Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Typ: ostatné
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Poniky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny rastúcej v zastavanom území obce na pozemkoch par. KN – C č. 1474  zastavaná plocha a nádvorie a par.KN-C č. 1473/1 záhrada  v k. ú. Poniky vedené na liste vlastníctva  č.  985  a to 1 ks stromu s obvodom kmeňa  100 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že strom má malú vzdialenosť od rodinného domu, v prípade  nepriaznivých poveternostných podmienok svojim vzrastom ohrozuje rodinný dom, svojim  koreňovým systémom  narušuje základy domu.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky alebo elektronicky na e-mail: poniky@poniky.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

 

V Ponikách 7.02.2019

 

 

Ing. Jana Ondrejková v.r. ,  starostka obce

 

 

Zverejnené  7.02.2019

 


Vytvorené: 7. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 2. 2019 14:02
Autor: Správce Webu