Navigácia

Obsah

Informácia o systéme triedeného zberu

Typ: ostatné
symboly

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.


Triedený zber v mestách a obciach zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá vytriedený odpad odváža a zhromažďuje. Ten je následne dotrieďovaný a odvážaný na ďalšie spracovanie.


Finančné náklady spojené s triedeným zberom papiera, plastu, skla a kovov nehradí občan v miestnom poplatku, ale znáša ich výrobca vyhradeného výrobku. Výrobca znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene zbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu.


Správnym triedením napomáhame recyklácii, čiže opätovnému využitiu už použitých materiálov a produktov a chránime tak životné prostredie.


Dôležité je uvedomiť si základné priority v odpadovom hospodárstve:


1. predchádzanie vzniku odpadu
2. príprava na opätovné použitie
3. recyklácia
4. iné zhodnocovanie (napr. energetické)
5. zneškodňovanie


Veríme, že sa nám spoločne bude dariť pri ochrane nášho životného prostredia.


Informácia o systéme triedeného zberu v PDF formáte

 

 

symboly


Príloha

Vytvorené: 28. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2018 11:11
Autor: Správce Webu