Navigácia

Obsah

10.08.2020

výrub drevín poniky

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - KNC 1678/5

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Poniky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Detail

10.08.2020

výrub drevín obec Poniky

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín- KNC 1679/7

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Poniky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Detail

10.08.2020

VK konateľ OPL spol. s.r.o.

Výberové konanie

Obec Poniky vyhlasuje výberové konanie na miesto konateľa Obecného podniku lesov spol. s r.o.

Detail

07.08.2020

Rekonštrukcia cesty 2422 -OcÚ Poniky -otočka Ponická  Lehôtka

OZNAM - Rekonštrukcia cesty 2422

Oznamujeme občanom, že od  7. augusta 2020 sa začnú prípravné práce na rekonštrukcii cesty 3. triedy 2422 v úseku od Obecného úradu v Ponikách po otočku autobusu v časti obce Ponická Lehôtka.

Detail

04.08.2020

rozvoj vodovodu

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“ dotknuté obce BB okresu 2.časť - oznámenie o strategickom dokumente dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z.

Detail

13.08.2020

Zber triedeného odpadu z kontajnerov a vriec - PLASTY

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber triedeného odpadu v kontajneroch a vreciach - PLASTY

Detail

13.08.2020

Separovaný zber

V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej. Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne. Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia. Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí. Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová.

Obec Ľubietová

17.08.2020

Zber komunálneho odpadu

Zber komunálneho odpadu

Obec Ľubietová

21.08.2020

Zber zmesového komunálneho odpadu

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber zmesového komunálneho odpadu

Detail

24.08.2020

Zber plastov

PLASTY - vyložte si len žlté vrecia

Obec Hrochoť