Navigácia

Obsah

Protipožiarny zásah DHZO  Poniky

Včera, dňa 8. júla  2018  o 20,28 hod. bol občanmi obce  Poniky spozorovaný  požiar v lokalite Davidov  vrch  (Diškovie) na parcelách  č. KNC 2392/1, KNE 4277 aKNE  4278. Horelo 5 samostatne ležiacich balíkov starého sena.

Okamžite bol aktivovaný DHZO Poniky, ktorý do 19 minút zasahoval priamo na požiarovisku s technikou, ktorú má k dispozícii (Tatra CAS 32-T 148 a IVECO Daily). Po komunikácii s Hasičským a záchranným zborom Banská Bystrica a vývoji požiaru nemuselo dôjsť k ich  zásahu a oheň zlikvidovali  ponickí hasiči.

Dovoľujem si vysloviť poďakovanie občanom, ktorí nahlásili  požiar, ale predovšetkým členom DHZO  Poniky, menovite Pavlovi Lomenovi, Martinovi  Koleničkovi,  Jozefovi Dobošovi, Jánovi Hraškovi, Matejovi Urbanovi, Róbertovi Tillerovi,  Štefanovi Tešlárovi ml.,  Pavlovi Duskovi a Petrovi Horčinovi.

 

Ing. Ján Beňo, starosta obce

 

 

Správy

POZVÁNKA

Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce Poniky 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ponikách.

Termín konania:           26. júla 2018 (štvrtok)
Miesto konania:            Obecný úrad Poniky celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Ponickými kiarmi 2018

Ponickými kiarmi –  4. ročník cyklistických pretekov

Blíži sa v poradí 4. ročník cyklistických pretekov do vrchu Ponickými kiarmi. Štart bude v Šalkovej  8. septembra 2018, cieľ  na najvyššom mieste stúpania našimi kiarmi po 3 kilometroch. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam- šetrenie pitnej vody

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica žiada občanov obce Poniky, časti Ponická Huta o šetrenie pitnej vody až do odvolania nakoľko je z dôvodu pretrvávajúceho sucha výrazne znížená výdatnosť prameňov.
celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne


Oznamujeme Vám, že od apríla do októbra 2018 v našej obci bude prebiehať miestne prešetrovanie objektov ZBGIS (Základná báza údajov pre geografický a informačný systém) terénnymi pracovníkmi. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom liste.
celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky Krajského kola hry PLAMEŇ Poniky 2018

Pozrite si výsledky Krajského kola hry PLAMEŇ, organizovaného KO DPO SR v Banskej Bystrici v spolupráci s obcou Poniky, ktoré sa konalo 9. júna 2018 na ihrisku na Horedoliní. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
DFF 2018-mybystrica 2

MY Bystrica : Ponická parta patrí k najkrajším na Slovensku. Oslávili ju aj na festivale

Festival Zdola Ponickýho mlyna, ktorý sa konal uplynulý víkend, je doslova pastvou pre oči. Na tomto ročníku vzdali hold aj výnimočným folkloristom Ondrejovi Madošovi a Jánovi Kapustíkovi. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
sse informuje

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA INFORMUJE

Vážení občania,
Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky! celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Zisťovanie SILC 1

Zisťovanie SILC

Štatistický úrad  Slovenskej republiky oznamuje, že v čase od 9. apríla do  26. júna  2018 sa v našej obci uskutoční Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností  (EÚ SILC) v rámci projektu  európskych  štatistických zisťovaní. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy 1

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy

V súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na  dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Žiadosť o spoluprácu na príprave novej monografie o Obci  Poniky

Obec Poniky v spolupráci s renomovaným autorom viacerých publikácií PhDr. Marcelom Pecníkom a kolektívom jeho spolupracovníkov pripravuje vydanie novej monografie o Obci Poniky.

V súčasnosti odborný autorský kolektív s výrazným zapojením miestnych obyvateľov - pamätníkov a predstaviteľov obce, spolkov a  organizácií v obci, pracuje na vytvorení textov a začína sústreďovať  fotografie a obrázkový materiál. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu v roku 2018

Harmonogram zberu odpadu

v roku 2018 pre Obec Poniky celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Polóny Pavel

Kožušnícky majster Pavel Polóny

Na Slovensku je už málo výrobcov pravých slovenských kožúškov. V Podpolianskom regióne sa celý svoj život venuje ponickým kožúškom Pavel Polóny. Od útleho detstva pomáhal svojmu otcovi, od ktorého napokon získal kožušnícky fortieľ. A hoci má už vyše 85 rokov, stále vyšíva pestrofarebné ornamenty a krásne kožúšky, aby robil radosť mladým tanečníkom a milovníkom folklóru.                         celý text

náš tip | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
dss

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie

Poslanci ObZ boli na pracovnom stretnutí dňa 6. decembra 2017 oboznámení s pracovnou verziou štúdie uskutočniteľnosti na Zariadenie pre seniorov Poniky (zverejnená na www.poniky.sk), ktorá je pripravená na pripomienkovanie. Obsahuje informácie o dodávateľovi, legislatívny rámec, popisuje relevantné zdroje financovania projektu, analyzuje situáciu na relevantnom trhu, zodpovednosť obce za vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj, technické riešenie, manažment projektu, finančnú analýzu, udržateľnosť projektu, analýzu rizík a SWOT analýzu.
celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie  za národnú kultúrnu pamiatku 1

Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodnutím č. PUSR-2017/22561-4/9484/JAN vyhlásil Zvonicu, múr a cintorín príkostolný pri Rímsko- katolíckom kostole sv. Františka z Assisi v Obci Poniky za národnú kultúrnu pamiatku. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
strecha

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - povinnosti občanov


Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.

KRPZ ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
triedenie odpadu 2017

Význam triedenia odpadu

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať alebo recyklovať. Ten, ktorý sa recyklovať dá, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť odpad podľa toho, z čoho sa skladá do oddelených nádob (prípadne vriec), aby bolo možné ďalej s ním nakladať. Aké druhy odpadu môžeme triediť? V mestách a obciach najčastejšie triedime tieto komodity: papier, plast, sklo a kov. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Naučme sa triediť

Naučme sa triediť celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ... celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor: Správce Webu