Obec Poniky
Poniky

Záverečný účet obce Poniky za rok 2023

Záverečný účet Poniky 2024

Obec Poniky zverejňuje záverečný účet obce Poniky, v ktorom nájdete informácie o rozpočte obce, rozbor plnenia príjmov a výdavkov, výsledky hospodárenie, finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, fondom a ostatné dôležité ekonomické ukazovatele obce.

Záverečný účet obce Poniky za rok 2023 - pdf formát (Velkosť: 1.31 MB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému  účtu Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.33 MB

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce Poniky

za rok  2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad

Starostka obce v r. 2023  bola Ing. Jana Ondrejková. Vo funkcii pôsobila druhé volebné obdobie.

Obecné zastupiteľstvo dňa 22.11.2022 zložilo sľub novozvolené obecné zastupiteľstvo v zložení:  Zuzana Huntošová, Miroslav Magna, Ing. Peter Matula, Branislav Molnár, Pavol Lomen, Ing. Stanislav Krajan. Dňa 25.03.2023   sa konali doplňujúce komunálne voľby, ktorými boli zvolení chýbajúci traja členovia obecného zastupiteľstva. A to: Ing. Farkaš Vladimír,  Štec Ladislav, Michal Suchý.

Organizácie obce

Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu : Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky ako samostatný právny subjekt. Riaditeľkou bola  Mgr. Mária Janovčíková.

Obchodné spoločnosti obce

Obec Poniky má založenú obchodnú spoločnosť Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky, ktorej hlavnou činnosťou je drevárska výroba a lesníctvo. Konateľmi  spoločnosti boli Ing. Juraj Piar a  Ing. Peter  Matula.

Zloženie dozornej rady Obecného podniku lesov  spol. s  r. o. Poniky:  Miroslav Magna, Vladimír Poliak,  Mgr. Zuzana Šalingová, Ing. Alena Ježeková a Ladislav Štec.

 

Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet obce za rok 2023

Obsah :   

 1. Rozpočet obce
 2. Rozbor plnenia príjmov 
 3. Rozbor plnenia výdavkov
 4. Výsledok  hospodárenia
 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

           -zriadeným a  právnickým osobám, štátnemu rozpočtu,  štátnym fondom a ostatným   

          právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
 2. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
 3. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa  jednotlivých príjemcov
 4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
 5. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 

1. Rozpočet obce

            Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce. Obec v roku 2022 zostavila rozpočet obce na rok 2023  podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný a bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022  uznesením č. 17/2022, bod 7, písm. B

 

Rozpočet obce bol zmenený nasledovne :

1./ Rozpočtovým opatrením č.1/2023  zo dňa 14.06.2023  

Druh rozpočtového opatrenia:  Zmena rozpočtu v príjmovej a výdavkovej  časti rozpočtu

2./ Rozpočtovým opatrením č. 2/2023  zo dňa 12.12.2023

Druh rozpočtového opatrenia: Zmena rozpočtu v príjmovej a výdavkovej  časti rozpočtu

3.) Rozpočtovým opatrením č. 3/2023  zo dňa 31.12.2023

Druh rozpočtového opatrenia:  Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

 

2.  Rozbor plnenia príjmov

  Rozpočet v príjmovej časti spolu   (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

2 114 606,00

2 607 377,57

2 188 096,48

2 512 396,20

96

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej schválenej finančnej čiastky vo výške 717 615,00 eur z výnosu dane z príjmov boli obci Poniky k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 713 821,56  eur, čo predstavuje oproti roku 2022 zvýšenie  o 26 819,55 eur.

 

Daň z majetku  (daň zo stavieb, pozemkov a bytov)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

59 720,00

59 735,00

56 175,14

55 620,92

93     

 

Príjem za daň z pozemkov fyzických osôb  bol vo výške 6 287,46  eur

Príjem za daň z pozemkov právnických organizácií  bol vo výške 24 890,50  eur

Príjem za daň zo stavieb fyzických osôb  bol vo výške  18 905,89  eur

Príjem za daň zo stavieb právnických organizácií bol vo výške 5 306,15  eur

Príjem za daň z bytov bol vo výške 230,92  eur

Príjem za daň z nehnuteľností v roku 2023 bol nižší oproti roku 2022  o 554,22  eur.

 

Ostatné daňové príjmy   (daň za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

51 107,00

51 157,00

41 777,61

46 570,46

91

 

Príjem bol vyšší  oproti roku 2022 o 4 792,85  eur.

 

 

 

Príjmy z vlastníctva majetku (príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov, objektov a dividendy)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

272 600,00

273 400,00

266 449,80

180 645,92

66

 

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú pre obec významnú sumu v príjmovej časti rozpočtu obce. Jedná sa o príjmy za prenájom obecných budov a pozemkov, z čoho najväčšie príjmy získava obec z prenájmu pozemkov a budov našej dcérskej organizácii Obecnému podniku lesov, spol. s  r. o. (ďalej len OPL, s.r.o.) Poniky.

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

21 400,00

18 824,50

18 198,49

17 937,02

95

 

V tejto skupine  ekonomickej klasifikácie sú zahrnuté napr. príjmy za cintorínske poplatky v sume 3 353,98 eur, za miestny rozhlas v sume 437,00 eur,  za znečisťovanie ovzdušia v sume 222,09 eur, za stravné v sume 3 757,50 eur, príjem za poskytovanie sociálnej služby 1 537,50  za správne a ostatné poplatky 3 239,00 €, príjmy za služby ostatné  vo výške 5 389,95 €.

 

Úroky z vkladov

Úroky z vkladov predstavovali sumu 69,11 eur.

 

Iné nedaňové príjmy

predstavovali plnenie vo výške 13 294,37 € z rozpočtovaných 11 742,10 eur  (vratky a refundácie, recyklačný príspevok  vo výške 1 952,10 €).

 

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

503 606,00

733 496,26

693 235,82

733 496,26

100

 

 

 

 

 

 

Obec prijala nasledovné bežné  transfery, príspevky  a dotácie:

P. č.

Zdroj

Poskytovateľ

eur

Účel

1.

111

Ministerstvo obrany SR

6 000,00

Vojnové hroby - dotácia

2.

111

Ministerstvo vnútra SR

515,19

Referendum

3.

111

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00

Dotácia na zabezpečenie materiálno technického  vybavenia  DHZO

4.

111

Ministerstvo vnútra SR

2 999,82

Parlamentné voľby 2023

5.

 

Ministerstvo vnútra SR

10 400,00

Migračná výzva

6.

111

Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy

2 558,71

Na úhradu nákladov preneseného výkonu št. správy na úseku- matrík

7.

111

Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy

506,88

Hlásenie pobytu  (REGOB)

8.

111

Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy

26,00

Na register adries

9.

111

Ministerstvo vnútra SR

120,69

Na údržbu a opravu vojnových hrobov

10.

111

Ministerstvo vnútra SR

29 596,20

Negatívne vplyvy inflácie

11.

111

Ministerstvo vnútra SR

3 040,00

Ubytovanie odídencov

12.

111

Ministerstvo vnútra SR

169,96

Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

13.

111

ÚPSVaR  Banská Bystrica

2 580,00

Rodinné prídavky

14.

111

ÚPSVaR  Banská Bystrica

11 586,78

Opatrovateľská služba

15.

111

ÚPSVaR  Banská Bystrica

3 066,70

Stabilizačný príspevok

16.

111

Ministerstvo vnútra SR

2 085,26

Doplňujúce kom. voľby

17.

11H

BBSK

200,00

DFF Zdola ponickýho mlyna

 

 

Školstvo

 

 

18.

111

OÚ – odbor školstva

506 985,00

Normatívne FP - školstvo

19.

111

OÚ – odbor školstva

3 365,00

Nenormatívne FP – dopravné

20.

111

OÚ – odbor školstva

4 320,00

Nenormatívne FP – vzdelávacie poukazy

21.

111

OÚ – odbor školstva

3 337,00

Nenormatívne FP – učebnice

22.

111

OÚ – odbor školstva

13 680,00

Nenormatívne FP–výchova a vzdelávanie MŠ

23.

111

OÚ – odbor školstva

872,00

Nenormatívne - špecifiká

24.

111

OÚ – odbor školstva

1 267,00

Nenormatívne FP– profesijný rozvoj

25.

111

OÚ – odbor školstva

2 300,00

Nenormatívne FP- škola v prírode

26.

111

UPSVaR  BB

32 414,30

Dotácia na stravu – príspevok na obedy

27.

111

OÚ – odbor školstva

1 870,00

Nenormatívne FP - Digitálna transformácia

28.

111

OÚ – odbor školstva

23 002,00

Asistenti učiteľa

29.

111

OÚ – odbor školstva

300,00

Sociálne znevýhodnené prostredie

30

1A**

MPC – POP II.

50 514,57

MPC projekt ZŠ

31.

72c

Obecný podnik lesov, spol. s r. o.

667,20

Finančný dar na opravu vojnových hrobov

32.

72c

Sponzori

10 150,00

Sponzorské príjmy

 

 

Spolu transfery

733 496,26

 

Transfery a dotácie  boli účelovo viazané a  použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

484 658,00

590 352,88

46 358,50

591 362,88

100

 

Kapitálový príjem predstavoval príjem z predaja obecných pozemkov vo výške 2 290,00 €, príjem kapitálovej dotácie na projekty:

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v KD Poniky v sume 187 189,88 € (MIRRI)

Zvýšenie kapacity v Materskej škole Poniky v sume 321 883,00 € (MIRRI)

Obstaranie techniky do odpadového hospodárstva obce Poniky v sume 80 000,00 € (Environmentálny fond)

 

Finančné operácie

Príjmové finančné  operácie

Príjmové finančné operácie predstavujú nespotrebované finančné prostriedky roku 2022  vo výške 36 043,33 € a 54 305,57 € nezapojených do rozpočtu obce +  zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - prevod  vo výške 123 534,37 € na pokrytie kapitálových výdavkov.

 

Zdroj

Položka

Názov

Schválený rozpočet

 

Rozpočet

po zmenách

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

131 L

453

Prostriedky zo ŠR  z  r. 2022 nespotrebované

0,00

36 043,33

36 043,33

111

456005

IOMO- príjem správneho popl.

50,00

0,00

0,00

46

454002

Prevod FP z predchádzajúcich rokov

0,00

114 911,50

123 534,37

 

 

Príjmy finančných prostriedkov z minulých rokov nezapojené do rozpočtu obce

 

 

54 305,57

Spolu

 

 

50,00

150 954,83

213 883,27

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov

Rozpočet vo výdavkovej  časti spolu   (bežné výdavky + kapitálové výdavky + finančné operácie)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

1 320 056,00

1 676 892,02

1 254 822,94

1 519 408,26

91

Rozbor plnenia výdavkov  bežného rozpočtu v  eurách:

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

840 348,00

973 981,12

779 932,86

847 717,21

87

 

Rozbor výdavkov podľa členenia ekonomickej klasifikácie :

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Tarifný plat

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

185 000,00

185 000,00

160 280,71

156 880,91

85

Výdavky na základné mzdové prostriedky zamestnancov obce (vrátane opatrovateliek, starostky obce a hlavnej kontrolórky obce.

Príplatky

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

42 000,00

42 000,00

38 848,55

42 884,51

102

Príplatky zahŕňajú osobné príplatky, príplatok za riadenie, príplatky za prácu nadčas.

Odmeny

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

30 000,00

35 400,00

32 483,09

23 950,00

68

V tejto položke sú zahrnuté aj odmeny z MIRRI –      Projekt: Zvýšenie kapacity v Materskej škole Poniky v sume 5 400 €

 

Poistné a príspevky do poisťovní:

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

 

eur

% plnenia

91 912,00

95 241,53

85 014,80

93 107,86

98

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd za zamestnávateľa do poisťovní : Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Dôvera, Zdravotná poisťovňa  UNION, odvody do  Sociálnej  poisťovni, ako aj príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní.

Cestovné náhrady

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

400,00

200,00

59,46           

39,80           

20

 

Poplatky za energie

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

44 955,00

55 435,93

33 668,70

49 913,64

90

Poplatky za energie predstavovali poplatky za elektriku podľa jednotlivých odberných miest a poplatky za bioenergiu  pre  Obecný úrad Poniky, Dom smútku, Kultúrny dom Ponická Lehôtka a Obvodné zdravotné stredisko.

Poplatky za vodu

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

530,00

1 383,20

505,44

1 282,85

93

Výdavky za spotrebu vody podľa jednotlivých odberných miest na základe vyúčtovacích faktúr.

Poplatky za poštovné a poplatky  za telefóny

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

7 954,00

6 459,85

7 360,86

6 585,62

102

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za poštovné, poplatky za rozhlas, poplatky za telefóny mobilné a pevnú linku  vrátane poplatkov za pevnú linku  Obvodného zdravotného strediska Poniky.

Materiálové náklady

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

65 250,00

44 277,25

114 334,36

42 878,43

97

 

Niektoré materiálové výdavky

Názov položky ekonomickej klasifikácie

Rok 2022

Rok 2023

 

eur

eur

Výpočtová technika

1 100,04

1 221,12

Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie

23 877,79

518,00

Špeciálne stroje , prístroje a zariadenia (cvičiace športové stroje)

11 052,00

0

Všeobecný materiál + kancelárske a propagačné potreby

10 370,34

9 032,09

Tlačivá + Ponický spravodajca

3 062,56

2 298,64

Kosačky, píly - materiál

92,40

141,15

Pracovné odevy, rukavice a pod.

428,73

239,98

Knihy, časopisy, noviny, el. príručky a pod.

378,60

403,00

Palivá ako zdroj energie (pre  kosačky, píly)

304,84

286,78

Reprezentačné

1 030,70

1 196,48

Licencie

2 414,20

980,64

Materiál – požiarna ochrana

925,06

566,34

Lesnícko-ekologický náučný chodník

10 371,40

0

Spomaľovače na cesty

624,00

0

Materiál – športové akcie

2 932,15

4 026,33

Obecná knižnica, knihy

620,00

600,06

Školské pomôcky pre prvákov z rozpočtu obce

696,24

510,00

Dôchodci

1 972,85

1 983,43

Sociálna pomoc

633,00

0

Materiál-kultúrne akcie: Fašiangy, Ponická fujarka, Mikuláš a pod.

11 476,85

9 304,13

SPOZ, uvítanie detí, svadby a pod.

1 166,83

1 551,05

Ostatný materiál

28 803,78

8 019,21

Materiálové náklady spolu čerpanie :

114 334,36

42 878,43

 

Dopravné 

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

15 950,00

15 435,00

15 020,39

15 514,42

101

V tejto položke sú zahrnuté napr. výdavky na servis a údržbu služobných automobilov a požiarnej techniky,  výdavky na  pohonné  hmoty pre služobné automobily, traktor a požiarne vozidlá, poistenie vozidiel a prepravné.

 

Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

93 980,00

182 932,26

68 163,60

117 366,87

64

V tejto položke ekonomickej klasifikácie  sú zahrnuté výdavky na údržbu a opravu  strojov, prístrojov  a zariadení,  údržbu ciest a rigolov, údržbu budov, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a verejnej zelene, zimnú údržbu ciest, údržbu detských ihrísk, cintorínov, vežových hodín, miestneho rozhlasu a pod.

 

Niektoré významné položky tejto ekonomickej klasifikácie:  

 

Názov položky ekonomickej klasifikácie

Rok 2022

Rok 2023

 

eur

eur

údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene

2 235,00

12 868,95

údržba ciest a rigolov

33 047,98

64 803,42

údržba miestneho rozhlasu

1 592,40

 

údržba budov  

4 619,34

10 400,00

zimná údržba ciest  

7 352,60

10 028,82

údržba strojov, prístrojov a zariadení  

2 025,57

1 462,80

údržba verejného osvetlenia  

1 538,70

680,28

Údržba vojnových hrobov- dotácia + dar od OPL

 

6 667,20

údržba zabezpečovacej techniky

1 768,00

 

údržba softvéru a aplikácií  

909,14

 

údržba detských ihrísk

7 010,87

5 045,20

Údržba cintorínov

 

2 095,60

Ostatné údržby

1 264,00

3 314,60

Náklady na údržbu spolu čerpanie :

68 163,60

117 366,87

 

 

 

 

 

Nájomné za nájom

Prenájom rohoží OcÚ a terminálu v sume 2 038,88 eur

 

Služby

 

Rozpočet schválený eur

Rozpočet upravený eur

Skutočnosť

k 31.12.2022 eur

Skutočnosť

k 31.12.2023 eur

% plnenia

191 657,00

222 871,91

164 913,46

216 991,73

97

V tejto položke ekonomickej klasifikácie  sú zahrnuté výdavky za všeobecné, ako aj špeciálne služby, ktoré sú obstarávané dodávateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce. Jedná sa napr. o právnické služby, služby požiarneho technika,  audítorské služby, zabezpečovanie a údržbu systému IT, za propagáciu,  koncesionárske poplatky, stravovanie, poistenie, poplatky banke,  geodetické práce,  revízie, posudky,  odmeny- dohody, prídel do sociálneho fondu, ďalej sú v tejto skupine zaradené výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou, napr. akcia : DFF Zdola ponickýho mlyna, MDŽ,  výdavky na školenia, kurzy a semináre, poplatky za uloženie a vývoz odpadu, vratky a pod.    

Názov položky ekonomickej klasifikácie

Rok 2022

Rok 2023

 

eur

eur

Čistenie, revízie, posudky

2 036,35

2 497,00

Kurzy, školenia

1 237,80

1 826,90

Služby:  právnik, audit, Urbis, Webra

17 230,53

23 228,21

Festival Zdola ponickýho mlyna

18 559,94

15 121,47

Poplatky za vývoz a uloženie odpadu

48 767,72

59 253,94

Publikácia: Miesto živých tradícií

 

26 000,00

KD Poniky za služby

 

16 680,00

Verejné obstarávania, geodetické práce

7 762,94

7 380,00

Rodinné prídavky

2 172,90

2 580,00

Expertízy, žiadosti k projektom

400,00

15 300,52

Bankové poplatky

1 474,45

1 009,56

Sociálne služby

 

1 608,00

Stravovanie zamestnancov

13 685,66

12 602,53

Poistné

4 798,21

4 483,47

Tvorba SF

1 982,97

2 342,55

Odmeny a príspevky za voľby, referendum

4 711,37

8 789,03

Odmeny mimopracovného pomeru – dohodári

11 000,50

16 288,55

Propagácia

4 241,40

 

Energetický audit

20 280,00

 

Ostatné

4 570,72

 

Náklady na služby spolu čerpanie :

164 913,46

216 991,73

 

Bežné transfery

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2022

eur

Skutočnosť

k 31.12.2023

eur

% plnenia

67 700,00

74 696,00

57 459,44

67 733,50

91

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Bežné transfery predstavovali prevod finančných prostriedkov  z rozpočtu obce pre neziskové organizácie a občianske združenia v obci Poniky  na základe ich žiadosti vo výške 29 310,00 eur,  transfery na členské príspevky vo výške 2 616,33 eur, na odchodné vo výške 2 906,00 eur,  na nemocenské dávky vo výške 361,47 eur, Základnej umeleckej škole Stožok bola poskytnutá finančná dotácia v sume 19 600,00 eur, príspevky zo ŠR-ubytovanie odídencov -Ukrajina dotácia vo výške 3 040,00 eur, transfer na spoločný stavebný úrad vo výške 6 531,00 €, pomoc jednotlivcovi pri požiari vo výške 3 368,70 eur.

Kapitálové výdavky

 

Rozpočet schválený eur

Rozpočet upravený eur

Skutočnosť

k 31.12.2022 eur

Skutočnosť

k 31.12.2023 eur

% plnenia

479 658,00

702 910,90

474 890,08

671 691,05

96

 

Výdavky kapitálového rozpočtu

Názov

Eur

Pásový dopravník na štiepku do ZŠ

4 116,71

Profi umývačka do KD Ponická Lehôtka

2 846,40

Zberný dvor – čiastočné náklady r.2023

10 743,57

IBV Mestský sad čiastočné náklady r. 2023

29 915,10

Detské ihrisko na PH „Rodinka“

48 849,60

KD Ponická Huta (projekty, žiadosti)

13 000,00

KD Poniky

227 546,97

Projekt-zvýšenie kapacity MŠ Poniky – rekonštrukcia

334 672,70

Spolu

671 691,05

 

4. Výsledok  hospodárenia

Výsledkom hospodárenia je schodok  vo výške -188 728,52 eur  zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozdielom celkových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových), vrátane príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie  Obce Poniky. Schodok je pokrytý prebytkom finančných operácií.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond

eur

Počiatočný stav   k 1.1.2023

171 545,39

Prírastky - z prebytku hospodárenia

0

               - ostatné prírastky

0

Úbytky - krytie schodku hospodárenia

0

               - ostatné úbytky

0

Konečný zostatok   k 31.12.2022

171 545,39

Sociálny fond (SF)

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o tvorbe a použití prostriedkov Sociálneho fondu č.2/2008

Sociálny fond

eur

Stav  k 01.01.2023

438,91

Prírastky - povinný prídel - 1%                  

2 490,25

Úbytky   - stravovanie

2 354,55                  

Konečný zostatok   k 31.12.2023

574,61

 

6.  Finančné usporiadanie vzťahov 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a VÚC :

Poskytovateľ

 

 

Účelové určenie grantu, transferu

bežné výdavky

Suma

poskytnutých
prostriedkov
v roku 2023

eur

Suma použitých prostriedkov

v roku 2023
eur

 

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

Ministerstvo obrany SR

Vojnové hroby - dotácia

6 000,00

6 000,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Referendum

3 043,71

3 043,71

0

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dotácia na zabezpečenie materiálno technického  vybavenia  DHZO

3 000,00

3 000,00

0

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy

Na úhradu nákladov preneseného výkonu št. správy na úseku- matrík

2 558,71

2 558,71

0

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy

Na evidenciu obyvateľov (REGOB)

506,88

506,88

0

Ministerstvo vnútra SR

 

Na register adries

26,00

26,00

0

Ministerstvo vnútra SR

 

Ubytovanie odídencov-refundácia

3 040,00

3 040,00

0

Ministerstvo vnútra SR

 

Na údržbu a opravu vojnových hrobov

120,69

120,69

0

Ministerstvo vnútra SR

 

Komunálne voľby - doplňujúce

2 085,26

2 085,26

0

Ministerstvo vnútra SR

 

Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

169,96

169,96

0

ÚPSV a R  Banská Bystrica

Rodinné prídavky

2 580,00

2 580,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Príspevok na migračnú výzvu

10 400,00

10 400,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Parlamentné voľby

2 999,82

2 999,82

0

BBSK

DFF Zdola ponickýho mlyna

200,00

200,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Príspevok na negatívne vplyvy inflácie

29 596,20

29 596,20

0

Ministerstvo PSVaR SR

Refundácia opatrovateľky

11 586,78

11 586,78

0

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Projekt: Zvýšenie kapacity v Materskej škole Poniky

321 883,00

321 883,00

0

Ministerstvo vnútra SR

 Stabilizačný príspevok pre opatrovateľky

3 066,70

3 066,70

0

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v KD Poniky

187 189,88

187 189,88

0

Ministerstvo PSVaR SR

Ihrisko PH – kapitálová dotácia

 

27000

0

Environmentálny fond

Dotácia na traktor

 80 000,00

 

80 000,00

 

 

Školstvo

 

 

 

Ministerstvo vnútra SR

Normatívne FP - školstvo

506 985,00

506 985,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP – dopravné

3 739,28

3 365

374,28

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP – profesijný rozvoj

1 502,40

1 502,40

235,40

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP – školské potreby pre deti z UA

 

 

0

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP – výchova a vzdelávanie MŠ

14 243,28

13 680,00

563,28

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP-výchova a vzdel. soc. znevýhodnení

300,00

300,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Škola v prírode

2 300,00

2 300,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Asistenti učiteľa

23 002,00

23 002,00

0

Ministerstvo vnútra SR

vzdelávacie poukazy

4 320,00

4 320,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Nenormat.FP – na učebnice

3 337,00

3 337,0

0

Ministerstvo vnútra SR

Nenormat. FP - špecifiká

872,00

872,00

0

ÚPSVaR  Banská Bystrica

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

33 839,10

33 839,10

0

Ministerstvo vnútra SR

 

MPC projekt

50 514,57

45 883,72

4 630,85

Ministerstvo vnútra SR

 

Nenormat.FP – digitálna transformácia

1 870,00

1 870,00

0

 

Spolu celkom

 

 

 

85 803,81

 

Transfery a dotácie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Transfery na školstvo = príjem mala  obec ako zriaďovateľ, ktorá tieto finančné prostriedky previedla na Základnú školu s materskou školou Štefana Žáryho  Poniky (ďalej ZŠ s MŠ ŠŽ) a ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky  finančné prostriedky použila v súlade s ich účelom.

Kapitálová finančná dotácia vo výške 27 000,- eur, ktorá bola obci poskytnutá 15.12.2022 z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny  na detské ihrisko na Ponickej Hute,  bola použitá v roku 2023.

Kapitálová finančná dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 80 000,00 € bola poskytnutá dňa 21.12.2023 a bude použitá v roku 2024 na zakúpenie traktora s príslušenstvom.

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 1 172,96 eur boli zo strany  ZŠ s MŠ ŠŽ  Poniky prevedené na konci roka 2023 na účet zriaďovateľa. V r. 2024 budú  ZŠ s MŠ ŠŽ vrátené aby mohli byť  použité do 31.03.2024. V roku 2024 budú ZŠ s MŠ prevedené aj fin. prostriedky z projektu v sume 4 630,85 eur.

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023         

Aktíva

Názov

Konečný zostatok

k  31.12.2022

eur

Konečný zostatok

k  31.12.2023

eur

Neobežný majetok spolu

10 935 999,57

11 146 971,55

Z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

10 548 408,90

10  698 655,88

Dlhodobý finančný majetok

387 590,67

448 315,67

Obežný majetok spolu: Z toho :  

1 205 846,90

1 481 763,14

Zúčtovanie medzi  subjektmi VS

773 925,22

1 163 844,44

Zásoby

594,72

2 295,00

Pohľadávky dlhodobé

460,70

1 118,12

Pohľadávky krátkodobé

12 374,01

47 294,94

Finančný majetok (finančné účty)

418 492,25

267 210,64

Poskytnuté návratné  fin. výpomoci

dlhodobé

                0,00

                0,00

Poskytnuté návratné  fin. výpomoci

krátkodobé

                    0,00

                    0,00

Časové rozlíšenie

                 217,80

425,10

Spolu majetok

12 142 064,27

12 629 159,79

Dlhodobý finančný majetok tvoria podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Obecný podnik lesov spol. s r.o. Poniky vo výške  6 639,-eur,  akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. B. Bystrica, počet CP : 8 675, nominálna hodnota 41,00 eur za 1 akciu, celkom  vo výške 355 675,- eur, finančný vklad Združenie obcí Bioenergia Bystricko Tajov vo výške 86 001,67 eur.

 

Pohľadávky  daňové a nedaňové

 

Rok 2022

Rok 2023

Pohľadávky celkom

13 134,68

48 713,03

Opravná položka k pohľadávkam

-299,97

-299,97

 

12 834,71

48 413,06

Z toho  do 1 roka

 

 

Stavby

915,82

900,80

Pozemky

265,63

292,19

Byty - nedoplatok               

25,40

0,62

Komunálny odpad

3 703,08

3 836,99

KO podnikatelia

 

2 273,14

Pes

198,50

115,50

Prenájom pozemkov

0

1 352,00

Prenájom pozemkov OPL

0

25 058,29

Pohľ. z opatr.sl.+ 318*

263,50

344,00

Ostatné pohľadávky (315)

460,70

1 118,12

Dotácia z obce-hasiči

0,00

0,00

Spolu pohľadávky  do 1 roka

5 832,63

35 291,65

Nedoplatky minulé roky

 

 

Stavby  

1 084,74

1 639,31

Pozemky

328,88

498,83

Komunálny odpad

5 697,40

8 870,46

pes

191,03

262,78

byty

 

 

Prenájom stavieb

0

0

Spolu pohľadávky minulé roky

7 302,05

11 271,38

 

Obec Poniky v roku 2017 pristúpila k vymáhaniu nedoplatkov od občanov, ktorých výška dlhu bola vyššia ako 100,00 eur  prostredníctvom exekútora v počte 22 v celkovej  sume 6 618,- €. Platby z exekúcií sú stále v procese splácania.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P A S Í V A

Názov

Konečný zostatok

k  31.12.2022 eur

Konečný zostatok

k  31.12.2023 eur

Vlastné imanie 

11 339 561,74

11 306 958,26

Oceňovacie rozdiely

6 992,97

0,00

Fondy účtovnej jednotky

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

                  11 332 568,77  

                  11 306 958,26  

Záväzky                                      z toho:

49 671,75

38 347,09

rezervy

1 200,00

1 200,00

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

7 019,62

5 803,81

Dlhodobé záväzky

702,91

186,43

Krátkodobé záväzky

40 749,22 

31 156,85 

Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

752 830,78

1 283 854,44

Vlastné imanie a záväzky spolu

 •  
 •  

 

Krátkodobé záväzky predstavujú hlavne nevyfakturované dodávky a ostatné záväzky. Dlhodobé záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu.

 

8. Prehľad o stave  a vývoji dlhu

Obec Poniky nemá k 31.12.2023 žiadne úvery.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  podľa §7 ods. 4 a §8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov

Obec Poniky v roku 2023  poskytla z rozpočtu obce  dotácie nasledovným organizáciám:

 • ŠK OPL Poniky –- na činnosť športového klubu   ŠK OPL Poniky  v sume  19 500,00  €
 • Príspevok pre Svetielko nádeje v sume 135,00 €
 • ZO SZPB Poniky na zabezpečenie činnosti organizácie v sume 2 000,00 €
 • OZ Ponickje deti na zabezpečenie akcie „Deň detí“ : suma 1 000,00 €
 • OZ Drienok na zabezpečenie akcie Ponická Heligónka sumu : 3 000,00 €
 • Základnej umeleckej škole Stožok- elokované pracovisko Poniky, účelová dotácia na výdavky na mzdy a odvody poistného zamestnancov v sume 19 600,00
 • OZ Poničan – na činnosť folklórnej skupiny v sume 3 675,00 €

Poskytnuté dotácie boli schválené dňa 14.12.2022 uznesením č. 17/2022, bod 7 B)  v rámci rozpočtu Obce Poniky na rok 2023  v položke Transfery organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám.

 

10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti

Obec Poniky k 31.12.2023 nemá  zriadené žiadne príspevkové organizácie.

11.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Poniky k 31.12.2023 nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

 

 

Záverečný účet obce Poniky za rok 2023

Bežné príjmy spolu  

z toho:

1 821 372,50

 

Bežné príjmy obce

1 761 455,62

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

59 916,88

Bežné výdavky spolu

Z toho :

1 828 727,09

Bežné výdavky obce

847 717,21

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

981 009,88

Prebytok bežného rozpočtu

 •  

Kapitálové príjmy  obec 

Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

591 362,88

0,00

Kapitálové výdavky obec

Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia

671 691,05

            15 241,95

Schodok kapitálového rozpočtu                 

-95 570,12

Schodok  rozpočtu

 •  

Odpočet  štátnych účelových prostriedkov

-85 803,81

Schodok  rozpočtu spolu :

-188 728,52

Príjmy finančných operácií - obec

159 577,70

Príjmy finančných operácií – Základná škola s MŠ ŠŽ

6 757,28

Príjmy finančných prostriedkov z minulých rokov nezapojené do rozpočtu obce

54 305,57

Príjmy finančných operácií  spolu :

220 640,55

Výdavky finančných operácií

0,00

Hospodárenie z finančných operácií

166 334,98

Hospodárenie obce po odpočítaní štátnych účelových prostriedkov  je  schodok  rozpočtu

-188 728,52

 

V Ponikách, 10.06.2024

Vypracovala: Martina Šalková

Predkladá : Ing. Jana Ondrejková, starostka obce

Prílohy

Záverečný účet obce Poniky za rok 2023.pdf

Záverečný účet obce Poniky za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

Stanovisko HK k ZÚ za r (1).pdf

Stanovisko HK k ZÚ za r (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB
Dátum vloženia: 10. 6. 2024 7:56
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 6. 2024 7:55
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:309
TÝŽDEŇ:2626
CELKOM:937701

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 15 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 28/13 °C
utorok 25. 6. takmer jasno 28/14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/18 °C