Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poniky

Typ: ostatné
Obecné zastupiteľstvo  obce  Poniky v súlade s § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákona o obecnom zriadení“), v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Poniky, ktoré sa uskutočnia dňa 22. 4. 2020 o 17.00 hod. na Obecnom úrade obce Poniky na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami uvedenými v tomto vyhlásení najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 7. 4. 2020 na adresu:

Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA,NEOTVÁRAŤ!“

Prihlášky je možné podať osobne v podateľni Obecného úradu v Ponikách počas úradných hodín alebo poštou, pričom pre prijatie prihlášky je rozhodujúci dátum podania na pošte.

 1. Požiadavky na uchádzača v zmysle §18a ods. 1) zákona o obecnom zriadení a § 3 ods. 1) zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme:

 

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy,
 • bezúhonný

 

 1. Náležitosti písomnej prihlášky v zmysle §18 ods. 1),  §18a ods. 3) a §18b zákona o obecnom zriadení:

 

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail,telefón);
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;
 • údaje potrebné na overenie bezúhonnosti  alebo výpis z registra trestov
 • informáciu o tom, či vykonáva funkciu hlavného kontrolóra pre inú obec a za akých podmienok;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Poniky a účelom overenia bezúhonnosti ,

 

 1. Všeobecné podmienky v zmysle § 18 a 18a zákona o obecnom zriadení:

 

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti;
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce;
 • hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení;
 • pracovný úväzok 50%

 

 1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 22. 4. 2020.

 

 1. Spôsob voľby hlavného kontrolóra §18a ods. 3) zákona o obecnom zriadení:

 

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.


Vytvorené: 6. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2020 07:36
Autor: Správce Webu