Obec Poniky
Poniky

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 5/2022

VZN

V zmysle platnej legislatívy obec Poniky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 5/2022
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Návrh vo formáte PDF na stiahnutie. (673.1 kB)

Návrh

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2022

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6  ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

§ 1

Predmet úpravy

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
  1. podmienky poskytovania a výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy podľa formy vyučovania, dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí,  dieťa centra voľného času, žiaka zariadenia školského stravovania  pri základnej škole, zriadených na území obce Poniky, ktorých zriaďovateľom je obec Poniky, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej len zriaďovateľ cirkevných škôl a školských zariadení), iná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len zriaďovateľ súkromných škôl a školských zariadení), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení na Ministerstve školstva SR,
  2. lehotu na predloženie údajov,
  3. deň v mesiaci, do ktorého sa poskytne dotácia na mzdy a prevádzku.

§ 2

Vymedzenie pojmov

 1. Dotácia na mzdy sú finančné prostriedky určené na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy alebo  školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

 

 1. Dotácia na prevádzku sú finančné prostriedky určené na bežné výdavky škôl alebo školských zariadení podľa §1 a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby.

 

 1. Rozhodujúcim pre  pridelenie dotácie  na mzdy a prevádzku na kalendárny rok je počet:

 

 1. detí materskej školy, žiakov 0. až 5. ročníka navštevujúcich školský klub detí, žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania, žiakov základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka vzhľadom k roku na ktorý sa dotácia žiada, ktoré škola vykázala v štatistickom výkaze o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce, t. j. vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR ) 40-01,
 2. žiakov základnej školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka na účely financovania zariadenia školského stravovania,
 3. detí prijatých do centra voľného času k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka s trvalým pobytom na území obce Poniky, ktoré školské zariadenie vykázalo v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR ) 15-01.

 

V základnej umeleckej škole, ktorej zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba rozhodujúcim na pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku  je počet detí od piatich rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka je 1. január predchádzajúceho kalendárneho roka vzhľadom k roku, na ktorý sa dotácia žiada. (pre dotácie na rok 2023 je rozhodujúci 1. január 2022).

V centre voľného času je rozhodujúcim na pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku počet detí od piatich rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka je 1. január predchádzajúceho kalendárneho roka vzhľadom k roku, na ktorý sa dotácia žiada.

 1. Poskytovateľ dotácie je Obec Poniky.

 

 1. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku  pre školy a školské zariadenia je:
 1. škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Poniky
 2. zriaďovateľ cirkevnej školy a školského zariadenia, súkromnej školy a školského zariadenia.
 1. Sídlo cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, pre ktoré žiadateľ požaduje dotáciu sa musí nachádzať na území obce Poniky.

 

§ 3

Výška a poskytnutie dotácie na dieťa a žiaka

 1. Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok je uvedené v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
 2. Ročná výška dotácie poskytnutá pre školy a školské zariadenia sa určí ako súčin počtu detí alebo žiakov, vymedzených v §2 ods. 3 a výšky dotácie na jedno dieťa alebo žiaka určených v prílohe č. 1. Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách, po matematickom zaokrúhlení súčinu.
 3. Na jedno dieťa s trvalým pobytom na území obce môže byť poskytnutá dotácia na mzdy a prevádzku v centre voľného času len jednému zriaďovateľovi centra voľného času. Dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítava len jedenkrát.
 4. Žiak základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítava len jedenkrát.
 5. Obec Poniky poskytne dotáciu pre školský klub podľa počtu  žiakov navštevujúcich školský klub detí.
 6. V zariadení  školského stravovania poskytne Obec Poniky dotáciu na všetkých žiakov základnej školy.
 7. Obec poskytne dotáciu zo svojho účtu na účet základnej umeleckej škole, materskej škole a školskému zriadeniu mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie. V prípade vykonania zmeny rozpočtu obce Poniky podľa bodu 8 tohto paragrafu bude dotácia pre školu a školské zariadenie poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne vo výške jednej dvanástiny ročnej výšky dotácie poníženej vykonanou zmenou rozpočtu.
 8. Výšku dotácie pre školy a školské zariadenia schvaľuje a mení v priebehu roka Obecné zastupiteľstvo  Poniky formou všeobecne záväzného nariadenia.  V prípade nepriaznivej finančnej situácie, vykoná Obec Poniky zmenu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 9. Obec oznámi zriaďovateľom škôl a školských zariadení výšku dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného roka.

 

§ 4

Náležitosti žiadosti o poskytovaní dotácií

 1. Obec Poniky poskytne žiadateľovi dotáciu na príslušný kalendárny rok  len na základe písomnej a úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú môže predložiť, ak predložil zúčtovanie už poskytnutej dotácie a spĺňa podmienky stanovené týmto VZN.  Žiadosť sa predkladá na Obecný úrad Poniky.
 2. Každá písomná žiadosť musí obsahovať:
 • Názov zriaďovateľa
 • Adresa/sídlo zriaďovateľa
 • IČO zriaďovateľa
 • Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
 • Číslo účtu
 • Telefónne číslo, web sídlo, e-mailová adresa
 • Názov školy alebo školského zariadenia
 • Adresu/sídlo školy alebo školského zariadenia
 • Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
 • Údaj o počet detí, žiakov na pridelenie dotácie k 15. septembru
 • Adresy elokovaných pracovísk
 • Predpokladaný rozpočet na nasledujúci rok podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie         rozpočtovej klasifikácie
 • Podpis a pečiatku zriaďovateľa.
 1. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia podá písomnú žiadosť o dotáciu podľa ods. 2, v termíne do 30. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Povinnou súčasťou žiadosti sú údaje v nasledovnom rozsahu:
   
 1. zoznam žiakov, na ktoré je žiadaná dotácia: základné umelecké školy – členenie žiakov podľa formy vyučovania a adresy elokovaných pracovísk vo veku od troch rokov do dovŕšenia 15 rokov veku,  s uvedením priezviska, mena, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska dieťaťa
 2. zoznam detí, na ktoré je žiadaná dotácia: centrum voľného času – členenie detí podľa druhu záujmových útvarov vo veku od päť rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, s uvedením priezviska, mena, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu,
 3. kópiu rozhodnutia riaditeľa školy a školského zariadenia  o prijatí dieťaťa a žiaka do školy a školského zariadenia na príslušný školský rok
 4. kópiu dokladu, rozhodnutia o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení vydanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 5. kópiu dokladov o zriadení školy a školského zariadenia vydanú zriaďovateľom
 6. základná umelecká škola poskytne písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka na započítanie detí, žiakov do zberu údajov v súlade s §7a ods. 4 a 5  zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 7. základná umelecká školy a centrum voľného času poskytnú rozvrh vzdelávacej činnosti podľa jednotlivých vzdelávacích aktivít a elokovaných pracovísk s uvedením počtu detí, ktoré navštevujú vzdelávaciu aktivitu.
 8. čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé a správne.

 

 1. Zoznam detí, žiakov a poslucháčov musí byť v súlade s vydaným rozhodnutím riaditeľa školy alebo školského zariadenia.
 2. Zriaďovateľ súkromnej a cirkevnej školy a školského zariadenia predloží zoznamy detí, žiakov podľa ods. 3  na Obecný úrad aj elektronickou poštou v tabuľkovom kalkulátore Excel podľa prílohy č. 2 do 5. januára kalendárneho roka, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.
 3. Za pravdivé, správne, presné a úplné údaje uvedené v žiadosti a jej súčastiach zodpovedá štatutárny zástupca žiadateľa.
 4. Zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý v stanovenom termíne nepodá žiadosť spolu s prílohami  a jej súčasťami (podľa ods. 5) nebude dotácia poskytnutá.

 

§5

Použitie dotácie

 1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku do 31. decembra príslušného roka.
 2. Prijímateľ dotácie má povinnosť:
 1. zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii, v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 3. nevyčerpanú časť dotácie príslušného kalendárneho roka je prijímateľ dotácie povinný vrátiť späť poskytovateľovi dotácie do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka a zároveň poslať avízo o úhrade.

 

§6

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

1. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola poskytnutá dotácia je  

povinný predložiť do 31. januára:

 1. vyúčtovanie poskytnutej dotácie za predchádzajúci kalendárny rok, kde uvedie údaje  podľa paragrafu 4 ods. 2 a rozpis vyčerpaných finančných prostriedkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na úrovni podkategórií definovanej Ministerstvom financií SR,
 2. popis činnosti cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia v predchádzajúcom kalendárnom roku.

2. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie je prijímateľ dotácie povinný zaslať na Obecný úrad Poniky.

3. Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom roku.
 

 

 

§ 7
Kontrola použitia dotácie a sankcie

1. Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými  prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Pre účely kontroly je príjemca dotácie povinný umožniť poskytovateľovi dotácie vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a je povinný predložiť požadované doklady, informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.

3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa VZN je:

 1. starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov Obecného úradu, alebo iné zmluvne zaviazané osoby
 2. hlavný kontrolór obce
 3. Obecné zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie.

4. V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je príjemca dotácie povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej disciplíny zaplatiť poskytovateľovi sankciu.

5. Obec Poniky  je oprávnená dočasne pozastaviť poskytovanie dotácie prijímateľovi v prípade:

 1. začatia súdneho konania alebo trestného konania prijímateľa dotácie,
 2. podozrenia o porušení finančnej disciplíny prijímateľom súvisiacej s poskytnutím dotácie až do doby právoplatného skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej disciplíny,
 3. podozrenia, že prijímateľ poskytol nepravdivé informácie  až do doby, kým prijímateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže sporné informácie,
 4. ak prijímateľ dotácie nepredloží obci Poniky v stanovených termínoch a v stanovenom spôsobe vyúčtovanie poskytnutej dotácie z predchádzajúceho roka, až do doby odstránenia tohto porušenia.

§ 8
Osobitné ustanovenia

1.  Ak prijímateľ dotácie cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia v priebehu kalendárneho roka, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi dotácie skončenie činnosti, nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa dotácie ku dňu skončenia činnosti a zaslať avízo o úhrade. Následne je povinný predložiť vyúčtovanie dotácie do 30 dní od skončenia činnosti.

2. Prijímateľ dotácie cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia je povinný viesť preukázanú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcich sa prijatej dotácie podľa zákona č. 431/2002 Z. z.     o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. Ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021  schválené Obecným zastupiteľstvom v Ponikách na svojom zasadnutí dňa 14.12.2021  uznesením č.  226/2021.
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ponikách na svojom zasadnutí dňa  ..............  uznesením č. .......... .
 3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2023.

 

 

 

 

V Ponikách, dňa ............ 2022

 

 

                                                                                                                           Ing. Jana Ondrejková

                                                                                             starostka obce

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: .....................

Zvesené z úradnej tabule dňa:  .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2022:

 

Dotácia na mzdy a prevádzku na jedno dieťa na rok 2023 v eurách

 

Verejné školy a školské zariadenia

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Dieťa materskej školy

2 831,82     (103,73 x 27,3)

 

Dieťa v školskom klube detí

622,38        (103,73 x 6)

 

Potenciálny stravník - žiak základnej školy

186,71        (103,73 x1,8)

 

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

 

  114,10         (103,73 x 1,1)

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania

 

  497,90         (103,73 x 4,8)

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania

 

1524,83        (103,73 x 14,7)

Na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

155,60        (103,73 x 1,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 k VZN č. 5/2022

 

Č.

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia*

Ulica

Orientačné číslo

Obec

Názov ZUŠ/CVČ

ZUŠ –forma vyučovania (1, 2)**

Adresa elokovaného pracoviska

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dátum narodenia musí byť vo formáte: 01.01.2021

Musí byť uvedená adresa trvalého bydliska

V bunkách nesmú byť uvedené žiadne nadbytočné znaky (napr. medzera, bodka, ...)

**1- individuálna forma vyučovania, 2 –skupinová forma vyučovania 

 

 

 

Vypracoval:

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Návrh VZN 5_2022_o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia príloha.pdf

Návrh VZN 5_2022_o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,1 kB
Dátum vloženia: 23. 11. 2022 14:45
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2022 14:43
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:323
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:690729