Navigácia

Obsah

17.01.2019

P O Z V Á N K A - Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu

Oľga Koscová, predsedníčka komisie Vás pozýva na zasadnutie Komisie životného prostredia, výstavby  a územného plánu ObZ obce Poniky, ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Ponikách, so sídlom Malá Stráňa 32, Poniky dňa 31. 01. 2019 o 17,00 hod.

Detail

17.01.2019

Informácie pre voliča - Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Detail

14.01.2019

Zmena pri zbere triedeného odpadu - PLASTY

Pri zmene harmonogramu vývozu  triedeného odpadu z našej obce firmou Marius Pedersen nastala aj zmena pri zbere plastov a tetrapakov  (žlté vrecia). Tento odpad firma Marius Pedersen odoberá spolu s plastovými vrecami. Z tohto dôvodu bude do každej domácnosti v najbližších dňoch doručená sada  žltých vriec v počte 15 ks na celý rok 2019. Pri triedenom zbere skla a kovov sa odpad bude z vriec vysýpať a  vrecia budú občanom vrátené.

Detail

14.01.2019

Výberové konanie

Obec Poniky vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca Obecného úradu - Referent všeobecnej vnútornej správy

Detail

11.01.2019

OZNAM - MIESTNE DANE

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Detail

23.01.2019

Zber komunálneho odpadu

Tento deň sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu.

Obec Strelníky

23.01.2019

Zber plastov

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť žlté vrecia s plastami pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu. Súčasne s plastami sa zbieraju aj viacvrstvové obaly (tetrapaky) a plechovky od nápojov.

Obec Kynceľová

25.01.2019

Zber skla

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť zelené vrecia so sklom pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

05.02.2019

Zber plastov

Tento deň sa v obci uskutoční zber plastov.

Obec Strelníky

06.02.2019

Zber komunálneho odpadu

Tento deň sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu.

Obec Strelníky