Obec Poniky
Poniky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

DP k dani z nehnuteľnosti 2024 Poniky

Obec Poniky upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každoročne. Ak nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, daňový subjekt je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v lehote určenej v zákone č. 582/2004 Z.z. v znp. (ďalej len „zákon“).

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, okrem nadobudnutia nehnuteľnosti dedením alebo dražbou. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne rozhodnutím za aktuálny zdaňovací rok.

Do 31.01.2024 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú vlastníci nehnuteľností,

 • ktorí na území obce Poniky v roku 2023 kúpili, predali, darovali alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (v tomto prípade je rozhodujúci dátum zavkladovania nehnuteľnosti katastrom- ak je povolený vklad do 01.01.2024 – priznanie sa podáva na rok 2024 najneskoršie do 31.01.2024, ak bol vklad povolený po 01.01.2024 priznanie sa podáva na rok 2025, t.j. do 31.01.2025),
 • ktorým v roku 2023 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),
 • ktorým v roku 2023 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu),
 • ktorým v roku 2023 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • ktorí v roku 2023 začali užívať drobnú stavbu alebo stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
 • ktorí začali v roku 2023 užívať nehnuteľnosť na území mesta bez kolaudačného rozhodnutia,
 • ktorým sa v roku 2023 zmenila výmera parcely alebo druh pozemku alebo sa zmenil podiel na liste vlastníctva alebo došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území mesta,
 • ktorí si v zdaňovacom období 2023 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území mesta,
 • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.

Do 31.01.2024 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú nájomcovia nehnuteľnosti,

 • ktorí v roku 2023 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,
 • ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby  priznanie k dani z nehnuteľností podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti v nadobudnutom podiely,

 • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
 • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného uznesenia o dedičstve.

UPOZORNENIE: Ak daňový subjekt nadobudol nehnuteľnosť alebo predal, daroval nehnuteľnosť pred zdaňovacím obdobím 2023 alebo pred rokom 2023 nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku dane z nehnuteľností a daňový subjekt nepodal daňové priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností nasledujúci rok po nadobudnutí, po darovaní alebo predaji nehnuteľnosti alebo po zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane,  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností bezodkladne príslušnému správcovi dane aj bez vyzvania správcu dane. Daňové priznanie MFSR k dani z nehnuteľností platné do 31.8.2023.

Nepodaním daňového priznania sa daňový subjekt dopúšťa správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu podľa daňového poriadku. Výška pokuta sa odvíja od závažnosti a trvania protiprávneho stavu.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností nepočíta výšku dane z nehnuteľností; výška dane bude určená v rozhodnutí správcu dane, kde bude určená aj splatnosť dane.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.
V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca).

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane podľa príslušného tlačiva a priznanie podpísať. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého určili spoluvlastníci dohodou, zníženie dane uplatní zástupca určený dohodou v daňovom priznaní za vlastníka nehnuteľnosti, ktorý spĺňa podmienku na zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive MF SR (Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje) príslušnej obci alebo obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza. 

 Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z dokladov, ktoré odporúčame v kópii priložiť k daňovému priznaniu ide najmä o:

 •  rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností – pri kúpe, darovaní alebo predaji nehnuteľností,
 •  uznesenie o dedičstve s vyznačenou právoplatnosťou (pečiatka s dátumom) – ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením,
 •  rozhodnutie súdu o schválení príklepu dražby – ak ste nadobudli nehnuteľnosť v dražbe,
 •  právoplatné stavebné povolenie na stavbu alebo bytový dom – v ktorom sú uvedené parcelné čísla pozemkov, ktoré tvoria stavebné pozemky,
 •  právoplatné stavebné povolenie – ak bola stavba skolaudovaná,
 •  oznámenie o ukončení drobnej stavby – ak ste postavili stavbu, kde nebolo potrebné vydávať stavebné povolenie,
 •  právoplatné rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby – ak ste menili účel užívania stavby napr. z bývania na kancelárske priestory alebo naopak,
 •  rozhodnutie z katastra o výmaze stavby z listu vlastníctva –  ak ste stavbu odstránili na základe povolenia
 •  právoplatné rozhodnutie súdu – ak o vlastníckom práve k nehnuteľnosti rozhodoval súd atď.

Dátum, ktorý rozhoduje o dátume podania priznania k dani z nehnuteľností

 • ak nadobudnete nehnuteľnosť, predáte nehnuteľnosť (kúpou, darovaním) alebo nastane zmena majetkových pomerov manželov, nastane zmena pozemkov – rozhodujúci je dátum povolenia vkladu uvedený v rozhodnutí katastra nehnuteľností,
 • ak nadobudnete nehnuteľnosť dedením – rozhodujúci je dátum právoplatnosti uznesenia o dedičstve,
 • ak nadobudnete nehnuteľnosť v dražbe – rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo deň príklepu schválený súdom,
 • ak bolo vydané stavebné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, kolaudačné rozhodnutie – rozhodujúci je dátum právoplatnosti tohto rozhodnutia,
 • ak bola ukončená výstavba drobnej stavby – rozhodujúci je dátum ohlásenia ukončenia výstavby drobnej stavby,
 • ak bolo potvrdené alebo odobrané vlastníctvo k nehnuteľnosti súdom – rozhodujúci je dátum právoplatnosti rozhodnutia súdu,
 • ak ste podpísali nájomnú zmluvu so SPF – rozhodujúci je dátum právoplatnosti zmluvy,
 • ak ste podpísali dlhodobý nájom k pozemkom na viac ako 5 rokov – rozhodujúci je dátum evidencie zmluvy na liste vlastníctva.

 

Dátum vloženia: 29. 1. 2024 8:42
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 1. 2024 8:48
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

plagát fašiangy 2024

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:79
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:881941

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 2. 2024
slabý dážď 9 °C 6 °C
pondelok 26. 2. mierny dážď 9/7 °C
utorok 27. 2. slabý dážď 12/8 °C
streda 28. 2. slabý dážď 12/8 °C