Navigácia

Obsah

2. Výzva na predkladanie projektov/návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu obce Poniky na rok 2018

Typ: ostatné
Dňa 15.5.2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov/návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu obce Poniky na rok 2018. V zmysle tejto výzvy bolo do termínu 15. júna 2018 doručených 10 projektov/návrhov v celkovej hodnote 10 973,79 eur. Na 25. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ponikách dňa 26.07.2018 uznesením č.316/2018 ObZ schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na 3 projekty/návrhy vo výške 3 505 eur
a požiadalo starostu obce o vypísanie novej výzvy.

Obec  Poniky   zverejňuje  2. výzvu   na    predkladanie  projektov/návrhov   financovaných z participatívneho rozpočtu obce Poniky na rok 2018. Zásady participatívneho rozpočtu Obce Poniky schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ponikách.

Prioritné oblasti projektu/návrhu:

- aktívne občianstvo

- verejné priestranstvá

- ochrana a zveľaďovanie životného prostredia

- kultúra

- deti a mládež

- rodina

- seniori

- sociálna oblasť

- rozvoj cestovného ruchu

- šport

- voľnočasové aktivity

- propagácia obce

Finančné limity pre projekty/návrhy v 2. výzve

Celková výška participatívneho rozpočtu : 5 495 eur

Minimálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná z rozpočtu obce: 300 eur

Maximálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná z rozpočtu obce: 1 500 eur

Spolufinancovanie projektu/návrhu z iných zdrojov je možné (nie je podmienkou schválenie projektu/návrhu). 

Časový harmonogram

Termín na predloženie projektov/návrhov zo strany navrhovateľov je 23. august 2018. Do tohto termínu musí byť projekt/návrh doručený do podateľne Obecného úradu v Ponikách. Termín na realizáciu a zúčtovanie projektu/návrhu je najneskôr do 15. decembra 2018.

Obsah projektu/návrhu

Žiadateľom môže byť osoba uvedená vo schválených Zásadách participatívneho rozpočtu Obce Poniky. Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt/návrh. Náležitosti projektu/návrhu musia byť v súlade so schválenými Zásadami participatívneho rozpočtu Obce Poniky, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce (www.poniky.sk).

Forma projektu/návrhu

Projekt/návrh sa podáva v písomnej forme s predpísaným obsahom (náležitosťami). Odporúčaný vzor projektu/návrhu  tvorí prílohu výzvy  a je zverejnený na webovom sídle Obce Poniky. Projekt/návrh treba doručiť v 1 vyhotovení na adresu Obecného úradu v Ponikách v určenej lehote v zalepenej obálke s označením: „Participatívny rozpočet – projekt“.

Kontaktná osoba v prípade otázok: Monika Jakubčová, monika.jakubcova@poniky.sk, 048/4193703   

Dátum vyhlásenia 2. výzvy:  2.8.2018


Prílohy

Vytvorené: 2. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2018 12:04
Autor: Správce Webu