Obec Poniky
Poniky

Aktuality

LAMPLIONOVY SPRIEVOD

 

Ponický spravodajca júl – september 2021 
PS 32021

V najnovšom spravodajcovi sa dočítate: 

  • Folklórny večer Pozdola tých Poník
  • Slovenský deň kroja
  • Pekná, ale dlhá cesta ku včelám
  • Obnova školskej kuchyne a iné

čítaj viac

 

LAMPIONOVY SPRIEVOD

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD DENINOU

Dátum: 25. 10. 2021

Obec Poniky a ľudia dobrej vôle organizujú dňa 31.10.2021 od 17:30 na ihrisku pri Obecnom úrade v Ponikách lampiónový sprievod.

VO-tazba

Výzva na predloženie cenovej ponuky.

Dátum: 20. 10. 2021

Obecný podnik lesov spol.s.r.o. vyzýva záujemcov o ťažbové práce v lese na predloženie cenovej ponuky.

očkovanie

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Dátum: 19. 10. 2021

Oznamujeme občanom, že Vyšší územný celok Banská Bystrica ponúka mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a to priamo v Zdravotnom stredisku v našej obci.

MOH 2021 palgat

MEMORIÁL ONDREJA HOLCA v cezpoľnom behu, 6. ročník

Dátum: 18. 10. 2021

Po ročnej prestávke sa v sobotu 16. októbra 2021 v Ponikách, za účasti 155  pretekárov a za počasia, ktoré prialo všetkým, uskutočnil 6. ročník obnovenej série pretekov v cezpoľnom behu Memoriál Ondreja Holca. Pozrite si zábery z tohto vydareného športového podujatia.

polohovacie postele

Oznam

Dátum: 28. 9. 2021

Obec Poniky má k dispozícii  elektrické polohovacie postele. Posteľ poskytuje užívateľom optimálnu nezávislosť a slobodu pohybu, pohodlné riešenie pre kvalitnú starostlivosť o pacienta.

PZ BUkkovina Poniky predaj diviny

Predaj diviny

Dátum: 3. 9. 2021

Poľovnícke združenie Bukovina Poniky ponúka občanom obce Poniky divinu (jeleň/jelenica) za výhodné ceny.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č.3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky

Dátum: 12. 8. 2021

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje spádová oblasť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky.

obmedzená dodávka pitnej vody

Obmedzenie dodávky pitnej vody

Dátum: 2. 8. 2021

Oznamujeme občanom ulice Poľná, že od pondelka, t. j. od 02. 08. 2021 bude z dôvodu pripájania domových vodovodných prípojok na zrekonštruované vodovodné potrubie na tejto ulici obmedzená dodávka pitnej vody, a to v rôznych časových intervaloch počas jednotlivých dní.

očkovanie v ponikách

Očkovaní proti ochoreniu COVID-19 priamo v obci Poniky

Dátum: 22. 7. 2021

Oznamujeme občanom, že Obec Poniky v spolupráci s pani doktorkou Motoškovou sa bude spolupodieľať na očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie bude prebiehať v ambulancii pani doktorky Motoškovej v Zdravotnom stredisku v Ponikách alebo prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky.

zdola tých poník

POZDOLA TÝCH PONÍK

Dátum: 13. 7. 2021

Pozrite si folklórny večer Pozdola tých Poník zachytený objektívom nášho rodáka Jána Matulu

transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 12. 7. 2021

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

stavebný úrad

STAVEBNÝ ÚRAD - ZMENA

Dátum: 8. 7. 2021

Od 01.07.2021 je pracovníkom stavebného úradu Poniky pán Štefan Poništiak. Pracovník bude na obecnom úrade v Ponikách prítomný každý nepárny týždeň v stredu od 13.00 hod. do 16.00 hod.

PONICKÝ SPRAVODAJCA APRÍL - JÚN 2021

PONICKÝ SPRAVODAJCA APRÍL - JÚN 2021

Dátum: 30. 6. 2021

Prečítajte si najnovšie číslo Ponického spravodajcu za obdobie apríl až jún 2021, v ktorom nájdete dôležité informácie o dianí v obci.

prerušenie dodávky elektricky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 30. 6. 2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od 30.07.2021 07:30 do 30.07.2021 16:30 bude v obci Poniky prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. 

zákaz vodary

Žiadosť  o vyhlásenie  regulácie v dodávke vody z verejného vodovodu

Dátum: 23. 6. 2021

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. požiadala obec Poniky o vyhlásenie regulácie v dodávke vody z verejného vodovodu.

protokol o skúške vody

Protokol o skúške vody č.3912/2021

Dátum: 15. 6. 2021

Protokol o skúške vody vykonaný Odborom riadenia kvality- Laboratórium Banská Bystrica - StVPS z odberného miesta Poniky potraviny

#

ČEREVENO-BIELY KONTAJNER NA ELEKTROODPAD A BATÉRIE

Dátum: 10. 6. 2021

Dnes bol  medzi budovu OcÚ Poniky a asfaltové ihrisko umiestnený  červeno-biely kontajner na elektro odpad a batérie.

starostlivost o pôdu

Výzva a zverejnenie

Dátum: 5. 5. 2021

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby .....

plagát nahradnii ockovanie

Registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Dátum: 19. 3. 2021

Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na stránke: www.nahradnici.sk.

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Dátum: 23. 2. 2021

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje

SODB2021

OZNAM

Dátum: 10. 2. 2021

Oznamujeme občanom že kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 a v súlade s rozhodnutím Vlády Slovenskej republiky sa sčítanie obyvateľstva neuskutoční podľa pôvodne určeného harmonogramu.

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

Dátum: 28. 1. 2021

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 22. 1. 2021

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

OZNAM - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dátum: 8. 1. 2021

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu  obmedzeného počtu zamestnancov tento mesiac nebude realizovať odpočty vodomerov v našej obci odčítačmi spoločnosti.

Informácia pre verejnosť

Dátum: 9. 12. 2020

<br /><p style="text-align: justify;">Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente <strong>&bdquo;Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 8&ldquo;</strong> je možné prekladať najneskôr <strong>do 15 dní</strong> od zverejnenia na adresu:</p>

ilustračná foto kompostéra

Distribúcia kompostérov na "zelený odpad" do domácností

Dátum: 26. 11. 2020

Oznamujeme občanom, že v súlade s platnou legislatívou a novou zákonnou povinnosťou platnou od 1. januára 2021 začne dňa 30. novembra 2020 (pondelok) Obec Poniky s distribúciou kompostérov určených na zelený odpad priamo do domácností našich občanov.

Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8 1

Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8 - oznámenie prerokovania  návrhu  územnoplánovacej dokumentácie

Dátum: 23. 11. 2020

Predmetom riešenia je doplnenie obytného územia – funkčných plôch bývania v rodinných domoch a plochy občianskeho vybavenia.

OZNAM - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Dátum: 22. 10. 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že

Upozornenie - Seniori, pozor na podvodníkov!

Dátum: 16. 10. 2020

Vzhľadom na podozrenie, že v našej obci sa pohybujú podvodníci, ktorí môžu vykonávať protiprávnu činnosť páchanú hlavne na  senioroch, ktorí môžu byť okrádaní, alebo uvádzaní do omylu, pričom môže byť zneužívaná ich dôvera, upozorňujeme na väčšiu obozretnosť.

V prípade, ak budete svedkami takéhoto konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo môžete kontaktovať starostku obce na mobilnom telefónnom čísle 0910 912 710.

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Dátum: 1. 10. 2020

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

UPOZORNENIE  1

OPÄTOVNÉ UPOZORNENIE

Dátum: 14. 9. 2020

Obec Poniky žiada všetkých občanov obce Poniky a jej návštevníkov,  aby na presun a pohyb motorovými vozidlami (autá, motocykle, štvorkolky a pod.) v katastrálnom území obce Poniky používali iba na to určené spevnené cesty. 

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Dátum: 26. 2. 2020

<p style="text-align: justify;"><em>Obec Poniky v&nbsp;zmysle ustanovenia &sect; 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o&nbsp;poplatkoch za uloženie odpadov a&nbsp;o&nbsp;zmene a&nbsp;doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o&nbsp;Environmentálnom fonde a&nbsp;o&nbsp;zmene a&nbsp;doplnení niektorých zákonov v&nbsp;znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2019 bola v&nbsp;obci úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo výške &nbsp;<strong>21,32 %.&nbsp;</strong></em><em>Sadzba zákonného poplatku na rok 2020 &nbsp;je 22,- euro za tonu.</em></p>

#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

Dátum: 31. 1. 2020

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Dátum: 20. 1. 2020

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

LOGO FPU

Živá knižnica

Dátum: 7. 10. 2019

<b> Obecná knižnica v Ponikách získala v roku 2019 z Fondu na podporu umenia dotáciu na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc vo výške 4500 eur. Za uvedenú sumu sa do obecnej knižnice v Ponikách zakúpi :</b>

Oznam

Dátum: 7. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je:

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 48
TÝŽDEŇ: 382
CELKOM: 534831

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

 

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom