Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Typ: ostatné
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Poniky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce na pozemku par. KN – C č. 262/2 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Poniky vedené na liste vlastníctva  č.  510 a to 6 ks stromov s obvodom kmeňa od 45 cm do 80 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že stromy dosiahli veľkú výšku a ohrozujú okolie.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Poniky, Malá Stráňa 32/12, 976 33 Poniky alebo elektronicky na e-mail: poniky@poniky.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

 

V Ponikách 21.5.2020

 

Ing. Jana Ondrejková v.r.  starostka obce

 

 

 

Zverejnené 21.5.2020

 


Vytvorené: 21. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2020 14:42
Autor: Správce Webu