Navigácia

Obsah

Začatie konania o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri „Rúbane“ - verejná vyhláška

Typ: ostatné
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 a 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, § 74 ods. 1 písm. c) a § 13 ods. 5 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o 

Vyhláška vo formáte PDF (83.91 kB)

 

Naše číslo OU-BB-PLO2-2021/005213-003

Vybavuje/linkaIng. Miroslav Čunderlík/

048/4306430

B​a​n​s​k​á​ B​y​s​t​r​i​c​a​ 19. 02. 2021

Vec: Začatie konania o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri „Rúbane“ - verejná vyhláška


Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 a 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, § 74 ods. 1 písm. c) a § 13 ods. 5 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) a v súlade s § 18 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len správny zákon) týmto oznamuje začatie konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri „Rúbane“. Vyššie zmienené konanie bolo začaté dňom 17. 02. 2021 z dôvodu zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru „Rúbane“ podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o poľovníctve, t. j. uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená. Zmluva o užívaní poľovného revíru „Rúbane“ zanikla ku dňu 16. 02. 2021.

Toto oznámenie sa podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve a § 26 správneho zákona doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli, na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk a v obciach Ľubietová, Strelníky, Povrazník, Poniky, Slovenská Ľupča a Brusno po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

 

Doručuje sa

1. Obecný úrad Ľubietová s tým, aby vykonal vyvesenie tejto vyhlášky po dobu 15 dní a tunajšiemu odboru potvrdil začiatok a koniec vyvesenia

2. Obecný úrad Strelníky s tým, aby vykonal vyvesenie tejto vyhlášky po dobu 15 dní a tunajšiemu odboru potvrdil začiatok a koniec vyvesenia

3. Obecný úrad Povrazník s tým, aby vykonal vyvesenie tejto vyhlášky po dobu 15 dní a tunajšiemu odboru potvrdil začiatok a koniec vyvesenia

4. Obecný úrad Poniky s tým, aby vykonal vyvesenie tejto vyhlášky po dobu 15 dní a tunajšiemu odboru potvrdil začiatok a koniec vyvesenia

5. Obecný úrad Slovenská Ľupča s tým, aby vykonal vyvesenie tejto vyhlášky po dobu 15 dní a tunajšiemu odboru potvrdil začiatok a koniec vyvesenia

6. Obecný úrad Brusno s tým, aby vykonal vyvesenie tejto vyhlášky po dobu 15 dní a tunajšiemu odboru potvrdil začiatok a koniec vyvesenia

7. Vlastníci poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Rúbane prostredníctvom tejto verejnej vyhlášky:

Obec Ľubietová, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod, Hlavná 5, 976 96 Medzibrod
Obec Strelníky, 976 55 Strelníky
Poľnohospodárske družstvo "Bukovina", Strelníky, 976 55 Strelníky
LESY Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica 
Rafaj Ivan, Dobšinského 13, 974 01 Banská Bystrica
Rosenberger Ľudovít, Mlynárska 290/33, 976 55 Ľubietová 
AGROMEPA s. r. o., Slovenská Ľupča 989, 976 13 Slovenská Ľupča
Blatnická Helena r. Filadelfiová, Ľubietová 423, 976 55 Ľubietová
Tokár Emil, Ing., a  Elena Tokárová r. Dunajská, Kollárova 7, 974 01 Banská Bystrica
Majer Ján, Strelníky 128, 976 55 Ľubietová
Kováčová Elena, Strelníky 186, 976 55 Ľubietová
Čiefová Anna r. Majerová, ČSA 127/125, 962 23 Očová
Kútny Stanislav, J. J. Kmeťa 83/80, 976 55 Ľubietová
Messerschmidt Jaroslav, Hartlstrasse 53, 863 16 Friedberg, SRN
Košč Peter, Bernolákova 43, 974 05 Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Hronec Ján, Strelníky 160, 976 55 Ľubietová
Potančok Milan, J. J. Kmeťa 41/15, 976 55 Ľubietová
Garajová Zora r. Hudecová, Ľubietová 201, 976 55 Ľubietová
Fellner Stanislav, THK 1287/25, 974 04 Banská Bystrica
Lichner Igor, Javorová 6456/3, 974 09 Banská Bystrica
Čief Ján, Trieda Dukelských Hrdinov 442/25, 976 46 Valaská
Purgat Róbert, Strelníky 67, 976 55 Ľubietová
Čief Ján, Strelníky 278, 976 55 Ľubietová
Majerová Elena r. Hroncová, Strelníky 1, 976 55 Ľubietová
Hronec Miroslav, Ľubietová 330, 976 55 Ľubietová
Pavlovičová Danka, Mgr., r. Černáková, Ladislava Novomeského 1229/6, 977 01 Brezno
Chriašteľová Anna r. Hroncová, Strelníky 217, 976 55 Ľubietová
Celer Peter, Rudohorská 6447/24, 974 11 Banská Bystrica
Poliak Ondrej, Na Hlinku 333/8, 976 33 Poniky
Hroncová Mária r. Majerová, Strelníky 65, 976 55 Ľubietová
Kantor Ivan, Povrazník 6, 976 55 Ľubietová
Majer Miroslav, Strelníky 39, 976 55 Ľubietová
Majerová Helena r. Blatnická, Banícka 353/2, 976 55 Ľubietová
Ďurec Peter, Ing., Partizánska 457/50, 039 01 Turčianske Teplice
Debnárová Elena r. Štubniaková, Strelníky 256, 976 55 Ľubietová
Jančík Igor, Ing., J. Dudu 1980/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kováčová Anna r. Potančoková, Strelníky 56, 976 55 Ľubietová
Čiefová Anna r. Čiefová, Strelníky 299, 976 55 Ľubietová
Vozáriková Hedviga, Ing., r. Štubniaková, Opatovce na Nitrou 501, 972 12 Opatovce nad Nitrou
Onrejko Stanislav, Kráľovohoľská 15, 974 11 Banská Bystrica
Sauka Miloš, Debnárska 258/37, 976 55 Ľubietová
Kováčiková Božena r. Uhríková, Ľubietová 339, 976 55 Ľubietová
Ďurečka Ladislav, Povrazník 75, 976 55 Ľubietová
Koller Igor, Ladislava Novomeského 1229/5, 977 01 Brezno
Teplíková Anna r. Hroncová, Ďumbierska 12, 974 11 Banská Bystrica
Bódiová Dana, Ing., r. Nemcová, Krpelná 1084/26, 962 12 Detva
Majer František, 1. mája 389/3, 976 13 Slovenská Ľupča
Matula Ján, Strelníky 174, 976 55 Ľubietová
Šuhajda Ján, Sadová 9, 976 13 Slovenská Ľupča
Kordík Dušan, Ing., Rovniankova 1660/6, 851 02 Bratislava
Jahoda Miloš, Ing., a Milena Jahodová r. Ďurčíková, Močilie 374/14, 976 55 Ľubietová
Majer Ondrej, Nemčianska cesta 27, 974 01 Nemce
Lamperová Anna r. Majerová, Mlynárska 326/15, 976 55 Ľubietová
Filadelfiová Anna r. Potančoková, Povrazník 53, 976 55 Ľubietová
Evanjelický cirkevný zbor a. v. Ľubietová, 976 55 Ľubietová
Purgátová Anna r. Majerová, Strelníky 129, 976 55 Ľubietová
BAUTRADE-IN, s. r. o., Podlipa 555/15, 976 55 Ľubietová
Kútny Ján a Zuzana Kútna r. Ďuriančíková, Ľubietová 316, 976 55 Ľubietová
Majer Miroslav, Ing., Lučatín 141, 976 61 Lučatín
Paučulová Miroslava r. Helexová, Debnárska 262/42, 976 55 Ľubietová
Rafaj Ondrej, Strelníky 219,  976 55 Ľubietová
Kantorová Anna r. Rosenbergerová, Povrazník 20, 976 55 Ľubietová
Löffler Řičánková Iveta, RNDr., r. Beníková, Fedáková 3154/36, 841 02 Bratislava
Majerová Darina r. Majerová, Strelníky 119, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Lučatín 198, 976 61 Lučatín
Majer Ján, Zábava 487/10, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Kráľovohoľská 6148/13, 974 11 Banská Bystrica
Debnár Matej, Strelníky 265, 976 55 Ľubietová
Kantorová Jana r. Majerová, Povrazník 6, 976 55 Ľubietová
Vido Ján, Ing., 960 01 Zvolen
Hrašková Zuzana r. Debnárová, Strelníky 260, 976 55 Ľubietová
Macková Anna r. Potančoková, Povrazník 64, 976 55 Ľubietová
Majerová Viera r. Šuhajdová, Strelníky 167, 976 55 Ľubietová
Sásiková Viera r. Lokšová, Strelníky 229, 976 55 Ľubietová
Čiefová  Mária r. Majerová, Strelníky 189, 976 55 Ľubietová
Hroncová Vlasta r. Kováčová, Strelníky 160, 976 55 Ľubietová
Hiadlovská Viera, Rôšt 481/6, 976 55 Ľubietová
Potančoková Anna r. Čiefová, Strelníky 192, 976 55 Ľubietová
Ignjatovičová Dana, MUDr., r. Ďurčíková, Bakossova 1693/36, 974 01 Banská Bystrica
Vízner Jozef, Rôšt 147/12, 976 55 Ľubietová
Majer Juraj, Strelníky 88, 976 55 Ľubietová
Potančok Ján, Strelníky 91, 976 55 Ľubietová
Rnduška Miroslav, Ing., Mýtna 13, 811 07 Bratislava
Hudecová Alena r. Majnholdová, Krčulova 1199/10, 977 01 Brezno
Majerová Anna r. Fajferová, Moskovská 517/30, 974 05 Banská Bystrica
Holka Róbert, Ing., Červená hora 1627/60, 963 01 Krupina
Dinová Elena r. Fajferová, Šalkovská 1899/15, 974 01 Šalková
Valaskajová Elena, Strelníky 266, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, J. J. Kmeťa 46/36, 976 55 Ľubietová
Purgat Miroslav, Strelníky 129, 976 55 Ľubietová
Pohorelcová Elena, Strelníky 92, 976 55 Ľubietová
Štubniaková Ann r. Debnárová, Strelníky 214, 976 55 Ľubietová
Purgat Ondrej, Strelníky 75, 976 55 Ľubietová
Kováčová Jolana r. Kováčová, Bernoláková 5999/24, 974 01 Banská Bystrica
Kohárová Iveta, Mgr.,  r. Černáková, Komenského 488/100, 976 66 Polomka
Potančoková Anna r. Štubniaková, Strelníky 274, 976 55 Ľubietová
Kováč Juraj, Platanova 3287/31, 010 07 Žilina
Jamriška Ivan, Mgr., Bulharská 5560/76, 821 04 Bratislava
Majer Dušan, Strelníky 225, 976 55 Ľubietová
Purgat Ján, Strelníky 139, 976 55 Ľubietová
Buranová Darina r. Hudecová, MUDr., Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
Filadelfiová Elena r. Kováčová, Strelníky 7, 976 55 Ľubietová 
Řeháková Zuzana r. Majerová, Strelníky 62, 976 55 Ľubietová
Búgelová Daniela r. Matejková, Podlipa 441/8, 976 55 Ľubietová
Hrabčíková Jolana r. Majerová, F. Mazurova 6, 976 13 Slovenská Ľupča
Blatnický Bruno, Ľubietová 423, 976 55 Ľubietová
Majerová Magda, Strelníky 232, 976 55 Ľubietová
Filadelfi Milan, Ing., Dohnányho 7, 821 08 Bratislava
Štubniaková Anna r. Kováčová, Strelníky 163, 976 55 Ľubietová
Vráb Milan, 1. mája 369/12, 976 13 Slovenská Ľupča
Donovalová Jarmila, Golianova 6, 974 01 Banská Bystrica
Koščová Anna r. Čiefová, Strelníky 53, 976 55 Ľubietová
Dimoš Karol, Strelníky 258, 976 55 Ľubietová
Potančok Vladimír, Kolkáreň 27/33, 976 81 Podbrezová
Majer Ivan, Strelníky 292, 976 55 Ľubietová
Pilčík Ivan, Hrnčiarske Zalužany 323, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
Krajčiová Alžbeta r. Potančoková, Nálepkova 1188/5, 977 01 Brezno
Majer Dušan, Strelníky 266, 976 55 Ľubietová
Potančok Branislav, MUDr., Studenohorská 2083/51, 841 03 Bratislava
Ďurčík Ján, Strelníky 115, 976 55 Ľubietová
Jamriška Vladimír, Ing., Ševčenkova 1070/18, 851 01 Bratislava
Potančoková Anna r. Majerová, Povrazník 41, 976 55 Ľubietová
Palágyiová Marta r. Pohorelcová, Strelníky 92, 976 55 Ľubietová
Obec Povrazník, Povrazník 22, 976 55 Ľubietová
Debnár Miroslav, Strelníky 239, 976 55 Ľubietová
Beličková Ľubica, Ľubietová 296, 976 55 Ľubietová
Majerová Miroslava r. Halecká, Partizánska cesta 1588/62, 974 01 Banská Bystrica
Poliak Stanislav, Krčulova 1120/23, 977 01 Brezno
Blatnický Zdenko, Zábava 423/5, 976 55 Ľubietová
Majer Ivan, Tulská 89, 974 04 Banská Bystrica
Predajnianska Anna, Povrazník 34, 976 55 Ľubietová
Hiadlovský Ján, Tatranská 11, 974 11 Banská Bystrica
Majerová Zuzana r. Čiašová, Povrazník 37, 976 55 Ľubietová
Majerová Elena r. Majerová, Strelníky 140, 976 55 Ľubietová
Lacová Elena r. Holíková, Nám. V. Dunajského 357/10, 976 55 Ľubietová
Chriašteľová Jana r. Majerová, Strelníky 217, 976 55 Ľubietová
Majerová Anna r. Majerová, Povrazník 8, 976 55 Ľubietová
Štubniak Ondrej, Debnárska 244/24, 976 55 Ľubietová
Rafajová Mária r. Majerová, Strelníky 85, 976 55 Ľubietová
Fellner Miroslav, Debnárska 224/5, 976 55 Ľubietová
Tatáriková Elena, Strelníky 308, 976 55 Ľubietová
Filadelfiová Denisa r. Filadelfiová, Mlynárska 264/26, 976 55 Ľubietová
Majer Emil, Strelníky 14, 976 55 Ľubietová
Kordík Miloš, Ing., Oremburská 2321/8, 974 04 Banská Bystrica
Kováč Ján, Strelníky 186, 976 55 Ľubietová
Potančok Michal, Povrazník 39, 976 55 Ľubietová
Majerová Katarína r. Majerová, Strelníky 161, 976 55 Ľubietová
Mikuláš Ondrej, Bernolákova 43, 974 05 Banská Bystrica
Kováč Ivan, Strelníky 233, 976 55 Ľubietová
Hudec Ľubomír, Ing., Liptovský Peter 256, 033 01 Liptovský Peter
Kajba Jakub, Ružová 3699/2, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová
Hroncová Emília r. Turčanová, Strelníky 90, 976 55 Ľubietová
Kajba Matúš, Vajano 9407, 974 01 Riečka
Majerová Beata r. Holíková, Strelníky 246, 976 55 Ľubietová
Magna Dávid, Na Vladárke 51/28, 976 33 Poniky
Drašnarová Janka, Bc., r. Štiefelová, Ľuda Ondrejova 2343/41, 974 01 Banská Bystrica
Ondrová Viera r. Krajčiová, Povrazník 58, 976 55 Ľubietová
Čief Dušan, Strelníky 306, 976 55 Ľubietová
Tagajová Vilma r. Krajčiová, Kolkáreň 29/37, 976 81 Podbrezová
Matula Ondrej, Strelníky 126, 976 55 Ľubietová
Holík Ján, Za nožiarňou 639/5, 976 13 Slovenská Ľupča
Chebeň Jaroslav, Chabenecká 5191/2, 974 01 Banská Bystrica
Majer Ján, Strelníky 216, 976 55 Ľubietová
Chriašteľ Ján, Strelníky 217, 976 55 Ľubietová
Štubniak Jaroslav, Strelníky 224, 976 55 Ľubietová
Potančok Juraj, Strelníky 40, 976 55 Ľubietová
Lamperová Dana r. Majerová, Strelníky 155, 976 55 Ľubietová
Kantor Vladimír, Povrazník 20, 976 55 Ľubietová
Paľovčík Tomáš, Nová Zábava 471/11, 976 55 Ľubietová
Paľovčíková Jana r. Čiašová, Nová Zábava 471/11, 976 55 Ľubietová
Majerová Júlia r. Filadelfiová, Ľubietová 239, 976 55 Ľubietová
Chriašteľ Vladimír, Mlynárska 287/39, 976 55 Ľubietová
Štubniaková Lenka r. Štubniaková, Malá Strana 283/22, 962 01 Zvolenská Slatina
Szögediová Viera, Licince 60, 049 14 Licince
Fellnerová Zdenka r. Balážová, THK 1287/25, 974 04 Banská Bystrica
Kordík Kamil, Ľubietová 25, 976 55 Ľubietová
Lichner Ľubomír, Hrnčiarska 191/13, 976 55 Ľubietová
Chriašteľová Anna, Strelníky 18, 976 55 Ľubietová
Škrovinová Marta r. Predajnianska, Hradby 75/3, 977 01 Brezno
Predajniansky Ján, Bernolákova 6024/52, 974 05 Banská Bystrica
Klementis Ladislav, Ing., Na barine 2978/15, 841 03 Bratislava
Čief Dušan, Strelníky 311, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Povrazník 37, 976 55 Ľubietová
Hroncová Ľubica r. Majerová, Strelníky 49, 976 55 Ľubietová 
Majerová Zuzana r. Chriašteľová, Podlavická cesta 86, 974 01 Banská Bystrica
Svitáková Elena r. Helexová, Podlavická cesta 8, 974 09 Banská Bystrica
Lamperová Miroslava r. Vidová, Strelníky 87, 976 55 Ľubietová
Polóny Igor, Strelníky 212, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Strelníky 114, 976 55 Ľubietová
Lichner Miroslav, Ing., kpt. Nálepku 13, 040 01 Košice
Ivanov Gaston, Ing., a Marianna Ivanovová, Ing., r. Dianová, Podháj 31, 974 05 Banská Bystrica
Veselová Emília r. Predajnianska, Gerlachovská 5026/12, 974 01 Banská Bystrica
Ivanič Ľudovít, Ľubietová 260, 976 55 Ľubietová
Kiš Pavel, Kalinčiakova 17, 974 05 Banská Bystrica
Hudec Ladislav, Ing., Tulská 65, 974 04 Banská Bystrica
Giertlová Soňa r. Štubniaková, Strelníky 165, 976 55 Ľubietová
Černák Pavol, Hrádza 94/78, Michalová 976 57 
Majer Ivan, 9. mája 34, 977 01 Brezno
Adamová Danuša r. Čiefová, Tatranská 93, 974 11 Banská Bystrica
Hiadlovský Peter, Ing., Hlaváčikova 3110/6, 841 05 Bratislava
Kováčiková Anna r. Kováčiková, Banícka 17, 976 55 Ľubietová
Willwéberová Elena r. Majerová, Starohorská 6160/41, 974 11 Banská Bystrica
Diková Marta, Mgr., Tulská 15, 974 04 Banská Bystrica
Vargová Darina r. Nikolajová, Herlianska 131/18, 845 45 Bratislava
Tomášiková Marta r. Chriašteľová, Za Ďanacou 72, 976 13 Slovenská Ľupča
Gúčiková Alena, Ing., r. Mráziková, 28. októbra 1170/15, 911 01 Trenčín 
Majerová Anna r. Filadelfiová, Ľubietová 381, 976 55 Ľubietová
Mandyčevská Katarína r. Mandyčevská, Ľubietová 507, 976 55 Ľubietová
Senček Juraj, Jasenie 348, 976 75 Jasenie
Majer Miroslav, Mgr., Strelníky 43, 976 55 Ľubietová
Turčan Ján, Strelníky 64, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Hrnčiarska 190/14, 976 55 Ľubietová
Kováčová Jarmila r. Kováčová, Lučatín 109, 976 61 Lučatín
Potančok Ján, Ing., Zádubnie 93, 010 01 Žilina
Majerová Jana r. Majerová, Hrnčiarska 198/7, 976 55 Ľubietová
Celder Michal, Ing., Josef Gangl Str. 15, 40 61 Pasching, Rakúska republika
Cibulka Miloš, Pod Kozákom 704/3, 962 31 Sliač
Rafaj Ján, Strelníky 109, 976 55 Ľubietová
Tauchýnová Helena, Ľubietová 337, 976 55 Ľubietová
Letrichová Oľga, Pieninská 25, 974 11 Banská Bystrica
Majerová Elena r. Potančoková, Lučatín 2, 976 61 Lučatín
Turský Ivan, Ing., Bartoškova 124/7, 831 02 Bratislava
Majer Jozef, Strelníky 161, 976 55 Ľubietová
Števulová Martina r. Mazalová, Školská 30, 974 01 Banská Bystrica
Čief Ivan, Strelníky 263, 976 55 Ľubietová
Lapínová Katarína, Mgr., r. Lapinová, L. Novomeského 1231/15, 977 01 Brezno
Hronec Ján, Strelníky 37, 976 55 Ľubietová
Majerová Emília r. Holíková, Podlipa 470/7, 976 55 Ľubietová
Potančoková Zuzana, Strelníky 91, 976 55 Ľubietová
Hudec Ľubomír, Lánska 949/4, 017 01 Považská Bystrica
Ivaničová Iveta r. Ivaničová, Trieda Dukelských Hrdinov 440/9, 976 46 Valaská
Vachová Milena, Mgr., r. Filadelfiová, Tulská 5276/43, 974 04 Banská Bystrica
Kováč Ján, Jasenie 371, 976 63 Jasenie
Ďurčík Ivan, Strelníky 293, 976 55 Ľubietová
Čief Ivan, Môlča 99, 974 01 Môlča
Šišiak Miroslav, Ing. arch., Tokajícka 93/16, 821 03 Bratislava
Olerínyová Ľubica r. Kmeťová, Medzi Vodami 210/19, 965 01 Žiar nad Hronom
Beniačová Viera r. Beniačová, Záhumnie 484/17, 976 55 Ľubietová
Hroncová Edita, Ľubietová 330, 976 55 Ľubietová
Lamperová Emília r. Filadelfiová, J. J. Kmeťa 79/66, 976 55 Ľubietová
Balážová Miroslava r. Kmeťová, Trieda Hradca Králové 4027/37, 974 04 Banská Bystrica
Oczková Stanislava, Ing., r. Lichnerová, Záhumenková 313/1, 736 01 Havířov, ČR
Melková Marta r. Majerová, Lučatín 162, 976 61 Lučatín
Hronec Martin, Smetanova 931, 334 01 Přeštice, ČR
Majerová Anna, Strelníky 105, 976 55 Ľubietová
Gálfyová Ľubica r. Alitisová, Vrbová 1782/20, 977 03 Brezno
Majerová Viera r. Čiefová, Strelníky 191, 976 55 Ľubietová
Štubniak Marek, Debnárska 242/21, 976 55 Ľubietová
Búliková Lýdia, Ing., r. Filadelfiová, Tatranská 59, 974 11 Banská Bystrica
Halajová Anna r. Hroncová, Matuškova 4, 976 31 Vlkanová
Pohorelcová Emília r. Filadelfiová, Podlipa 394/58, 976 55 Ľubietová
Potančok Ondrej, Ing., Dostojevského 10, 036 01 Martin
Lupták Martin, Lučatín 91, 976 61 Lučatín
Majerová Dana, Ing., r. Kolíková, J. J. Kmeťa 494/73, 976 55 Ľubietová
Potančoková Zuzana r. Lokšová, Povrazník 43, 976 55 Ľubietová (zom. 2000)
Sedlák Jozef a Zita Sedláková r. Vávrová, Ľubietová 459, 976 55 Ľubietová
Majerová Lýdia r. Potančoková, Strelníky 158, 976 55 Ľubietová
Budajová Ľubica, MUDr., r. Miková, Internátna 5626/65, 974 04 Banská Bystrica
Majerová Viera, Strelníky 301, 976 55 Ľubietová
Kollárová Irena, Starohorská 12, 974 11 Banská Bystrica
Giertlová Anna r. Ondrejkovičová, Ponická cesta 3/2, 976 33 Poniky – Ponická Lehôtka
Majer Ivan, Strelníky 271, 976 55 Ľubietová
Korunka Milan, Ľubietová 157, 976 55 Ľubietová
Šimúnová Zita, Ľubietová 35, 976 55 Ľubietová
Sýkorová Eva r. Potančoková, Strážovská 6331/5, 974 11 Banská Bystrica
Katriak Ivan, Ing., Malinovského 1108/11, 977 01 Brezno
Sečkárová Jana r. Hroncová, Strelníky 90, 976 55 Ľubietová
Daxnerová Zuzana r. Daxnerová, Strelníky 123, 976 55 Ľubietová
Lacika Dušan, Ing., Internátna 3512/32, 974 04 Banská Bystrica
Mintálová Daniela r. Laciková, Wilsonova 3, 811 07 Bratislava
Chládek Bohumír, Hrnčiarska 176/29, 976 55 Ľubietová
Majer Zdenek, Strelníky 253, 976 55 Ľubietová
Hanus Matej, PhDr., Mičinská cesta 3920/32, 974 01 Banská Bystrica
Čiefová Elena r. Víznerová, Strelníky 5, 976 55 Ľubietová
Majerová Anna r. Majerová, Strelníky 68, 976 55 Ľubietová
Hronec Ivan, Breznička 24, 985 02 Breznička
Pavlíková Ľubica, Ing., r. Rečlová, Nálepku 762/12, 976 97 Nemecká
Holíková Anna r. Debnárová, Podlipa 469/9, 976 55 Ľubietová
Čief Miroslav, Ľaliová 28, 976 31 Vlkanová
Madoš Ondrej, Ing., Strelníky 67, 976 55 Ľubietová
Klimentová Oľga r. Hudecová, J. Jesenského 2321/21, 954 01 Topolčany
Kováč Ivan, Povrazník 78, 976 55 Ľubietová
Obec Ľubietová
Homoľa Milan, Toryská 5053/3, 821 07 Bratislava
Majer Igor, Dolná Mičiná 41, 974 01 Banská Bystrica
Hronec Ján, Strelníky 49, 976 55 Ľubietová
Petríková Jana r. Ondrejková, Hlavná ulica 566/121, 976 37 Hrochoť
Aszalayová Miroslava, MUDr., r. Miková, Seidlova 469/7, 142 00 Praha – Kamýk, ČR
Palička Miloš, Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica
Longauerová Marta, Družby 25, 974 04 Banská Bystrica
Čief Juraj, Kamenná 1140/38, 949 01 Nitra
Filadelfi Vlastimil, Huta 126/4, 976 55 Ľubietová
Predajniansky Ján. Povrazník 34, 976 55 Ľubietová
Majerová Danka r. Hroncová, Strelníky 297, 976 55 Ľubietová
Predajniansky Milan, Cesta k Nemocnici 1727/27, 974 01 Banská Bystrica
Majer Ivan a Milena Majerová r. Majerová, Rôšt 496/9, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Thurzova 434/6, 036 01 Martin
Filadelfi Milan, MVDr., Osloboditeľov 4, 976 66 Polomka
Majer Miroslav, Ing., Debnárska 239/18, 976 55 Ľubietová
Chriašteľ Ján, Bernolákova 6000/3, 974 01 Banská Bystrica
Majer Ivan, Ing., Strelníky 264, 976 55 Ľubietová
Rosenberger Ján, Ľubietová 349, 976 55 Ľubietová
Vetráková Katarína r. Lamperová, Hrnčiarska 181/23, 976 55 Ľubietová
Daniová Iva r. Majerová, Nám. T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, ČR
Žuffová Vlasta, Ing., r. Majerová, Hronsecká cesta 55/14, 976 31 Hronsek
Majerová Eleonóra, Ing., Šalgotarjánska 10, 974 04 Banská Bystrica
Steiger Janeta r. Kosmelová, Hauptstrasse 15, 085 88 Zihlschlacht, Švajčiarsko  
Patzeltová Marta r. Purgatová, Zábava 429/27, 976 55 Ľubietová
Kováč Ivan, Trieda SNP 1533/36, 974 01 Banská Bystrica
Jánošíková Katarína r. Rosenbergerová, Banícka 351/4, 976 55 Ľubietová
Majer Milan a Denisa Majerová r. Potančoková, Strelníky 54, 976 55 Ľubietová
Sedláčková Marta, Ľubietová 154, 976 55 Ľubietová
Viznerová Viola r. Labudová, Baltská 5172/5, 821 07 Bratislava
Majerová Anna r. Koscová, Družstevná ulica 195/11, 976 33 Poniky
Čief Marián, Lučatín 114, 976 61 Lučatín
Štubniak Ivan, Lučatín 147, 976 61 Lučatín
Kútny Peter, Ľubietová 39, 976 55 Ľubietová
Holík Vlastimil, Mgr., a Edita Holíková r. Krnáčová, Internátna 23, 974 04 Banská Bystrica
Majer Ondrej, Strelníky 167, 976 55 Ľubietová
Filadelfiová Kataína r. Filadelfiová, Ľubietová 198, 976 55 Ľubietová
Fajfer Jozef, Banícka 345/11, 976 55 Ľubietová
Hirková Klára r. Paličková, Ľubietová 145, 976 55 Ľubietová
Paličková Mária r. Simkovičová, Hrnčiarska 185/19, 976 55 Ľubietová
Korunková Darina r. Paličková, Hrnčiarska 157/37, 976 55 Ľubietová
Hronec Martin, Ing., Strelníky 111, 976 55 Ľubietová
Gašparovičová Soňa, Ing., r. Majerová, Ždiarska 24, 949 01 Nitra
Purgatová Anna r. Hroncová, Strelníky 130, 976 55 Ľubietová
Majerová Elena r. Mistríková, Moštenica 124, 976 13 Slovenská Ľupča
Jančíková Eva, Bošániho 3, 841 01 Bratislava
Majer Ján, Strelníky 247, 976 55 Ľubietová
Kapusta Marek, Mgr., Novomeského 1264/21, 962 31 Veľká Lúka
Majerová Eva r. Filadelfiová, Múzejná 4, 845 45 Bratislava
Černáková Elena r. Hroncová, Ľubietová 90, 976 55 Ľubietová
Potančok Peter, Ing., Bernolákova 5999/22, 974 05 Banská Bystrica
Kováč Vladimír, Ing., Družby 1866/16, 974 04 Banská Bystrica
Majer Juraj, Strelníky 184, 976 55 Ľubietová
Jamrišková Elena, Mgr., Hrochoť 339, 976 37 Hrochoť
Krajči Ondrej, 9. mája 3464/23, 974 01 Banská Bystrica
Čief Miroslav, Strelníky 12, 976 55 Ľubietová
Riečan Miroslav, Ortútska cesta 80/195, 974 05 Malachov
Pavelková Lucia r. Pavelková, Tulská 5338/68, 974 04 Banská Bystrica
Bidlová Eva r. Filadelfiová, THK 3878/5, 974 04 Banská Bystrica
Kováčová Eva r. Purgátová, Strelníky 314, 976 55 Ľubietová
Majer Ivan, Strelníky 280, 976 55 Ľubietová
Čiefová Oľga, Strelníky 263, 976 55 Ľubietová
Kanková Lýdia r. Paličková, Partizánska cesta 1687/12, 974 01 Banská Bystrica 
Filadelfiová Jaroslava r. Nirnbergová, Huta 114/25, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Strelníky 140, 976 55 Ľubietová
Kadnár Matej, Ing., Golianova 557/10, 974 01 Banská Bystrica
Potančok Jozef, J. J. Kmeťa 76/58B, 976 55 Ľubietová
Mandyčevský Boris, Ľubietová 312, 976 55 Ľubietová
Majer Dušan, Strelníky 130, 976 55 Ľubietová
Filadelfi Stanislav, Radvanská 8, 974 05 Banská Bystrica
Čiefová Soňa r. Majerová, Bernolákova 6010/36, 974 05 Banská Bystrica
Matulová Anna, Strelníky 112, 976 55 Ľubietová
Majetrová Elena, Lipová 2, 974 09 Banská Bystrica
Majer Ján, Švermov rad 9, 976 81 Podbrezová
Majer Ondrej, Strelníky 289, 976 55 Ľubietová
Majerová Elena, Jabloňová 7, 976 13 Slovenská Ľupča
Čiefová Anna r. Predajnianska, Okružná 1853/6, 974 05 Banská Bystrica
Matula Ján, Strelníky 174, 976 55 Ľubietová
Ďurčíková Emília r. Ďurčíková, Turček 223, 038 48 Turček
Ružiaková Danica, Laurínska 15, 811 01 Bratislava
Majer Miroslav, Tulská 93, 974 04 Banská Bystrica
Hronec Ivan, Strelníky 197, 976 55 Ľubietová
Majerová Danka r. Repková, Strelníky 133, 976 55 Ľubietová
Majerová Mária, Strelníky 99, 976 55 Ľubietová
Kňažková Danica, THK 13, 974 04 Banská Bystrica
Patrášová Zuzana r. Majerová, Dolná ulica 458/16, 976 11 Selce
Čiefová Jarmila r. Filadelfiová, Zábava 485/14, 976 55 Ľubietová
Kyška Andrej, Ing., Rybárska 291/13, 962 31 Sliač
Šišiak Ivan, Ing., Debnárska 257/36, 976 55 Ľubietová
Majerová Milada r. Filadelfiová, Ľubietová 344, 976 55 Ľubietová
Majer Ivan, Bernolákova 9, 974 05 Banská Bystrica
Klement Ladislav, Ing., Za nožiarňou 16, 976 13 Slovenská Ľupča
Dvoran Ján, Záhonok 2448/37, 960 01 Zvolen
Filadelfi Ervín, Debnárska 255/35, 976 55 Ľubietová
Paľovčík Michal, Nová Zábava 471/11, 976 55 Ľubietová
Hronec Miroslav, Strelníky 34, 976 55 Ľubietová
Filadelfiová Zora, RNDr., r. Filadelfiovám Stavbárska 5/14, 036 01 Martin
Majerová Mária r. Horváthová, Strelníky 55, 976 55 Ľubietová
Beňo Ján, Sadová 1735/12, 974 04 Banská Bystrica
Hajdúchová Darina r. Patzeltová, Zábava 213/2, 976 55 Ľubietová
Čiaš Miroslav, Mlynárska 292/29, 976 55 Ľubietová
Holíková Edita, Internátna 23, 974 04 Banská Bystrica
Styková Mária, Cementárenska 20, 974 01 Banská Bystrica
Čief Ján, TDH 5, 976 46 Valaská
Hencelová Viera, Radvanská 13, 974 05 Banská Bystrica
Čief Vladimír, Starohorská 27, 974 11 Banská Bystrica
Filadelfi Miroslav, Ľubietová 255, 976 55 Ľubietová
Hláčiková Viera r. Chebeňová, Brusno 708, 976 62 Brusno
Hiadlovská Mária r. Kubicová, Nám. SNP 67, 976 13 Slovenská Ľupča
Predajnianska Mária r. Potančoková, Haškova 5254/4, 974 11 Banská Bystrica
Repka Boris, Nám. V. Dunajského 12/22, 976 55 Ľubietová
Svinteková Katarína r. Gránerová, 1. mája 15, 976 13 Slovenská Ľupča
Lamperová Anna r. Tokárová, Ľubietová 396, 976 55 Ľubietová
Striež Milan Pavel, Jégého 18074/14, 827 02 Bratislava
Majerová Iveta r. Purgatová, Strelníky 110, 976 55 Ľubietová
Potančoková Milena r. Purgatová, Strelníky 91, 976 55 Ľubietová
Purgat Ján, Ing., Pod Hôrkou 3509/18, 974 11 Banská Bystrica
Majerová Emília r. Majerová, Železničná 279/2, 976 13 Slovenská Ľupča
Škultéty Martin, Okružná 3, 974 04 Banská Bystrica
Rosenberger Ján, J. Murgaša 469/4, 976 98 Podbrezová – Lopej
Bourgeois Dana r. Pálfyová, Urbanova 14, 158 00 Praha 5, ČR
Majerová Zuzana r. Kováčová, Za Ďaňacou 689/17, 976 13 Slovenská Ľupča
Blatnický Ján, Nová 826, 252 10 Mníšek pod Brdy, ČR
Matulová Zuzana r. Turčanová, Strelníky 126, 976 55 Ľubietová
Graca Zoltán, Gaštanová 6462/11, 974 09 Banská Bystrica 
Slanina Peter, Tulská 5302/97, 974 04 Banská Bystrica
Majer Ondrej, Podhrádok 370, 976 63 Predajná
Lakomčík Róbert a Katarína Lakomčíková r. Zacharová, Poľná 7, 974 05 Banská Bystrica
Majerová Mária r. Šuchová, Viestova 16, 974 01 Banská Bystrica
Lukáčová Janka, Ing., r. Hladká, Majerská 923/2, 971 01 Prievidza
Cetner Ľubomír, Kalinčiakova 15, 974 05 Banská Bystrica
Ondrejkovičová Zuzana r. Čiefová, Ponická cesta 11, 976 33 Poniky
Rovná Vlasta r. Kováčová, Moskovská 2337/24, 974 04 Banská Bystrica
Danihelová Monika r. Pálfyová, Röntgenova 1176, 851 01 Bratislava
Kováč Igor, Oslobodenia 368/1, 976 13 Slovenská Ľupča
Jonáčková Anna r. Potančoková, Radvanská 508/1, 974 05 Banská Bystrica
Purgat Ladislav, Jesenského 729/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
Purgat Igor, M. Pišúta 1247/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Majerová Jana r. Kenická, Povrazník 18, 976 55 Ľubietová
Lobotková Eva r. Brocková, Tulská 5308/57, 974 04 Banská Bystrica
Majer Ján, Strelníky 124, 976 55 Ľubietová
Paškanová Jolana r. Potančoková, Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen
Kapustová Mária r. Potančoková, M. R. Štefánika 2554/17, 960 01 Zvolen
Cviková Monika, Ing., r. Dordová, Hviezdoslavova 143/23, 911 01 Trenčín
Kováčiková Monika r. Kánová, Dolná Ždaňa 156/5, 966 01 Dolná Ždaňa
Korduličová Elena r. Hudecová, J. J. Kmeťa 49/21, 976 55 Ľubietová
Michalidesová Zlata r. Hudecová, Chabenecká 5109/5, 974 11 Banská Bystrica
Majerová Mária r. Hroncová, Strelníky 292, 976 55 Ľubietová
Polóny Vladislav, Štúrová ulica 640/33, 972 13 Nitrianske Pravno
Štubniak Rudolf, Strelníky 267, 976 55 Ľubietová
Sokolová Eva r. Mikletičová, Liptovská Kokava 286, 032 44 Liptovská Kokava
Čief Jaroslav, Strelníky 96, 976 55 Ľubietová
Hrušková Ľubica, Lučatín 140, 976 61 Lučatín
Jombíková Kamila r. Helexová, Smreková 5863/56, 974 05 Banská Bystrica
Kováč Vladimír, Strelníky 56, 976 55 Ľubietová
Dimošová Viera r. Kováčová, Moskovská 517/32, 974 05 Banská Bystrica
Majer Ondrej, Peťovská 7/13, 976 31 Vlkanová
Kuhajdová Klára, Rudlovská cesta 949/30, 974 01 Banská Bystrica
Lamperová Elena r. Končeková, Hlboká 4073/7, 974 11 Banská Bystrica
Ivanič Jaroslav, Mlynská 265/24, 976 55 Ľubietová
Graca Igor, J. J. Kmeťa 153/41, 976 55 Ľubietová
Lamperová Jarmila r. Majerová, Na Vladárke 44/13, 976 33 Poniky
Potančoková Anna r. Majerová, Povrazník 41, 976 55 Ľubietová
Majer Emil, Strelníky 191, 976 55 Ľubietová
Majer Juraj, Strelníky 287, 976 55 Ľubietová
Majer Dušan, Strelníky 246, 976 55 Ľubietová
Majerová Slávka r. Majerová, Strelníky 155, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Strelníky 133, 976 55 Ľubietová
Majer Zdenko, Strelníky 290, 976 55 Ľubietová
Ondrušová Kveta r. Kuhajdová, Spojová 17, 974 04 Banská Bystrica
Mazúchová Anna r. Potančoková, Javornícka 2, 974 11 Banská Bystrica
Malachovský Milan, Ľupčianska 93/21, 976 13 Slovenská Ľupča
Krajčiová Božena, Mgr., r. Dutková, L. Novomeského 1217/86, 905 01 Senica
Majer Milan, Strelníky 125, 976 55 Ľubietová
Kolík Juraj a Dária Kolíková, Ľubietová 495, 976 55 Ľubietová
Zimová Elena r. Majerová, Ledecká 10, 323 00 Plzeň, ČR
Majer Aladár, Banícka 334/22, 976 55 Ľubietová
Demeterová Andrea r. Demeterová, Ipeľský Sokolec 138, 935 75 Ipeľský Sokolec
Valuchová Alena, Mgr., r. Rafajová, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce
Dobrík Milan, Ing., Karola Salvu 2004/4, 034 01 Ružomberok
Dobrík Jaroslav, Hrnčiarska 509/43, 976 55 Ľubietová
Fellnerová Stanislava r. Dobríková, Hrnčiarska 497/41, 976 55 Ľubietová
Synek Ján, Fadruszova 728/4, 841 04 Bratislava
Majerová Anna r. Čiefová, Strelníky 46, 976 55 Ľubietová
Soláková Elena r. Majerová, 29. augusta 1524/32, 974 01 Banská Bystrica
Gordíková Lýdia r. Prokopová, SNP 595/141, 965 01 Žiar nad Hronom
Baláž Miroslav, Mlynská 596/1, 976 13 Slovenská Ľupča
Bukvajová Jarmila r. Filadelfiová, Banícka 183/110, 974 05 Malachov
Muránska Helena r. Filadelfiová, Ľubietová 59, 976 55 Ľubietová
Lenárová Anna r. Potančoková, Tulská 5320/99, 974 04 Banská Bystrica
Majer Martin, Hrnčiarska 198/7, 976 55 Ľubietová
Majer Ladislav a Elena Majerová r. Mrnčová, Lipová 6459/2, 974 09 Banská Bystrica
Filadelfi Milan, Ing., Nám. Hrnčiarov 1, 851 03 Bratislava
Madošová Alžbeta r. Purgátová, Strelníky 67, 976 55 Ľubietová
Jahodová Nadežda r. Filadelfiová, Mlynárska 280/38, 976 55 Ľubietová
Kútny Ondrej, Ľubietová 39, 976 55 Ľubietová
Majerová Elena, Strelníky 31, 976 55 Ľubietová
Murgaš Jozef, Zábava 439/36, 976 55 Ľubietová
Štubniaková Jaroslava r. Čiefová, Strelníky 224, 976 55 Ľubietová
Štubniaková Anna, Strelníky 274, 976 55 Ľubietová
Chriašteľová Elena, Strelníky 284, 976 55 Ľubietová
Čiefová Zuzana, Strelníky 127, 976 55 Ľubietová
Majerová Júlia, Strelníky 289, 976 55 Ľubietová
Mrnčová Mária, Ľubietová 250, 976 55 Ľubietová
Šimková Anna r. Mišutková, Na Teplici 386/7, 976 37 Hrochoť
Gašparová Mária r. Krajčiová, Povrazník 50, 976 55 Ľubietová
Krajči Miroslav, Za Nožiarňou 639/3, 976 13 Slovenská Ľupča
Kováčová Alena r. Krajčiová, Jasenie 371, 976 75 Jasenie
Višňanská Edita, Komenského 761/33, 083 01 Sabinov
Majer Ondrej, Panenská 652/3, 811 01 Bratislava
Jančíková Karolína r. Kniežová, Ľubietová 23, 976 55 Ľubietová
Čief Roman, Páleničné 812/17, 976 52 Čierny Balog
Čief Miroslav, Poľná 850/4, 990 01 Veľký Krtíš
Majer Roman, Strelníky 4, 976 55 Ľubietová
Repka Ján, Hodruša – Hámre 496, 966 61 Hodruša – Hámre
Kuklovská Irena, MPČL 5, 977 03 Brezno
Kunda Stanislav, Ing., ČSA 27, 974 01 Banská Bystrica
Tokár Peter, Ing., Podháj 32, 974 05 Banská Bystrica
Lukáčová Viera, Mgr.,  r. Jančíková, Tulská 5336/70, 974 04 Banská Bystrica
Majer Vlastimil, Bystrá 4, 977 01 Bystrá
Čunderlík Milan, M. R. Štefánika 32, 963 01 Krupina
Čuba Pavol, Ing., Nová Zábava 467/10, 976 55 Ľubietová
Kováč Ivan a Alžbeta Kováčová, Ing., r. Havrlová, Ľubietová 422, 976 55 Ľubietová
Kováčová Danka r. Kováčová, Strelníky 141, 976 55 Ľubietová
Frimlová Anna r. Kútna, M. Aleša 25, 280 02 Kolín, ČR
Majer Štefan, Lichardova 118/8, 976 13 Slovenská Ľupča
Vyhničková Miroslava r. Fillová, Banícka 340/16, 976 55 Ľubietová
Šteller Jozef, Hronská 427/28, 976 46 Valaská
Chriašteľ Jaromir, Ing., Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica
Jančíková Marta, Ing., Ľubietová 491, 976 55 Ľubietová
Čiefová Darina r. Žužová, Strelníky 25, 976 55 Ľubietová
Giertlová Júlia r. Majerová, Okružná 2394/13, 960 01 Zvolen
Čief Ľubomír, Rôšt 503/7, 976 55 Ľubietová
Majer Pavel, Strelníky 118, 976 55 Ľubietová
Majer Tibor, Strelníky 155, 976 55 Ľubietová
Majerová Elena r. Majerová, Strelníky 128, 976 55 Ľubietová
Majerová Marta r. Majerová, Strelníky 225, 976 55 Ľubietová
Rusková Ľubica r. Majerová, Riečka 14, 974 01 Banská Bystrica
Štubniaková Janka r. Beniačová, Záhumnie 484/17, 976 55 Ľubietová
Majerová Lýdia r. Čiefová, Strelníky 264, 976 55 Ľubietová
Uhrík Ivan, Ľubietová 43, 976 55 Ľubietová
Svobodová Elena r. Rafajová, Jažlovická 1323, 103 00 Praha IV, ČR
Puškáš Peter, Jilemnického 1266/35, 974 04 Banská Bystrica
Resutik Jozef, Nám. V. Dunajského 507/30, 976 55 Ľubietová
Hellebrandtová Terézia r. Hellebrandtová, Strážovská 6361/6, 974 11 Banská Bystrica
Chriašteľ Ivan, Strelníky 18, 976 55 Ľubietová
Veselová Marta r. Majerová, Beskydská 3993/12, 974 11 Banská Bystrica
Vaníková Zdena, Radvanská 7, 974 05 Banská Bystrica
Šuleková Anna r. Čiefová, Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica
Kaplanová Vlasta r. Čiefová, Pieninská 19, 974 11 Banská Bystrica 
Rybárová Ľubica r. Majerová, Povstalecká 6454/18, 974 09 Banská Bystrica
Debnár Ján, Debnárska 222/3, 976 55 Ľubietová
Purgat Dušan, Hrádza 21, 976 57 Michalová
Lokša Adrián Ján, J. J. Kmeťa 37/22, 976 55 Ľubietová
Majer Vladimír, Starohorská 3, 974 11 Banská Bystrica
Škultéty Ján, Zakvášov 469, 017 01 Považská Bystrica
Šalling Rastislav, Bc., Sitnianska 6595/3, 974 11 Banská Bystrica
Baisová Viera, Strelníky 221, 976 55 Ľubietová
Jonáčková Viera r. Debnárová, Bernolákova 6011/46, 974 11 Banská Bystrica
Majer Pavol, Strelníky 38, 976 55 Ľubietová
Ivanič Dušan, JUDr., Podháj 102, 974 05 Banská Bystrica
Bada Ľubomír, MUDr., Inovecká 6042/1, 974 11 Banská Bystrica -Sásová
Tomeková Milena r. Hroncová, Kalinčiakova 6027/15, 974 05 Banská Bystrica
Majer Dušan, Strelníky 158, 976 55 Ľubietová
Čiefová Anna r. Ondrejková, Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica
Petríková Iveta r. Furdová, Mierová 384/2, 976 13 Slovenská Ľupča
Majer Vladimír, Strelníky 15, 976 55 Ľubietová
Majer Vladimír, Strelníky 47, 976 55 Ľubietová
Hraško Jozef, Strelníky 107, 976 55 Ľubietová
Štubniaková Vlasta r. Predajnianska, Povrazník 4, 976 55 Ľubietová
Randušková Janka r. Majerová, Jasenie 113, 976 75 Jasenie
Filadelfiová Helena r. Filadelfiová, Povrazník 77, 976 55 Ľubietová
Schenková Eva, Ing., r. Chorvátová, Wilsonovo Nábrežie 201/200, 949 01 Nitra
Filadelfiová Anna r. Filadelfiová, Povrazník 53, 976 55 Ľubietová
Kordík Daniel, Mgr., Rovniankova 1660/6, 851 02 Bratislava
Kordík Lukáš, Ing. arch., Rovniankova 1660/6, 851 02 Bratislava
Majer Ivan, Debnárska 246/26, 976 55 Ľubietová
Čiaš Ján, 1. mája 644/22, 976 13 Slovenská Ľupča 
Majerová Anna r. Majerová, Strelníky 120, 976 55 Ľubietová
Potančoková Zdena r. Rusková, J. J. Kmeťa 41/15, 976 55 Ľubietová
Weisová Eva r. Predajnianska, Nový Svet 1718/31, 974 01 Banská Bystrica
Filadelfi Miroslav, Strelníky 7, 976 55 Ľubietová
Garaj Matej, Ľubietová 201, 976 55 Ľubietová
Garaj Róbert, Ľubietová 201, 976 55 Ľubietová
Majer Vladimír, Hrnčiarska 174/30, 976 55 Ľubietová
Čabráková Bibiana, Ing., r. Babálová, Antona Bielka 481/32, 010 09 Žilina – Bytčica
Luptáková Blanka r. Rosenbergerová, Lučatín 91, 976 61 Lučatín
Ťažká Elena r. Dimošová, Strelníky 228, 976 55 Ľubietová
Melková Anna r. Melková, Poniky 313, 976 33 Poniky
Potančok Adam, Povrazník 77, 976 55 Ľubietová
Debnár Emil, Môlča 35, 974 01 Môlča
Brachnová Eva r. Ondriškovičová, Bernolákova 19, 974 05 Banská Bystrica
Čief Štefan, Bernolákova 6010/36, 974 05 Banská Bystrica
Hroncová Mária r. Repková, Strelníky 34, 976 55 Ľubietová
Palágyiová Elena r. Majerová, Sitnianska 26, 974 11 Banská Bystrica
Svetová Ľubica r. Majerová, Kalinčiakova 28/1, 962 31 Sliač
Daučíková Alena r. Majerová, Štiavnička 205/36, 976 81 Podbrezová – Štiavnička
Šajtrochová Ľubica r. Ivaničová, Buková 2840/4, 974 09 Banská Bystrica
Majer Miroslav, Hronská 276/10, 976 13 Slovenská Ľupča
Detvajová Ľubica r. Hiadlovská, Kráľovohoľská 6150/2, 974 11 Banská Bystrica
Janec Ján, Ing., J. Haška 6017/30, 974 11 Banská Bystrica
Gleso Marián, Podhorská 4953/74, 921 01 Banka
Majerová Katarína r. Peťková, Debnárska 240/19, 976 55 Ľubietová
Chriašteľ Ján, Strelníky 148, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Strelníky 67, 976 55 Ľubietová
Majer Miroslav, Strelníky 185, 976 55 Ľubietová
Pohorelec Ivan, Starohorská 17, 974 11 Banská Bystrica
Rusková Milena r. Pohorelcová, Baláže 93, 976 11 Selce
Purgát Ondrej, Nemčianska cesta 19, 974 01 Banská Bystrica
Majerová Emília r. Kenderová, Slnečná 3808/4, 974 04 Banská Bystrica
Helexová Viera, Ľubietová 13, 976 55 Ľubietová
Čief Miloš, Strelníky 295, 976 55 Ľubietová
Hronec Ján, Dolná Mičiná 15, 974 01 Banská Bystrica
Majerová Anna, Strelníky 49, 976 55 Ľubietová
Majerová Mária, Strelníky 231, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Strelníky 68, 976 55 Ľubietová
Bagiová Vlasta r. Potančoková, Huta cesta 104/4, 976 55 Ľubietová
Majerová Milena r. Majerová, Rôšt 496/9, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Rôšt 142/2, 976 55 Ľubietová
Majer Rastislav, Strelníky 120, 976 55 Ľubietová
Slovak Estate s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Štubniak Stanislav, Strelníky 180, 976 55 Ľubietová
Vido Jozef, Beskydská 2, 974 11 Banská Bystrica
Oleríny Rastislav, Hrnčiarska 173/31, 976 55 Ľubietová
Csoltiová Darina, Mgr., r. Diešková, Sídlisko Rimava 1065/18, 979 01 Rimavská Sobota
Dieška Igor, Beňadická 3008/19, 845 45 Bratislava
Vízner Peter, Oremburská 14, 974 04 Banská Bystrica
Majer Ondrej, Strelníky 31, 976 55 Ľubietová
Chriašteľ Ján, Strelníky 148, 976 55 Ľubietová
Floch Adolf, Magurská 6140/51, 974 11 Banská Bystrica
Potančok Ján, Strelníky 281, 976 55 Ľubietová
Majerová Zdenka r. Majerová, Banícka 353/2, 976 55 Ľubietová
Filipková Milena r. Čunderlíková, Priechod 93, 976 11 Priechod
Hiadlovská Eva r. Oborčoková, Mlynárska 293/27, 976 55 Ľubitová
Majer Pavel, Strelníky 1, 976 55 Ľubietová
Urbárske pozemkové spoločenstvo Povrazník, Povrazník 78, 976 55 Ľubietová
Matulová Elena, Ing., r. Horváthová, Partizánska 1682/16, 974 01 Banská Bystrica 
Pyšný Peter, Ing., Kukučínova 947/1, 974 01 Banská Bystrica
Jančuška Martin, MUDr., Wien, Rakúsko
Jančušková Viera, Ing., Dobrovičova 7, 811 02 Bratislava
Hroncová Júlia r. Hroncová, Strelníky 116, 976 55 Ľubietová
Debnárová Anna r. Debnárová, Hronská 269/22, 976 13 Slovenská Ľupča
Ďurica Ján, Sládkovičova 5940/76, 974 05 Banská Bystrica
Majerová Iveta r. Ambrušová, Račianska 1510/33, 031 02 Bratislava – Nove Mesto
Lokša Martin, Súmračná 3258/11, 821 02 Bratislava
Uhrík Miroslav, Hliny 17, 976 32 Badín
Hronec Peter, SNP 216/128, 976 32 Badín
Kováčová Jolana, Ing., r. Turská, Miletičova 34, 821 08 Bratislava
Rafaj Vladimír, Za Ďaňacou 44, 976 13 Slovenská Ľupča
Telúchová Jana r. Hroncová, Povrazník 5, 976 55 Ľubietová
Mišány Milan, Strelníky 150, 976 55 Ľubietová
Katriak Juraj, Ing., Ladislava Sáru 1212/9, 977 01 Brezno
Majer Vladimír, Jabloňová 680/2, 976 13 Slovenská Ľupča
Dimoš Ivan, Strelníky 258, 976 55 Ľubietová
Kŕč Peter, Ing., Starohorská 42, 974 11 Banská Bystrica
Merta Miroslav a Elena Mertová r. Černáková, J. J. Kmeťa 506/90, 976 55 Ľubietová
Predajniansky Ondrej, Sládkovičova 82, 974 05 Banská Bystrica
Potančok Pavol, Na Tehelňu 12, 976 55 Ľubietová
Majerová Erika, Na Tehelňu 12, 976 55 Ľubietová
Banský Ján, MUDr., Pod fialkou 8, 150 00 Praha – 5, ČR
Kováčiková Eva, Ing., Pod Fialkou 8/2733, 150 00 Praha, ČR
Majerová Lýdia, Strelníky 14, 976 55 Ľubietová
Kováč Vladimír, Strelníky 285, 976 55 Ľubietová
Vigaš Roman, Ing., Odbojárov 1645/13, 974 11 Banská Bystrica 
Kartíková Marta, Sadová 16, 974 04 Banská Bystrica
Šulajová Anna r. Hroncová, Kláštorná 334/20, 984 01 Lučenec
Hronec Ivan, Kalinčiakova 6027/11, 974 05 Banská Bystrica
Mišányová Iveta, Strelníky 150, 976 55 Ľubietová
Giertlová Valéria r. Hroncová, Spojová 3850/7, 974 04 Banská Bystrica
Lichá Zuzana, Ing., r. Majerová, Sitnianska 12, 974 11 Banská Bystrica
Potančok Peter, Strelníky 3, 976 55 Ľubietová
Ťažký Miroslav, Za Ďaňacou, 638/80, 976 13 Slovenská Ľupča
Majerová Zuzana r. Hrašková, Strelníky 52, 976 55 Ľubietová
Molnárová Viera r. Beťková, Hurbanova 539/4, 965 01 Žiar nad Hronom
Moncoľová Elena r. Majerová, Strelníky 134, 976 55 Ľubietová
Bokůvková Oľga r. Purgátová, Puškinova 2188/20, 010 01 Žilina
Hudec Jaroslav, Ľubietová 225, 976 55 Ľubietová
Polóny Milan, Rázusova 61, 977 01 Brezno
Lukács Mikuláš, Pražská 12, 960 01 Zvolen
Kvasnicová Marta, MUDr., CSc., r. Sýkorová, Matuškova 3, 974 01 Banská Bystrica  
Koreňová Elena, Ing., r. Sýkorová, Hostivařská 8, 102 00 Praha – Hostivař
Sýkora Samuel, Nezábudkova 48, 821 01 Bratislava
Šterbáková Danica r. Rafajová, Lučivná 282, 059 31 Lučivná
Hronec Ján, Strelníky 261, 976 55 Ľubietová
Pinkasová Alena r. Hroncová, Povrazník 34, 976 55 Ľubietová
Kantor Michal, Povrazník 6, 976 55 Ľubietová
Škultéty Stanislav, Gaštanová 6462/11, 974 09 Banská Bystrica
Matulová Vlasta r. Ďurišová, Strelníky 268, 976 55 Ľubietová
Turčan Ján, Strelníky 80, 976 55 Ľubietová
Hanesová Zora r. Podolcová, Strážska cesta 39, 960 01 Zvolen
Debnárová Zuzana r. Podolcová, Novozámocká 26, 960 01 Zvolen
Kováčová Mária r. Rafajová, Brezová 5, 974 05 Banská Bystrica
Potančok Milan, Za nožiarňou 639/3, 976 13 Slovenská Ľupča
Kováč Miroslav, Ľubietová 316, 976 55 Ľubietová
Kaszasová Viera, Ing., Líščie nivy 6, 821 08 Bratislava
Majerová Marta r. Majerová, Strelníky 247, 976 55 Ľubietová
Majerová Marta r. Piliarová, Jilemnického 24, 974 04 Banská Bystrica
Kapustíková Mária r. Selecká, Oremburská 14, 974 04 Banská Bystrica
Purgátová Anna r. Selecká, Nemčianska cesta 19, 974 01 Nemce
Čiaš Rudolf, Mlynárska 292/29, 976 55 Ľubietová
Barto Tomáš, Ing., Majerčok 697/9, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Strelníky 315, 976 55 Ľubietová
Čiefová Mária r. Predajnianska, Tulská 5304/3, 974 04 Banská Bystrica
Chriašteľová Mária r. Potančoková, Vrlíková 1884/67, 031 01 Liptovský Mikuláš
Straková Katarína r. Holíková, Horná 87, 974 01 Banská Bystrica
Holík Peter, Podlipa 469/9, 976 55 Ľubietová
Debnárová Mária r. Debnárová, M. Bazovského 1, 960 01 Zvolen
Michalík Pavol, Králická 183/104, 976 34 Králiky
Hlaváč Juraj, Štúrov rad 164/5, 976 81 Podbrezová
Hudecová Elena r. Kováčová, Močilie 388/36, 976 55 Ľubietová
Rosenberger Igor, Waidmarkt 4, 506 76 5000 Köln 1, NSR
Lamperová Marta r. Ondrejková, Strelníky 155, 976 55 Ľubietová
Čubová Mária, Ing., r. Benčová, Ľubietová 467, 976 55 Ľubietová
Harčárová Anna r. Majerová, Pavla Horova 6318/7, 080 01 Prešov
Orviská Marta, prof., Ing., PhD., r. Purgatová, Tulská 5308/57, 974 05 Banská Bystrica
Vrbický Martin, Mgr., Tatranská 6337/18, 974 11 Banská Bystrica
Droppová Eva r. Gergelyová. Tulská 3274/34, 974 04 Banská Bystrica
Mišurová Darina r. Gergelyová, Moskovská 5935/44, 974 04 Banská Bystrica
Gergely Štefan, Tulská 5339/113, 974 04 Banská Bystrica
Hudecová Ľubica r. Helexová, Trieda Hradca Králové 3889/3, 974 01 Banská Bystrica
Zbyňovská Anna r. Helexová, Oremburská 2321/4, 974 01 Banská Bystrica
Majer Ján, Radvanská 23, 974 05 Banská Bystrica
Lamper Miroslav, K. Maličkého 14, 410 02 Lovosice, ČR
Šramková Renáta r. Šramková, Na Tále 4, 974 11 Banská Bystrica
Melicherová Ivana r. Šramková, Sásovská cesta 10, 974 11 Banská Bystrica
Turčan Milan, Severná 1408/18, 974 01 Banská Bystrica
Ružiaková Zuzana, Slunná 299/32, 261 01 Příbram, ČR
Ružiaková Nina, Žižkova 33/37, 965 01 Žiar nad Hronom
Dimoš Marián, Moskovská 517/32, 974 04 Banská Bystrica
Černák Pavol, Zábava 464, 976 55 Ľubietová
Teren Samuel, Sokolovská 112, 323 00 Plzeň, ČR
Predajniansky Ján, Haškova 5254/4, 974 11 Banská Bystrica
Predajniansky Emil, Povrazník 4, 976 55 Ľubietová
Majerová Emília r. Majerová, Strelníky 102, 976 55 Ľubietová 
Mišány Milan, Strelníky 98, 976 55 Ľubietová
Holubčíková Katarína r. Štubniaková, Strelníky 180, 976 55 Ľubietová
Majerová Lenka r. Majerová, Tulská 5305/105, 974 04 Banská Bystrica
Predajniansky Dušan, Povrazník 26, 976 55 Ľubietová
Chebeň Milan a Eva Chebeňová r. Kaliská, Huta cesta 110/5, 976 55 Ľubietová
Sýkora Peter, Ing., Sadová 716/12, 976 13 Slovenská Ľupča
Potančoková Daniela r. Majerová, Ľubietová 381, 976 55 Ľubietová
Majer Igor, Strelníky 169, 976 55 Ľubietová
Mažáryová Anna, MUDr., r. Majerová, Moštenica 115, 976 13 Moštenica
Mišányová Božena r. Majerová, Strelníky 24, 976 55 Ľubietová
Luptáková Oľga r. Majerová, Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
Majerová Emília r. Majerová, THK 3999/15, 974 04 Banská Bystrica
Šišiaková Zuzana r. Potančoková, Vápenica 106/5, 976 55 Ľubietová
Ivanovová Tatiana r. Chebeňová. Internátna 679/47, 974 04 Banská Bystrica
Predajniansky Vladimír, Povrazník 4, 976 55 Ľubietová
Majer Peter a Ivana Majerová r. Lamperová, Ľubietová 146, 976 55 Ľubietová
Kubečková Dana r. Fellnerová, Lučatín 237, 976 61 Lučatín
Tagaj Ján, Povrazník 59, 976 55 Ľubietová
Lamper Henrich, Na Priehon 891/89B, 949 05 Nitra – Dolné Krškany
Kočišová Mária r. Čiefová, Lomená 24, 040 01 Košice
Čiefová Ružena r. Čiefová, Narcisova 1, 040 11 Košice
Čief Pavel, Čingovská 13, 040 12 Košice
Truchlý Dušan, Komenského 128/5, 022 01 Čadca
Kulfasová Eva r. Filadelfiová, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
Chriašteľ Peter, Tulská 5273/14, 974 04 Banská Bystrica
Čiefová Elena r. Štubniaková, Strelníky 295, 976 55 Ľubietová
Veselovská Marta, Mgr., r. Ďurečková, Poľná 5955/11, 974 05 Banská Bystrica
Mešková Anna r. Magnová, Ponická cesta 111, 976 33 Ponická Lehôtka
Forišková Tatiana, Ing., r. Chorvátová, Družstevní čtvrť 3127/16, 695 03 Hodonín, ČR
Ivanič Maroš, Limbová 6466/7, 974 09 Banská Bystrica
Holíková Magdaléna r. Kostúrová, Hronská 251/53, 976 13 Slovenská Ľupča
Ondrejková Viera r. Majerová, Rudlovská cesta 1019/7, 974 01 Banská Bystrica
Bičanovská Ivana, Bc., Mgr., Bičanovská, r. Starohorská 6151/8, 974 11 Banská Bystrica
Majer Daniel, Strelníky 169, 976 55 Ľubietová
Kolesár Vladimír, Dr. Clementisa 1220/9, 977 01 Brezno
Macháček Tomáš, Ml. budovateľov 26, 974 11 Banská Bystrica
Koleničková Emília r. Majerová, Podžiar 99, 976 33 Poniky
Šuhajdová Marta, Strelníky 232, 976 55 Ľubietová
Hladký Peter, Majerská 923/2, 971 01 Prievidza
Rusko Milan, Ing., Kadnárova 65, 945 45 Bratislava
Klimentová Viera, JUDr., r. Rusková, Sputniková 1078/25, 821 02 Bratislava
Štefanovský Milan, J. J. Kmeťa 86/82, 976 55 Ľubietová
Kosiarová Alena, Legionárska 21, 831 04 Bratislava
Schwanzer Viliam, Nová 270/98, 900 31 Stupava
Šagátová Renáta r. Foltániová, Lúčna 3, 976 13 Slovenská Ľupča
Foltániová Janette r. Foltániová, Lúčna 3, 976 13 Slovenská Ľupča
Foltáni Oto, Lúčna 3, 976 13 Slovenská Ľupča
Majerová Jana r. Kováčová, Strelníky 94, 976 55 Ľubietová
Lihocká Ľuba, Podzámčok 18, 962 61 Podzámčok
Vraniaková Mária r. Purgatová, Bystrá 106, 977 01 Bystrá
Majerová Iveta r. Majerová, Strelníky 264, 976 55 Ľubietová
Majer Juraj, Strelníky 307, 976 55 Ľubietová
Jamrišková Viera, Ľupčianská 93/21, 976 13 Slovenská Ľupča
Zahradníčková Beata r. Lihanová, Pod Brezinkou 335/50, 976 62 Brusno
Snopková Eva r. Fellnerová, Podlipa 392/62, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Banícka 252/66, 974 05 Malachov
Ivaničová Iveta, Ľubietová 344, 976 55 Ľubietová
Majerová Iveta r. Kováčová, Strelníky 146, 976 55 Ľubietová
Stredoslovenská vodárenská spoločnos, a. s., Partizánska cesta 5. 974 01 Banská Bystrica
Garajová Eva, Ing., r. Garajová, Rázusova 9764/44, 977 01 Brezno
Majer Martin, Strelníky 222, 976 55 Ľubietová
Majer Ivan, Moštenica 124, 976 13 Moštenica
Majer Juraj, Debnárska 288/9, 976 55 Ľubietová
Potančoková Gabriela r. Mažáryová, Strelníky 40, 976 55 Ľubietová
Mašková Mária r. Mašková, J. J. Kmeťa 129/79, 976 55 Ľubietová
Tagaj Jaroslav, Povrazník 32, 976 55 Ľubietová
Hanusová Jaroslava r. Purgatová, Na Uhlisku 1837/26, 974 01 Banská Bystrica
Jarabák Peter, Brusno 220, 976 62 Brusno
Purgatová Štefánia r. Jarabáková, Za Ďaňacou 525/56, 976 13 Slovenská Ľupča
Vidová Ľubica r. Vidová, Strelníky 234, 976 55 Ľubietová
Majerová Viera r. Debnárová, Jabloňová 680/2, 976 13 Slovenská Ľupča
Chebeňová Eva r. Tokárová, Nám. V. Dunajského 313/5, 976 55 Ľubietová
Winkler Pavol a Paulína Winklerová Šimunová r. Šimunová, Pieninská 6429/3, 974 11 Banská Bystrica
Filadlfi Viliam, Majerčok 163/2, 976 55 Ľubietová
Zvarová Martina r. Štubniaková, Strelníky 168, 976 55 Ľubietová
Majer Rastislav, Strelníky 167, 976 55 Ľubietová
Daxnerová Ružena r. Lamperová, Moskovská 32, 974 04 Banská Bystrica
Majer Maroš, Jabloňová 26, 974 05 Banská Bystrica
Štubniaková Jana, Mgr., r. Štubniaková, Ľubietová 484, 976 55 Ľubietová
Kudláčová Jana, Mgr., r. Majerová, Litava 146, 962 44 Litava
Majer Ľuboš, Dolný Badín 25, 962 51 Dolný Badín
Potančoková Marta r. Končeková, Spojová 13, 974 01 Banská Bystrica
Ondrejková Zuzana r. Ondrejková, Na Uhlisku 1207/14, 974 01 Banská Bystrica
Bestvinová Viera, Veterná 5, 917 01 Trnava
Čabová Mária, Severná 14, 974 01 Banská Bystrica
Golian Ivan, Poľovnícka 2482/37, 974 01 Banská Bystrica
Hronec Michal, Mlynská 40/6, 976 13 Slovenská Ľupča
Mišányová Katarína r. Majerová, Strelníky 51, 976 55 Ľubietová
Filadelfiová Sidónia r. Filadelfiová, Nám. V. Dunajského 356/9, 976 55 Ľubietová
Mandyčevský Roman, Záhradná 633/8, 976 55 Ľubietová
Mandyčevský Michal, Debnárska 310/22, 976 55 Ľubietová
Flašková Dáša r. Majerová, Podkonice 302, 976 41 Podkonice
Sokolová Jolana r. Majerová, M. Gorkého 215/11, 971 01 Prievidza
Majer Jozef, Oravce 2, 974 09 Oravce
Majerová Anna r. Makišová, Radvanská 510/7, 974 05 Banská Bystrica
Majer Igor, Na Karasíny 246/3, 971 01 Prievidza
Kršteníková Tatiana r. Majerová, Debnárska 246/26, 976 55 Ľubietová
Majer Jaromír, Tatranská 6383/44, 974 11 Banská Bystrica
Chrappová Milena r. Majerová, Jabloňová 5044/26, 974 05 Banská Bystrica
Potančok Ivan, Vansovej 1284/9, 962 31 Veľká Lúka
Vízner Peter, JUDr., Starohorská 66, 974 11 Banská Bystrica
Vízner Ján, Ing., Strážska cesta 49, 960 01 Zvolen
Neuschwander Magdaléna r. Korčeková, Stammerweg 17Ch – 8254, Basadingen, Switzerland
Lamperová Anna r. Lamperová, Na Vladárke 44/13, 976 33 Poniky
Lamperová Jana r. Motejzíková, Moskovská 2333/6, 974 04 Banská Bystrica
Tichá Helena, Martinčekova 20, 821 09 Bratislava
Kútik Daniel, Ing., Budovateľská 7, 821 08 Bratislava
Majerová Viera, Oremburská 4, 974 04 Banská Bystrica
Debnárová Anna r. Majerová, Clementisova 9, 977 01 Brezno
Kováčová Mária, Povrazník 17, 976 55 Ľubietová (zom. 22.5. 2010)
Mešková Slávka r. Valašťanová, Na Vladárke 43/11, 976 33 Poniky
Majerová Melánia r. Filadelfiová, Trieda SNP 487/25, 040 11 Košice
Filadelfiová Mária r. Janeková, Ľubietová 42, 976 55 Ľubietová (vdova, čd. 257/52)
Majer Gustáv, Partizánska 47, 976 13 Slovenská Ľupča
Kováčová Anna, Strelníky 233, 976 55 Ľubietová
Majer Jaroslav, Medená 1, 974 05 Banská Bystrica
Majer Miroslav, Medená 1, 974 05 Banská Bystrica
Dzúriková Janka r. Hroncová, Králiky 53, 976 34 Králiky
Hronec Milan, M. Nešpora 1158/27, 908 41 Šaštín - Stráže
Tagajová Jolana r. Predajnianska, Povrazník 32, 976 55 Ľubietová
Dutka Vladimír, Ing., Liptovská 7478/1C, 911 08 Trenčín
Potančok Ján, 1. Mája 644/26, 976 13 Slovenská Ľupča
Potančok Ivan, Strelníky 274, 976 55 Ľubietová
Mazúchová Emília r. Potančoková, Povrazník 36, 976 55 Ľubietová 
Kizek Daniel, Pod Turíčkou 1083/26, 974 01 Banská Bystrica
Pacher Lívia, Ing., r. Žovínová, Mládežnícka 15, 974 04 Banská Bystrica
Majer Radovan, Hronské predmestie 1057/8, 974 01 Banská Bystrica
Fellner Peter, Hrnčiarska 497/41, 976 55 Ľubietová
Rakytová Daniela r. Ivaničová, Pieninská 23, 974 11 Banská Bystrica
Balková Martina r. Balková, Jabloňová 721/6, 976 13 Slovenská Ľupča
Holíková Danka r. Kováčová, B. Nemcovej 874/8, 990 01 Veľký Krtíš
Linhard Michal, Sibírska 1618/50, 831 02 Bratislava
Pekarčíková Viera r. Rafajová, Svätoplukova 2720/8, 058 01 Poprad
Štubniaková Erika r. Štubniaková, Povrazník 4, 976 55 Ľubietová
Štubniaková Monika r. Štubniaková, Povrazník 4, 976 55 Ľubietová
Majer Dušan a Dana Majerová r. Kolíková, Ľubietová 494, 976 55 Ľubietová
Kováč Ján, Strelníky 314, 976 55 Ľubietová
Miartušová Katarína r. Poliačiková, Internátna 22, 974 04 Banská Bystrica
Giertl Ľuboš, Poruba 230, 972 11 Poruba
Iskra Juraj, Hrnčiarska 189/15, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Limbová 25, 974 09 Banská Bystrica
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
Majerová Soňa r. Chládeková, J. J. Kmeťa 46/36, 976 55 Ľubietová
Balážová Mária, Povrazník 68, 976 55 Ľubietová
Vrbický Peter, Lučatín 96, 976 61 Lučatín
Medová Libuša r. Škultétyová, Jegorovova 2, 974 01 Banská Bystrica
Filipková Milena. Priechod 93, 976 11 Priechod
Majerová Alena r. Čiefová, Strelníky 4, 976 55 Ľubietová
Majerová Vanesa r. Majerová, Strelníky 4, 976 55 Ľubietová
Villantová Alžbeta r. Paučíková, Močilie 387/35, 976 55 Ľubietová
Rosenbergerová Mária r. Paučíková, Nová 377/26, 976 96 Medzibrod
Homolová Ľubica r. Paučíková, Za nožiarňou 639/3, 976 13 Slovenská Ľupča
Kováčová Anežka r. Paučíková, Oremburská 2321/4, 974 04 Banská Bystrica
Potančok Ivan, Mgr., Humenská 331/41, 040 11 Košice
Červenka Václav, Krajková 342, 357 08 Krajková, ČR
Giertl Dušan, Gagarina 2418/89, 960 01 Zvolen
Ščehovičová Anna r. Dubeňová, Mládežnícka 3457/31, 974 04 Banská Bystrica
Dropčová Viera r. Dubeňová, Lučatín 75, 976 61 Lučatín
Svetlíková Mária r. Dubeňová, Lučatín 82, 976 61 Lučatín
Ďurica Zdenko, Školská 407, 976 63 Predajná
Rafaj Ján, Brezenská 13, 977 01 Brezno
Majerová Anna r. Majerová, Ovocná 6217/5, 974 01 Banská Bystrica
Majerová Anna r. Purgátová, Strelníky 38, 976 55 Ľubietová
Janušková Gemma Elizabeth r. Abbott, Mlynárska 328/19, 976 55 Ľubietová
Kanková Lídia r. Paličková, Partizánska cesta 1687/12, 974 01 Banská Bystrica
Majer Ľubomír, Strelníky 178, 976 55 Ľubietová
Kováčová Zuzana, Francisciho 827, 980 61 Tisovec
Daxner Jaroslav, Tatranská 40, 974 11 Banská Bystrica
Krakovská Júlia, Dolná 30, 976 98 Podbrezová – Lopej
Dutková Elena r. Štubniaková, Ľubietová 493/22, 976 55 Ľubietová
Mandyčevská Viera r. Štubniaková, Debnárska 310/22, 976 55 Ľubietová
Hronec Martin, Strelníky 17, 976 55 Ľubietová
Majerová Elena, Strelníky 72, 976 55 Ľubietová
Tatárik Matej, Strelníky 308, 976 55 Ľubietová
Purgat Pavol a Alžbeta Purgatová  r. Ambrozová, Strelníky 302, 976 55 Ľubietová
Kolík Martin, Ľubietová 132, 976 55 Ľubietová
Waitziková Dáša r. Chrochocká, Nám. M. R. Štefánika 24, 977 01 Brezno
Majer Ján, Strelníky 38, 976 55 Ľubietová
Čief Ivan, Česká 13, 801 00 Bratislava
Senková Elena r. Purgátová, Mazúra 3, 976 13 Slovenská Ľupča
Lendvorská Soňa r. Chriašteľová, 1. mája 377/21, 976 13 Slovenská Ľupča
Garaj Patrik a Michaela Garajová r. Majerová, Hviezdoslavova 334/15, 027 43 Nižná
(adresa manželky Strelníky 146, 976 55 Ľubietová)
Grofčíková Mária r. Kassová, Zábava 444/42, 976 55 Ľubietová
Kanďár Mikuláš, Ľubietová 313, 976 55 Ľubietová
Šaríková Zdenka r. Škultétyová, Pieninská 6431/21, 974 11 Banská Bystrica
Czoborová Mária r. Holíková, Vážska 10, 921 01 Piešťany
Chovancová Jana r. Holíková, Mierové nám. 14B, 976 13 Slovenská Ľupča
Nádaská Eva r. Holíková, Sadová 10, 976 13 Slovenská Ľupča
Čiefová Alena r. Chriašteľová, Strelníky 306, 976 55 Ľubietová
Potančoková Mária r. Majerová, Strelníky 281, 976 55 Ľubietová
Poliaková Emília r. Hroncová, Rudohorská 6735/11, 974 11 Banská Bystrica
Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Dutka Jozef, Zábava 493/22, 976 55 Ľubietová
Čief Ján, Ľupčianska 480/40, 976 13 Slovenská Ľupča
Čief Miroslav, Horná 389/83, 974 01 Banská Bystrica
Donovalová Ľubica r. Tagajová, Tisovská cesta 610/39, 977 01 Brezno
Majer Milan, Strelníky 14, 976 55 Ľubietová
Resutíková Katarína r. Mandyčevská, Nám. V. Dunajského 507/30, 976 55 Ľubietová
Matuľa Juraj, Janka Kráľa 553/53, 976 97 Dubová – Nemecká
Potančok Ján, Tulská 5276/45, 974 04 Banská Bystrica
Potančok Daniel, Mlynárska 281/40, 976 55 Ľubietová
Oklepková Emília r. Dutková, Hlboká 3885/8, 974 11 Banská Bystrica
Devine Carole Anne r. Richardson, Cyprichova 2481/44, 831 53 Bratislava
Turský Ľubomír, Ing., Dubnica nad Váhom 39/92, 018 41 Dubnica nad Váhom
Kováč Milan, Lučatín 150, 976 61 Lučatín
Terenová Marta, Václavské námestie 56, 110 00 Praha
Hronská Helena r. Terenová, Rumunskej armády 3890/3, 036 01 Martin
Potančok Ján, Zelená 5910/47, 974 04 Banská Bystrica
Majer Ľuboslav, Ožvoldíková 13, 841 02 Bratislava
Ivaničová Božena r. Majerová, Debnárska 260/39, 976 55 Ľubietová
Olexová Zdenka, Družstevná 33, 960 01 Zvolen
Rusko Dušan, Podháj 61, 974 05 Banská Bystrica
Polóny Michal, Záhradná 649/10, 976 55 Ľubietová
Viest Dušan a Mária Viestová, Ing., Dunajská 1, 931 01 Šamorín
Potančok Dušan, Povrazník 41, 976 55 Ľubietová
Helexa Milan, Kráľovohoľská 6149/9, 974 11 Banská Bystrica
Šutáková Miroslava r. Helexová, Starohorská 6159/25, 974 11 Banská Bystrica
Búgel Karol, Ing., a Daniela Búgelová r. Matejková, Podlipa 441/8, 976 55 Ľubietová
Majerová Jana, Bc., r. Chládeková, Rôšt 142, 976 55 Ľubietová
Fajferová Janka r. Polónyová, Záhumnie 482/19, 976 55 Ľubietová
Hajdúchová Miroslava r. Hajdúchová, Ľubietová 505, 976 55 Ľubietová
Berthová Ľubica r. Majerová, Lučatín 111, 976 61 Lučatín
Hajdúchová Petra r. Hajdúchová, Ľubietová 505, 976 55 Ľubietová
Štefák Marián, Bernolákova 6129/39, 974 05 Banská Bystrica
Pleva Ján, Horná Lehota 240, 976 51 Horná Lehota
Majer Vladimír, Strelníky 193, 976 55 Ľubietová
Kolačný František, Ing., a Zuzana Koláčna, RNDr., r. Gregorová, Vajanského nábr. 62/11,
810 00 Bratislava (Starohorská 18, 974 11 Banská Bystrica)
Kordulič Peter, J. J. Kmeťa 49/21, 976 55 Ľubietová
Maťaš Ondrej, MUDr., Janáčkova 374/9, 323 00 Plzeň, ČR
Pleško Dušan, Ing., Palkovičova 245/15, 821 08 Bratislava – Ružinov
Janek Miroslav, PhDr., Čapkova 3304/3, 813 28 Bratislava
Švarc Jaroslav, Lučatín 87, 976 61 Lučatín
Štěrbová Oľga r. Mrnčová, Letní 15, 736 01 Havířov – Šumbark, ČR
Janeková Anna r. Purgatová
Holík Ľuboš, Za nožiarňou 639/5, 976 13 Slovenská Ľupča
Bakšičová Viera r. Nikolajová, Veprinečka 1, 100 00 Záhreb, Chorvátsko
Nikolaj Ján, Kremenisko 1, 969 01 Banská Štiavnica
Nikolaj Peter, Mýtna 19, 811 07 Bratislava
Nikolaj Maroš, Mgr., a Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhDr., r. Kupferschmidtová, Jána Stanislava 28, 841 05 Bratislava
Klimešová Viera r. Hudecová, SNP 70/34, 972 51 Handlová
Rovný Ján, Ľubietová 50, 976 55 Ľubietová
Potančok Emil, Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča
Potančok Miroslav, Jilemnického 1314/46, 974 04 Banská Bystrica
MedicLive, s. r. o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
Šuhajda Ján, Strelníky 248, 976 55 Ľubietová
Füriová Iveta r. Alabánová, Družstevná 280/9, 962 70 Hontianske Moravce
Magna Miroslav, Ponická Lehôtka 34, 976 33 Poniky
Smädová Mária r. Magnová. Čerín 85, 974 01 Banská Bystrica
Kordík Tomáš, Ing., Oremburská 2321/B, 974 04 Banská Bystrica
Majerová Lenka r. Ťažká, Strelníky 227, 976 55 Ľubietová
Potančok Ondrej, 1. mája 372/10, 985 59 Vidiná
Hraško Peter, Strelníky 79, 976 55 Ľubietová
Majer Miroslav, Strelníky 146, 976 55 Ľubietová
Syneková Katarína r. Ladzianská, Fadruszová 4, 845 45 Bratislava
Grešková Marta r. Topercerová, SNP 410/138, 976 32 Badín
Topercer Ján, Mgr., L. Svobodu 472/23, 976 32 Badín
Rosenbergerová Silvia r. Lamperová, Mlynská 316/3, 976 55 Ľubietová
Klimentová Jana r. Chriaštelová, Strelníky 148, 976 55 Ľubietová
Bagi Miroslav a Vlasta Bagiová r. Potančoková, Ľubietová 109, 976 55 Ľubietová
Lunevová Janette, Mgr., r. Lunevová, Sládkovičova 5938/66, 974 05 Banská Bystrica
Považan Lunterová Denisa, Mgr., r. Novosadová, Trieda SNP 1707/59, 974 01 Banská Bystrica
Fabušová Eva r. Víznerová, Veľký Grob 412, 925 27 Veľký Grob
Penthorová Kristína, Vavilova 20, 851 01 Bratislava
Trojanová Marianna r. Víznerová, Dulovo nábr. 1011/2, 821 08 Bratislava
Vízner Milan, Anenská 3033/1, 811 05 Bratislava
Greško Miroslav, Jedľové Kostoľany 74, 951 96 Jedľové Kostoľany
Kmeťová Alena r. Blažečková, Jedľové Kostoľany 74, 951 96 Jedľové Kostoľany
Čief Ondrej, Ing., Mirka Nešpora 69, 080 01 Prešov
Majerová Martina r. Majerová. Strelníky 301, 976 55 Ľubietová
Majer Pavol a Danka Majerová r. Filadelfiová, Starohorská 6157/7, 974 11 Banská Bystrica
Rosenberger Jozef, E. Ruska 278/2, 976 55 Ľubietová
Rosenbergerová Dana r. Búdová, E. Ruska 278/2, 976 55 Ľubietová
Halát Ján
Halát Pavol
Danišová Janka r. Rafajová, Zvolenská 1179/19, 010 08 Žilina
Jančík Ján, Mgr., Záhumnie 491/6, 976 55 Ľubietová
Krupová Tatiana r. Kapustová, Horná 261, 976 33 Poniky
Majerský Ladislav, Malachovská cesta 2138/83, 974 05 Banská Bystrica
Lepieš Milan a Alena Lepiešová r. Mojžitová, Nám. Ľ. Štúra 15, 974 01 Banská Bystrica
Majerová Ľuba, Ľubietová 218, 976 55 Ľubietová
Marková Darina r. Murgašová, Brusno 289, 976 62 Brusno
Pavúk Jozef, Ing., Okružná 183/38, 976 62 Brusno
Majerová Anna, Strelníky 296, 976 55 Ľubietová
Chebeň Libor, Ľubietová 677, 976 55 Ľubietová
Kantorová Zuzana r. Chriašteľová, Povrazník 20, 976 55 Ľubietová
Nikolaj Radoslav, Mládežnícka 1896/12, 974 04 Banská Bystrica
Nikolajová Jana r. Nikolajová, Viestova 1189/8, 974 01 Banská Bystrica
Filadelfiová Júlia r. Janeková
Turská Mária r, Janeková
Holub Vladimír, ul. Debnárska 253/33, 976 55 Ľubietová
Majer Ján, Pieninská 6429/9, 974 11 Banská Bystrica
Majer Milan, Strelníky 272, 976 55 Ľubietová
Jahodová Zuzana r. Dimošová, Tatranská 23, 974 11 Banská Bystrica
Uhrík Pavel a Viera Uhríková r. Dobríková, Dubinka 247, 976 62 Brusno
Kapusta Július, Vlkanovská 109, 976 31 Vlkanová
Nosáľová Zlata, Čerenčany 127, 979 01 Čerenčany
Majer Juraj, Lučatín 97, 976 61 Lučatín
Majer Martin, Šášovské Podhradie 32, 965 01 Šášovské Podhradie
Majer Vladimír, Strelníky 245, 976 55 Ľubietová
Majer Pavel, Kraskova 5, 976 66 Polomka
Klačanová Zdena r. Majerová, Banícka 87, 974 05 Malachov
Potančok Miroslav, Rudohorská 6447/24, 974 11 Banská Bystrica
Šagátová Jarmila, Ing., r. Uhríková, Kukučínova 7, 960 01 Zvolen
Grgač Anton, Slovanská 10, 962 37 Kováčová
Gáborik Michal, Starohorská 6152/18, 974 11 Banská Bystrica
Kočajda Jozef, MUDr., a Dagmar Kočajdová, Mgr, r. Krauzová, THK 375/4, 974 04 Banská Bystrica
Šávoltová Jana r. Šávoltová, Ponická cesta 118, 976 33 Poniky
Melicherčíková Oľga r. Virágová, M. Bela 5228/3, 974 01 Banská Bystrica
Veselová Emília r. Predajnianska, Gerlachovská 5026/12, 974 11 Banská Bystrica
Fatkulinová Milota, RNDr., r. Tomečková, Javornícka 6168/23, 974 11 Banská Bystrica
Čiefová Mária r.  Čiefová, Ľubietová 141, 976 55 Ľubietová (vdova, čd. 2101/49)
Čiefová Rozália r. Čiefová, Ľubietová 84, 976 55 Ľubietová (vdova, čd. 2101/49)
Kováčová Zuzana r. Čiefová, Ľubietová 136, 976 55 Ľubietová (vdova, čd. 2101/49)
Hiadlovský Milan, Ľubietová 481, 976 55 Ľubietová
Turský Juraj, MUDr., Plavisko 75/35, 034 01 Ružomberok
Potančok Ján, Spojová 3851/13, 974 04 Banská Bystrica
Vesel Milan, Magurská 6439/4, 974 11 Banská Bystrica
Vesel Branislav, Beskydská 3993/12, 974 11 Banská Bystrica
Šurina Ivan, MUDr., Bratislava
Čief Ján, Banícka 336/20, 976 55 Ľubietová
Jahoda Stanislav, Tatranská 23, 974 11 Banská Bystrica
Šavoltová Miroslava r. Chriašteľová, Strelníky 148, 976 55 Ľubietová
Veselý Ján, Tulská 49, 974 04 Banská Bystrica
Purgatová Anna r. Štubniaková
Hronec Branislav, Mgr., Strelníky 160, 976 55 Ľubietová
Kováč Ján, Podhrádok 415, 976 63 Predajná
Šperková Janka r. Kováčová, Horná Lehota 336, 976 81 Podbrezová
Ivanič Michal, Starohorská 6152/18, 974 11 Banská Bystrica
Purgt Miroslav, Podháj 5951/61, 974 05 Banská Bystrica
Mrva Vladimír, Ing., Argentínska 377/25, 919 21 Zeleneč
Višťanová Alena r. Šuhajdová, Ladislava Novomeského 1235/25, 977 01 Brezno
Kolenička Juraj, Podžiar 99, 976 33 Poniky
Rafaj Ondrej, Hviezdoslavova 20, 036 01 Martin
Debnár Ivan, Strelníky 265, 976 55 Ľubietová
Debnár Miroslav, Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica
Baška Jozef, Ing., Malá Čausa 81, 971 01 Prievidza
Potančok Martin, Strelníky 3, 976 55 Ľubietová
Majerová Katarína, Mgr., r. Majerová, Strelníky 38, 976 55 Ľubietová
Vidová Iveta r. Jamrišková, Ľubietová 148, 976 55 Ľubietová
Krčmová Viera r. Matulová, I. Bukovčana 6118/4, 841 07 Bratislava
Rusinová Jolana r. Filadelfiová, Mníšek pod Brdy 589, 252 10 Mníšek pod Brdy, ČR
Bôriková Elena r. Filadelfiová, Jiráskova 451/8, 965 01 Žiar nad Hronom
Jarabáková Júlia r. Potančoková, Dubinka 220, 976 32 Brusno
Potančoková Mária r. Potančoková, Na zábave 463, 976 55 Ľubietová
Majerová Elena r. Potančoková, Strelníky 169, 976 55 Ľubietová
Pavlíková Emília r. Potančoková, Školská 408, 976 63 Predajná
Salihovič Nedeljka r. Raisic, Trieda Hradca Králové 4027/37, 974 04 Banská Bystrica
Holéczyová Mária r. Holéczyová, Partizánska 336/23, 976 13 Slovenská Ľupča
Potančok Miroslav, Radvanská 14, 974 05 Banská Bystrica
Šulek Štefan a Antónia Šuleková r. Gazdaricová, Sládkovičova 5940/74, 974 05 Banská Bystrica
Greksák Michal, Tulská 33, 974 04 Banská Bystrica
Sedileková Iveta r. Kováčová, Pod zámkom 32, 976 13 Slovenská Ľupča
Piačeková Anna, Ponická Lehôtka 99, 976 33 Poniky
Kolaj Miloš, Ing., Ľubietová 195, 976 55 Ľubietová
Dvoran Róbert, 1. mája 644/24, 976 13 Slovenská Ľupča
Sedláková Soňa r. Sedláková, Ľubietová 459, 976 55 Ľubietová
Zmund Richard a Iveta Zmundová r. Červená, Trnavská 889/70, 919 51 Špačince
Starčoková Milena r. Hudecová, Ľubietová 14, 976 55 Ľubietová
Potančok Ondrej, SNP 102, 976 13 Slovenská Ľupča
Grýcová Oľga r. Debnárová, Otakara Jaroša 7, 682 01 Vyškov, ČR
Majer Ondrej, Kolkáreň 26/31, 976 81 Podbrezová
Šišiaková Eva r. Bojková, Debnárska 256/36, 976 55 Ľubietová
Hatala Vladimír, Moskovská 2338/42, 974 04 Banská Bystrica
Vetrák František, Varguľa 7, 976 56 Pohronská Polhora
Polóny Stanislav, Nám. Ľ. Štúra 5950/13, 974 05 Banská Bystrica
Indrová Vlasta r. Paľovčíková, Gen. Asmolovova 1991/30, 960 01 Zvolen
Hudec Otto a Ľubica Hudecová r. Helexová, Slnečná 16, 974 04 Banská Bystrica
Gazdíková Ľubica r. Makovníková, Javornícka 39, 974 11 Banská Bystrica
Purgat Ivan, J. J. Kmeťa 129/79, 976 55 Ľubietová
Hrežďovič Vladimír, Ing., Františka Švantnera 8, 974 01 Banská Bystrica
Kordulič Silvester, J. J. Kmeťa 89/88, 976 55 Ľubietová
Slávik Vladimír, Ing., Starohorská 6158/21, 974 11 Banská Bystrica
Debnárová Milena r. Dimošová, Strelníky 208, 976 55 Ľubietová
Tvrdá Anna r. Majerová, (Súlovce 211, zom. 13.10.2008)
Polónyová Oľga r. Filadelfiová, Nám. Ľ. Štúra 5950/13, 974 05 Banská Bystrica
Chebeň Ladislav, Močilie 380/26, 976 55 Ľubietová
Šagát Vladimír, Ing., PhD., a Hana Šagátová, Ing.,  r. Kučerová, Lučatín 185, 976 61 Lučatín
(adresa manželky Horná 81, 974 01 Banská Bystrica)
Šimunová Katarína r. Kenická, J. J. Kmeťa 35/13, 976 55 Ľubietová
Štubniak Ján, Strelníky 214, 976 55 Ľubietová
Kováč Jozef, Golianova 45, 974 01 Banská Bystrica
Bugáň Ivan, Mgr., Jakubská cesta 14065/67, 974 01 Banská Bystrica
Majer Dušan, Ing., Strelníky 74, 976 55 Ľubietová
Rosenbergerová Elena r. Rosenbergerová, Vôdka 210/6, 976 55 Ľubietová
Majerová Anna r. Majerová, Nám. SNP 345/7, 976 13 Slovenská Ľupča
Majeríková Darina r.Villantová, Ortútska cesta 8, 974 05 Malachov
Čiefová Oľga r. Villantová, Rôšt 503/4, 976 55 Ľubietová
Villant Miroslav, Osloboditeľov 19/22, 976 32 Badín
Kaszasová Viera r. Lokšová, Ing., Líščie nivy 238/6, 821 08 Bratislava
Korček Marcel, Odborov 2201/7-3, 017 01 Považská Bystrica
Jančíková Darina r. Lepková, Malinovského 1108/7, 977 01 Brezno
Pindiak Igor, Bc., a Soňa Pindiaková r. Šipošová, Starohorská 6153/32, 974 11 Banská Bystrica
Potančoková Darina, Bc., r. Ťažká, Za Ďaňacou 638/80, 976 13 Slovenská Ľupča
Matula Dušan, Strelníky 67, 976 55 Ľubietová
Škondejová Denisa, Ing., r. Svetkovská, Mlynárska 279/36, 976 55 Ľubietová
Chromeková Lenka r. Potančoková, J. J. Kmeťa 27/5, 976 55 Ľubietová
Baťková Renáta, Mgr., r. Tomečková, Starohorská 6154/40, 974 11 Banská Bystrica
Lamper Ivan, Ľubietová 268, 976 55 Ľubietová
Debnár Ján, Mgr., Strelníky 72, 976 55 Ľubietová
Debnár Vratko, Strelníky 72, 976 55 Ľubietová
Čambál Marek a Tatiana Čambálová, Mgr., r. Klementová, Nová Zábava 654/4, 976 55 Ľubietová
Supuková Monika, Ing. arch., r. Židišinová, Internátna 679/47, 974 04 Banská Bystrica
Pilátová Zdenka, Mgr., r. Rafajová, Zvolenská 1779/18, 010 08 Žilina
Babicová Petra r. Balázsová, Tulská 35, 974 04 Banská Bystrica
Doležalová Ida r. Banjatová, Sídliště 623, 357 01 Rotava, ČR
Vích František, Cheb 1, 350 02 Okrouhlá, ČR
Vančová Šarlota (Amurská 9 – Košice, nebohá)
Rafajová Milada r. Rafajová, Slnečná 3818/50, 974 04 Banská Bystrica
Filadelfiová Mária r. Zemanová, Rôšt 516/13, 976 55 Ľubietová
Gondová Lívia r. Holécyová, Mierová 1086/7, 976 13 Slovenská Ľupča
Holécy Miroslav, Lichardova 122/22, 976 13 Slovenská Ľupča
Daxnerová Mária r. Potančoková, Kolkáreň 27/33, 976 81 Podbrezová
Ridzoňová Anna r. Turčanová, Hronec 184, 976 45 Hronec
Kantor Daniel, Povrazník 44, 976 55 Ľubietová
Očenášová Anna r. Čiefová, M. Bela 2073/4, 974 11 Banská Bystrica
Majer Martin, Moštenica 124, 976 13 Moštenica
Mráz František a Marta Mrázová r. Slotková, Ľubietová 309, 976 55 Ľubietová
Potančoková Ivana r. Potančoková, Ľubietová 41, 976 55 Ľubietová
Dravecká Zuzana r. Harčárová, Ondrašovce 34, 082 33 Ondrašovce
Fellnerová Zlatica r. Fellnerová, Šalgotarjánska 12, 974 04 Banská Bystrica
Brtková Jurana r. Kordulovičová, Krčulova 1199/2, 977 01 Brezno
Potančok Samuel, Strelníky 122, 976 55 Ľubietová
Tagaj Ľubomír, Kuzmányho 13, 974 01 Banská Bystrica
Bondarenková Zora, RNDr., r. Holécyová, Gajova 5, 811 09 Bratislava
Mánik Vladimír, Račianske mýto 10990/1D, 831 02 Bratislava
Brtková Jarmila, Mgr., r. Tagajová, Mičinská cesta 3920/34, 974 01 Banská Bystrica
Majerík Vladimír, MUDr., a Gabriela Majeríková, MUDr. r. Vrtochová, Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica
Ladvenicová Miroslava r. Michalčíková, Slovanská 1, 917 02 Trnava
Kadnárová Emília r. Snopková, Tatranská 6314/27, 974 11 Banská Bystrica – Sásová
Ďuricová Anna r. Majerová, Sládkovičova 5940/76, 974 05 Banská Bystrica
Angyal Ján a Timea Angyal, PharmDr., r. Reiterová, Ľanárska 11, 929 01 Dunajská Streda
Purgatová Mária r. Majerová, Strelníky 103, 976 55 Ľubietová (manžel Ján Purgat zom. 30.5.1985)
Müller Róbert, Ing., a Dagmara Müllerová, Mgr., r. Mišíková, Severná 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Fašková Elena r. Kováčová, Horná Lehota 105, 976 51 Horná Lehota
Bobišová Anna r. Kováčová, Rastislavova 3489/24, 058 01 Poprad
Čief Dušan, Strelníky 141, 976 55 Ľubietová
Chrochocký Miroslav, Ing., Písecká 2, 130 00 Praha, ČR
Šimkovič Róbert, Lučatín 250,  976 61 Lučatín
Lacko Igor, Námestie Slobody 1473/6, 034 01 Ružomberok
Nagy Imrich, Mgr., PhD., a Monika Nagyová, Mgr., r. Kadová, Strelníky 101, 976 55 Ľubietová
Nemčok Martin, Braväcovo 109, 976 64 Brezno
Kenický Martin, ul. Mládeže 275, 407 01 Jílové, ČR
Šusta Branislav, Ing., Jiráskova 17, 917 01 Trnava
Procházková Terézia r. Soboličová, Nám. priateľstva 16, 929 01 Dunajská Streda
Horváth Miroslav, Ing., a Gabriela Horváthová, Ing., r. Pečuchová, Pekná 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Guštarová Monika r. Guštarová, M. R. Štefánika 35, 934 01 Levice
Isola Bella s. r. o., Žitavce 149, 951 63 Žitavce
Jezný Miroslav, Ľubietová 319, 976 55 Ľubietová
Noskovič Štefan a Elena Noskovičová r. Krištofičová, Záleská 41, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Švalecová Ingrid, Bc., r. Lacková, Lesná 2034/2, 034 01 Ružomberok
Majerová Mária, Strelníky 99, 976 55 Ľubietová
Blatnický Peter a Emília Blatnická r. Hajdúchová, Severná 19, 974 01 Banská Bystrica
Ježo Daniel, Ing., Gašparíkova 3336/19, 845 45 Bratislava – Ružinov
Šurina Róbert, Trnavská 10097/7, 821 01 Bratislava
Smržík Miroslav, Ing., a Eva Smržíková r. Gallisová, Kuzmányho 9, 917 08 Trnava
Kútna Anna, Ľubietová 39, 976 55 Ľubietová
Gažo Vladimír, Komenského 14/C, 974 01 Banská Bystrica
Králik Michal, Ľubietová 712, 976 55 Ľubietová
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Balent Róbert, Mgr., 9. mája 1633/3, 974 01 Banská Bystrica
Pisár Imrich, Rudohorská 7, 974 11 Banská Bystrica
Majer Stanislav, Hriadky 318/42, 976 33 Poniky
Zamiška Stanislav, Ing., a Silvia Zamišková r. Kurucová, Kišovce 364, 059 12 Hôrka
Gáboriková Dana, Ing., r. Hušťavová, Starohorská 6152/18, 974 11 Banská Bystrica
Holinec Miroslav, Švermova 23, 974 04 Banská Bystrica
H&H company s. r. o., Bernolákova 29, 974 05 Banská Bystrica
Zajac Pavel, Ing., a Dagmar Zajacová r. Chebeňová, Nám. V. Dunajského 2/2, 976 55 Ľubietová
Luptáková Helena, Bagarova 30, 974 04 Banská Bystrica
Peťko Ján, Na Luhu 21, 720 00 Hrabová – Ostrava, ČR
Peťko Jozef, Československej armády 69/23, 977 01 Brezno
Šuhajda Miroslav, Strelníky 248, 976 55 Ľubietová
Chriašteľ Miroslav, Poľná 6344/28, 974 05 Banská Bystrica
Majer Ondrej, Strelníky 19, 976 55 Ľubietová
Jeleň Stanislav, Doc., RNDr., CSc., Povstalecká cesta 2, 974 09 Banská Bystrica
Šulek Vladimír, Strelníky 34, 976 55 Ľubietová
Kútny Ivan, Mlynárska 316/3, 976 55 Ľubietová
Felisová Iveta r. Hrašková, Hontianske Trsťany 80, 935 86 Hontianske Trsťany
Varl Oliver, Nemčianska cesta 51/57, 974 01 Banská Bystrica
Varlová Regina r. Varlová, Nemčianska cesta 51/57, 974 01 Banská Bystrica
Dišková Anna r. Magnová, Ponická cesta 5/6, 976 33 Poniky
Magnová Anna r. Madoš, Poniky, (m. Ján)
Kapusta Ivan, Strelníky 48, 976 55 Ľubietová
Kapustová Daša r. Majerová, Ľubietová 46, 976 55 Ľubietová
Mandyčevská Lenka r. Neumannová, Záhradná 633/8, 976 55 Ľubietová
Lokša Viliam, Hronská 6273/241, 974 01 Banská Bystrica
Turčanová Stanislava r. Majerová, Severná 18, 974 01 Banská Bystrica
Potančok Ján (Lučatín 2, nebohý)
Šándorová Jitka r. Predajnianska, Gánovská 299/84, 058 01 Gánovce
Jezná Mária r. Hudáková, Oremburská 6, 974 04 Banská Bystrica 
Pinďák Jozef, Oremburská 9, 974 04 Banská Bystrica
Purgat Milan, Hrable 353/14, 976 57 Michalová
Megová Anna r. Purgatová, Hrádza 38, 976 57 Michalová
Benková Zita, Vinohradská 9, 262 10 Kovačica, Srbsko
Purgát Ondrej, Veľké Teriakovce 24, 980 51 Veľké Teriakovce
Adamčíková Marianna r. Tešlárová, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica
Tešlárová Zlatica r. Tešlárová, Poľná 5954/5, 974 05 Banská Bystrica
Kútny Pavel, Ing., Š. Záhorského 379/44, 962 31 Sliač- Rybáre
Piškulová Zdenka r. Štubniaková, Strelníky 83, 976 55 Ľubietová
Potančok Ján, Strelníky 69, 976 55 Ľubietová
Peťko Ondrej, Sikenica 193, 973 01 Sikenica
Novoveská Oľga r. Kútzska, Koreszkova 1152/12, 909 01 Skalica
Kleinová Viera, MUDr., Jégeho 21, 821 08 Bratislava
Rafaj Ivan, Saleziánska 2607/15, 010 01 Žilina
Surovka Ivan, Kráľovohoľská 18, 974 11 Banská Bystrica
Sauková Anna
Sauko Ján
Sauko Jozef
Ďurčík Juraj, Povrazník 45, 976 55 Ľubietová
Korunková Magdaléna r. Belková, Tatranská 6393/11, 974 11 Banská Bystrica
Brozmanová Anna, ŠLN 10, 977 01 Brezno
Schedlingová Mária, Rúbanisko II 58, 984 03 Lučenec
Brozman Ján, Rudohorská 28, 974 11 Banská Bystrica
Čiefová Jolana r. Čiefová, Banícka 336/20, 976 55 Ľubietová
Janáčová Zora, Ing., Bárdošova 7, 831 01 Bratislava
Hríbiková Katarína r. Hríbiková, Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica
Ďurovcová Anna, Gaštanová 5, 974 09 Banská Bystrica
Ďurovec Milan, Gaštanová 5, 974 09 Banská Bystrica
Solivajs Miroslav, Senická cesta 4601/90, 974 01 Banská Bystrica
Demianová Anna r. Demianová, Poľná 125/16, 976 33 Poniky
Belková Elena r. Medveďová, Novomeského 1237/33, 977 01 Brezno
Považanová Jana r. Považanová, Trieda Andreja Hlinku 604/7, 949 01 Nitra – Chrenová
Považan Dušan, Kukučínova 275, 972 31 Ráztočno
Krakovský Richard, Kúpeľná 68/75, 976 62 Brusno
Pipichová Barbora r. Krakovská, Zámlynie 786/38, 976 62 Brusno
Pastírik Zaza, Letná 4/7, 040 01 Košice
Padúch Peter, Železničná 35, 976 96 Medzibrod
Mikušková Ivana r. Dvorská, Mládežnícka 3457/33, 974 04 Banská Bystrica
Ďurková Katarína, Ing., Daňača 1, 976 13 Slovenská Ľupča
Petrovičová Mária r. Piačeková, Do Hája 20, 976 33 Poniky
Kosec Ján, Nová Ves 2, 277 52 Nelahozeves 2, ČR
Matulová Anna, Ing., r. Piačeková, Námestie Mateja Kosca 120/12, 976 33 Poniky
Albertová Viera, Mgr., r. Bendiaková, Kúpeľná 1017/16, 979 01 Rimavská Sobota
Uhrík Ivan, J. J. Kmeťa 45/34, 976 55 Ľubietová
Sassman Luboš a Eleonóra Sassmanová r. Sekérová, Nerudova 3957/83, 821 04 Bratislava
Majerová Mária r. Gregáňová, Limbová 6466/11, 974 09 Banská Bystrica
Žabka Marián, Huta 127, 976 55 Ľubietová
Nikolajová Anna r. Angeliková
Štefanovie Ján, Vápenica 571/11, 976 55 Ľubietová
Šťastná Jarmila r. Šťastná, Mládežnícka 27, 935 62 Pohronský Ruskov
Šťastná Alena r. Šťastná, Mládežnícka 27, 935 62 Pohronský Ruskov
Šípoš Ján, Šalgotarjánska 12, 974 04 Banská Bystrica
Kenický Daniel a Eva Kenická r. Rosenbergerová, Bernolákova 52, 974 05 Banská Bystrica (Ľubietová 542)
Slobodník Ján, Ing., B. Björnsona 138/5, 971 01 Prievidza
Poľnohospodárske družstvo Hrochoť, 976 37 Hrochoť (IČO: 18916200)
Procházková Oľga, Nám. priateľstva 16, 929 01 Dunajská Streda
Holubová Jana r. Lamperová, Drážovce 8, 962 68 Drážovce
Vida Peter, Bernolákova 6024/52, 974 05 Banská Bystrica – Radvaň
Voskárová Danka r. Jamrišková, Riečka 20, 974 01 Banská Bystrica
Zeleňanský David, Mgr., Kukučínova 3795/4, 974 01 Banská Bystrica
Krajan Emil, Ing., a Miroslava Krajanová r. Lážnovská, Partizánska cesta 27, 974 01 Banská Bystrica 
Majerová Anna r. Majerová, Strelníky 20, 976 55 Ľubietová
Sedláková Zita r. Vávrová, Ľubietová 459, 976 55 Ľubietová
Kováč Peter a Lenka Kováčová r. Víznerová, Zábava 550/13, 976 55 Ľubietová
Majer Peter, Strelníky 292, 976 55 Ľubietová
Zeleňanská Jana r. Bartová, Majerčok 698/8, 976 55 Ľubietová
Kolíková Beatrice r. Katulincová, Radvanská 5267/21, 811 01 Bratislava
Filadelfi Igor, J. J. Kmeťa 149/49, 976 55 Ľubietová
Zajac Ladislav
Sztankayová Judita r. Miklošová, Hviezdoslavova 38, 974 01 Banská Bystrica
Hríbiková Ingrid, J. Cikera 13, 974 01 Banská Bystrica
Hrmo Peter, Ing., Javornícka 6174/2, 974 11 Banská Bystrica
Vaníková Viera r. Reiffová, Na Karlove 1422/17, 974 01 Banská Bystrica
Vaníková Veronika r. Vaníkova, Na Karlove 17, 974 01 Banská Bystrica
Chriašteľ Ján, Zdeňka Fibicha 1213, 757 01 Valašské Medziřičí, ČR
Dobríková Marcela r. Chriašteľová, Starohorská 6151/8, 974 11 Banská Bystrica
Hrnčiarik František, Strelníky 176, 976 55 Ľubietová
Chriašteľ Ján, Nám. Mateja Kosca 36/17, 976 33 Poniky
Chriašteľ Stanislav, Podžiar 100/3, 976 33 Poniky
Doboš Ján, Ing., a Drahoslava Dobošová r. Polgárová, Mgr., Ľubietová 2, 976 55 Ľubietová
Pálková Anna, Mgr., r Sädová, Gen. Svobodu 1972/19, 960 01 Zvolen
Sedliaková Mária, Mgr., r. Smädová, Na Píle 22, 976 33 Poniky
Strhanová Klára, Mgr., r. Šupalová, Ďorocká 4317/5, 940 72 Nové Zámky
Krištofová Júlia r. Čiefová (Honsecká 90 – Banská Bystrica)
Guzma Ľudovít, Dedinská 23, 974 11 Banská Bystrica
Hollý Jozef, Ing., a Elena Hollá r. Vyšňanová, Kivánska 6141/13, 974 11 Banská Bystrica
Vach Anton a Zita Vachová r. Lorincová, Podzáhradná 65, 947 01 Hurbanovo
Tagajová Vlasta r. Majerová, Skalica 44, 976 81 Podbrezová
Pavlík Miroslav, Teplická 29/116, 921 01 Piešťany
Verešová Ľubica r. Lamperová, Gerlachovská 11, 974 11 Banská Bystrica
Lamper Emil, Čekovce 226, 962 42 Čekovce
Lamper Štefan, J. Kmeťa 133/67, 976 55 Ľubietová
Hudecová Katarína, PhDr., r. Lamperová, Vlkanovská 101/105, 976 31 Vlkanová
Štubniak Dušan, Kalinčiakova 6027/9, 974 05 Banská Bystrica
Strmeňová Marta r. Štubniaková, Pod slivkou 519/7, 031 04 Liptovský Mikuláš
Majer Juraj, Dolná ulica 99, 976 33 Poniky
Alexi Zoltán, Kotmanová 17, 985 53 Kotmanová
Alexy Miroslav, Mýtna 309, 985 53 Mýtna
Šutáková Elena r. Ďurišová, Rudohorská 6451/32, 974 11 Banská Bystrica
Lamperová Anna r. Ďurišová, Na Priehon 257/15, 949 05 Nitra
Kolík Michal, Ing., Drotárska cesta 1892/43, 811 02 Bratislava
Kolíková Mária r. Kolíková, Radvanská 5267/21, 811 01 Bratislava
Zajac Ľudovít
Potančok Dušan, Povrazník 41, 976 55 Ľubietová
Kováč Ľubomír, Bernolákova 24, 974 05 Banská Bystrica
Garajová Zuzana, Mgr., r. Garajová, Rázusova 964/44, 977 01 Brezno
Majerová Zita r. Štubniaková, Strelníky 178, 976 55 Ľubietová
Legiň Andrej, Ing., a Slávka Legiňová, Ing., r. Kolesárová Okružná 10, 974 04 Banská Bystrica
Misáková Ida r. Tonková, 28. októbra 1650/33, 947 01 Hurbanovo
Vacho Rastislav, Ing., Tulská 43, 974 04 Banská Bystrica
Žabková Viera r. Baranová, Huta 127, 976 55 Ľubietová
Chriašteľová Anna r. Šalingová, Lúčna ulica 641/2, 976 13 Slovenská Ľupča
EVANIELICKÝ AUSBUSKÉHO VYZNANIA CIRKEV. (zbor v Hrochoti), 976 37 Hrochoť
Majer Martin, Majerčok 651/12, 976 55 Ľubietová
Majer Július, Strelníky 23, 976 55 Ľubietová
Čiefová Katarína r. Hrbáňová, Zábava 489/6, 976 55 Ľubietová
Tencer Radovan, Brehy 177, 968 01 Brehy
Debnár Rudolf, Hronská 22, 976 13 Slovenská Ľupča
Hauserová Zdenka r. Turčanová, Viestova 1460/20, 974 01 Banská Bystrica
Majerová Mária r. Štubniaková, Strelníky 4, 976 55 Ľubietová
Fodorová Kvetoslava, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica
Šotík Peter, Ing., a Michaela Šotíková, Bc., r. Janovčíková, Tatranská 6399/86, 974 11 Banská Bystrica
Majerová Ľubica r. Purgatová, Strelníky 130, 976 55 Ľubietová
Tokár Štefan, Kopaničná 1089/36, 976 52 Čierny Balog
Mravec Ľubomír, Ing., a Anna Mravcová, Ing., r. Herkeľová, Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica
Borák Miroslav, PaedDr., Liptovská 2112/5 034 01 Ružomberok
Bednáriková Emília r. Turčanová, Lesnícka 1593/22, 960 01 Zvolen
Lamperová Anna r. Konopková, Trieda SNP 1704/78, 974 01 Banská Bystrica
Lamper Ľubomír, Medzibrod 366, 976 96 Medzibrod
Vandáková Darina r. Strieborná, Janka Kráľa 9577/7, 821 06 Bratislava
Majer Roman, Strelníky 4, 976 55 Ľubietová
Filadelfiová Ivica, Ing., r. Filadelfiová, Mraziarenská 15767/13, 821 08 Bratislava – Ružinov
Mydlová Milada r. Potančoková, Motyčky 8, 976 02 Motyčky
Tencerová Iveta r. Potančoková, Brehy 177, 968 01 Brehy
Potančok Ondrej, Bacúch 444, 976 64 Bacúch
Majer Ivan, Strelníky 178, 976 55 Ľubietová
Majer Jozef, Lučatín 137, 976 61 Lučatín
Ďurčíková Antónia r. Ťažká, Zelená 6065/35, 974 01 Banská Bystrica
Lamper Peter, Tr. SNP 78, 974 01 Banská Bystrica
Lamperová Lucia, Tr. SNP 78, 974 01 Banská Bystrica
Oravcová Elena r. Majerová, Za Ďaňacou 526/58, 976 13 Slovenská Ľupča
Mochnáč Michal, Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica
Ďurčík Ján, Podhák 2326/41, 974 05 Banská Bystrica
Majer Ján, Čačín 1, 974 01 Čerín
Majer Igor, Ladislava Novomeského 12, 977 01 Brezno
Majer Daniel, Morovnianská cesta 44, 972 51 Handlová
Majer Vladimír, U Hájenky 6, 710 00 Ostrava, ČR
Straka Karol, Nová Zábava 621/13, 976 55 Ľubietová
Mikuláš Juraj, Nám. Štefana Žáryho 151, 976 33 Poniky
Ždánska Božena r. Šuhajdová, Mládežnícka 30, 974 04 Banská Bystrica
Majer Ján, Strelníky 18, 976 55 Ľubietová
Majer Ľuboslav, Podlipa 470/7, 976 55 Ľubietová
Dobríková Elena r. Klementisová, 29. augusta 32, 974 01 Banská Bystrica
Ružiaková Ľudmila r. Klementisová, Laurínska 15, 811 01 Bratislava
Tagaj Ivan, Za nožiarňou 5, 976 13 Slovenská Ľupča
Majerová Anna r. Majerová, Strelníky 82, 976 55 Ľubietová
Misák Zoltán, Mgr., Eötvösova 2804/76, 945 05 Komárno
Matovič Misák Judit r. Misák, 28. októbra 1650/33, 947 01 Hurbanovo
Krajčiová Anna r. Potančoková (Povrazník 59, zom. 25.5.2002)
Krajči Ondrej, (Povrazník 30, zom. 15.2.2001)
Občianske združenie HUTNÁ, Partizánska 26, 974 01 Banská Bystrica
Majer Ján, Strelníky 184, 976 55 Ľubietová
Maľová Zuzana, Bečov 73, 435 26 Bečov
Matuľa Matej, Severná 1500/1, 974 01 Banská Bystrica
Valašťan Milan, Trieda SNP 1395/52, 974 01 Banská Bystrica
Boumová Marta r. Valašťanová, Třebenická 1291/8, 180 00 Praha 8, ČR
Fašková Elena r. Štubniaková, L. Sáru 1212/7, 977 01 Brezno
Spišiak Martin, Ing., Horná 87, 976 75 Jasenie
Sujova Anna, Hrochoť 186, 976 37 Hrochoť
Majer Ondrej, Kalša 192, 044 18 Kalša
Majer Martin (Povrazník 56, zom. 6.5.2001)
Turčanová Petra r. Hajdúchová, Ľubietová 505, 976 55 Ľubietová
Potančoková Júlia (Povrazník 42, zom. 8.3.1997)
Potančoková Anna, Povrazník 34, 976 55 Ľubietová
Cetnerová Anna, Kalinčiakova 15, 974 05 Banská Bystrica
Šimko Ján (ml 4), Hrochoť 386, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Cukrík Anna r. Slávová, Hrochoť 374, 976 37 Hrochoť
Škrvánová Viera r. Dulajová, Hronská 14, 976 13 Slovenská Ľupča
Dulaj Ján, ČSA 50, 977 01 Brezno
Škamla Ján (st 3), Hrochoť 88, 976 37 Hrochoť
Dorotovič Ján (st 1 zomrel), Hrochoť 334, 976 37 Hrochoť
Karkalíková Mária r. Mešková, Námestie Mateja Kosca 30/14, 976 33 Poniky
Blaško Ján (st 1), Hrochoť 479, 976 37 Hrochoť
Štubian Juraj (ml), Hrochoť 38, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján (ml 8), Hrochoť 36, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Jana, Ing., r. Lenárová, Močare 484/33, 976 37 Hrochoť
Majerová Janka r. Potančoková, Nám. V. Dunajského 27, 976 55 Ľubietová
Šolová Helena r. Potančoková, Novozámocká 1, 960 01 Zvolen
Ištvánová Zuzana r. Potančoková, Kostelné námestie 9, 982 01 Tornaľa
Potančok Ivan, Banícka 15, 976 55 Ľubietová
Slávová Anna r. Mazúchová, Hrochoť 373, 976 37 Hrochoť
Potančok Vladimír, Bagarova 14, 974 04 Banská Bystrica
Mazúchová Daniela, Hrochoť 36, 976 37 Hrochoť
Štubianová Zuzana r. Krčulová, Hrochoť 433, 976 37 Hrochoť
Janečková Zuzana (st), Hrochoť 263, 976 37 Hrochoť
Dorotovič Pavel, Hrochoť 159, 976 37 Hrochoť
Matula Ivan (Ľubietová 41, zom. 23.12.1998)
Mazúchová Zuzana r. Slávová, Ľuda Ondrejova 374/46, 976 37 Hrochoť
Šimko Ján, Hrochoť 344, 976 37 Hrochoť
Selecká Ján, Za Brezinku 505/25, 976 37 Hrochoť
Potančoková Zuzana r. Selecká, Hlavná 89/61, 976 37 Hrochoť
Považancová Anna, Hrochoť 452, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján (st 12), Hrochoť 504, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján, Na Hanišovú 464/13, 976 37 Hrochoť
Šimko Ján, Ing., Hrochoť 212, 976 37 Hrochoť
Holíková Marta r. Dorotovičová, Dúbravica 11, 976 33 Poniky
Holíková Marta r. Selecká, Hrochoť 201, 976 37 Hrochoť
Debnárová Anna r. Hrašková, Hronská 22, 976 13 Slovenská Ľupča
Blašková Zuzana r. Krčulová, Hrochoť 455, 976 37 Hrochoť
Slávová Mária r. Holíková, Hrochoť 525, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Anna r. Šimková, Hrochoť 605, 976 37 Hrochoť
Senko Ján (st 2), Hrochoť 478, 976 37 Hrochoť
Slávová Zuzana r. Dorotovičová, Hrochoť 571, 976 37 Hrochoť
Iždinský Štefan (mal., výmaz mal. v r. 1947), Partizánska 316, 058 01 Poprad
Mazúch Martin (st), Hrochoť 581, 976 37 Hrochoť
Gilová Mária, Hrochoť 585, 976 37 Hrochoť
Šimková Zuzana r. Šulajová, Hrochoť 582, 976 37 Hrochoť
Dorotovičová Ivona r. Dorotovičová, Dolná ulica 108/57, 976 33 Poniky
Golianová Anna, Ing., r. Škamlová, Hrochoť 444, 976 37 Hrochoť
Čerhýň Peter, Na Hlinky 18/9, 976 37 Hrochoť
Zátrochová Anna r. Holíková, Moskovská 10, 974 04 Banská Bystrica
Holíková Zuzana (ml 1), Hrochoť 104, 976 37 Hrochoť
Škamla Ján, MUDr., Kráľovohorská 10, 974 01 Banská Bystrica
Blaško Ján (ml), Hrochoť 559, 976 37 Hrochoť
Predajniansky Július, Bullova 9, 841 01 Bratislava
Kováč Dušan, Hrochoť 180, 976 37 Hrochoť
Sláva Juraj (ml 1), Hrochoť 115, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján (ml 5), Hrochoť 73, 976 37 Hrochoť
Blašková Zuzana r. Mazúchová, Hrochoť 461, 976 37 Hrochoť
Dorotovičová Madlena r. Škamlová, Hrochoť 375, 976 37 Hrochoť
Selecký Ján (st 3), Hrochoť 592, 976 37 Hrochoť
Blaško Ján (st 3), Hrochoť 591, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján (st 10), Hrochoť 15, 976 37 Hrochoť
Janečková Darina, Hrochoť 532, 976 37 Hrochoť
Obec Hrochoť, 976 37 Hrochoť
Blaško Juraj, Hrochoť 45, 976 37 Hrochoť
Kováčová Anna (ml), Hrochoť 225, 976 37 Hrochoť
Selecká Viera, Hrochoť 495, 976 37 Hrochoť
Dorotovič Martin (st 2), Hrochoť 161, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Anna (ml 5), Hrochoť 431, 976 37 Hrochoť
Kantorová Anna, Povrazník 20, 976 55 Ľubietová
Mazúch Miroslav, Stará voda 261/4, 976 37 Hrochoť
Holík Ján (ml 1Ing.), A. Hlinku 233/2, 960 01 Zvolen
Mazúchová Anna r. Mazúchová, Hlavná 75/85, 976 37 Hrochoť
Čunderlík Milan, Družby 614/12, 974 04 Banská Bystrica – Fončorda
Mazúchová Anna (ml 6), Hrochoť 552, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana (st 9), Tupá 127, 935 84 Tupá
Predajnianska Anna r. Predajnianska (r. Majerová, Povrazník 68, zom. 8.8.2001)
Predajniansky Ján (Povrazník 69, zom. 22.6.2000)
Škamlová Mária (st 1), Hrochoť 372, 976 37 Hrochoť
Selecký Martin (st 1), Hrochoť 271, 976 37 Hrochoť
Galovičová Darina r. Považanová, Tr. SNP 62, 974 01 Banská Bystrica
Šágiová Marta r. Selecká, Hrochoť 272, 976 37 Hrochoť
Škamlová Mária (ml 1), Hrochoť 13, 976 37 Hrochoť
Žilová Anna r. Žilová, Hrochoť 564, 976 37 Hrochoť
Potančoková Zuzana, Povrazník 43, 976 55 Ľubietová
Potančoková Anna r. Kováčová (zom. 14.8.2001, S. Ľupča - SNP 102)
Mazúchová Anna (ml 2), Hrochoť 503, 976 37 Hrochoť
Škamla Ján, Na Záhumnie 28/12, 976 37 Hrochoť
Kováč Ivan, Ing., Partizánska 12, 974 01 Banská Bystrica
Holíková Zuzana, Hrochoť 576, 976 37 Hrochoť
Majerová Anna r. Poničanová, Lučatín 102, 976 61 Lučatín
Slávová Viera r. Poničanová, Čerín 82, 974 01 Čerín
Mazúch Ján (ml), Hrochoť 374, 976 37 Hrochoť
Čief Ján, Strelníky 299, 976 55 Ľubietová
Dorotovičová Zuzana, Hrochoť 161, 976 37 Hrochoť
Štubian Ján (st), Poľovnícka 23, 974 01 Banská Bystrica
Selecká Anna r. Filkorová, Hrochoť 308, 976 37 Hrochoť
Škamlová Zuzana r. Žilová, Kráľovohorská 10, 974 01 Banská Bystrica
Považancová Mária r. Selecká, Hrochoť 534, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Anna, Hrochoť 17, 976 37 Hrochoť
Račko Pavol, Hrochoť 517, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ondrej (ml), MDŽ 2, 962 31 Sliač
Machalová Ingrid r. Petríková, Okružná 956/22, 962 12 Detva
Mazúch Juraj, A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
Predajniansky Ondrej (Povrazník 7, nebohý)
Mazúch Ján (st 3), Hrochoť 453, 976 37 Hrochoť
Dorotovič Ján (ml 4), Hrochoť 51, 976 37 Hrochoť
Považancová Zuzana r. Selecká, Hrochoť 512, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana r. Mazúchová, Kuzmányho 1221/13, 974 01 Banská Bystrica
Niederlandová Jana, Poľná 13, 974 05 Banská Bystrica
Niederlandová Dana r. Mazúchová, Hrochoť 379, 976 37 Hrochoť
Pecníková Anna r. Dorotovičová, Hrochoť 457, 976 37 Hrochoť
Dorotovič Martin (st 1), Hrochoť 519, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Anna (st), Hrochoť 179, 976 37 Hrochoť
Mazúch Juraj, Ing., Tatranská 8, 966 81 Žarnovica
Mazúchová Anna (ml 3), Hrochoť 320, 976 37 Hrochoť
Krnáčová Mária r. Poničanová, Dúbravica 60, 976 33 Poniky
Mazúch Ján C 82
Mazúch Milan, Hrochoť 523, 976 37 Hrochoť
Sláva Ján, Do Trávnika 8/8, 976 37 Hrochoť
Holíková Anna (ml 1), Hrochoť 351, 976 37 Hrochoť
Selecký Ján, Hrochoť 349, 976 37 Hrochoť
Sláva Ján (st 2), Hrochoť 552, 976 37 Hrochoť
Petrík Dušan, Hrochoť 566, 976 37 Hrochoť
Potančoková Zuzana r. Krajčiová (Ľubietová, zom. 24.2.2001)
Turčanová Júlia, Povrazník 39, 976 55 Ľubietová
Potančoková Anna r. Chriašteľová (zom. 1.11.1994, Strelníky 42)
Mazúch Ján (1), Hrochoť 379
Fabová Anna, Hrochoť 340, 976 37 Hrochoť
Očenášová Anna r. Slávová, Tr. SNP 18, 974 01 Banská Bystrica
Očenášová Zdena, Kráľovohoľská 16, 974 01 Banská Bystrica
Slávová Dana, Hrochoť 373, 976 37 Hrochoť
Hrušková Anna, Sládkovičova 1238, 110 00 Praha 1, ČR
Mazúchová Marta, Hrochoť 334, 976 37 Hrochoť
Považancová Anna (st), Hrochoť 30, 976 37 Hrochoť
Potančoková Anna r. Dorotovičová, Hlavná ulica 562/131, 976 37 Hrochoť
Hroncová Marta r. Hroncová, Strelníky 90, 976 55 Ľubietová
Škamla Ján (ml 1), Hrochoť 465, 976 37 Hrochoť
Debnárová Mária r. Majerová, Strelníky 214, 976 55 Ľubietová
Hrochotský Ján, Hrochoť 37, 976 37 Hrochoť
Mazúch Martin (st), Hrochoť 335, 976 37 Hrochoť
Krajcerová Zuzana, Segnerová 3, 801 00 Bratislava 1
Bihariová Anna, Mgr., r. Slávová, Hrochoť 26, 976 37 Hrochoť
Pešková Anna, Tulská 75, 976 37 Hrochoť
Kapustová Miroslava, Hrochoť 259, 976 37 Hrochoť
Bardeltová Elena r. Selecká (zom. 9.6.1997, THK 8 – Banská Bystrica)
Vajdová Anna r. Poničanová, Mlynská ulica 312/7, 976 11 Selce
Filkor Miroslav, Dlhá 24, 949 01 Nitra
Sedliaková Andrea r. Filkorová, Horná Mičiná 166, 974 01 Banská Bystrica
Škamlová Zuzana r. Filkorová, Sebedín 12, 974 01 Banská Bystrica
Majer Milan, Strelníky 121, 976 55 Ľubietová
Mazúch Juraj (st 11), Hrochoť 464, 976 37 Hrochoť
Žužová Magdaléna, Sládkovičová 46, 962 01 Zvolenská Slatina
Kmeťová Anna r. Šimková, Hrochoť 251/74, 976 37 Hrochoť
Brzuľová Anna r. Slávová, Hrochoť 437, 976 37 Hrochoť
Krajči Ján. Barákova 1217/18, 984 01 Lučenec
Škamlová Anna (ml), Hrochoť 13, 976 37 Hrochoť
Sláva Martin (ml), Hrochoť 393, 976 37 Hrochoť
Kostúrová Anna r. Mazúchová, Podkonice 220, 976 13 Slovenská Ľupča
Infnerová Zuzana, 9. mája 21, 974 01 Banská Bystrica
Biely Andrej, Hrochoť 47, 976 37 Hrochoť
Styková Anna r. Šimková, J. Haška 16, 974 01 Banská Bystrica
Šimko Ján, Na Graniari 6113/47, 974 01 Banská Bystrica
Dorotovičová Mária (st 1), Hrochoť 445, 976 37 Hrochoť
Mazúch Juraj (st 6), Hrochoť 537, 976 37 Hrochoť
Biela Zuzana r. Mazúchová, Hrochoť 75, 976 37 Hrochoť
Holík Dušan, Ing., Hrochoť 104, 976 37 Hrochoť
Šimková Anna (st 2), Hrochoť 35, 976 37 Hrochoť
Bullová Zuzana, Mgr., Hrochoť 526, 976 37 Hrochoť
Potančok Ondrej [* 31.11.1911], SNP 102, 976 13 Slovenská Ľupča
Sitarčíková Danka r. Predajnianska, Rajecká 8687/38, 827 04 Bratislava – Vrakuňa
Gregorovičová Alena r. Predajnianska, A. Hlinku 55/57, 921 01 Piešťany
Predajniansky Ivan, Karola Adlera 16, 841 02 Bratislava – Dúbravka
Mráz Ondrej, Ing., Ponická cesta 113, 976 33 Poniky
Selecká Anna (ml), Hrochoť 442, 976 37 Hrochoť
Karkalíková Zuzana, Vlkanová 107, 974 07 Banská Bystrica 7
Ostrolucký Ján (st 1), Hrochoť 69, 976 37 Hrochoť
Šimková Anna (st 1), Hrochoť 199, 976 37 Hrochoť
Slávová Anna r. Poničanová, Hrochoť 333, 976 37 Hrochoť
Ostrolucký Martin, Na Píle 25/23, 976 33 Poniky – Ponická Huta
Mazúch Ján (ml 6), Hrochoť 514, 976 37 Hrochoť
Kováč Marián, Hrochoť 469, 976 37 Hrochoť
Holík Ján (ml 2), Hrochoť 380, 976 37 Hrochoť
Ťavodová Marta r. Selecká, Novozámocká 63, Zvolen
Sláviková Zuzana r. Selecká, Hiadeľ 39, 976 61 Hiadeľ
Trhanová Anna, Hrochoť 77, 976 37 Hrochoť
Poliak Juraj, Dúbravica 7, 976 33 Poniky
Sedliaková Slávka r. Mazúchová, Na Píle 36/8, 976 33 Poniky – Ponická Huta
Považancová Katarína r. Mazúchová, Súdenica 103/11, 976 37 Hrochoť
Šomodíková Jana r. Hrochotská, Ľuda Ondrejova 346/17, 976 37 Hrochoť
Selecký Ján, Na Záhumnie 11/2, 976 37 Hrochoť
Selecká Anna (st 3), Hrochoť 327, 976 37 Hrochoť
Krčulová Zuzana r. Dorotovičová, Hrochoť 182, 976 37 Hrochoť
Holík Martin, Hrochoť 104, 976 37 Hrochoť
Kováčová Zuzana (ml), Hrochoť 14, 976 37 Hrochoť
Šimková Anna r. Selecká, Na Teplici 381/4, 976 37 Hrochoť
Krčová Anna r. Slávová, Hrochoť 536, 976 37 Hrochoť
Považancová Anna (ml), Hrochoť 394, 976 37 Hrochoť
Poničan Ján (ml), Hrochoť 273, 976 37 Hrochoť
Považanec Juraj (ml 1), Hrochoť 48, 976 37 Hrochoť
Selecký Dušan, Hrochoť 495, 976 37 Hrochoť
Selecký Ondrej (ml 1), Hrochoť 522, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana r. Škamlová, Hrochoť 174, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ondrej (ml 2), Hrochoť 1, 976 37 Hrochoť
Kováč Ján, Hrochoť 478, 976 37 Hrochoť
Ľuptáková Andrea r. Škamlová, Moskovská 2337/20, 974 01 Banská Bystrica
Šimko Ján, Hrochoť 31, 976 37 Hrochoť
Kováč Ján, Strelníky 225, 976 55 Ľubietová, (a manž. Anna Kováčová r. Janečková)
Mazúchová Zuzana r. Kováčová, Hrochoť 514, 976 37 Hrochoť
Selecká Anna (st), Hrochoť 86, 976 37 Hrochoť
Majerová Mária r. Čiefová, Strelníky 191, 976 55 Ľubietová
Mazúchová Magdaléna r. Mazúchová, Hlavná ulica 565/123, 976 37 Hrochoť
Holík Ján (st), Hrochoť 575, 976 37 Hrochoť
Holíková Anna (ml 2), Hrochoť 575, 976 37 Hrochoť
Škamlová Anna r. Petríková, Hrochoť 444, 976 37 Hrochoť
Zátroch Peter, Dúbravica 21, 976 33 Poniky
Škamlová Zuzana r. Šimková, Hrochoť 465, 976 37 Hrochoť
Filkorová Anna (ml), Hrochoť 257, 976 37 Hrochoť
Dorotová Anna, Budovateľská 477/12, 962 23 Očová
Kováč Pavel (ml), ČSA 105/193, 962 23 Očová
Mazúch Juraj, Pod kostolom 334/31, 976 37 Hrochoť
Mazúch Vladimír, Hrochoť 213, 976 37 Hrochoť
Janečko Ivan, Močare 429/5, 976 37 Hrochoť
AGRO – PONIKY, s. r. o., Družstevná 376 , 976 33 Poniky
Filkor Ján, Ing., J. R. Poničana 824/113, 962 23 Očová
Mazúchová Anna (st 4), Hrochoť 207, 976 37 Hrochoť
Filkor Juraj (ml), Hrochoť 257, 976 37 Hrochoť
Purgatová Mária r. Majerová, Za Daňacou 525/56, 976 13 Slovenská Ľupča
Marková Zuzana, Hrochoť 162, 976 37 Hrochoť
Polóniová Mária r. Mišutková, Ponická cesta 122/26, 976 33 Poniky
Bielik Ľubomír, Ing., Hronská 217, 974 01 Banská Bystrica
Škamla Ján (st 6), Hrochoť 83, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Anna r. Slávová, Hrochoť 498, 976 37 Hrochoť (st 1)
Fábryová Jarmila, Tr. SNP 11, 974 01 Banská Bystrica
Kubicová Zuzana, Hrochoť 507, 976 37 Hrochoť
Krišteková Margita r. Žabková, Trieda Dukelských Hrdinov 445/39, 976 45 Valaská
Senková Anna r. Holíková, Ľuda Ondrejova 270/10, 976 37 Hrochoť
Baranová Anna r. Klačková, Bernolákova 6024/50, 974 05 Banská Bystrica – Kráľová
Bartlová Anna, Šalgotarjánska 10, 974 01 Banská Bystrica
Selecká Zlata r. Žirková, Sládkovičova 323, 962 71 Dudince – Merovce
Selecká Anna r. Slávová, Na Hanišovú 437/35, 976 37 Hrochoť
Krajči Ján, Nálepkova 5, 977 01 Brezno
Selecký Martin (st), Hrochoť 349, 976 37 Hrochoť
Škamlová Anna r. Selecká, Hrochoť 310, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana r. Sujová, Hrochoť 504, 976 37 Hrochoť
Suja Martin, Hrochoť 333, 976 37 Hrochoť
Lichá Anna r. Sujová, Pod kostolom 596/15, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana r. Kováčová, Na Záhumnie 42/41, 976 37 Hrochoť
Klimentová Anna (st), Hrochoť 72, 976 37 Hrochoť
Selecká Zuzana (ml 5), Hrochoť 384, 976 37 Hrochoť
Rajčanová Marta r. Selecká, S. Chalupku 1583/14, 036 01 Martin
Kováčik Viktor, Močare 488/37, 976 37 Hrochoť
Potančok Martin (st), Stredná 3, 974 01 Banská Bystrica
Potančok Ján (st), Hrochoť 385, 976 37 Hrochoť
Maľová Anna, Ing, Sebedín 31, 974 01 Banská Bystrica
Šimková Anna, Hrochoť 335, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Ľubica, Hrochoť 567, 976 37 Hrochoť
Filadelfiová Zuzana (r. Kováčová, Ľubietová 465, 976 55 Ľubietová, zom. 14.2.2002)
Kompanová Jarmila, Mičinská cesta 34, 974 01 Banská Bystrica
Sláva Martin (st 2), Hrochoť 536, 976 37 Hrochoť
Potančok Juraj, Železničná 695/29, 976 13 Slovenská Ľupča
Kurnasová Zuzana, Šebechov 64, 962 01 Zvolenská Slatina
Jakubíková Anna, Ing., r. Slávová, Na Hlinky 25/5, 976 33 Poniky
Sláva Ján, Ing., Jégého 191/9, 821 08 Bratislava
Lichá Zuzana, Lúčna 24, 974 01 Banská Bystrica – Nemce
Biely Michal, Mgr., Ľuda Ondrejova 368/34, 976 37 Hrochoť
Pinka Juraj (st), J. C. Hronského 5, 960 01 Zvolen
Hrašková Emília, Hviezdoslavova 5, 962 01 Zvolenská Slatina
Krajčiová Anna r. Predajnianska, 9. mája 3464/23, 974 01 Banská Bystrica
Potančoková Zuzana (st), Hrochoť 265, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana (st 2), Hrochoť 262, 976 37 Hrochoť
Maľová Zuzana (st), Čerín 15, 974 01 Čerín
Selecký Ondrej (st 1), Hrochoť 327, 976 37 Hrochoť
Ostrolucká Mária r. Štubianová, Hrochoť 578, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján (st 13), Hrochoť 185, 976 37 Hrochoť
Slávová Zuzana r. Holíková, Hrochoť 448, 976 37 Hrochoť
Kováčová Anna r. Mazúchová, Hrochoť 365, 976 37 Hrochoť
Biela Mária, Hrochoť 164, 976 37 Hrochoť
Škamla Martin (ml), Hrochoť 548, 976 37 Hrochoť
Hrončeková Anna, Hrochoť 613, 976 37 Hrochoť
Zátroch Ján (ml 2), Hrochoť 260, 976 37 Hrochoť
Ondrejková Zuzana r. Holíková, Hrochoť 520, 976 37 Hrochoť
Slávová Mária (ml 1), Hrochoť 195, 976 37 Hrochoť
Mazúch Martin, Hrochoť 348, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján (ml 7), Hrochoť 174, 976 37 Hrochoť
Klimentová Anna, Hrochoť 582, 976 37 Hrochoť
Šimko Dušan, Hrochoť 35, 976 37 Hrochoť
Uhliarová Marta r. Poničanová, Hrochoť 250, 976 37 Hrochoť
Selecká Marta r. Holíková, Hrochoť 529, 976 37 Hrochoť
Biela Anna r. Hromadová, Hrochoť 116, 976 37 Hrochoť
Ščepková Andrea, Hrochoť 183, 976 37 Hrochoť
Ostrolucký Ján, MVDr., Na Teplici 388/9, 976 37 Hrochoť
Filkor Stanislav, Horná 270/45, 976 33 Poniky
Mazúchová Božena r. Nosáľová, Venevská 763/15, 990 01 Veľký Krtíš
Mazúch Dušan, Starohorská 21, 974 01 Banská Bystrica
Jíchová Petra r. Mazúchová, Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3, ČR
Sláva Martin, Hrochoť 481, 976 37 Hrochoť
Sláva Ján, Brezinku 513/31, 976 37 Hrochoť
Selecký Martin (ml 1), Hrochoť 231, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana r. Dorotovičová, Hrochoť 432, 976 37 Hrochoť
Šimková Anna r. Mazúchová, Hrochoť 335, 976 37 Hrochoť
Styk Ján, Haškova 278/16, 974 11 Banská Bystrica
Zátrochová Zuzana, Hrochoť 260, 976 37 Hrochoť
Georgievová Anna, Bc., r. Klačanová, Ortútska cesta 316/40A, 974 05 Malachov
Blašková Zuzana, Hrochoť 455, 976 37 Hrochoť
Styk Dušan, Hlavná ulica 587/119, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Viera, Hrochoť 348, 976 37 Hrochoť
Holíková Anna r. Biela, Hrochoť 10, 976 37 Hrochoť
Biely Juraj (ml), Hrochoť 164, 976 37 Hrochoť
Petríková Anna r. Čeryová, Dúbravica 53, 974 01 Banská Bystrica
Biely Martin, Hrochoť 345, 976 37 Hrochoť
Dorotovič Ján (ml 3), Hrochoť 43, 976 37 Hrochoť
Dorotovič Juraj (ml), Hrochoť 474, 976 37 Hrochoť
Dorotovič Miroslav, Hrochoť 52, 976 37 Hrochoť
Poničan Dušan, Pieninská 9, 974 01 Banská Bystrica
Kršačková Marta r. Biela, Na Záhumnie 47/29, 976 37 Hrochoť
Selecký Ján, Hrochoť 308, 976 37 Hrochoť
Selecký Martin, Ovocná 13, Banská Bystrica
Selecký Ondrej (st), Golianová 15, 974 01 Banská Bystrica
Selecká Zuzana (st 2), Golianová 15, 974 01 Banská Bystrica
Majerová Anna r. Mazúchová, Hlavná 531/156, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Andrea r. Mazúchová, Na Dúbravu 580/9, 976 37 Hrochoť
Šimko Ján (st 7), Hrochoť 251, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Magdaléna r. Mazúchová, Zvolenská Slatina 36, 962 01 Zvolenská Slatina
Mazúch Juraj (ml), 1. mája, 962 31 Sliač
Šimko Ján, Hlavná 160/37, 976 37 Hrochoť
Kováčová Zuzana r. Krčulová, Hrochoť 528, 976 37 Hrochoť
Biely Michal, Mgr., Ľuda Ondrejova 34, 976 37 Hrochoť
Šimková Anna (st 3), Hrochoť 379, 976 37 Hrochoť
Dorotovičová Mária (st 2), Hrochoť 96, 976 37 Hrochoť
Mazúch Juraj (st 10), Hrochoť 183, 976 37 Hrochoť
Holík Ján (st 1), Hrochoť 254, 976 37 Hrochoť
Mazúch Martin (st 2), Hrochoť 179, 976 37 Hrochoť
Birková Dorota, Podlavickí cesta 49, 974 01 Banská Bystrica
Kováč Ján (st 5), Hrochoť 342, 976 37 Hrochoť
Kováč Martin (st), Hrochoť 14, 976 37 Hrochoť
Šišiaková Mária r. Dorotovičová, Hrochoť 259, 976 37 Hrochoť
Mazúch Martin (st 1), Mladých Budovateľov 8, 974 01 Banská Bystrica
Šimková Elena r. Kmeťová, Kynceľová 23, 974 01 Banská Bystrica
Blašková Mária (st), Hrochoť 557, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján (ml 9), Horná 2797/69, 960 01 Zvolen
Selecký Ján (ml 4), Hrochoť 442, 976 37 Hrochoť
Slávová Anna r. Senková, Hrochoť 513, 976 37 Hrochoť
Majerová Anna r. Kováčová, Ľuda Ondrejova 350/11, 976 37 Hrochoť
Dianová Anna, Hrochoť 568, 976 37 Hrochoť
Kováčová Zuzana, Hrochoť 27, 976 37 Hrochoť
Selecký Ján (ml), Hrochoť 71, 976 37 Hrochoť
Ondrejka Ján (ml 1), Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
Kupcová Zlatica, Dolná Mičiná 99, 974 01 Banská Bystrica
Badinka Ján, Lipová 1402/16, 962 31 Lukavica
Diková Zuzana, Hrochoť 170, 976 37 Hrochoť
Šlanková Tatiana r. Selecká, Sitnianská 30, 974 11 Banská Bystrica
Selecký Slavomír, Hrochoť 384, 976 37 Hrochoť
Gábor Miroslav, Kynceľová 5, 974 01 Banská Bystrica
Potančoková Mária (r. Majerová, Ľubietová, zom. 29.6.2002)
Čiefová Júlia, Ľubietová 336, 976 55 Ľubietová
Ondrejková Anna r. Ostrolucká, Hrochoť 398, 976 37 Hrochoť
Selecká Zuzana r. Žilová, Hlavná 71/91, 976 37 Hrochoť
Čiefová Mária r. Žilová, Internátna 3483/13, 974 04 Banská Bystrica
Čunderlíková Zlatica r. Kubicová, Sládkovičova 5323/50, 974 05 Banská Bystrica
Snopková Zuzana r. Kubicová, 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica
Senková Mária, Hrochoť 304, 976 37 Hrochoť
Brzuľa Martin, Hrochoť 391, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana, Cyrila a Metoda 13/13, 965 01 Žiar nad Hronom
Mazúchová Zuzana r. Janečková, Hrochoť 185, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Anna r. Janečková, Hrochoť 567, 976 37 Hrochoť
Petríková Viera, Hrochoť 389, 976 37 Hrochoť
Slávová Anna r. Slávová, Stará voda 312/5, 976 37 Hrochoť
Mechová Eva r. Filkorová, Starohorská 6157/1, 974 11 Banská Bystrica
Kľačko Ján, Na Záhumnie 44/33, 976 37 Hrochoť
Brzuľová Anna (st), Hrochoť 177, 976 37 Hrochoť
Ostrolucká Elena r. Farbiaková, Hrochoť 578, 976 37 Hrochoť
Škamlová Anna r. Janečková, Hrochoť 501, 976 37 Hrochoť
Ondrejková Mária r. Janečková, Hrochoť 427, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Zuzana, Hrochoť 73, 976 37 Hrochoť
Blašková Anna (ml), Hrochoť 591, 976 37 Hrochoť
Kubica Ondrej, Hrochoť 507, 976 37 Hrochoť
Zátroch Ján (ml 1), Hrochoť 91, 976 37 Hrochoť
Selecká Mária, Hrochoť 194, 976 37 Hrochoť
Zátroch Milan, Hrochoť 76, 976 37 Hrochoť
Slávová Zuzana (ml 2), Hrochoť 393, 976 37 Hrochoť
Kľačková Oľga, Hrochoť 443, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Jana, Hrochoť 294, 976 37 Hrochoť
Senková Anna (st 1), Hrochoť 309, 976 37 Hrochoť
Považanec Marián, Súdenica 103/11, 976 37 Hrochoť
Filkorová Anna (st), Hrochoť 573, 976 37 Hrochoť
Sláva Ján (ml), Hrochoť 369, 976 37 Hrochoť
Ondrejka Zdenko, Na Teplici 397/20, 976 37 Hrochoť
Senko Ján, Čerín 17, 974 01 Banská Bystrica
Slávová Zuzana (st 2), Hrochoť 198, 976 37 Hrochoť
Ondrejka Ján (st 3), Hrochoť 398, 976 37 Hrochoť
Kľačko Ján, Hrochoť 48, 976 37 Hrochoť
Kováčová Mária, Hrochoť 166, 976 37 Hrochoť
Kľačko Milan, Hrochoť 372, 976 37 Hrochoť
Brzuľa Slavomír, Hrochoť 437, 976 37 Hrochoť
Ondrejka Juraj, Nám. Hrdinov SNP 20/34, 976 96 Medzibrod
Ondrejka Marek, Kynceľová 74, 974 01 Banská Bystrica
Brzuľová Dana, Hrochoť 94, 976 37 Hrochoť
Sláva Ján (st 5), Hrochoť 58, 976 37 Hrochoť
Mazúchová Anna r. Mazúchová, Hrochoť 311, 976 37 Hrochoť
Kantorová Zuzana, Hrochoť 276, 976 37 Hrochoť
Mazúch Ján, Na Teplici 396/17, 976 37 Hrochoť
Považanec Ján, Hrochoť 577, 976 37 Hrochoť
Poničan Ján, Dubiny 274/14, 976 37 Hrochoť
Filkor Martin, Družstevná 496/9, 976 37 Hrochoť
Ludrovanová Zuzana, Rudohorská 22, 974 01 Banská Bystrica
Škamla Ján, Na Záhumnie 40/45, 976 37 Hrochoť

 

Na vedomie Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Ing. Jozef Plieštikvedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


Telefón+​4​2​1​4​8​4​3​0​6​4​3​0​

E-mailm​i​r​o​s​l​a​v​.​c​u​n​d​e​r​l​i​k​@​m​i​n​v​.​s​k​

Internetw​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​

IČO0​0​1​5​1​8​6​6​

Rozdeľovník k číslu OU-BB-PLO2-2021/005213-003

Obec Ľubietová, Nám. V. Dunajského 1, 976 55 Ľubietová

Obec Strelníky, Strelníky 63, 976 55 Strelníky

Obec Povrazník, Povrazník 22, 976 55 Ľubietová

Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05, Banská Bystrica


Príloha

Vytvorené: 19. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2021 12:12
Autor: Správce Webu