Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.03.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018/P

2018/15

42 962,20 EUR štyridsaťdva tisíc deväťstošesťdesiatdva eur dvadsať centov

Michaela Hlinková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.03.2018

Dodatok č.15 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

2018/14

482 200,00 EUR štyristoosemdesiatdva tisíc dvesto eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.03.2018

Kupna zmluva č. 1/2018

2018/13

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28.02.2018

Kúpna zmluva č. Z20188179_Z

2018/12

19 825,00 EUR devätnásť tisíc osemstodvadsaťpäť eur

Anna Argalášová Arnika

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16.02.2018

Kúpna zmluva č. 27/2018

2018/11

68,00 EUR Šesťdesiatosem eur

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.02.2018

Kúpna zmluva 06/2018/RTT

2018/10

50,00 EUR paťdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.02.2018

Kúpna zmluva 30/I. a II. Q/2018/RTT

2018/9

73,00 EUR sedemdesiattri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

08.02.2018

Darovacia zmluva

2018/8

122,00 EUR jedenstodvadsaťdva eur

Cirkevný zbor EACV na Slovensku Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.01.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018/P

2018/7

10 199,44 EUR desaťtisicjedenstodeväťdesiatdeväť eur štyridsaťštyri centov

Milan Pošta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

24.01.2018

Darovacia zmluva

2018/6

86,00 EUR osemdesiatšesť eur

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

22.01.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018/T

2018/5

47 845,00 EUR štyridsaťsedem tisíc osemstoštyridsaťpäť eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.01.2018

Servisná zmluva

2018/4

199,00 EUR Jedenstodeväťdesiatdeväť eur

ITERSOFT SK, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11.01.2018

Darovacia zmluva

2018/3

72,00 EUR sedemdesiat dva eur

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10.01.2018

Zmluva o dielo č. 3/2018/T

2018/2

72 521,50 EUR sedemdesiatdva tisíc päťstodvadsaťjeden eur päťdesiat centov

Vladimír Magna

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10.01.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018/T

2018/1

41 165,00 EUR štyridsaťjeden tisíc jedenstošesťdesiatpäť eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 2017/DA/01/022

1 (2017/35)

31 926,80 EUR tridsaťjedentisíc deväťstodvadsaťšesť eur osemdesiat centov

STRABAG, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

05.12.2017

Príloha č.2 k Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve č. Z54140001

2017/38

256,00 EUR dvestopäťdesiatšesť eur

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

22.11.2017

Dodatok číslo2017/1 k zmluve o udelení licencie

2017/37

1 040,99 EUR Jedentisícštyridsať eur deväťdesiat centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

21.11.2017

Darovacia zmluva

2017/36

136,00 EUR jedenstotridsaťšesť eur

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

26.10.2017

Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 2017/DA/01/022

2017/35

31 926,80 EUR tridsaťjeden tisíc deväťstodvadsaťšesť eur osemdesiat centov

STRABAG, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.10.2017

Kúpna zmluva č. 4/2017

2017/34

100,00 EUR jedensto eur

Miroslav Driečny

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15.10.2017

Kúpna zmluva č. 5/2017

2017/33

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.10.2017

Kúpna zmluva 06/IV.Q/2017/RTT

2017/32

50,00 EUR paťdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.10.2017

Kúpna zmluva 36/III. a IV.Q/2017/RTT

2017/31

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23.08.2017

Zmluva o reklame / sponzoringu

2017/30

200,00 EUR dvesto uer

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: