Navigácia

Obsah

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Typ: ostatné
Obecný úrad Poniky, Obec Poniky, Malá Stráňa 32,976 33 Poniky vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (ďalej len „TA COVID“).

Výberové konanie sa uskutoční dňa   14.01.2021 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Ponikách

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP COVID MRK - NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12.01.2021(rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť,
 • životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),  
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov- vzor vyhlásenia si môžete stiahnúť nižše) 

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny asistent COVID:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

 

Suma základnej zložky mzdy:  810 eur brutto

 

Výberové kritériá na pozíciu terénny asistent TA COVID:

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu TA COVID:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie, resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.
 • znalosť slovenského jazyka
 • ovládanie práce s PC – word, excel, ovládanie práce s internetovými prehliadačmi, ovládanie práce v Outlooku

 

Miestom výkonu práce je: časť obce Ponická Huta, ulica Na píle, časť obce Poniky, ulica Malá Stráňa, Družstevná ulica a kancelária v priestoroch Obecného úradu Poniky

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je : 20.01.2021

 

Popis práce Terénneho asistenta COVID:

 • komunikácia s obyvateľmi MRK a obcou za účelom zberu údajov o základných životných potrebách (voda, strava, prevencia, bývanie, komunikácia a informovanosť),
 • zabezpečenie adresnej a cielene poskytovanej podpory krízovým tímom,
 • sprostredkovanie informácií spojených s COVID 19 z verejných inštitúcií smerom k obyvateľom MRK, obci a projektovému tímu,
 • distribúcia informačných manuálov a brožúr s cieľom zvýšiť osvetu pre ochorenie COVID 19 a iné pandémie (ako jej predchádzať a ako sa správať),
 • denné monitorovanie situácie v pričlenenej MRK, počet navrátilcov zo zahraničia, ich situácia a bývanie v MRK,
 • informovanie o priebehu a spôsobe karantény, pomáha obyvateľom oboznámiť ich s postupmi,  
 • pomoc obci pri zabezpečovaní výstupného akčného krízového plánu obce (postup v druhej vlne COVID 19 alebo inej pandémie),
 • pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie a zdravotnej osvety v súvislosti s ochorením COVIV-19 (pri testovaní, distribúcii rúšok, atď.),
 • vedenie terénneho denníka činností, vrátane dochádzky.

 

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

Oznámenie vo formáte PDF

 

Prílohy:

vzor - čestné prehlásenie o bezúhonnosti vybraného uchádzača formát DOC

vzor - čestné prehlásenie o bezúhonnosti vybraného uchádzača formát ODT

vzor - súhlas so spracovaním osobných údajov formát DOC

vzor - súhlas so spracovaním osobných údajov formát ODT

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 4. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2021 19:18
Autor: Správce Webu