Navigácia

Obsah

Výzva na predkladanie projektov/návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu Obce Poniky na rok 2019

Typ: ostatné
Obec  Poniky   vyhlasuje   výzvu   na    predkladanie  projektov/návrhov   financovaných z participatívneho rozpočtu obce Poniky na rok 2019.

Prioritné oblasti projektu/návrhu:

- aktívne občianstvo

- verejné priestranstvá

- ochrana a zveľaďovanie životného prostredia

- kultúra

- deti a mládež

- rodina

- seniori

- sociálna oblasť

- rozvoj cestovného ruchu

- šport

- voľnočasové aktivity

- propagácia obce

 

Finančné limity pre projekty/návrhy

Celková výška participatívneho rozpočtu : 9 000 EUR

Minimálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná z rozpočtu obce: 300 EUR

Maximálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná z rozpočtu obce: 1 500 EUR

Spolufinancovanie projektu/návrhu z iných zdrojov (nie je podmienkou schválenie projektu/návrhu). 

 

Časový harmonogram

Termín na predloženie projektov/návrhov zo strany navrhovateľov je do 15.04.2019. Do tohto termínu musí byť projekt/návrh fyzicky doručený do podateľne Obecného úradu v Ponikách.

Termín na realizáciu a zúčtovanie projektu/návrhu je najneskôr do 15. decembra 2019.

 

Obsah projektu/návrhu

Žiadateľom môže byť osoba uvedená vo schválených Zásadách participatívneho rozpočtu Obce Poniky. Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt/návrh. Náležitosti projektu/návrhu musia byť v súlade so schválenými Zásadami participatívneho rozpočtu Obce Poniky, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce (www.poniky.sk).

 

Forma projektu/návrhu

Projekt/návrh sa podáva v písomnej forme s predpísaným obsahom (náležitosťami). Odporúčaný vzor projektu/návrhu  tvorí prílohu výzvy  a je zverejnený na webovom sídle Obce Poniky.

Projekt/návrh treba doručiť v 1 vyhotovení na adresu Obecného úradu v Ponikách v určenej lehote v zalepenej obálke s označením: „Participatívny rozpočet – projekt“.

 

Kontaktná osoba v prípade otázok:

Monika Jakubčová, monika.jakubcova@poniky.sk, 048/419 37 03

 

Výzva vo formáte PDF

Vzor žiadosti na podanie projektu

    

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 4. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2019 09:22
Autor: Správce Webu