Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška

Typ: ostatné
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - pdf formát


Dňa 03.05.2019 podala Obec  Poniky so sídlom Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky   na tunajší stavebný úrad žiadosť o zmenu stavby  "Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ  Štefana Žáryho – Poniky " pred jej dokončením.

Umiestnenie a realizácia stavby bolo povolené rozhodnutím Obce Čerín č. OcÚ 200/2018/PM dňa 17.10.2018.

Stavba je riešená v zastavanom území obce Poniky na parcelách   KN C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4.OBEC  BADÍN

Sládkovičova č. 4, 974 32 Badín, IČO :  00313262, DIČ : 20211176

 

Stavebný úrad

č. j. S2019/00366-1 - ozn. v. v.  Ohr.                                                                        Badín, 07.05.2019

Vybavuje : Ľ. Ohrivalová

        č0910 912 714

 

Verejná vyhláška

 

Oznámenie o začatí konania

o zmene stavby pred jej dokončením

 

 

            Dňa 03.05.2019 podala Obec  Poniky so sídlom Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky   na tunajší stavebný úrad žiadosť o zmenu stavby  "Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ  Štefana Žáryho – Poniky " pred jej dokončením.

            Umiestnenie a realizácia stavby bolo povolené rozhodnutím Obce Čerín č. OcÚ 200/2018/PM dňa 17.10.2018.

            Stavba je riešená v zastavanom území obce Poniky na parcelách   KN C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4.

 

Členenie stavby :

SO 01 –  Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho

SO 02 –  Spojovacia chodba

SO 03  – Spevnené plochy

SO 04  – Oplotenie

 

            Predmetom zmeny stavby pred jej dokončením je

1.      zmena umiestnenia stavby  objektu  SO.01              

◦         od krajného vodiča VN vedenia  na vzdialenosť                   10,20 m   

( mimo ochranného pásma VN vzdušného vedenia )

◦          od hranice pozemkov  na južnej strane

z pôvodných  3,0m – 4,515 m na                                          5,30 m;

◦         od objektu školy z pôvodných  5,10m a 21,80 m na        3,30 m a 20,00 m

 

2.      úprava konštrukcie založenia stavby SO.01 - rozmery  SO.01 ostávajú  zachované

 

3.      posun relatívnej výšky objektu SO.01  - úroveň   +/-0.000  o    + 530 mm

 

4.      úprava rozsahu využitia fasádnych  panelov z minerálnou výplňou v zmysle projektu požiarnej ochrany stavby

 

5.      úprava dĺžky SO.02  - prepojovacieho krčku

z  pôvodných 11,925 m  na                                                   10,20 m

 

6.      úprava rozmerov objektu SO – 02 – spojovacia chodba

zastavaná plocha  z pôvodných  32,2 m2 na                         30,00m2         

 

7.      úprava skladby  spevnených plôch SO.03

 

Celková plocha riešeného územia                                         16.466,00 m2

Zastavaná plocha objektu SO 01                                                691,60  m2

Zastavaná plocha objektu SO 02                                                 30,00  m2

Zastavaná plocha objektov SO 01 + SO 02                                 719,90 m2

Celková úžitková plocha objektu                                               669,70 m2

Zastavaný objem                                                                     6.704,50 m3

 

č. j. S2019/00366-1 - ozn. v. v.  Ohr.                                                                                                2.

 

 

            Obec Badín, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v súlade s ustanovením § 68  podľa ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona

 

oznamuje

začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením  

 

verejnou vyhláškou

 

všetkým známym účastníkom konania a súčasne upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

            Účastníci konania môžu svoje námietky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.

            Podľa ustanovenia § 61 ods. 6  stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány; ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.  Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí  konania o zmene stavby pred jej dokončením, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

            Upozorňujem, že podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

            Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred uplynutím uvedenej lehoty počas stránkových hodín na Obecnom úrade Badín, prípadne na Obecnom úrad Poniky.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Mgr. Pavol Hric v.r.
                                             starosta obce

 

 

            Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o  zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia  § 26 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

            Doručenie sa uskutočňuje  vyvesením oznámenia o začatí konania o umiestnení stavby  na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, t. j. vyvesením na úradnej tabuli obce Badín a obce Poniky a súčasne zverejnením  písomnosti  na webovom sídle obce - internetovej stránke obce Badín https://www.obecbadin.sk/  a obce Poniky https://www.poniky.sk

            Posledný deň tejto lehoty ( 15. deň )  je dňom doručenia.

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce  na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: 7.5.2019.                         Zvesené dňa: ..............................................

č. j. S2019/00366-1 - ozn. v. v.  Ohr.                                                                                               3.

 

 

Doručí sa: 

 

•          Okresný úrad Banská Bystrica –  OSZP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

◦          ŠOP

◦          OH

•          Okresný úrad Banská Bystrica –  PLO, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

•          ST, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

•          SS – distribúcia a. s., Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina

•          StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

 

 

Co/ OcÚ – SÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 7. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2019 13:31
Autor: Správce Webu