Obec Poniky
Poniky

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 4/2022

návrhy VZN na obz

V zmysle platnej legislatívy obec Poniky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad.

 

Návrh vo formáte PDF podpísaný starostkou obce. (386.58 kB)

 

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Poniky č. 4/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Poniky vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

 

 

všeobecne záväznom nariadení

 

prvá časť

§ 1

Predmet úpravy

 

     Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Poniky (ďalej len „správca dane“)

 1. ustanovuje miestne dane a  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

     (ďalej len „poplatok“),

 1. určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka

      a poplatníka,

 1. ustanovuje oslobodenie od dane,
 2. podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.

 

§ 2

Druhy miestnych daní

 

 1. Správca dane ukladá od 1. januára 2023 na svojom území tieto miestne dane:
  1. daň z nehnuteľností,
  2. daň za psa,
  3. daň za užívanie verejného priestranstva,
  4. daň za ubytovanie,
  5. daň za predajné automaty,
  6. daň za nevýherné hracie prístroje.

 

 1. Správca dane ukladá od 1. januára 2023 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 

 

 

 

 

 

 

druhá časť

§ 3

Daň z nehnuteľností

 

     Daň z nehnuteľností zahŕňa

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).

 

 

DaŇ z pozemkov

§ 4

Hodnota pozemku

 

 1. Správca dane ustanovuje hodnotu ornej pôdy na 0,2147 € za 1 m2,
 2. Správca dane ustanovuje hodnotu trvalých trávnych porastov na 0,0255 € za 1 m2,
 3. Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 2,58 € za 1 m2,
 4. Správca dane ustanovuje hodnotu stavebných pozemkov na 19,00 € za 1 m2.

 

 

§ 5

Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je   

      0,25%.

 

 1. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov   

          v tomto členení:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 0,75% zo základu dane,
 2. záhrady na 0,50% zo základu dane,
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,50% zo základu dane,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky   

      využívané vodné plochy na 0,50% zo základu dane,

 1. stavebné pozemky na 0,50% zo základu dane.

 

 1. Správca dane ustanovuje na jednotlivé skupiny pozemkov uvedených v písm. a) až e) tohto odseku, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu (rašelina, bahno, kameň, štrk a piesok) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie a na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb ročnú sadzbu dane:
 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 0,40% zo základu dane,
 2. záhrady na 0,40% zo základu dane,
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,40% zo základu dane,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,40% zo základu dane,
 5. stavebné pozemky na 0,40% zo základu dane.

 

 

 

 

 

 

DaŇ zo stavieb

§ 6

Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

 1. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0.080 €  

      za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

 1. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby  

      využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

      administratívu na 0,080  € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

 1. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0.180 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 2. samostatne stojace garáže na 0,200 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 3. stavby hromadných garáží na 0.200 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 4. stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou na 0.200 € za každý aj začatý m2 zastavanej  

      plochy,

 1. priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané

      na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,250  € za každý

      aj začatý m2 zastavanej plochy,

 1. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu

      s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,500 € za každý aj začatý m2 zastavanej  

      plochy,

 1. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0.100 € za každý aj začatý m2 zastavanej

      plochy.

 

 1. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u: 
  1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v sume 0,200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v sume 0,200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  4. samostatne stojace garáže v sume 0,200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  5. stavby hromadných garáží v sume 0,200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  6. stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou v sume 0.200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  7. priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  8. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
  9. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) v sume 0,200 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

DaŇ z bytov

§ 7

Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

 1. Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
 1. bytov na 0,080 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
 2. nebytových priestorov na 0,100 € za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 

 

spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 8

Oslobodenie od dane

 

 1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
  1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

 

 1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov a od dane zo stavieb vlastníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh. 

 

 

§ 9

Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať

 

     Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať. 

 

 

tretia časť

daň za psa

 

§ 10

Sadzba dane

 

     Správca dane určuje sadzbu dane 7.00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

 

 

štvrtá časť

daň za užívanie verejného priestranstva

 

§ 11

Verejné priestranstvá a ich užívanie

 

 1. Verejnými priestranstvami v obci sú:

Obec Poniky:

Parcely KNE 3733- zastávka autobusu a priľahlé okolie na ulici Na Hlinku

KNE 8582/1- zastávka autobusu a priľahlé okolie pred rodinným domom Horná ulica č. 260

KNE 8584/1- park pri pomníku rumunských vojakov a priľahlé okolie vrátane detského ihriska

KNC 1351/16,1331/1, KNE 123-priestranstvá okolo obecného úradu vrátane ihriska

KNE 8582/1- priestranstvá okolo nákupného strediska Nám. Š. Žáryho

KNE 8585/1- priestranstvá okolo budovy Pošty - Nám. Š. Žáryho vrátane priestranstva okolo bývalej budovy pošty parc. KNE 8582/1

KNE 8585/1 – parkovisko pred rodinným domom  Dolná ulica č. 87

-priestranstvá pred a pri rodinných domoch

KNE 8585/1,6350/1 – Dolná ulica č.98

KNE 8594/1, 8582/1 – Poľná č. 122 a č. 124

KNE 8582/1, 8668/3 – Poľná č.136

KNE 8582/1, 8668/3- Nám. Š. Žáryho č.157 až č.159 

KNE 8582/1  Hriadky č. 280

KNE 8603/1 Hriadky č. 287

KNC 1341/10 – Na Hlinku č. 341 a Pod Dielcom č.342

 

Časť Ponická Lehôtka :

KNE 8613/1 – otočka autobusu na Nám. M. Kosca vrátane detského ihriska

KNE 8613/1- okolie protipožiarnej nádrže na Nám. M. Kosca

KNE 8613/1- okolie Kultúrneho domu na Nám. M. Kosca

KNC 1343/1- priestranstvo pred rodinným domom Ponická Cesta č.4

KNE 3782 – priestranstvo pri rodinnom dome Ponická Cesta č.119

KNE 8612/1 – Na Vladárke č. 61, č.78 a č.80

KNC 2085/4 – všešporové ihrisko v Rakytine

 

Časť Ponická Huta :

KNE 8641/101 – Nám .Pod krížom, otočka autobusov

KNE 8641/101, KNC 1723/3 – okolie nákupného strediska vrátane športového areálu

KNE 8640/1- priestranstvo pred Kultúrnym domom  Nám. Pod krížom

KNC 1541,1542 – areál bývalej školy

KNE 8638 – priestor pred rodinným domom Na píle č. 45

KNE 8661/3 – priestor pred rodinným domom Pod Babou č.77

 

 1. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
 1. umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na verejnom priestranstve
 2. umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
 3. umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku      par. č. KNC 1351/16, 1331/1,
 4. trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska na verejných priestranstvách

 

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.

 

 

§ 12

Sadzba dane

 

Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:

 1. za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,50 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 2. za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 3. za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 2.00 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 4. za umiestnenie skládky 0,33 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 5. za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,10 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

 

 

piata časť

daň za ubytovanie

 

§ 13

Sadzba dane

 

     Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie.

 

 

§ 14

Daňová povinnosť

 

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku.

 

 1. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u správcu dane. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.

 

 1. Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí obsahovať:

- meno a priezvisko ubytovaného,

- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,

- trvalý pobyt,

- dátum príchodu a odchodu.

 

     Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

 1. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:

- číslo potvrdenia,

- dátum vydania potvrdenia,

- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,

- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,

- počet prenocovaní,

- výška zaplatenej dane,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.

 

     Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov od vystavenia potvrdenia.

 

 

§ 15

Spôsoby vyberania dane a jej odvodu

 

 1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
 1. v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
 2. prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov od vystavenia výpisu. 

 

 1. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
  1. v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
  2. bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 1245943001/5600, vedený v Prima Banke Slovensko,  a. s. Banská Bystrica , IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001

 

 1. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane polročne, a to do 10. dňa po uplynutí polroka.

 

 

 

šiesta časť

daň za predajné automaty

 

§ 16

Sadzba dane

 

     Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:

 1. 50.00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
 2. 200.00  € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
 3. 80.00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
 4. 365.00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

 

 

§ 17

Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

 

     Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:

 1. deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
 2. deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
 3. druh, typ a názov predajného automatu,
 4. výrobné číslo predajného automatu,
 5. obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
 6. obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
 7. miesto umiestnenia predajného automatu.

 

     Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

§ 18

Spôsob identifikácie predajných automatov

 

     Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

 

siedma časť

daň za nevýherné hracie prístroje

 

§ 19

Sadzba dane

 

     Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:

 1. 332,00 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
 2. 100,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
 3. 100,00 € za jeden mechanický prístroj -  stolný hokej a kalendárny rok,
 4. 66,00 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
 5. 166,00 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
 6. 100,00 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e)  

      a kalendárny rok.

 

§ 20

Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

 

     Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích  prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

 1. deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 2. deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 3. druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
 4. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
 5. miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

 

     Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

 

     Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

 

ôsma časť

miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

 

§ 22

Sadzba poplatku

 

 1. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:
  1. pri zavedenom množstvovom zbere 0,05 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
  2. pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,07 € za osobu a kalendárny deň,
  3. 0,020  € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

 

 1. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79  ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom  s hodnotou 1.

 

 1. Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

 

 1. Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.

 

§ 23

Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere

a vrátenia poplatku

 

 1. Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok:
 1. spôsobom

- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,

- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane Obci Poniky, číslo účtu 1245943001/5600 

  vedený v Prima Banke Slovensko,  a.s. Banská Bystrica,

  IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001

 

 1. formou

- šeku,

- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane,

 

 1. na mieste

- u správcu dane,

- v príslušnej banke,

- na pošte,

 

 1. v lehote
  • stanovenej vo faktúre, ktorú správca dane vystaví poplatníkovi za odvoz komunálneho odpadu

 

 1. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane na žiadosť poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak správca dane nemôže preplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov:

 

 1. spôsobom

- v hotovosti z pokladne správcu dane, 

- bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka,

 

 1. formou

- výdavkového dokladu,

- poštového šeku,

- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka,

 

 1. v lehote

- do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.

 

 

§ 24

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

 1. Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm. a) až d) tohto odseku:
  1. poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
  2. fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
  3. právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  4. podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

 1. Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 24 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 26 ods. 1 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka v lehote od 1. januára do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok .  

 

§ 25

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

 1. Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených                   v § 25 ods. 1 na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v § 26 ods. 2 tohto nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:
  1. výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí,
  2. výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,
  3. prechodného pobytu v inej obci,
  4. pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
  5. výkonu trestu odňatia slobody,
  6. vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh,
  7. že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu obce Poniky podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  8. viacdetnej rodiny, t. j. 4 a viac detí za štvrté a každé ďalšie dieťa vo veku do 15 rokov,
  9. príležitostného užívania nehnuteľnosti.

 

 1. Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 25 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 26 ods. 2 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka v lehote od 1. januára do 31. januára nasledujúceho kalendárneho  roka. Nárok na zníženie alebo odpustenie zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.

 

§ 26

Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku

 

 1. Ak poplatník požiada v zmysle § 24 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1, správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť:
 2. fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
 3. fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 4. právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 5. podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

 1. Ak poplatník požiada v zmysle § 25 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 2 správca dane zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť:
 2. potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí,  alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí. Potvrdenie v cudzom jazyku musí byť preložené do slovenského jazyka.
 3. potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
 4. potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
 5. potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
 6. potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
 7. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
 8. potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,
 9. potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom 

        úrade obce Poniky,

 1. potvrdenie obce o počte detí.

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Poniky zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.4/2020 z 15.12.2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022  schválilo obecné zastupiteľstvo obce Poniky na svojom zasadnutí dňa .............. uznesením č.  ...../2022

 

§ 28

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2023.

 

 

V Ponikách, .............. 2022

 

 

 

                                       

                                                                                                              .........................

                                                                                                                Ing. Jana Ondrejková

                                                                                                                starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Návrh VZN 4 2022.pdf

Návrh VZN 4 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,58 kB
Dátum vloženia: 23. 11. 2022 9:08
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2022 14:49
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:295
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:690701