Obec Poniky
Poniky

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 6/2022

vzn 6/2022

V zmysle platnej legislatívy obec Poniky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 6/2022
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Návrh VZN vo formáte PDF. (507.14 kB)

 

Návrh

Všeobecného záväzného nariadenia

 obce Poniky

č. 6/2022

 

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Poniky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140  ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení

 

§ 1

Predmet úpravy

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka:

 1.   za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2.   na čiastočnú úradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
 3.   na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni a výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.

 

§ 2

Výška mesačného príspevku

za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 17 €.

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza  bezhotovostným prevodom na účet školy číslo účtu 1255314006/5600 IBAN : SK83 5600 0000 0012 5531 4006 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Banská Bystrica, alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

§ 3

     Výška mesačného príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

 

1)  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  7,00 €.

2)  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným prevodom na účet školy číslo účtu 1255314006/5600

IBAN : SK83 5600 0000 0012 5531 4006 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Banská Bystrica, alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

§ 4

Výška príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

a výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

 

 1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Poniky, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.

Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

 1. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň nasledovne:

 

Finančný limit  na  nákup potravín

(finančné pásmo A a B)

Finančné pásmo 1 A  - pre Mš aj Zš - platnosť od 1.1.2023

 

Desiata príspevok v €

Obed príspevok v €

Olovrant príspevok v €

Spolu v €

Dotácia

na podporu k stravovacím návykom dieťaťa v €

 

Úhrada zákonného zástupcu v €

Režijné náklady

v € na mesiac

MŠ denná (stravník dieťa MŠ 2-5rokov)

0,40

1,00

0,30

1,70

 

1,70

4

 (stravník-žiak I.stupňa)

-

1,30

-

1,30

1,30

0,00

4

 (stravník-žiak II.stupňa)

-

1,50

-

1,50

1,30

0,20

4

 poskytujúca stravu zamestnancom a cudzím stravníkom(finančné pásmo B

-

2,00

-

2,00 + réžia   1,43=

3,43

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 1. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
 1. dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
 3. neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak  zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 15.00hod. predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni

 

 1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na internetovej stránke platné od 01.01.2023, ktoré sa uhrádzajú   na číslo potravinového účtu SK52 5600 0000 0012 5531 0005 vedený v Prima banka Slovensko, alebo poštovou poukážkou nasledovne:
 1. Materská škola: mesačne do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca
 2. Základná škola:  jednou platbou za obdobie 01.-06./2023 do 31.01.2023,  jednou platbou za obdobie 09.-12./2023 do 31.12.2023

.

         Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný uhradiť neodhlásené obedy v plnej výške.

 

 1. Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na  jedného stravníka mesačne 4€, sa uhrádza na príjmový účet školy, číslo  príjmového účtu SK83 5600 0000 0012 5531 4006 vedený v Prima banka Slovensko a.s., alebo poštovou poukážkou a uhrádza sa jednou platbou za mesiace 01-06/2023 v sume 24€   a  jednou platbou za mesiace 09-12/2023  v sume 16€.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

1) Obecné zastupiteľstvo obce Poniky zrušuje všeobecné záväzné nariadenie obce  č. 7/2020  zo dňa  15.12.2020  schválené uznesením č. 164/2020.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Poniky na svojom zasadnutí dňa  ................  uznesením č......../2022.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023

 

V Ponikách ...............                                                  

 

 

  Ing. Jana Ondrejková

     starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

VZN 6_2022.pdf

VZN 6_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,14 kB
Dátum vloženia: 23. 11. 2022 14:54
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2022 14:59
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:284
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:690690