Navigácia

Obsah

OZNAM - MIESTNE DANE

Typ: ostatné
Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

 

 

Teda zmeny, ktoré nastali v roku 2018 a dotýkajú sa miestnych daní je potrebné nahlásiť, alebo daň z nehnuteľností priznať u správcu dane, ktorým je Obec Poniky do 31.januára 2019.

Tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade v Ponikách, alebo na webovom sídle obce

www.poniky.sk  (samosprava/dokumenty-a-tlaciva/tlaciva/).

 

Takisto aj žiadosť na vrátenie poplatku za komunálny odpad za rok 2018 je potrebné podať v zmysle VZN Obce Poniky č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  podľa § 24 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 26 tohto nariadenia písomne u správcu dane, ktorým je Obec Poniky, po uplynutí daňového obdobia – kalendárneho roka 2018 v lehote od 1. januára do 31. januára 2019. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak si poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok. Potvrdenie v cudzom jazyku musí byť podľa § 26 ods. 2 preložené do úradného jazyka.

Uvedený oznam je zverejnený aj na informačných tabuliach obce .

 

 

 


Vytvorené: 6. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2019 13:19
Autor: Správce Webu