Obec Poniky
Poniky

Záverečný účet obce Poniky za rok  2021

Obec Poniky zverejňuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení záverečný účet obce, ktorý je upravený v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet vo formáte PDF na stiahnutie.

 

 

Záverečný účet obce Poniky

za rok  2021

Obecný úrad

Starostka obce v r. 2021  bola Ing. Jana Ondrejková, ktorá  vo funkcii pôsobila prvé volebné obdobie.

Obecné zastupiteľstvo tvorilo deväť poslancov v zložení :  Šalková Martina, Ing. Krajan Stanislav, Ing. Farkaš Vladimír,  Štec Ladislav,  Ing. Matula Peter,  Šávolt Miroslav ml., JUDr. Poliaková Veronika, Bc. Piarová Katarína, Ing. Ježeková Alena.

Organizácie obce

Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu : Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky ako samostatný právny subjekt. Riaditeľkou bola  Mgr. Mária Janovčíková.

Obchodné spoločnosti obce

Obec Poniky má založenú obchodnú spoločnosť Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky, ktorej hlavnou činnosťou je drevárska výroba a lesníctvo. Konateľmi  spoločnosti boli Ing. Juraj Piar a  Ing. Peter  Matula.

Zloženie dozornej rady Obecného podniku lesov  spol. s  r. o. Poniky:  Miroslav Magna, Vladimír Poliak,  Mgr. Zuzana Šalingová, Ing. Alena Ježeková a Ladislav Štec.

 

Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet obce za rok 2021

Obsah :   

 1. Rozpočet obce
 2. Rozbor plnenia príjmov 
 3. Rozbor plnenia výdavkov
 4. Výsledok  hospodárenia
 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

           -zriadeným a  právnickým osobám, štátnemu rozpočtu,  štátnym fondom a ostatným   

          právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
 2. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 3. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa  jednotlivých príjemcov
 4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
 5. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 

1. Rozpočet obce

            Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce. Obec v roku 2020 zostavila rozpočet obce na rok 2021  podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný a bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 157/2020, bod 7 B).

Rozpočet obce bol zmenený nasledovne :

1./ Rozpočtovým opatrením č.1/2021  zo dňa 20.05.2021

Druh rozpočtového opatrenia:  Zmena rozpočtu v príjmovej časti

2./ Rozpočtovým opatrením č. 2/2021  zo dňa 21.05.2021

Druh rozpočtového opatrenia: Zmena rozpočtu vo výdavkovej časti

3.) Rozpočtovým opatrením č. 3/2021  zo dňa 29.09.2021

Druh rozpočtového opatrenia:  Zmena rozpočtu

4.) Rozpočtovým opatrením č. 4/2021

Druh rozpočtového opatrenia:  Zmena rozpočtu účelovo určených FP

 

2.  Rozbor plnenia príjmov

  Rozpočet v príjmovej časti spolu   (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

1 498 991,53

1 645 574,90

1 576 129,51

1 943 999,42

118

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej schválenej finančnej čiastky vo výške 580 000,00 eur z výnosu dane z príjmov boli obci Poniky k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 632 717,47  eur, čo predstavuje oproti roku 2020 zvýšenie  o 54 521,81 eur.

 

Daň z majetku  (daň zo stavieb, pozemkov a bytov)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

59 710,00

59 710,00

54 674,13

55 031,93

92      

Príjem za daň z pozemkov fyzických osôb  bol vo výške 6 703,02  eur

Príjem za daň z pozemkov právnických organizácií  bol vo výške 24 382,13  eur

Príjem za daň zo stavieb fyzických osôb  bol vo výške  18 248,53  eur

Príjem za daň zo stavieb právnických organizácií bol vo výške 5 479,73  eur

Príjem za daň z bytov bol vo výške 218,52  eur

Príjem za daň z nehnuteľností v roku 2021 bol vyšší oproti roku 2020  o 357,80  eur.

 

Ostatné daňové príjmy   (daň za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

39 100,00

48 100,00

34 267,22

52 528,69

109

 

Príjem bol vyšší  oproti roku 2020 o 18 261,47  eur z dôvodu zvýšenia poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady.

Príjmy z vlastníctva majetku (príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov, objektov a dividendy)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

260 750,00

260 750,00

192 183,81

391 111,94

150

 

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú pre obec významnú sumu v príjmovej časti rozpočtu obce. Jedná sa o príjmy za prenájom obecných budov a pozemkov, z čoho najväčšie príjmy získava obec z prenájmu pozemkov a budov našej dcérskej organizácii Obecnému podniku lesov, spol. s  r. o. (ďalej len OPL, s.r.o.) Poniky. V roku 2021 tieto príjmy z OPL, s.r.o. Poniky predstavovali sumu 369 000,- eur. Oproti roku 2020 vzrástli príjmy z   OPL, s.r.o Poniky   o  208 000,00 euro.

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

19 500,00

17 500,00

13 638,23

13 909,99

79

 

V tejto skupine  ekonomickej klasifikácie sú zahrnuté príjmy za cintorínske poplatky v sume 2 822,12 eur, za miestny rozhlas v sume 356,00 eur,  za znečisťovanie ovzdušia v sume 126,40 eur, za stravné v sume 2 724,08 eur, za služby traktora 310,00 príjem za poskytovanie sociálnej služby 1 628,25, príjem za Monografiu obce  v sume 223,20 eur, za správne a ostatné poplatky 2 979,00 €, príjmy za služby ostatné  406,40 €, príjem z obecnej knižnice 33,50 €, príjem za kuka nádoby a železný šrot 774,28 €, príjem za folklórny večer 539,00 €, príjem za cyklistické preteky 370,04 €, príjem za MOH-štartovné 598,00 €. Ostatné príjmy v tejto skupine boli vo výške 19,72. eur.

 

Úroky z vkladov

Úroky z vkladov predstavovali sumu 84,84 eur.

Iné nedaňové príjmy

predstavovali plnenie vo výške 14 117,05 € z rozpočtovaných 6 951,11 eur  (vratky a refundácie).

 

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

479 081,53

605 556,79

510 272,93

601 870,80

99

 

Obec prijala nasledovné bežné  transfery a dotácie:

P. č.

Zdroj

Poskytovateľ

eur

Účel

1.

111

Ministerstvo vnútra SR

1 700,00

Vojnové hroby - dotácia

2.

111

Ministerstvo vnútra SR

13 261,05

NP MRK COVID

3.

111

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny

1 149,20

Sociálne služby-opatrovateľská služba

4.

111

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00

Dotácia na zabezpečenie materiálno technického  vybavenia  DHZO

5.

111

Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy

2 474,20

Na úhradu nákladov preneseného výkonu št. správy na úseku- matrík

6.

111

Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy

513,15

Na evidenciu obyvateľov (REGOB)

7.

111

Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy

38,80

Na register adries

8.

111

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

2 014,97

Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu št. Správy na úseku stavebného poriadku

9.

111

Ministerstvo vnútra SR

107,40

Na údržbu a opravu vojnových hrobov

10.

111

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

67,18

Miestne a účelové  komunikácie

11.

111

Ministerstvo vnútra SR

152,40

Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

12.

111

ÚPSV a R  Banská Bystrica

1 140,40

Rodinné prídavky

13.

1AC1,

1AC2

ÚPSV a R BB Banská Bystrica

 

97,70

17,24

Podpora zamestnávania UoZ § 50 j+52a)

14.

111

Ministerstvo vnútra SR

4 062,08

Dotácia na Sčítanie obyvateľov

15.

111

Ministerstvo vnútra SR

34 380,00

COVID-19  náklady testovania - refundácia

 

 

Školstvo

 

 

16.

111

OÚ – odbor školstva

432 099,00

Normatívne FP - školstvo

17.

111

OÚ – odbor školstva

2 870,00

Nenormatívne FP – dopravné

18.

111

OÚ – odbor školstva

4 134,00

Nenormatívne FP – vzdelávacie poukazy

19.

111

OÚ – odbor školstva

2 413,00

Nenormatívne FP – školské potreby

20.

111

OÚ – odbor školstva

5 137,00

Nenormatívne FP–výchova a vzdelávanie MŠ

21.

111

OÚ – odbor školstva

7 050,00

Nenormatívne FP „Spolu múdrejší“

22.

111

OÚ – odbor školstva

3 090,00

Nenormatívne FP – špecifiká

23.

111

OÚ – odbor školstva

800,00

Nenormatívne FP – Čítame radi

24.

111

UPSVaR  BB

24 028,80

Dotácia na stravu – príspevok na obedy

25.

111

OÚ – odbor školstva

19 507,00

Asistenti učiteľa

26.

111

OÚ – odbor školstva

550,00

Sociálne znevýhodnené prostredie

27.

111

UMB

24,57

Pedagogická prax

28.

1AC1,

1AC2

OÚ – odbor školstva

27 314,88

8 126,78

MPC projekt ZŠ - EÚ

MPC projekt ZŠ - ŠR

 

 

Spolu transfery

601 320,80

 

Transfery a dotácie  boli účelovo viazané a  použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

50 000,00

50 000,00

5 990,00

75 769,40

152

 

Kapitálový príjem predstavoval príjem z predaja obecných pozemkov vo výške 12 063,40 € a príjem kapitálovej dotácie z Enviromentálneho fondu na stoiská a kontajnery v decembri  2021 vo výške 63 706,00 €.

 

Finančné operácie

Príjmové finančné  operácie

Príjmové finančné operácie predstavujú nespotrebované finančné prostriedky z roku 2020  vo výške 6 857,31 € +  zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - prevod  vo výške 100 000,- eur na pokrytie kapitálových výdavkov.

 

Zdroj

Položka

Názov

Schválený rozpočet

 

Rozpočet

po zmenách

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

131 K

453

Prostriedky zo ŠR  z  r. 2020 nespotrebované

0,00

6 857,00

6 857,31

111

456005

IOMO- príjem správneho popl.

50,00

50,00

0,00

46

454002

Prevod FP z predchádzajúcich rokov

10 000,00

10 000,00

100 000,00

Spolu

 

 

10 050,00

16 907,00

106 857,31

 

VÝDAJ

3. Rozbor plnenia výdavkov

Rozpočet vo výdavkovej  časti spolu   (bežné výdavky + kapitálové výdavky + finančné operácie)

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

804 263,53

880 732,47

835 860,52

723 079,32

82

 

Rozbor plnenia výdavkov  bežného rozpočtu v  eurách:

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

757 597,53

830 664,47

579 045,31

616 331,07

74

 

Rozbor výdavkov podľa členenia ekonomickej klasifikácie :

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Tarifný plat

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

174 619,06

184 579,00

154 334,79

158 952,42

86

Výdavky na základné mzdové prostriedky zamestnancov obce (vrátane opatrovateľky,  pracovníka stavebného úradu (do 30.06.2021),  starostky obce a hlavnej kontrolórky obce.

Príplatky

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

41 000,00

41 000,00

30 329,82

29 926,50

73

Príplatky zahŕňajú osobné príplatky + príplatky za prácu nadčas.

Odmeny

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

20 000,00

22 499,20

9 340,00

24 879,50

111

V tejto položke sú zahrnuté aj odmeny zo ŠR : na sčítanie obyvateľov 1 349,50 a odmena pre opatrovateľskú službu 1149,20 €.

Poistné a príspevky do poisťovní:

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

70 608,59

71 073,59

70 994,04

78 418,78

110

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd za zamestnávateľa do poisťovní : Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Dôvera, Zdravotná poisťovňa  UNION, odvody do  Sociálnej  poisťovni, ako aj príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní.

Cestovné náhrady

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

500,00

500,00

1,18           

0,00           

0

 

Poplatky za energie

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

37 060,00

37 060,00

36 468,98

29 074,97

78

Poplatky za energie predstavovali poplatky za elektriku podľa jednotlivých odberných miest a poplatky za bioenergiu  pre  Obecný úrad Poniky, Dom smútku, Kultúrny dom Poniky a Obvodné zdravotné stredisko.

 

Poplatky za vodu

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

660,00

660,00

321,32

367,26

56

Výdavky za spotrebu vody podľa jednotlivých odberných miest na základe vyúčtovacích faktúr.

 

Poplatky za poštovné a poplatky  za telefóny

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

6 347,00

6 347,00

6 325,15

6 452,28

102

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za poštovné, poplatky za rozhlas, poplatky za telefóny mobilné a pevnú linku  vrátane poplatkov za pevnú linku  Obvodného zdravotného strediska Poniky.

 

Materiálové náklady

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

49172,88

71 244,00

53 156,82

50 556,75

71

 

 

 

 

Tieto výdavky predstavovali materiálové náklady obce zdroj „41“ (viď. tabuľku)

Názov položky ekonomickej klasifikácie

Rok 2020

Rok 2021

 

eur

eur

Interiérové vybavenie

1 607,52

0,00

Výpočtová technika

0,00

236,00

Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie

1 284,14

1 811,16

Všeobecný materiál + kancelárske a propagačné potreby

21 292,78

5 205,09

Tlačivá + Ponický spravodajca

2 171,65

2 700,13

Kosačky, píly - materiál

171,89

150,59

Pracovné odevy, rukavice a pod.

264,52

327,72

Knihy, časopisy, noviny, el. príručky a pod.

465,50

185,00

Palivá ako zdroj energie (pre  kosačky, píly)

599,63

250,47

Reprezentačné

1 276,96

1 474,51

Licencie

986,40

1 683,40

Materiál – požiarna ochrana

325,46

1 074,02

Materiál – športové akcie

0,00

2 516,24

Kultúrne domy + OZS drobný materiál

42,00

474,55

Obecná knižnica, knihy

317,21

627,43

Školské pomôcky pre prvákov z rozpočtu obce

510,12

807,70

Dôchodci – vitamíny

0,00

410,44

Sociálna pomoc

1 656,64

1 959,24

Materiál-kultúrne akcie: Fašiangy, Ponická fujarka, Mikuláš a pod.

5 252,49

1 563,35

SPOZ, uvítanie detí, svadby a pod.

581,92

1 389,86

Materiál – COVID-19 respirátory, vitamíny pre občanov

4 868,89

7 774,22

Ostatný materiál + (z dotácií zo ŠR)

9 481,10

17 935,63

Materiálové náklady spolu čerpanie :

53 156,82

50 556,75

 

 

 

 

Dopravné 

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

13 950,00

14 799,11

12 753,68                 

15 484,30

105

V tejto položke sú zahrnuté napr. výdavky na servis a údržbu služobných automobilov a požiarnej techniky, v celkovej sume 6 717,27 eur, výdavky na  pohonné  hmoty pre služobné automobily, traktor a požiarne vozidlá v sume 5 755,99  eur, poistenie vozidiel v sume 1 445,52  eur, prepravné vo výške 1 524,52 € a ostatné náklady v sume 41,00 eur.

 

Rutinná a štandardná údržba

 

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

121 200,00

135 283,57

47 927,01

32 847,19

24

V tejto položke ekonomickej klasifikácie  sú zahrnuté výdavky na údržbu a opravu  strojov, prístrojov  a zariadení,  údržbu ciest a rigolov, údržbu budov, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a verejnej zelene, zimnú údržbu ciest, údržbu detských ihrísk, cintorínov, vežových hodín, miestneho rozhlasu a pod. Niektoré významné položky tejto ekonomickej klasifikácie:  údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene v sume 6 136,96 eur,  údržba ciest a rigolov v hodnote 5 930,82 eur, údržba miestneho rozhlasu v sume 539,18 eur, údržba budov 7 302,86 eur, zimná údržba ciest v hodnote 4 049,74 eur, údržba strojov, prístrojov a zariadení v hodnote 1 168,13 eur, údržba verejného osvetlenia v hodnote 917,98 eur,  obnova Pamätníka Bôrovie – dotácia v sume 1 700,00 eur, údržba zabezpečovacej techniky v sume 480,00 eur, údržba softvéru a aplikácií 892,94 eur, údržba detských ihrísk 3 228,58 eur a údržba vežových hodín 500,00 eur.

 

Nájomné za nájom

Prenájom rohoží OcÚ a terminálu v sume 1 619,12 eur a prenájom budovy ZŠ na MOM  zo ŠR 7 050,00 € v celkovej sume 8 669,12 €.

 

Služby

 

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

171 600,00

180 006,00

112 973,04

137 716,56

77

 

 

 

 

 

V tejto položke ekonomickej klasifikácie  sú zahrnuté výdavky za všeobecné, ako aj špeciálne služby, ktoré sú obstarávané dodávateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce. Jedná sa napr. o právnické služby, služby požiarneho technika,  audítorské služby, zabezpečovanie a údržbu systému IT, za propagáciu,  koncesionárske poplatky, stravovanie, poistenie, poplatky banke,  geodetické práce,  revízie, posudky,  odmeny- dohody, prídel do sociálneho fondu, ďalej sú v tejto skupine zaradené výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou, napr. akcia : Folklórny večer „Pozdola tých Poník“,  výdavky na školenia, kurzy a semináre, poplatky za uloženie a vývoz odpadu, vratky a pod.    

Niektoré významné položky tejto ekonomickej klasifikácie : školenia, kurzy, semináre v hodnote  586,60 eur,  propagácia v hodnote 999,60 eur, poplatky za vývoz a uloženie odpadu v celkovej sume 48 037,16 eur,  služby za servis a údržbu informačnej techniky, služby právnikovi, služby auditu a pod. v sume 13 930,12 eur,  geodetické a projektové práce v sume 19 620,00 eur, štúdie, expertízy a posudky v sume 3 780,00 eur, odmeny poslancom a členom komisií vo výške 2 580,00 eur,  vyplatené odmeny - dohody za vykonané práce osobám pracujúcim na základe Dohody o pracovnej činnosti, alebo Dohody o vykonaní práce napr. knižnica, veliteľ hasičského zboru, údržba vežových hodín, údržba športového areálu na Horedoliní,  redaktorka miestnych novín,  kronikár a pod.   v hodnote 10 195,24 eur, stravovanie 11 084,46 eur, prídel do sociálneho fondu 1 886,99 eur, folklórny večer „Pozdola tých Poník“  3 443,68 eur, všeobecné služby (revízie, posudky) 2 332,67 eur, rodinné prídavky 1 140,40 eur (refundácia zo ŠR), príkazné zmluvy na testovanie COVID 9 250,00 eur  (refundácia zo ŠR), poistenie majetku obce a pod. v sume  4 798,21 eur a ostatné výdavky tejto ekonomickej klasifikácie v sume 4 051,43 eur.

Bežné transfery

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

49 550,00

57 233,00

42 734,07

42 985,44

75

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Bežné transfery predstavovali prevod finančných prostriedkov  z rozpočtu obce pre neziskové organizácie a občianske združenia v obci Poniky  na základe ich žiadosti vo výške 12 550,00 eur,  transfery na členské príspevky vo výške 3 248,73 eur, odstupné vo výške 1 436,80 eur, na odchodné vo výške 1 876,00 eur,   príspevky seniorom vo výške 3 180,00 eur, na nemocenské dávky vo výške 820,93 eur, Základnej umeleckej škole Stožok bola poskytnutá finančná dotácia v sume 15 600,00 eur, na stavebný úrad dotácia zo ŠR vo výške 1 007,48 eur a spoločnému stavebnému úradu z rozpočtu obce vo výške  3 265,50 eur.

Kapitálové výdavky

 

Rozpočet schválený

eur

Rozpočet upravený

eur

Skutočnosť

k 31.12.2020

eur

Skutočnosť

k 31.12.2021

eur

% plnenia

46 616,00

50 018,00

256 815,21

106 748,25

213

 

Výdavky kapitálového rozpočtu

Názov

 

Eur

Nákup gastrozariadenia pre ŠJ – dotácia

Z rozpočtu obce

5 000,00

622,00

WIFI pre obec

10 430,00

Osobný automobil Škoda Octavia Combi 4x4 odkúpený od š.p. Lesy SR

 

2 780,00

Projekty

10 620,00

Autobusové zastávky

15 707,98

Mobilné oplotenie kompostárne

1 886,69

IBV Poľná

25 737,20

Detské ihriská-rekonštrukcia a modernizácia

24 828,78

Rekonštrukcia a modernizácia VO

2 430,00

Telocvičňa pri ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky

6 705,60

Spolu

106 748,25

 

4. Výsledok  hospodárenia

Výsledkom hospodárenia je prebytok  vo výške 314 851,56 eur  zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozdielom celkových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových), vrátane príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie  Obce Poniky.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond

eur

Počiatočný stav   k 1.1.2021

140 012,82

Prírastky - z prebytku hospodárenia

0

               - ostatné prírastky

0

Úbytky - krytie schodku hospodárenia

0

               - ostatné úbytky

0

Konečný zostatok   k 31.12.2021

140 012,82

 

Sociálny fond (SF)

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o tvorbe a použití prostriedkov Sociálneho fondu č.2/2008

Sociálny fond

eur

Stav  k 01.01.2021

169,30

Prírastky - povinný prídel - 1%                  

1 886,99

Úbytky   - stravovanie

1 870,95                  

Konečný zostatok   k 31.12.2021

185,34

 

6.  Finančné usporiadanie vzťahov 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a VÚC :

Poskytovateľ

 

 

Účelové určenie grantu, transferu

bežné výdavky

Suma

poskytnutých
prostriedkov
v roku 2021

eur

Suma použitých prostriedkov

v roku 2021
eur

 

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

Ministerstvo vnútra SR

Vojnové hroby - dotácia

1 700,00

1 700,00

0

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny

Sociálne služby

1 149,20

1 149,20

0

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dotácia na zabezpečenie materiálno technického  vybavenia  DHZO

3 000,00

3 000,00

 

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy

Na úhradu nákladov preneseného výkonu št. správy na úseku- matrík

2 474,20

2 474,20

0

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy

Na evidenciu obyvateľov (REGOB)

513,15

513,15

0

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy

Na register adries

38,80

38,80

0

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu št. Správy na úseku stavebného poriadku

2 014,97

2 014,97

0

Ministerstvo vnútra SR

 

Na údržbu a opravu vojnových hrobov

107,40

107,40

0

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Miestne a účelové  komunikácie

67,18

67,18

0

Ministerstvo vnútra SR

 

Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

152,40

152,40

0

ÚPSV a R  Banská Bystrica

Rodinné prídavky

1 140,40

1 140,40

0

ÚPSV a R BB Banská Bystrica

Podpora zamestnávania UoZ § 50 j+52a)

97,70

17,24

97,70

17,24

 

0

Štatistický úrad SR

Dotácia na Sčítanie obyvateľov

4 062,08

4 062,08

0

Ministerstvo vnútra SR

COVID-19-celoplošné testovanie

34 380,00

34 380,00

0

Ministerstvo vnútra SR

COVID-NP MRK-projekt

13 261,05

13 261,05

0

ŠR-Enviromentálny fond

Dotácia kapitálová na stojiská a kontajnery

63 706,00

 

63 706,00

Spolu obec

 

127 881,71

64 175,71

63 706,00

 

 

 

 

 

Školstvo

 

 

 

Ministerstvo vnútra SR

Normatívne FP - školstvo

433 740,98

433 713,88

27,10

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP – dopravné

3 058,23

3 058,23

 

Ministerstvo vnútra SR

UMP – pedagogická prax

24,57

24,57

0

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP – školské potreby

2 413,00

2 413,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP – výchova a vzdelávanie MŠ

5 137,00

5 137,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Nenormatívne FP-výchova a vzdel. soc. znevýhodnení

550,00

550,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Lyžiarsky kurz

3 000,00

3 000,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Škola v prírode

0,00

0,00

0

Ministerstvo vnútra SR

„Špecifiká“

3 090,00

3 090,00

0

Ministerstvo vnútra SR

„ Čítame radi „

800,00

800,00

0

Ministerstvo vnútra SR

„ Spolu múdrejší „

7 050,00

7 050,00

0

ÚPSVaR  Banská Bystrica

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

24 028,80

24 028,80

0

Ministerstvo vnútra SR

 

MPC projekt AC1 

MPC projekt AC2

27 314,88

8 126,78

27 314,88

8 126,78

0

Spolu školstvo

 

518 334,24

518 307,14

27,10

 

Spolu celkom

 

 

646 215,95

 

582 482,85

 

63 733,10

 

Transfery a dotácie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Transfery na školstvo = príjem mala  obec ako zriaďovateľ, ktorá tieto finančné prostriedky previedla na Základnú školu s materskou školou Štefana Žáryho  Poniky (ďalej ZŠ s MŠ ŠŽ) a ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky  finančné prostriedky použila v súlade s ich účelom. Finančná dotácia vo výške 63 706,- eur, ktorá bola obci poskytnutá 28.12.2021 z Enviromentálneho fondu na stojiská a kontajnery,  bude použitá v roku 2022.

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 27,10 eur boli zo strany  ZŠ s MŠ ŠŽ  Poniky prevedené na konci roka 2021 na účet zriaďovateľa. V r. 2022 budú  ZŠ s MŠ ŠŽ vrátené aby mohli byť  použité do 31.03.2022.

Kapitálová dotácia na vybavenie školskej jedálne v sume 5 000,00 eur z roku 2020 bola použitá v roku 2021 a zúčtovaná do 31.03.2021.

 

 

 

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021          

Aktíva

Názov

Konečný zostatok

k  31.12.2021

eur

Konečný zostatok

k  31.12.2020

eur

Neobežný majetok spolu

10 770 782,85

10 735 228,58

Z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

10 383 192,18

10 347 637,91

Dlhodobý finančný majetok

387 590,67

387 590,67

Obežný majetok spolu: Z toho :  

1 433 410,60

1 234 541,06

Zúčtovanie medzi  subjektmi VS

779 420,74

830 381,90

Zásoby

594,72

8 396,40

Pohľadávky dlhodobé

0,00

                                           0,00

Pohľadávky krátkodobé

18 207,77

117 210,98

Finančný majetok (finančné účty)

635 187,37

278 551,78

Poskytnuté návratné  fin. výpomoci

dlhodobé

                0,00

                0,00

Poskytnuté návratné  fin. výpomoci

krátkodobé

                    0,00

                    0,00

Časové rozlíšenie

                 884,47

                 1 691,80

Spolu majetok

12 205 077,92

11 971 461,44

 

Dlhodobý finančný majetok tvoria podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Obecný podnik lesov spol. s r.o. Poniky vo výške  6 639,-eur,  akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. B. Bystrica, počet CP : 8 675, nominálna hodnota 34,00 eur za 1 akciu, celkom  vo výške 294 950,- eur, finančný vklad Združenie obcí Bioenergia Bystricko Tajov vo výške 86 001,67 eur.

Pohľadávky  daňové a nedaňové

Pohľadávky celkom  daňové a nedaňové           18 507,74

 • Opravné položky k pohľadávkam              299,97   

Spolu :18 207,77                

účet

Daňové

 

z toho :

 

 

 

Pohľadávky r.2021

 

 

 

Stavby FO- nedoplatok

31901

865,20

 

Pozemky FO-nedoplatok

31902

308,22

 

Pozemky PO-nedoplatok

31903

250,30

 

Byt - nedoplatok

31906

11,86

 

Psy - nedoplatok

31905

155,75

 

Komunálny odpad (KO) - nedoplatok

31912

3 883,81

 

KO podnikatelia - nedoplatok

31914

269,18

 

Spolu daňové za r. 2021

 

5 744,32

 

Pohľadávky minulé roky

 

 

 

Stavby - nedoplatok

31908

906,40

 

Pozemky - nedoplatok

31909

733,44

 

Psy - nedoplatok

31910

260,04

 

Komunálny odpad  - nedoplatok

31913

5 797,33

 

Spolu daňové minulé roky

 

7 697,21

 

Nedaňové za rok 2021

 

 

 

Prenájom pozemkov (okrem OPL, s.r.o. Poniky)- pohľadávka

31804

      5 042,21

 

Ostatné pohľadávky (odberateľské faktúry)

318

24,00

 

Spolu nedaňové za rok 2021

 

5 066,21

 

 

P A S Í V A

Názov

Konečný zostatok

k  31.12.2021

eur

Konečný zostatok

k  31.12.2020

eur

Vlastné imanie

Z toho :

11 323 829,76

11 161 049,12

Oceňovacie rozdiely

6 992,97

6 992,97

Fondy účtovnej jednotky

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

                  11 316 836,79  

                  11 154 056,15  

Záväzky                                      z toho:

163 328,64

37 899,36

rezervy

1 000,00

1 000,00

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

63 733,10

6 857,31

Dlhodobé záväzky

185,34

169,30

Krátkodobé záväzky

98 410,20 

29 872,75 

Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

717 919,52

772 512,96

Vlastné imanie a záväzky spolu

 •  
 •  

 

Krátkodobé záväzky predstavujú nevyfakturované dodávky a ostatné záväzky, ktoré tvoria mzdy a odvody za mesiac december 2021. Dlhodobé záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu.

 

8. Prehľad o stave  a vývoji dlhu

Obec Poniky nemá k 31.12.2021 žiadne úvery.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  podľa §7 ods. 4 a §8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov

Obec Poniky v roku 2021  poskytla z rozpočtu obce  dotácie nasledovným organizáciám:

 • ŠK OPL Poniky –- na činnosť športového klubu   ŠK OPL Poniky  v sume  11 250,00  eur.
 • PZ Bukovina Poniky – na nákup chladiarenského zariadenia na uskladnenie tiel diviakov v sume 800,00 eur.
 • ZO SZPB Poniky na zabezpečenie činnosti organizácie v sume 500,00 eur.
 • Základnej umeleckej škole Stožok- elokované pracovisko Poniky, účelová dotácia na výdavky na mzdy a odvody poistného zamestnancov v sume 15 600,00 eur.

Poskytnuté dotácie boli schválené dňa 15.12.2020 uznesením č. 157/2020, bod 7 B)  v rámci rozpočtu Obce Poniky na rok 2021  v položke Transfery organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám.

 

10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti

Obec Poniky k 31.12.2021 nemá  zriadené žiadne príspevkové organizácie.

11.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Poniky k 31.12.2021 nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

Záverečný účet obce Poniky za rok 2021

Bežné príjmy spolu  

z toho:

1 849 130,88

 

Bežné príjmy obce

1 761 372,71

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

87 758,17

Bežné výdavky spolu

Z toho :

1 439 567,37

Bežné výdavky obce

616 331,07

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

823 236,30

Prebytok bežného rozpočtu

409 563,51

Kapitálové príjmy  obec 

Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

75 769,40

 

0,00

Kapitálové výdavky obec

Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia

106 748,25

            0,00

Schodok kapitálového rozpočtu                 

                                -30 978,85

Prebytok  rozpočtu

378 584,66

Odpočet  štátnych účelových prostriedkov

-63 733,10

Prebytok  rozpočtu spolu :

314 851,56

Príjmy finančných operácií - obec

106 857,31

Príjmy finančných operácií – Základná škola s MŠ ŠŽ

18 241,12

Príjmy finančných operácií  spolu :

125 098,43

Výdavky finančných operácií

0,00

Hospodárenie z finančných operácií

125 098,43

Hospodárenie obce po odpočítaní štátnych účelových prostriedkov  je  prebytok  rozpočtu

314 851,56

 

V Ponikách, 06.05.2022

Vypracovala: Božena Bukvajová

Predkladá : Ing. Jana Ondrejková, starostka obce

Vyvesené : 12.5.2022

 

 

 

Prílohy

Záverečný účet za rok 2021 D.pdf

Záverečný účet za rok 2021 D.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 930,15 kB
Dátum vloženia: 12. 5. 2022 11:36
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 5. 2022 11:45
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 364
TÝŽDEŇ: 2199
CELKOM: 609163