Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky ZŠ s MŠ

Typ: ostatné
Obec Poniky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003“) a § 5 ods. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

 

Základnej školy s materskou školou  Štefana Žáryho v Ponikách, Družstevná 201,976 33 PONIKY

s predpokladaným nástupom dňa 1.6.2019

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 1. získanie profesijných kompetencií podľa §7 a §34 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch , a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 3. absolvovanie l. atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

 

Iné kritériá a požiadavky :

 1. bezúhonnosť v zmysle §9 zákona  č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 2. zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
 3. ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z.
 4. znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 5. riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

 

Zoznam požadovaných dokladov :

 1. písomná prihláška do výberového konania
 2. profesijný životopis
 3. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní / vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach / a absolvovaní l. atestácie
 4. návrh koncepcie rozvoja školy / písomne v rozsahu max 3 strán /
 5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 6. doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 7. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 8. písomný súhlas uchádzača  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom. o ochrane osobných údajov .

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím elektronickou formou (emailom) alebo telefonicky. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené

 

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

 

Dátum a miesto podania prihlášky :

 

Prihlášky zasielajte v písomnej forme do 29.3.2019 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom

 

VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (ZŠ s MŠ  ŠŽ v Ponikách) – NEOTVÁRAŤ

 

na adresu

 

Obec Poniky

Malá Stráňa  32

976 33 Poniky

 

Rozhodujúci je čas doručenia na uvedenú adresu a nie čas podania na pošte resp. čas odoslania inou formou poštovej prepravy.

 

V Ponikách  5.3.2019

 

 

Ing. Jana Ondrejková v.r.

                     starostka obce


Vytvorené: 6. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2019 08:12
Autor: Správce Webu