Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Poniky

rok 2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 24x | 28.04.2017

VZN č. 2/2017 o vedení kroniky obce Poniky Stiahnuté: 23x | 28.04.2017

rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 24x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 26x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 23x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 30x | 28.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 25x | 28.04.2017

VZN č. 1.2016,ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky časť Ponická Huta, časť Ponická Lehôtka podľa zmeny a doplnku č. 6 Stiahnuté: 24x | 28.04.2017

rok 2015

9/2015 - VZN o ktorým sa mení VZN č 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (16.12.2015) Stiahnuté: 22x | 28.04.2017

8/2015 - VZN o nakladaní s komunálnym odpadom (16.12.2015) Stiahnuté: 16x | 28.04.2017

7/2015 - VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (27.11.2015) Stiahnuté: 12x | 28.04.2017

6/2015 - VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (16.12.2015) Stiahnuté: 15x | 28.04.2017

5/2015 - VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (16.12.2015) Stiahnuté: 45x | 28.04.2017

4/2015 - VZN o umiestňovaní volebných plagátov (16.12.2015) Stiahnuté: 16x | 28.04.2017

3/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 3/2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmeny a doplnku č. 5 Stiahnuté: 21x | 28.04.2017

2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 15x | 28.04.2017

1/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 1/2015 o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 14x | 28.04.2017

rok 2014

5/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 21x | 28.04.2017

4/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 4/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Poniky Stiahnuté: 15x | 28.04.2017

3/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 24x | 28.04.2017

Stránka