 199x | 27.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav

stavebne_upravy.pdf Stiahnuté: 205x | 27.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

drobna_stavba.pdf Stiahnuté: 261x | 27.04.2017

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady

vzor žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

07_ziadost o znizenie poplatku za ko.rtf Stiahnuté: 272x | 11.03.2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - príloha k opatreniu č. MF/021249/2014-725

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani z apsa, k dani za predajné automaty a k dani nevýherné hracie prístroje - príloha k opatreniu č. MF/021249/2014-725

01_dp_nehnutelnost-vzor.pdf Stiahnuté: 225x | 11.03.2019

Stránka

  • 1