Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Dokumenty

Dokument

Finančný rozpočet obce na roky 2017,2018,2019

finančný rozpočet obce na roky 2017 s výhľadom na roky 2018,2019

rozpocet 2017_2018_2019.pdf Stiahnuté: 340x | 27.04.2017

Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce

zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce.pdf Stiahnuté: 617x | 27.04.2017

Sadzobník nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce

sadzobnik_polatkov_2016.pdf Stiahnuté: 358x | 27.04.2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018 - 2019

návrh finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

rozpocet_2017_2019.pdf Stiahnuté: 248x | 22.11.2016

Revitalizácia zelene v Obci Poniky, Ponická Huta a Ponická Lehôtka

inventarizácia zelene a sadovnícky návrh na riešenie zelene v Obci Poniky a jej častiach Ponická Huta a Ponická Lehôtka

poniky_arboretizacia_vykresy.zip Stiahnuté: 322x | 27.04.2017

Štatút obce Poniky

Štatút obce Poniky

so_poniky2016.pdf Stiahnuté: 402x | 27.04.2017

Program rozvoja obce Poniky - programové obdobie 2016 -2023

Program rozvoja obce je základným kameňom koncepčného a systematického rozvoja obce Poniky v strednodobom horizonte . Dosiahnutie strategického cieľa Programu rozvoja obce presahuje hranice jedného volebného obdobia a preto pri jeho formulácii, ako aj formulácii línie krokov k jeho dosiahnutiu, by malo dôjsť k zhode na úrovni vedenia obce a jej obyvateľov.

pro poniky_web.pdf Stiahnuté: 1670x | 27.04.2017

Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Ponikách

knižničný poriadok Obecnej knižnice v Ponikách , ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov

kvp_okp_2016.pdf Stiahnuté: 548x | 27.04.2017

Finančný rozpočet schválený na rok 2016 a návrh na roky 2017 - 2018 (podrobne)

finančného rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

rozpocet_2016_2017_2018.pdf Stiahnuté: 354x | 16.12.2015

Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

is_2_2015.pdf Stiahnuté: 247x | 27.04.2017

Ročná správa kontrolóra obce za rok 2014

spravahk_2014.pdf Stiahnuté: 278x | 27.04.2017

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradení súkromného centra voľného času zo siete škôl a školských zariadení

rozhodnutie_2015_6192.pdf Stiahnuté: 291x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Poniky za rok 2014

záverečný účet obce za rok 2014, zverejnený na úradnej tabuli 23.02.2014

zu_2014.pdf Stiahnuté: 326x | 27.04.2017

Finančný rozpočet 2015 a návrh finančného rozpočtu na roky 2016, 2017 (podrobne)

Schválený rozpočet 2015 a návrh na roky 2016 a 2017

navrh_rozpoctu_2015.pdf Stiahnuté: 385x | 27.04.2017

Finančný rozpočet na roky 2015 - 2017 (zhrnutie)

Schválený rozpočet 2015 a návrh na roky 2016 a 2017

financny_rozpocet_2015.pdf Stiahnuté: 236x | 27.04.2017

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora

auditor.pdf Stiahnuté: 250x | 27.04.2017

Záverečný účet obce za rok 2012

Záverečný účet obce za rok 2012

zuo2012.pdf Stiahnuté: 242x | 27.04.2017

Sadzobník vybraného majetku obce

Sadzobník vybraného majetku obce

sadzobnik.pdf Stiahnuté: 307x | 27.04.2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky

Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2012-2014

stanovisko_hk.pdf Stiahnuté: 232x | 27.04.2017

Rozpočet 2013, 2014 a 2015

Schválený rozpočet 2012-2014

rozpocet.pdf Stiahnuté: 302x | 27.04.2017

Stránka